Seznam 
Zápis
PDF 289kWORD 86k
Úterý, 11. září 2018 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Diskuse s premiérem Řecka Alexisem Tsiprasem o budoucnosti Evropy (rozprava)
 3.Slavnostní zasedání – Libanon
 4.Pokračování denního zasedání
 5.Ověření pověřovacích listin
 6.Hlasování
  6.1.Rovnocennost přehlídek porostu ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.2.Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.3.Prováděcí rozhodnutí o podrobení nových psychoaktivních látek cyklopropylfentanyl a methoxyacetylfentanyl kontrolním opatřením * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.4.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.5.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2018: uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.6.Dopad politiky soudržnosti EU na Severní Irsko (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.7.Zvláštní opatření pro Řecko (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.8.Možnosti opětovného začlenění pracovníků, kteří se zotavují z úrazu a nemoci, do kvalitních zaměstnání (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.9.Vztahy mezi EU a třetími zeměmi v oblasti regulace a dohledu nad finančními službami (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.10.Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.11.Evropský sbor solidarity ***I (hlasování)
  6.12.Program na podporu strukturálních reforem: finanční krytí a obecný cíl ***I (hlasování)
  6.13.Evropský program doplňující rámcový program Horizont 2020 * (hlasování)
  6.14.Opatření pro předcházení a boj proti psychickému a sexuálnímu obtěžování na pracovišti, ve veřejném prostoru a v politickém životě v EU (hlasování)
  6.15.Rovnost jazyků v digitálním věku (hlasování)
  6.16.Transparentní a zodpovědné využívání přírodních zdrojů v rozvojových zemích: případ lesů (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Situace v Maďarsku (rozprava)
 12.Autorské právo na jednotném digitálním trhu ***I (rozprava)
 13.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 14.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu) (schválení)
 15.Autonomní zbraňové systémy (rozprava)
 16.Stav vztahů mezi EU a USA (rozprava)
 17.Sdělení předsednictví
 18.Nouzová situace v Libyii a ve Středomoří (rozprava)
 19.Hrozící demolice vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic (rozprava)
 20.Situace v oblasti vztahů mezi EU a Čínou (rozprava)
 21.Kontrola peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící ***I (rozprava)
 22.Boj proti praní peněz prostřednictvím trestního práva ***I (rozprava)
 23.Předložení dokumentů
 24.Pořad jednání příštího denního zasedání
 25.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:08.


2. Diskuse s premiérem Řecka Alexisem Tsiprasem o budoucnosti Evropy (rozprava)

Diskuse s premiérem Řecka Alexisem Tsiprasem o budoucnosti Evropy (2018/2730(RSP))

Předseda rozpravu uvedl krátkým prohlášením.

Vystoupil Alexis Tsipras (premiér Řecka).

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Laura Agea za skupinu EFDD, Marcel de Graaff za skupinu ENF, a Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec.

Vystoupil Alexis Tsipras.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Manolis Kefalogiannis, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter van Dalen, Dimitrios Papadimoulis, Florian Philippot, Krisztina Morvai, Jean-Luc Schaffhauser, Alain Lamassoure, Paulo Rangel, Giorgos Grammatikakis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sofia Sakorafa, Seán Kelly, Eleftherios Synadinos, Kathleen Van Brempt, Alojz Peterle, Miltiadis Kyrkos, Eleni Theocharous, Tom Vandenkendelaere, José Blanco López, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Georgios Kyrtsos, Ana Gomes, Costas Mavrides, Maria Spyraki a Juan Fernando López Aguilar.

Vystoupil Alexis Tsipras.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:42 před slavnostním zasedáním.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda


3. Slavnostní zasedání – Libanon

U příležitosti vystoupení prezidenta Libanonské republiky Michela Aouna se od 12:07 do 12:32 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.

(Denní zasedání bylo před hlasováním na chvíli přerušeno.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda


4. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:34.


5. Ověření pověřovacích listin

Parlament na návrh Výboru pro právní záležitosti potvrdil s platností od 3. července, resp. 2. září 2018 platnost mandátu těchto poslanců: Romeo Franz a Christophe Hansen.

°
° ° °

Vystoupili: Notis Marias, Olaf Stuger a Udo Voigt.


6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Rovnocennost přehlídek porostu ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Brazílii u množitelského porostu pro produkci osiva pícnin a množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a rovnocennost osiva pícnin a osiva obilovin vyprodukovaných v Brazílii a pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Moldavsku u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin, množitelského porostu pro produkci osiva zeleniny a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přadných rostlin a rovnocennost osiva obilovin, osiva zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaných v Moldavsku [COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0318)


6.2. Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky [COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0319)


6.3. Prováděcí rozhodnutí o podrobení nových psychoaktivních látek cyklopropylfentanyl a methoxyacetylfentanyl kontrolním opatřením * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení nových psychoaktivních látek N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]cyklopropankarboxamid (cyklopropylfentanyl) a 2-methoxy-N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]acetamid (methoxyacetylfentanyl) kontrolním opatřením [09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0320)


6.4. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku [COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0321)


6.5. Návrh opravného rozpočtu č. 4/2018: uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2018 na rozpočtový rok 2018 předkládaném spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku [11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0322)


6.6. Dopad politiky soudržnosti EU na Severní Irsko (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o dopadu politiky soudržnosti EU na Severní Irsko [2017/2225(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0323)


6.7. Zvláštní opatření pro Řecko (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o provádění zvláštních opatření pro Řecko podle nařízení (EU) 2015/1839 [2018/2038(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0324)


6.8. Možnosti opětovného začlenění pracovníků, kteří se zotavují z úrazu a nemoci, do kvalitních zaměstnání (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o možnostech opětovného začlenění pracovníků, kteří se zotavují z úrazu a nemoci, do kvalitních zaměstnání [2017/2277(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0325)


6.9. Vztahy mezi EU a třetími zeměmi v oblasti regulace a dohledu nad finančními službami (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o vztazích mezi EU a třetími zeměmi v oblasti regulace a dohledu nad finančními službami [2017/2253(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0263/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0326)


6.10. Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o podpoře růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU [2018/2054(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0327)


6.11. Evropský sbor solidarity ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, (EU) č. 1293/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA, SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ a PROHLÁŠENÍ KOMISE

schválen (P8_TA(2018)0328)

Vystoupení

Isabella Adinolfi za skupinu EFDD před hlasováním o předběžné dohodě požádala, aby se v souladu s čl. 59 odst. 3 jednacího řádu před hlasováním o této dohodě hlasovalo o pozměňovacích návrzích.

Parlament žádost zamítl EH (159 pro, 476 proti, 49 zdržení se).


6.12. Program na podporu strukturálních reforem: finanční krytí a obecný cíl ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA, SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ a PROHLÁŠENÍ KOMISE

schválen (P8_TA(2018)0329)


6.13. Evropský program doplňující rámcový program Horizont 2020 * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2019–2020), který doplňuje Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace [COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0330)

Vystoupení

Rebecca Harms po hlasování a s ohledem na jeho výsledek požádala, aby bylo její jméno ze zprávy staženo.


6.14. Opatření pro předcházení a boj proti psychickému a sexuálnímu obtěžování na pracovišti, ve veřejném prostoru a v politickém životě v EU (hlasování)

Zpráva o opatřeních pro předcházení a boji proti psychickému a sexuálnímu obtěžování na pracovišti, ve veřejném prostoru a v politickém životě v EU [2018/2055(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Pina Picierno (A8-0265/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0331)


6.15. Rovnost jazyků v digitálním věku (hlasování)

Zpráva o rovnosti jazyků v digitálním věku [2018/2028(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Jill Evans (A8-0228/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0332)


6.16. Transparentní a zodpovědné využívání přírodních zdrojů v rozvojových zemích: případ lesů (hlasování)

Zpráva o transparentním a odpovědném řízení přírodních zdrojů v rozvojových zemích: případ lesů [2018/2003(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0333)


7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Derek Vaughan - A8-0240/2018
Daniel Hannan a Seán Kelly

zpráva Pascal Arimont - A8-0244/2018
Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Daniel Hannan, Notis Marias, Stanislav Polčák a Krisztina Morvai

zpráva Jana Žitňanská - A8-0208/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Alex Mayer a Jiří Pospíšil

zpráva Brian Hayes - A8-0263/2018
Miguel Viegas

zpráva Krzysztof Hetman - A8-0266/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas a Notis Marias

zpráva Helga Trüpel - A8-0060/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld a Momchil Nekov

zpráva Ruža Tomašić - A8-0227/2018
Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Ivana Maletić a Miguel Viegas

zpráva Pina Picierno - A8-0265/2018
Alex Mayer, Tania González Peñas, Urszula Krupa, Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil a Dobromir Sośnierz

zpráva Jill Evans - A8-0228/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Notis Marias a Momchil Nekov

zpráva Heidi Hautala - A8-0249/2018
José Inácio Faria.


8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:54.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda


9. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:10.


10. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


11. Situace v Maďarsku (rozprava)

Zpráva o návrhu, který vybízí Radu, aby podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii rozhodla, že existuje zřejmé nebezpečí, že Maďarsko závažně poruší hodnoty, na nichž je Evropská unie založena [2017/2131(INL)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Judith Sargentini uvedla zprávu.

Vystoupili: Ingeborg Gräßle (zpravodajka výboru CONT), Petra Kammerevert (zpravodajka výboru CULT), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (zpravodajka výboru AFCO) a Maria Noichl (zpravodajka výboru FEMM).

Vystoupili: Karoline Edtstadler (úřadující předsedkyně Rady) a Frans Timmermans (první místopředseda Komise).

Vystoupil Viktor Orbán (premiér Maďarska).

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFDD, Nicolas Bay za skupinu ENF, Krisztina Morvai – nezařazená poslankyně, József Szájer, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Sophia in 't Veld, Romeo Franz, Malin Björk, James Carver k vystoupení, které učinil Romeo Franz, Jörg Meuthen, Auke Zijlstra, Zoltán Balczó, Roberta Metsola, Tanja Fajon, Branislav Škripek, Nadja Hirsch, Eva Joly, Aymeric Chauprade, Mara Bizzotto, Othmar Karas, István Ujhelyi, Jussi Halla-aho, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Frank Engel, Iratxe García Pérez, Anders Primdahl Vistisen, Seán Kelly, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter Lundgren, Lívia Járóka, Péter Niedermüller, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Ádám Kósa, Patrizia Toia, Anna Záborská, Michał Boni, Milan Zver a Lívia Járóka k vystoupení, které učinil James Carver (předseda poskytl upřesnění).

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elisabetta Gardini a Maria Grapini.

Vystoupili: Viktor Orbán, Frans Timmermans, Karoline Edtstadler a Judith Sargentini.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.7 zápisu ze dne 12.9.2018.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda


12. Autorské právo na jednotném digitálním trhu ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Axel Voss (A8-0245/2018)

Axel Voss uvedl zprávu.

Vystoupila Catherine Stihler (zpravodajka výboru IMCO).

Vystoupila Mariya Gabriel (členka Komise).

Vystoupili: Zdzisław Krasnodębski (zpravodaj výboru ITRE), Marc Joulaud (zpravodaj výboru CULT), Michał Boni (zpravodaj výboru LIBE), Luis de Grandes Pascual za skupinu PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu S&D, a Sajjad Karim za skupinu ECR.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Jean-Marie Cavada, Julia Reda, Jiří Maštálka, Isabella Adinolfi, Marie-Christine Boutonnet, Dobromir Sośnierz, Angelika Niebler, Josef Weidenholzer, Kosma Złotowski, Marietje Schaake, Max Andersson, Gerard Batten, Stanisław Żółtek, Bogdan Brunon Wenta, Theresa Griffin, Daniel Dalton, Yana Toom, Helga Trüpel, Jiří Payne, Marcus Pretzell, Giorgos Grammatikakis, Anneleen Van Bossuyt, António Marinho e Pinto, Heidi Hautala, Pavel Svoboda, Dietmar Köster, Pascal Durand, Silvia Costa, Nicola Danti, Virginie Rozière, Tiemo Wölken a Evelyn Regner.

Vystoupili: Andrus Ansip (místopředseda Komise) a Axel Voss.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.4 zápisu ze dne 12.9.2018.


13. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Na včerejším plenárním zasedání byla oznámena oprava P8_TA(2017)0411(COR01) (bod 10 zápisu ze dne 10.9.2018).

Oprava je prohlášena za schválenou, neboť žádná politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nepožádali (čl. 231 odst. 4 jednacího řádu), aby se o ní hlasovalo.


14. Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu) (schválení)

Předseda oznámil, že od politické skupiny nebo poslanců dosahujících přinejmenším nízké prahové hodnoty neobdržel žádost, aby se hlasovalo o žádosti o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem, kterou výbor INTA požádal o vydání stanoviska k fungování interních poradních skupin, která byla oznámena v zápise z pondělí 10. září 2018 (bod 9 zápisu ze dne 10.9.2018).

Žádost se tudíž v souladu s čl. 137 odst. 2 jednacího řádu považuje za schválenou.


15. Autonomní zbraňové systémy (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Autonomní zbraňové systémy (2018/2752(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Bogdan Andrzej Zdrojewski za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Norica Nicolai za skupinu ALDE, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Michael Gahler, Arne Lietz, Eugen Freund a Neena Gill.

Vystoupila Federica Mogherini.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Reinhard Bütikofer, Bodil Valero, Max Andersson, Barbara Lochbihler, Monika Vana a Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE o autonomních zbraňových systémech (2018/2752(RSP)) (B8-0308/2018);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera a Bogdan Andrzej Zdrojewski za skupinu PPE o autonomních zbraňových systémech (2018/2752(RSP)) (B8-0309/2018);

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš a Marietje Schaake za skupinu ALDE o autonomních zbraňových systémech (2018/2752(RSP)) (B8-0355/2018);

—   Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga a Charles Tannock za skupinu ECR o autonomních zbraňových systémech (2018/2752(RSP)) (B8-0359/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o autonomních zbraňových systémech (2018/2752(RSP)) (B8-0360/2018);

—   Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Dennis de Jong a Anne Marie Mineur za skupinu GUE/NGL o autonomních zbraňových systémech (2018/2752(RSP)) (B8-0361/2018);

—   Ana Gomes, Arne Lietz, Clare Moody, Victor Boştinaru a Knut Fleckenstein za skupinu S&D o autonomních zbraňových systémech (2018/2752(RSP)) (B8-0362/2018).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.8 zápisu ze dne 12.9.2018.


16. Stav vztahů mezi EU a USA (rozprava)

Zpráva o stavu vztahů mezi EU a USA [2017/2271(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Elmar Brok (A8-0251/2018)

Elmar Brok uvedl zprávu.

Vystoupil Bernd Lange (zpravodaj výboru INTA).

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Knut Fleckenstein za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, James Carver – nezařazený poslanec, David McAllister, Jeppe Kofod, Anders Primdahl Vistisen, Sofia Sakorafa a Lampros Fountoulis.

PŘEDSEDNICTVÍ: Lívia JÁRÓKA
místopředsedkyně

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly a Paulo Rangel.

Vystoupili: Federica Mogherini a Elmar Brok.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.9 zápisu ze dne 12.9.2018.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda


17. Sdělení předsednictví

Předseda se v souladu s článkem 166 jednacího řádu rozhodl uložit sankce těmto poslancům: Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Edouard Martin, Claude Rolin, Maria Arena a Isabelle Thomas. Tito poslanci podnikli jako skupina kroky, které během denního zasedání dne 3. července 2018 (bod 2 a bod 4 zápisu ze dne 3.7.2018) závažným způsobem narušily řádný chod parlamentní činnosti, čímž porušili zásady stanovené v článku 11 jednacího řádu. Kvůli jejich chování muselo být denní zasedání na nezanedbatelně dlouhou dobu přerušeno.

Pokud jde o Georgese Bacha, Guillauma Balase, José Bového, Clauda Rolina, Marii Arenovou a Isabelle Thomasovou, sankce má formu jak ztráty nároku na příspěvek na pobyt na dobu pěti dnů, tak dočasného vyloučení ze schůzí Parlamentu nebo kteréhokoli z jeho orgánů, výborů nebo delegací a z účasti na veškerých parlamentních činnostech na dobu pěti po sobě následujících dnů s platností od 11. září 2018, aniž by byl dotčen výkon hlasovacího práva v plénu.

Co se týče Edouarda Martina, s ohledem na skutečnost, že se jeho akt ve srovnání s jednáním ostatních dotčených poslanců vyznačoval mimořádnou závažností, má sankce formu jak ztráty nároku na příspěvek na pobyt na dobu osmi dnů, tak dočasného vyloučení ze schůzí Parlamentu nebo kteréhokoli z jeho orgánů, výborů nebo delegací a z účasti na veškerých parlamentních činnostech na dobu osmi po sobě následujících dnů s platností od 11. září 2018, aniž by byl dotčen výkon hlasovacího práva v plénu.

Rozhodnutí bylo oznámeno dotčeným poslancům, kteří proti tomuto rozhodnutí mohou podat vnitřní odvolání k předsednictvu v souladu s článkem 167 jednacího řádu.

Jelikož Maria Arena, Isabelle Thomas, Georges Bach, Guillaume Balas a Edouard Martin podali odvolání podle výše uvedeného článku, platnost sankcí, které jim byly uloženy, je pozastavena do doby, než předsednictvo přijme rozhodnutí.


18. Nouzová situace v Libyii a ve Středomoří (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Nouzová situace v Libyii a ve Středomoří (2018/2846(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Jaromír Štětina za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Javier Nart za skupinu ALDE, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Nathan Gill za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, a Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec.

PŘEDSEDNICTVÍ: Lívia JÁRÓKA
místopředsedkyně

Vystoupili: Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Barbara Spinelli, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Francisco José Millán Mon, Claude Moraes, Miguel Urbán Crespo, Inés Ayala Sender, Elly Schlein a Alfred Sant.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.


19. Hrozící demolice vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Hrozící demolice vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic (2018/2849(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Ivo Vajgl za skupinu ALDE, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Martina Anderson za skupinu GUE/NGL, a Neoklis Sylikiotis.

Vystoupila Federica Mogherini.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.9 zápisu ze dne 13.9.2018.


20. Situace v oblasti vztahů mezi EU a Čínou (rozprava)

Zpráva o situaci v oblasti vztahů mezi EU a Čínou [2017/2274(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Bas Belder (A8-0252/2018)

Bas Belder uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupil Iuliu Winkler (zpravodaj výboru INTA).

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Stefan Eck (zpravodaj výboru ENVI), Julia Pitera za skupinu PPE, Jo Leinen za skupinu S&D, Mirosław Piotrowski za skupinu ECR, Ilhan Kyuchyuk za skupinu ALDE, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, László Tőkés, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Tunne Kelam a Laima Liucija Andrikienė.

Vystoupili: Federica Mogherini a Bas Belder.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.10 zápisu ze dne 12.9.2018.


21. Kontrola peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005 [COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)] - Hospodářský a měnový výbor - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajové: Mady Delvaux a Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Mady Delvaux a Juan Fernando López Aguilar uvedli zprávu.

Vystoupil Pierre Moscovici (člen Komise).

Vystoupili: Emil Radev za skupinu PPE, Maria Grapini za skupinu S&D, Sander Loones za skupinu ECR, Petr Ježek za skupinu ALDE, Eva Joly za skupinu Verts/ALE, David Coburn za skupinu EFDD, Dariusz Rosati, Neena Gill a Tomáš Zdechovský.

Vystoupili: Pierre Moscovici, Mady Delvaux a Juan Fernando López Aguilar.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.5 zápisu ze dne 12.9.2018.


22. Boj proti praní peněz prostřednictvím trestního práva ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti praní peněz prostředky trestního práva [COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

Ignazio Corrao uvedl zprávu.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

Vystoupili: Eva Joly (zpravodajka výboru ECON), Monika Hohlmeier za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Petr Ježek za skupinu ALDE, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Tomáš Zdechovský, Caterina Chinnici a Emilian Pavel.

Vystoupili: Julian King (člen Komise) a Ignazio Corrao.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.6 zápisu ze dne 12.9.2018.


23. Předložení dokumentů

Rada a Komise předložily tyto dokumenty

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropská komise (COM(2018)0521 [01] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropský parlament (COM(2018)0521 [02] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropská rada a Rada (COM(2018)0521 [03] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Soudní dvůr (COM(2018)0521 [04] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Účetní dvůr (COM(2018)0521 [05] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropský hospodářský a sociální výbor (COM(2018)0521 [06] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Výbor regionů (COM(2018)0521 [07] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropský veřejný ochránce práv (COM(2018)0521 [08] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropský inspektor ochrany údajů (COM(2018)0521 [09] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropská služba pro vnější činnost (COM(2018)0521 [10] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru – Roční účetní závěrka Evropského rozvojového fondu za rok 2017 (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Evropská komise. Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) (COM(2018)0521 [11] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 – Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND) (COM(2018)0521 [12] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (COM(2018)0521 [13] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (OEDT) (COM(2018)0521 [14] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 – Evropská agentura pro životní prostředí (AEE) (COM(2018)0521 [15] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 – Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) (COM(2018)0521 [16] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 – Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (COM(2018)0521 [17] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

CULT

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (COM(2018)0521 [18] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropská agentura pro justiční spolupráci v trestních věcech (EUROJUST) (COM(2018)0521 [19] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 – Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (COM(2018)0521 [20] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 – Evropská agentura pro námořní bezpečnost (AESM) (COM(2018)0521 [21] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (COM(2018)0521 [22] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 – Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (COM(2018)0521 [23] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017– Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (COM(2018)0521 [24] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (COM(2018)0521 [25] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) (COM(2018)0521 [26] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 – Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) (COM(2018)0521 [27] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (FRONTEX) (COM(2018)0521 [28] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GNSS) (COM(2018)0521 [29] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (COM(2018)0521 [30] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PECH

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropská agentura pro chemické látky (AEPC) (COM(2018)0521 [31] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Zásobovací agentura Euratomu (AA) (COM(2018)0521 [32] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) (COM(2018)0521 [33] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (COM(2018)0521 [34] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

FEMM

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 – Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (COM(2018)0521 [35] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 – Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (AEAPP) (COM(2018)0521 [36] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON, EMPL

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (COM(2018)0521 [37] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 – Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (COM(2018)0521 [38] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (COM(2018)0521 [39] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2076 – Evropský inovační a technologický institut (EIT) (COM(2018)0521 [40] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2017 - Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (COM(2018)0521 [41] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (COM(2018)0521 [42] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agenturám Evropské unie za rozpočtový rok 2017: výkonnost, finanční řízení a kontrola (COM(2018)0521 [43] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 – Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy (ITER) (COM(2018)0521 [44] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 – Společný podnik - Bezpečnost letecké navigace (SESAR) (COM(2018)0521 [45] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Společný podnik - letecký průmysl a životní prostředí (CLEAN SKY) (COM(2018)0521 [46] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Biotechnologie (BBI) (COM(2018)0521 [47] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, REGI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 – Iniciativa v oblasti inovativních léčivých přípravků (IMI) (COM(2018)0521 [48] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 – Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH) (COM(2018)0521 [49] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Společný podnik Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2018)0521 [50] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2017 - Elektrické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (společný podnik ECSEL) (COM(2018)0521 [51] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Zvláštní zprávy Účetního dvora o udělení absolutoria Komisi za rok 2017 (COM(2018)0521 [52] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT


24. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 626.050/OJME).


25. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:50.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Poslední aktualizace: 29. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí