Показалец 
Протокол
PDF 319kWORD 89k
Вторник, 11 септември 2018 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Разискване с участието на министър-председателя на Гърция, Алексис Ципрас, относно бъдещето на Европа (разискване)
 3.Тържествено заседание - Ливан
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Проверка на пълномощията
 6.Време за гласуване
  6.1.Еквивалентност на полските инспекции ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.2.Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малки предприятия * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.3.Решение за изпълнение за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новите психоактивни вещества циклопропилфентанил и метоксиацетилфентанил * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.4.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на България, Гърция, Литва и Полша (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.5.Проект на коригиращ бюджет № 4/2018: мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на средства на България, Гърция, Литва и Полша (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.6.Въздействие на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.7.Специфични мерки за Гърция (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.8.Начини за реинтеграция на работниците и служителите, възстановяващи се от наранявания и заболявания, чрез качествена заетост (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.9.Отношения между ЕС и трети държави във връзка с регулирането и надзора на финансовите услуги (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.10.Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.11.Европейски корпус за солидарност ***I (гласуване)
  6.12.Програма за подкрепа на структурните реформи: финансов пакет и обща цел ***I (гласуване)
  6.13.Програма на Евратом в допълнение към Рамковата програма „Хоризонт 2020“ * (гласуване)
  6.14.Мерки за предотвратяване и борба със сексуалния тормоз и другите форми на тормоз на работното място, в публичното пространство и политическия живот в ЕС (гласуване)
  6.15.Езиковото равенство в ерата на цифровите технологии (гласуване)
  6.16.Прозрачно и отговорно управление на природните ресурси в развиващите се страни: случаят с горите (гласуване)
 7.Обяснения на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Положението в Унгария (разискване)
 12.Авторското право в цифровия единен пазар ***I (разискване)
 13.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 14.Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 137, параграф 2 от Правилника за дейността) (одобрение)
 15.Автономни оръжейни системи (разискване)
 16.Актуално състояние на отношенията между ЕС и САЩ (разискване)
 17.Съобщение на председателството
 18.Извънредната ситуация в Либия и Средиземноморието (разискване)
 19.Заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (разискване)
 20.Актуално състояние на отношенията между ЕС и Китай (разискване)
 21.Контрол на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него ***I (разискване)
 22.Борба по наказателноправен ред с изпирането на пари ***I (разискване)
 23.Внесени документи
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.08 ч.


2. Разискване с участието на министър-председателя на Гърция, Алексис Ципрас, относно бъдещето на Европа (разискване)

Разискване с участието на министър-председателя на Гърция, Алексис Ципрас, относно бъдещето на Европа (2018/2730(RSP))

Председателят направи кратко изявление, за да открие разискването.

Изказа се Alexis Tsipras (министър-председател на Гърция).

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Esteban González Pons, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Laura Agea, от името на групата EFDD, Marcel de Graaff, от името на групата ENF, и Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП.

Изказа се Alexis Tsipras.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Manolis Kefalogiannis, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter van Dalen, Dimitrios Papadimoulis, Florian Philippot, Krisztina Morvai, Jean-Luc Schaffhauser, Alain Lamassoure, Paulo Rangel, Giorgos Grammatikakis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sofia Sakorafa, Seán Kelly, Eleftherios Synadinos, Kathleen Van Brempt, Alojz Peterle, Miltiadis Kyrkos, Eleni Theocharous, Tom Vandenkendelaere, José Blanco López, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Georgios Kyrtsos, Ana Gomes, Costas Mavrides, Maria Spyraki и Juan Fernando López Aguilar.

Изказа се Alexis Tsipras.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Разискването приключи.

(Заседанието е прекъснато в 11.42 ч. в очакване на тържественото заседание.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател


3. Тържествено заседание - Ливан

От 12.07 ч. до 12.32 ч. Парламентът проведе тържествено заседание по случай речта на Мишел Аун, президент на Република Ливан.

(Заседанието беше прекъснато за малко, в очакване на времето за гласуване).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател


4. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.34 ч.


5. Проверка на пълномощията

По предложение на комисията по правни въпроси Парламентът реши да утвърди мандата на Romeo Franz и Christophe Hansen, считано съответно от 3 юли и 2 септември 2018 г.

°
° ° °

Изказаха се: Notis Marias, Olaf Stuger и Udo Voigt.


6. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Еквивалентност на полските инспекции ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на полските инспекции, извършвани в Бразилия, на културите за производство на фуражни семена и на културите за производство на зърнено-житни семена и на еквивалентността на фуражните семена и зърнено-житните семена, произведени в Бразилия, както и по отношение на еквивалентността на полските инспекции, извършвани в Молдова, на културите за производство на зърнено-житни семена, културите за производство на зеленчукови семена и културите за производство на маслодайни и влакнодайни семена и на еквивалентността на зърнено-житните семена, зеленчуковите семена и маслодайните и влакнодайните семена, произведени в Молдова [COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0318)


6.2. Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малки предприятия * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малките предприятия [COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0319)


6.3. Решение за изпълнение за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новите психоактивни вещества циклопропилфентанил и метоксиацетилфентанил * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новите психоактивни вещества N-фенилN-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил]циклопропанкарбоксамид (циклопропилфентанил) и 2-метокси-N-фенил-N-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил] ацетамид (метоксиацетилфентанил) [09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0320)


6.4. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на България, Гърция, Литва и Полша (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на България, Гърция, Литва и Полша [COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0321)


6.5. Проект на коригиращ бюджет № 4/2018: мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на средства на България, Гърция, Литва и Полша (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2018 на Европейския съюз за финансовата 2018 година, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на средства на България, Гърция, Литва и Полша [11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0322)


6.6. Въздействие на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно въздействието на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия [2017/2225(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0323)


6.7. Специфични мерки за Гърция (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно прилагането на специфичните мерки за Гърция съгласно Регламент 2015/1839 [2018/2038(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0324)


6.8. Начини за реинтеграция на работниците и служителите, възстановяващи се от наранявания и заболявания, чрез качествена заетост (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно начините за реинтеграция на работниците и служителите, възстановяващи се от наранявания и заболявания, чрез качествена заетост [2017/2277(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0325)


6.9. Отношения между ЕС и трети държави във връзка с регулирането и надзора на финансовите услуги (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно отношенията между ЕС и трети държави във връзка с регулирането и надзора на финансовите услуги [2017/2253(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Brian Hayes (A8-0263/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0326)


6.10. Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС [2018/2054(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0327)


6.11. Европейски корпус за солидарност ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на регламенти (ЕС) № 1288/2013, (ЕС) № 1293/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ, СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ и ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2018)0328)

Изказвания

Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, преди гласуването относно временното споразумение, за да поиска измененията да бъдат подложени на гласуване преди временното споразумение, в съответствие с член 59, параграф 3 от Правилника за дейността.

С електронно гласуване (159 гласа „за“, 476 гласа „против“, 49 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.


6.12. Програма за подкрепа на структурните реформи: финансов пакет и обща цел ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ, СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ и ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2018)0329)


6.13. Програма на Евратом в допълнение към Рамковата програма „Хоризонт 2020“ * (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия (2019—2020 г.) в допълнение към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ [COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0330)

Изказвания

Rebecca Harms, след гласуването и предвид резултатите от него, за да поиска името ѝ да бъде оттеглено от доклада.


6.14. Мерки за предотвратяване и борба със сексуалния тормоз и другите форми на тормоз на работното място, в публичното пространство и политическия живот в ЕС (гласуване)

Доклад относно мерките за предотвратяване и борба със сексуалния тормоз и другите форми на тормоз на работното място, в публичното пространство и политическия живот в ЕС [2018/2055(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Pina Picierno (A8-0265/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0331)


6.15. Езиковото равенство в ерата на цифровите технологии (гласуване)

Доклад относно езиковото равенство в ерата на цифровите технологии [2018/2028(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Jill Evans (A8-0228/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0332)


6.16. Прозрачно и отговорно управление на природните ресурси в развиващите се страни: случаят с горите (гласуване)

Доклад относно прозрачното и отговорно управление на природните ресурси в развиващите се страни: случаят с горите [2018/2003(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0333)


7. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Derek Vaughan - A8-0240/2018
Daniel Hannan и Seán Kelly

Доклад Pascal Arimont - A8-0244/2018
Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Daniel Hannan, Notis Marias, Stanislav Polčák и Krisztina Morvai

Доклад Jana Žitňanská - A8-0208/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Alex Mayer и Jiří Pospíšil

Доклад Brian Hayes - A8-0263/2018
Miguel Viegas

Доклад Krzysztof Hetman - A8-0266/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas и Notis Marias

Доклад Helga Trüpel - A8-0060/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld и Момчил Неков

Доклад Ruža Tomašić - A8-0227/2018
Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Ivana Maletić и Miguel Viegas

Доклад Pina Picierno - A8-0265/2018
Alex Mayer, Tania González Peñas, Urszula Krupa, Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil и Dobromir Sośnierz

Доклад Jill Evans - A8-0228/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Notis Marias и Момчил Неков

Доклад Heidi Hautala - A8-0249/2018
José Inácio Faria.


8. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 13.54 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател


9. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.10 ч.


10. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


11. Положението в Унгария (разискване)

Доклад относно предложение, с което Съветът се призовава да констатира, в съответствие с член 7, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, наличието на очевиден риск от тежко нарушение от страна на Унгария на ценностите, на които се основава Съюзът [2017/2131(INL)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Judith Sargentini представи доклада.

Изказаха се: Ingeborg Gräßle (докладчик по становището на комисията CONT), Petra Kammerevert (докладчик по становището на комисията CULT), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (докладчик по становището на комисията AFCO) и Maria Noichl (докладчик по становището на комисията FEMM).

Изказаха се: Karoline Edtstadler (действащ председател на Съвета) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията).

Изказа се Viktor Orbán (министър-председател на Унгария).

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, от името на групата ENF, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, József Szájer, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Sophia in 't Veld, Romeo Franz, Malin Björk, James Carver, относно изказването на Romeo Franz, Jörg Meuthen, Auke Zijlstra, Zoltán Balczó, Roberta Metsola, Tanja Fajon, Branislav Škripek, Nadja Hirsch, Eva Joly, Aymeric Chauprade, Mara Bizzotto, Othmar Karas, István Ujhelyi, Jussi Halla-aho, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Frank Engel, Iratxe García Pérez, Anders Primdahl Vistisen, Seán Kelly, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter Lundgren, Lívia Járóka, Péter Niedermüller, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Ádám Kósa, Patrizia Toia, Anna Záborská, Michał Boni, Milan Zver и Lívia Járóka, относно изказването на James Carver (председателят даде разяснения).

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elisabetta Gardini и Maria Grapini.

Изказаха се: Viktor Orbán, Frans Timmermans, Karoline Edtstadler и Judith Sargentini.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.7 от протокола от 12.9.2018 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател


12. Авторското право в цифровия единен пазар ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Axel Voss (A8-0245/2018)

Axel Voss представи доклада.

Изказа се Catherine Stihler (докладчик по становището на комисията IMCO).

Изказа се Мария Габриел (член на Комисията).

Изказаха се: Zdzisław Krasnodębski (докладчик по становището на комисията ITRE), Marc Joulaud (докладчик по становището на комисията CULT), Michał Boni (докладчик по становището на комисията LIBE), Luis de Grandes Pascual, от името на групата PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на групата S&D, и Sajjad Karim, от името на групата ECR.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Jean-Marie Cavada, Julia Reda, Jiří Maštálka, Isabella Adinolfi, Marie-Christine Boutonnet, Dobromir Sośnierz, Angelika Niebler, Josef Weidenholzer, Kosma Złotowski, Marietje Schaake, Max Andersson, Gerard Batten, Stanisław Żółtek, Bogdan Brunon Wenta, Theresa Griffin, Daniel Dalton, Yana Toom, Helga Trüpel, Jiří Payne, Marcus Pretzell, Giorgos Grammatikakis, Anneleen Van Bossuyt, António Marinho e Pinto, Heidi Hautala, Pavel Svoboda, Dietmar Köster, Pascal Durand, Silvia Costa, Nicola Danti, Virginie Rozière, Tiemo Wölken и Evelyn Regner.

Изказаха се: Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ) и Axel Voss.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.4 от протокола от 12.9.2018 г.


13. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Поправката P8_TA(2017)0411(COR01) беше обявена на пленарното заседание вчера (точка 10 от протокола от 10.9.2018 г).

Тъй като поправката не е предмет на искане за подлагане на гласуване от страна на политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг (член 231, параграф 4 от Правилника за дейността), тя се счита за приета.


14. Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 137, параграф 2 от Правилника за дейността) (одобрение)

Председателят съобщи, че не е получил искане от членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне ниския праг, за подлагане на гласуване на искането на комисията по международна търговия (INTA) за консултации с Европейския икономически и социален комитет с цел той да даде становище относно функционирането на вътрешните консултативни групи, обявено в протокола от понеделник, 10 септември 2018 г. (точка 9 от протокола от 10.9.2018 г.).

Следователно в съответствие с член 137, параграф 2 от Правилника за дейността това искане се счита за одобрено.


15. Автономни оръжейни системи (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Автономни оръжейни системи (2018/2752(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Bogdan Andrzej Zdrojewski, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Norica Nicolai, от името на групата ALDE, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Michael Gahler, Arne Lietz, Eugen Freund и Neena Gill.

Изказа се Federica Mogherini.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Reinhard Bütikofer, Bodil Valero, Max Andersson, Barbara Lochbihler, Monika Vana, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, относно автономните оръжейни системи (2018/2752(RSP)) (B8-0308/2018);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Bogdan Andrzej Zdrojewski, от името на групата PPE, относно автономните оръжейни системи (2018/2752(RSP)) (B8-0309/2018);

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, относно автономните оръжейни системи (2018/2752(RSP)) (B8-0355/2018);

—   Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, от името на групата ECR, относно автономните оръжейни системи (2018/2752(RSP)) (B8-0359/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно автономните оръжейни системи (2018/2752(RSP)) (B8-0360/2018);

—   Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Dennis de Jong, Anne Marie Mineur, от името на групата GUE/NGL, относно автономните оръжейни системи (2018/2752(RSP)) (B8-0361/2018);

—   Ana Gomes, Arne Lietz, Clare Moody, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, относно автономните оръжейни системи (2018/2752(RSP)) (B8-0362/2018).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.8 от протокола от 12.9.2018 г.


16. Актуално състояние на отношенията между ЕС и САЩ (разискване)

Доклад относно актуалното състояние на отношенията между ЕС и САЩ [2017/2271(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Elmar Brok (A8-0251/2018)

Elmar Brok представи доклада.

Изказа се Bernd Lange (докладчик по становището на комисията INTA).

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, James Carver, независим член на ЕП, David McAllister, Jeppe Kofod, Anders Primdahl Vistisen, Sofia Sakorafa и Lampros Fountoulis.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou, Kazimierz Michał Ujazdowski, Андрей Ковачев, Francisco José Millán Mon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly и Paulo Rangel.

Изказаха се: Federica Mogherini и Elmar Brok.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.9 от протокола от 12.9.2018 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател


17. Съобщение на председателството

В съответствие с член 166 от Правилника за дейността председателят реши да наложи санкции на Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Edouard Martin, Claude Rolin, Maria Arena и Isabelle Thomas за провеждането на групови действия по време на пленарното заседание на 3 юли 2018 г. (точка 2 и точка 4 от протокола от 3.7.2018 г), които сериозно смутиха работата на Парламента в нарушение на принципите, установени в член 11 от Правилника за дейността. Тяхното поведение доведе до прекъсване на пленарното заседание за значителен период от време.

Що се отнася до Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Claude Rolin, Maria Arena и Isabelle Thomas, санкцията се състои, на първо място, в лишаване от право на надбавка за дневни разходи за срок от пет дни, на второ място и без да се засяга упражняването на правото им на гласуване в пленарна зала, в отстраняване от участие във всички дейности на Парламента и неговите органи за срок от пет последователни дни, в които Парламентът или който и да е от неговите органи, комисии или делегации заседават, считано от 11 септември 2018 г.

Що се отнася до Edouard Martin, предвид по-голямата тежест на действията му в сравнение с действията на другите заинтересовани членове на Парламента, санкцията се състои, на първо място, в лишаване от право на надбавка за дневни разходи за срок от 8 дни, на второ място и без да се засяга упражняването на правото му на гласуване в пленарна зала, в отстраняване от участие във всички дейности на Парламента и неговите органи за срок от 8 последователни дни, в които Парламентът или който и да е от неговите органи, комисии или делегации заседават, считано от 11 септември 2018 г.

Решението беше съобщено на заинтересованите членове на Парламента, които могат да да подадат жалба по вътрешен ред до Бюрото срещу това решение в съответствие с член 167 от Правилника за дейността на Парламента.

Тъй като Maria Arena, Isabelle Thomas, Georges Bach, Guillaume Balas и Edouard Martin са подали жалба по вътрешен ред по смисъла на горепосочения член, прилагането на санкцията срещу тях се преустановява докато Бюрото на Парламента се произнесе.


18. Извънредната ситуация в Либия и Средиземноморието (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Извънредната ситуация в Либия и Средиземноморието (2018/2846(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Jaromír Štětina, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Javier Nart, от името на групата ALDE, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Nathan Gill, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, и Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Изказаха се: Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Barbara Spinelli, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Francisco José Millán Mon, Claude Moraes, Miguel Urbán Crespo, Inés Ayala Sender, Elly Schlein и Alfred Sant.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.


19. Заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (2018/2849(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, и Neoklis Sylikiotis.

Изказа се Federica Mogherini.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.9 от протокола от 13.9.2018 г.


20. Актуално състояние на отношенията между ЕС и Китай (разискване)

Доклад относно актуалното състояние на отношенията между ЕС и Китай [2017/2274(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Bas Belder (A8-0252/2018)

Bas Belder представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказа се Iuliu Winkler (докладчик по становището на комисията INTA).

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: Stefan Eck (докладчик по становището на комисията ENVI), Julia Pitera, от името на групата PPE, Jo Leinen, от името на групата S&D, Mirosław Piotrowski, от името на групата ECR, Илхан Кючюк, от името на групата ALDE, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, László Tőkés, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Tunne Kelam и Laima Liucija Andrikienė.

Изказаха се: Federica Mogherini и Bas Belder.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.10 от протокола от 12.9.2018 г.


21. Контрол на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005 [COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчици: Mady Delvaux и Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Mady Delvaux и Juan Fernando López Aguilar представиха доклада.

Изказа се Pierre Moscovici (член на Комисията).

Изказаха се: Емил Радев, от името на групата PPE, Maria Grapini, от името на групата S&D, Sander Loones, от името на групата ECR, Petr Ježek, от името на групата ALDE, Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, David Coburn, от името на групата EFDD, Dariusz Rosati, Neena Gill и Tomáš Zdechovský.

Изказаха се: Pierre Moscovici, Mady Delvaux и Juan Fernando López Aguilar.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.5 от протокола от 12.9.2018 г.


22. Борба по наказателноправен ред с изпирането на пари ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за борба по наказателноправен ред с изпирането на пари [COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

Ignazio Corrao представи доклада.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се: Eva Joly (докладчик по становището на комисията ECON), Monika Hohlmeier, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Petr Ježek, от името на групата ALDE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Tomáš Zdechovský, Caterina Chinnici и Emilian Pavel.

Изказаха се: Julian King (член на Комисията) и Ignazio Corrao.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.6 от протокола от 12.9.2018 г.


23. Внесени документи

Внесени са следните документи от Съвета и Комисията:

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейска комисия (COM(2018)0521 [01] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейски парламент (COM(2018)0521 [02] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейски Съвет и Съвет (COM(2018)0521 [03] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Съд на Европейския съюз (COM(2018)0521 [04] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Сметна палата на ЕС (COM(2018)0521 [05] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейски икономически и социален комитет (COM(2018)0521 [06] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Комитет на регионите (COM(2018)0521 [07] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейски омбудсман (COM(2018)0521 [08] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейски надзорен орган по защита на данните (COM(2018)0521 [09] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейска служба за външна дейност (COM(2018)0521 [10] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Сметната палата - Годишни отчети на Европейския фонд за развитие за 2017 г. (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейски център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) (COM(2018)0521 [11] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL, ITRE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND) (COM(2018)0521 [12] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) (COM(2018)0521 [13] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) (COM(2018)0521 [14] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI, LIBE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейска агенция за околна среда (ЕАОС) (COM(2018)0521 [15] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) (COM(2018)0521 [16] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT) (COM(2018)0521 [17] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

CULT

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейска агенция по лекарствата (EMA) (COM(2018)0521 [18] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) (COM(2018)0521 [19] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейска фондация за обучение (ETF) (COM(2018)0521 [20] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ) (COM(2018)0521 [21] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейска агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) (COM(2018)0521 [22] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ) (COM(2018)0521 [23] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) (COM(2018)0521 [24] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (COM(2018)0521 [25] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) (COM(2018)0521 [26] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) (COM(2018)0521 [27] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) (COM(2018)0521 [28] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, LIBE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейска агенция за ГНСС (GSA) (COM(2018)0521 [29] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA) (COM(2018)0521 [30] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PECH

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейска агенция по химикали (ECHA) (COM(2018)0521 [31] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Агенция за снабдяване към Евратом (COM(2018)0521 [32] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) (COM(2018)0521 [33] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (COM(2018)0521 [34] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

FEMM

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейски банков орган (ЕБО) (COM(2018)0521 [35] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ECON

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) (COM(2018)0521 [36] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ECON, EMPL

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA) (COM(2018)0521 [37] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ECON

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) (COM(2018)0521 [38] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕРЕС) (COM(2018)0521 [39] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, IMCO

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейски институт за иновации и технологии (EIT) (COM(2018)0521 [40] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (COM(2018)0521 [41] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) (COM(2018)0521 [42] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за 2017 г.: постижения, финансово управление и контрол (COM(2018)0521 [43] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Международна организация по термоядрена енергия (ITER) (COM(2018)0521 [44] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Съвместно предприятие - Безопасност на въздухоплаването (SESAR) (COM(2018)0521 [45] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, TRAN

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Съвместно предприятие - Аеронавтика и околна среда („Чисто небе“) (COM(2018)0521 [46] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI, ITRE, TRAN

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - „Биотехнологични производства“ (COM(2018)0521 [47] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, REGI

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Съвместно предприятие на (ИИЛ) (COM(2018)0521 [48] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI, ITRE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (FCH) (COM(2018)0521 [49] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Съвместно предприятие Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2018)0521 [50] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, TRAN

- Европейска комисия: Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2017 финансова година - Съвместно предприятие ECSEL (COM(2018)0521 [51] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (COM(2018)0521 [52] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT


24. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 626.050/OJME).


25. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.50 ч.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Последно осъвременяване: 29 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност