Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 11 септември 2018 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разискване с участието на министър-председателя на Гърция, Алексис Ципрас, относно бъдещето на Европа (разискване)
 3.Тържествено заседание - Ливан
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Проверка на пълномощията
 6.Време за гласуване
  6.1.Еквивалентност на полските инспекции ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.2.Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малки предприятия * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.3.Решение за изпълнение за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новите психоактивни вещества циклопропилфентанил и метоксиацетилфентанил * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.4.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на България, Гърция, Литва и Полша (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.5.Проект на коригиращ бюджет № 4/2018: мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на средства на България, Гърция, Литва и Полша (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.6.Въздействие на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.7.Специфични мерки за Гърция (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.8.Начини за реинтеграция на работниците и служителите, възстановяващи се от наранявания и заболявания, чрез качествена заетост (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.9.Отношения между ЕС и трети държави във връзка с регулирането и надзора на финансовите услуги (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.10.Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.11.Европейски корпус за солидарност ***I (гласуване)
  6.12.Програма за подкрепа на структурните реформи: финансов пакет и обща цел ***I (гласуване)
  6.13.Програма на Евратом в допълнение към Рамковата програма „Хоризонт 2020“ * (гласуване)
  6.14.Мерки за предотвратяване и борба със сексуалния тормоз и другите форми на тормоз на работното място, в публичното пространство и политическия живот в ЕС (гласуване)
  6.15.Езиковото равенство в ерата на цифровите технологии (гласуване)
  6.16.Прозрачно и отговорно управление на природните ресурси в развиващите се страни: случаят с горите (гласуване)
 7.Обяснения на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Положението в Унгария (разискване)
 12.Авторското право в цифровия единен пазар ***I (разискване)
 13.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 14.Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 137, параграф 2 от Правилника за дейността) (одобрение)
 15.Автономни оръжейни системи (разискване)
 16.Актуално състояние на отношенията между ЕС и САЩ (разискване)
 17.Съобщение на председателството
 18.Извънредната ситуация в Либия и Средиземноморието (разискване)
 19.Заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (разискване)
 20.Актуално състояние на отношенията между ЕС и Китай (разискване)
 21.Контрол на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него ***I (разискване)
 22.Борба по наказателноправен ред с изпирането на пари ***I (разискване)
 23.Внесени документи
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (311 kb) Списък на присъствалите (64 kb)    Поименни гласувания (1614 kb) 
 
Протокол (89 kb) Списък на присъствалите (12 kb) Резултати от различните гласувания (39 kb) Поименни гласувания (109 kb) 
 
Протокол (319 kb) Списък на присъствалите (80 kb) Резултати от различните гласувания (608 kb) Поименни гласувания (1717 kb) 
Последно осъвременяване: 29 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност