Indeks 
Protokol
PDF 292kWORD 84k
Tirsdag den 11. september 2018 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Drøftelse med Grækenlands premierminister, Alexis Tsipras, om Europas fremtid (forhandling)
 3.Højtideligt møde - Libanon
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Valgs prøvelse
 6.Afstemningstid
  6.1.Ligestilling af markinspektioner ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.2.Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.3.Gennemførelsesafgørelse om at underkaste de nye psykoaktive stoffer cyclopropylfentanyl og methoxyacetylfentanyl kontrolforanstaltninger * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.4.Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.5.Forslag til ændringsbudget nr. 4/2018: anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.6.Indvirkningen af EU's samhørighedspolitik på Nordirland (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.7.Særlige foranstaltninger over for Grækenland (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.8.Muligheder for reintegration af arbejdstagere, der er ved at komme sig efter skader og sygdom, til beskæftigelse af høj kvalitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.9.Forholdet mellem EU og tredjelande med hensyn til regulering af og kontrol med finansielle tjenesteydelser (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.10.Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseområder (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.11.Det Europæiske Solidaritetskorps ***I (afstemning)
  6.12.Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning ***I (afstemning)
  6.13.Euratomprogrammet, som komplementerer rammeprogrammet Horisont 2020 * (afstemning)
  6.14.Foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen, i det offentlige rum og i det politiske liv i EU (afstemning)
  6.15.Ligebehandling af sprog i den digitale tidsalder (afstemning)
  6.16.Gennemsigtig og ansvarlig forvaltning af naturressourcer i udviklingslandene: skove (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Situationen i Ungarn (forhandling)
 12.Ophavsret på det digitale indre marked ***I (forhandling)
 13.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 14.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2) (godkendelse)
 15.Autonome våbensystemer (forhandling)
 16.Status for forbindelserne mellem EU og USA (forhandling)
 17.Meddelelse fra formanden
 18.Nødsituationen i Libyen og Middelhavet (forhandling)
 19.Truslen om nedrivning af Khan al-Ahmar og andre beduinlandsbyer (forhandling)
 20.Status for forbindelserne mellem EU og Kina (forhandling)
 21.Kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen ***I (forhandling)
 22.Strafferetlig forfølgelse af hvidvask af penge ***I (forhandling)
 23.Modtagne dokumenter
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.08.


2. Drøftelse med Grækenlands premierminister, Alexis Tsipras, om Europas fremtid (forhandling)

Drøftelse med Grækenlands premierminister, Alexis Tsipras, om Europas fremtid (2018/2730(RSP))

Formanden afgav en kort erklæring for at indlede forhandlingen.

Taler: Alexis Tsipras (Grækenlands premierminister).

Taler: Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere: Esteban González Pons for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Laura Agea for EFDD-Gruppen, Marcel de Graaff for ENF-Gruppen, og Konstantinos Papadakis, løsgænger.

Taler: Alexis Tsipras.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Manolis Kefalogiannis, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter van Dalen, Dimitrios Papadimoulis, Florian Philippot, Krisztina Morvai, Jean-Luc Schaffhauser, Alain Lamassoure, Paulo Rangel, Giorgos Grammatikakis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sofia Sakorafa, Seán Kelly, Eleftherios Synadinos, Kathleen Van Brempt, Alojz Peterle, Miltiadis Kyrkos, Eleni Theocharous, Tom Vandenkendelaere, José Blanco López, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Georgios Kyrtsos, Ana Gomes, Costas Mavrides, Maria Spyraki og Juan Fernando López Aguilar.

Taler: Alexis Tsipras.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat kl. 11.42 i afventning af det højtidelige møde)

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand


3. Højtideligt møde - Libanon

Fra kl. 12.07 til 12.32 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af talen ved Michel Aoun, Præsident for Den Libanesiske Republik..

(Mødet udsat i afventning af afstemningstiden).

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand


4. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.34.


5. Valgs prøvelse

På forslag af JURI besluttede Parlamentet at godkende Romeo Franz og Christophe Hansens mandat med virkning fra den 3. juli og 2. september 2018, henholdsvis.

°
° ° °

Talere: Notis Marias, Olaf Stuger og Udo Voigt.


6. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. Ligestilling af markinspektioner ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets beslutning 2003/17/EF for så vidt angår ligestillingen af markinspektioner, der gennemføres i Brasilien, af afgrøder til formering af frø af foderplanter og afgrøder til formering af sædekorn og ligestillingen af frø af foderplanter og sædekorn, der er produceret i Brasilien, og for så vidt angår ligestillingen af markinspektioner, der gennemføres i Moldova, af afgrøder til formering af sædekorn, afgrøder til formering af grøntsagsfrø og afgrøder til formering af frø af olie- og spindplanter og ligestillingen af sædekorn, grøntsagsfrø og frø af olie- og spindplanter, der er produceret i Moldova [COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0318)


6.2. Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder [COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0319)


6.3. Gennemførelsesafgørelse om at underkaste de nye psykoaktive stoffer cyclopropylfentanyl og methoxyacetylfentanyl kontrolforanstaltninger * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste de nye psykoaktive stoffer N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]cyclopropancarboxamid (cyclopropylfentanyl) og 2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamid (methoxyacetylfentanyl) kontrolforanstaltninger [09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

UDKAST TIL RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0320)


6.4. Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen [COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

(Flertal af Parlamentets medlemmer og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0321)


6.5. Forslag til ændringsbudget nr. 4/2018: anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2018 for regnskabsåret 2018, der ledsager forslaget om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen [11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0322)


6.6. Indvirkningen af EU's samhørighedspolitik på Nordirland (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om indvirkningen af EU's samhørighedspolitik på Nordirland [2017/2225(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0323)


6.7. Særlige foranstaltninger over for Grækenland (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om gennemførelse af særlige foranstaltninger over for Grækenland i henhold til forordning (EU) 2015/1839 [2018/2038(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0324)


6.8. Muligheder for reintegration af arbejdstagere, der er ved at komme sig efter skader og sygdom, til beskæftigelse af høj kvalitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om muligheder for reintegration af arbejdstagere, der er ved at komme sig efter skader og sygdom, til beskæftigelse af høj kvalitet [2017/2277(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0325)


6.9. Forholdet mellem EU og tredjelande med hensyn til regulering af og kontrol med finansielle tjenesteydelser (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forholdet mellem EU og tredjelande med hensyn til regulering af og kontrol med finansielle tjenesteydelser [2017/2253(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Brian Hayes (A8-0263/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0326)


6.10. Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseområder (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseområder [2018/2054(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0327)


6.11. Det Europæiske Solidaritetskorps ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af de retlige rammer for det europæiske solidaritetskorps og om ændring af forordning (EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) nr. 1293/2013, forordning (EU) nr. 1303/2013, forordning (EU) nr. 1305/2013, forordning (EU) nr. 1306/2013 og afgørelse nr. 1313/2013/EU [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE, FÆLLES ERKLÆRING og ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

Godkendt (P8_TA(2018)0328)

Indlæg

Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen, inden afstemningen om den foreløbige aftale, for at anmode om, at ændringsforslagene blev sat under afstemning inden den foreløbige aftale, jf. forretningsordenens artikel 59, stik. 3.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (159 for, 476 imod, 49 hverken/eller).


6.12. Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/825 for at øge finansieringsrammen for støtteprogrammet for strukturreformer og tilpasse dens overordnede målsætning [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE, FÆLLES ERKLÆRING og ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

Godkendt (P8_TA(2018)0329)


6.13. Euratomprogrammet, som komplementerer rammeprogrammet Horisont 2020 * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om forsknings- og uddannelsesprogrammet for Det Europæiske Atomenergifællesskab (2019-2020), som komplementerer Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation [COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0330)

Indlæg

Rebecca Harms, efter afstemningen og i lyset af denne for at anmode om, at hendes navn blev fjernet fra betænkningen.


6.14. Foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen, i det offentlige rum og i det politiske liv i EU (afstemning)

Betænkning om foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen, i det offentlige rum og i det politiske liv i EU [2018/2055(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Pina Picierno (A8-0265/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0331)


6.15. Ligebehandling af sprog i den digitale tidsalder (afstemning)

Betænkning om ligebehandling af sprog i den digitale tidsalder [2018/2028(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Jill Evans (A8-0228/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0332)


6.16. Gennemsigtig og ansvarlig forvaltning af naturressourcer i udviklingslandene: skove (afstemning)

Betænkning om gennemsigtig og ansvarlig forvaltning af naturressourcer i udviklingslandene: skove [2018/2003(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0333)


7. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Derek Vaughan - A8-0240/2018
Daniel Hannan og Seán Kelly

Betænkning: Pascal Arimont - A8-0244/2018
Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Daniel Hannan, Notis Marias, Stanislav Polčák og Krisztina Morvai

Betænkning: Jana Žitňanská - A8-0208/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Alex Mayer og Jiří Pospíšil

Betænkning: Brian Hayes - A8-0263/2018
Miguel Viegas

Betænkning: Krzysztof Hetman - A8-0266/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas og Notis Marias

Betænkning: Helga Trüpel - A8-0060/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld og Momchil Nekov

Betænkning: Ruža Tomašić - A8-0227/2018
Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Ivana Maletić og Miguel Viegas

Betænkning: Pina Picierno - A8-0265/2018
Alex Mayer, Tania González Peñas, Urszula Krupa, Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil og Dobromir Sośnierz

Betænkning: Jill Evans - A8-0228/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Notis Marias og Momchil Nekov

Betænkning: Heidi Hautala - A8-0249/2018
José Inácio Faria.


8. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 13.54.)

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand


9. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.10.


10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


11. Situationen i Ungarn (forhandling)

Betænkning om et forslag om at opfordre Rådet til i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union at fastslå, at der er en klar fare for, at Ungarn groft overtræder de værdier, som Unionen bygger på [2017/2131(INL)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Judith Sargentini forelagde betænkningen.

Talere: Ingeborg Gräßle (ordfører for udtalelse fra CONT), Petra Kammerevert (ordfører for udtalelse fra CULT), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ordfører for udtalelse fra AFCO) og Maria Noichl (ordfører for udtalelse fra FEMM).

Talere: Karoline Edtstadler (formand for Rådet) og Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen).

Taler: Viktor Orbán (Ungarns premiermiister).

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Ryszard Antoni Legutko for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay for ENF-Gruppen, Krisztina Morvai, løsgænger, József Szájer, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Sophia in 't Veld, Romeo Franz, Malin Björk, James Carver, om indlægget af Romeo Franz, Jörg Meuthen, Auke Zijlstra, Zoltán Balczó, Roberta Metsola, Tanja Fajon, Branislav Škripek, Nadja Hirsch, Eva Joly, Aymeric Chauprade, Mara Bizzotto, Othmar Karas, István Ujhelyi, Jussi Halla-aho, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Frank Engel, Iratxe García Pérez, Anders Primdahl Vistisen, Seán Kelly, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter Lundgren, Lívia Járóka, Péter Niedermüller, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Ádám Kósa, Patrizia Toia, Anna Záborská, Michał Boni, Milan Zver og Lívia Járóka, om indlægget af James Carver (formanden gav nærmere oplysninger).

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elisabetta Gardini og Maria Grapini.

Talere: Viktor Orbán, Frans Timmermans, Karoline Edtstadler og Judith Sargentini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.7 i protokollen af 12.9.2018.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand


12. Ophavsret på det digitale indre marked ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Axel Voss (A8-0245/2018)

Axel Voss forelagde betænkningen.

Taler: Catherine Stihler (ordfører for udtalelse fra IMCO).

Taler: Mariya Gabriel (medlem af Kommissionen).

Talere: Zdzisław Krasnodębski (ordfører for udtalelse fra ITRE), Marc Joulaud (ordfører for udtalelse fra CULT), Michał Boni (ordfører for udtalelse fra LIBE), Luis de Grandes Pascual for PPE-Gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for S&D-Gruppen, og Sajjad Karim for ECR-Gruppen.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Jean-Marie Cavada, Julia Reda, Jiří Maštálka, Isabella Adinolfi, Marie-Christine Boutonnet, Dobromir Sośnierz, Angelika Niebler, Josef Weidenholzer, Kosma Złotowski, Marietje Schaake, Max Andersson, Gerard Batten, Stanisław Żółtek, Bogdan Brunon Wenta, Theresa Griffin, Daniel Dalton, Yana Toom, Helga Trüpel, Jiří Payne, Marcus Pretzell, Giorgos Grammatikakis, Anneleen Van Bossuyt, António Marinho e Pinto, Heidi Hautala, Pavel Svoboda, Dietmar Köster, Pascal Durand, Silvia Costa, Nicola Danti, Virginie Rozière, Tiemo Wölken og Evelyn Regner.

Talere: Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen) og Axel Voss.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.4 i protokollen af 12.9.2018.


13. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)

Berigtigelse (P8_TA(2017)0411(COR01)) var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag (punkt 10 i protokollen af 10.9.2018).

Da der ikke af nogen politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst nåede op på den lave tærskel, var blevet anmodet om, at denne berigtigelse blev sat under afstemning, jf. forretningsordenens artikel 231, stk. 4, ansås den for vedtaget.


14. Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2) (godkendelse)

Formanden meddelte, at han ikke havde modtaget nogen anmodning fra et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst nåede op på den lave tærskel, om en afstemning om en anmodning fra INTA om at høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, for at det kunne afgive en udtalelse om funktionen af de interne rådgivende grupper, som var blevet meddelt i protokollen afra mandag den 10. september 2018 (punkt 9 i protokollen af 10.9.2018).

Denne anmodning ansås således i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 2, for at være blevet godtaget.


15. Autonome våbensystemer (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Autonome våbensystemer (2018/2752(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen..

Talere: Bogdan Andrzej Zdrojewski for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Norica Nicolai for ALDE-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Michael Gahler, Arne Lietz, Eugen Freund og Neena Gill.

Taler: Federica Mogherini.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Reinhard Bütikofer, Bodil Valero, Max Andersson, Barbara Lochbihler, Monika Vana, Philippe Lamberts, for Verts/ALE, om autonome våbensystemer (2018/2752(RSP)) (B8-0308/2018);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Bogdan Andrzej Zdrojewski, for PPE, om autonome våbensystemer (2018/2752(RSP)) (B8-0309/2018);

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, for ALDE, om autonome våbensystemer (2018/2752(RSP)) (B8-0355/2018);

—   Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, for ECR, om autonome våbensystemer (2018/2752(RSP)) (B8-0359/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, for EFDD, om autonome våbensystemer (2018/2752(RSP)) (B8-0360/2018);

—   Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Dennis de Jong, Anne Marie Mineur, for GUE/NGL, om autonome våbensystemer (2018/2752(RSP)) (B8-0361/2018);

—   Ana Gomes, Arne Lietz, Clare Moody, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, for S&D, om autonome våbensystemer (2018/2752(RSP)) (B8-0362/2018).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.8 i protokollen af 12.9.2018.


16. Status for forbindelserne mellem EU og USA (forhandling)

Betænkning om status for forbindelserne mellem EU og USA [2017/2271(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Elmar Brok (A8-0251/2018)

Elmar Brok forelagde betænkningen.

Taler: Bernd Lange (ordfører for udtalelse fra INTA).

Taler: Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Knut Fleckenstein for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, James Carver, løsgænger, David McAllister, Jeppe Kofod, Anders Primdahl Vistisen, Sofia Sakorafa og Lampros Fountoulis.

FORSÆDE: Lívia JÁRÓKA
næstformand

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly og Paulo Rangel.

Talere: Federica Mogherini og Elmar Brok.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.9 i protokollen af 12.9.2018.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand


17. Meddelelse fra formanden

I overensstemmelse med forretnigsordeens artikel 166 havde formanden besluttet at pålægge Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Edouard Martin, Claude Rolin, Maria Arena og Isabelle Thomas sanktioner for at have gennemført fælles aktioner under mødet den 3. juli 2018 (punkt 2 og punkt 4 i protokollen af 3.7.2018), der havde forstyrret Parlamentets arbejde groft under tilsidesættelse af principperne i forretningsordenens artikel 11. Deres opførsel havde udløst en afbrydelse af plenarmødet af en betydelig varighed.

For så vidt angår Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Claude Rolin, Maria Arena og Isabelle Thomas bestod sanktionen for det første i tabet af retten til dagpenge i en periode på fem dage, og for det andet, og uden at det berører stemmeretten på plenarmødet, af en udelukkelse fra deltagelse i Parlamentets og dets organers aktiviteter i en periode på fem på hinanden følgende mødedage i Parlamentet eller i et af dets organer, udvalg eller delegationer fra den 11. september 2018.

For så vidt angår Edouard Martin bestod sanktionen på grund af den højere alvorsgrad sammenlignet med de aktioner, som de andre berørte medlemmer havde gennemført, for det første i tabet af retten til dagpenge i en periode på 8 dage, og for det andet, og uden at det berører stemmeretten på plenarmødet, af en udelukkelse fra deltagelse i Parlamentets og dets organers aktiviteter i en periode på 8 på hinanden følgende mødedage i Parlamentet eller i et af dets organer, udvalg eller delegationer fra den 11. september 2018.

Afgørelsen var blevet meddelt de pågældende medlemmer, der ville kunne indgive en intern klage over denne afgørelse til Præsidiet i henhold til forretningsordenens artikel 167.

Eftersom Maria Arena, Isabelle Thomas, Georges Bach, Guillaume Balas og Edouard Martin havde indgivet en klage i henhold til ovennævnte artikel, var anvendelsen af sanktionen udsat, indtil Parlamentets Præsidium havde udtalt sig.


18. Nødsituationen i Libyen og Middelhavet (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Nødsituationen i Libyen og Middelhavet (2018/2846(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Jaromír Štětina for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Javier Nart for ALDE-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Nathan Gill for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, og Eleftherios Synadinos, løsgænger.

FORSÆDE: Lívia JÁRÓKA
næstformand

Talere: Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Barbara Spinelli, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Francisco José Millán Mon, Claude Moraes, Miguel Urbán Crespo, Inés Ayala Sender, Elly Schlein og Alfred Sant.

Taler: Federica Mogherini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Truslen om nedrivning af Khan al-Ahmar og andre beduinlandsbyer (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Truslen om nedrivning af Khan al-Ahmar og andre beduinlandsbyer (2018/2849(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, Martina Anderson for GUE/NGL-Gruppen, og Neoklis Sylikiotis.

Taler: Federica Mogherini.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.9 i protokollen af 13.9.2018.


20. Status for forbindelserne mellem EU og Kina (forhandling)

Betænkning om status for forbindelserne mellem EU og Kina [2017/2274(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Bas Belder (A8-0252/2018)

Bas Belder forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Taler: Iuliu Winkler (ordfører for udtalelse fra INTA).

Taler: Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Talere: Stefan Eck (ordfører for udtalelse fra ENVI), Julia Pitera for PPE-Gruppen, Jo Leinen for S&D-Gruppen, Mirosław Piotrowski for ECR-Gruppen, Ilhan Kyuchyuk for ALDE-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, László Tőkés, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Tunne Kelam og Laima Liucija Andrikienė.

Talere: Federica Mogherini og Bas Belder.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.10 i protokollen af 12.9.2018.


21. Kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1889/2005 [COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordførere: Mady Delvaux og Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Mady Delvaux og Juan Fernando López Aguilar forelagde betænkningen

Taler: Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen).

Talere: Emil Radev for PPE-Gruppen, Maria Grapini for S&D-Gruppen, Sander Loones for ECR-Gruppen, Petr Ježek for ALDE-Gruppen, Eva Joly for Verts/ALE-Gruppen, David Coburn for EFDD-Gruppen, Dariusz Rosati, Neena Gill og Tomáš Zdechovský.

Talere: Pierre Moscovici, Mady Delvaux og Juan Fernando López Aguilar.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.5 i protokollen af 12.9.2018.


22. Strafferetlig forfølgelse af hvidvask af penge ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om strafferetlig forfølgelse af hvidvask af penge [COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

Ignazio Corrao forelagde betænkningen.

Taler: Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere: Eva Joly (ordfører for udtalelse fra ECON), Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Petr Ježek for ALDE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Tomáš Zdechovský, Caterina Chinnici og Emilian Pavel.

Talere: Julian King (medlem af Kommissionen) og Ignazio Corrao.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.6 i protokollen af 12.9.2018.


23. Modtagne dokumenter

Fra Rådet og Kommissionen følgende dokumenter:

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Europa-Kommissionen (COM(2018)0521 [01] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 – Europa-Parlamentet (COM(2018)0521 [02] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 – Det Europæiske Råd og Rådet (COM(2018)0521 [03] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 – Domstolen (COM(2018)0521 [04] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 – Den Europæiske Revisionsret (COM(2018)0521 [05] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (COM(2018)0521 [06] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Regionsudvalget (COM(2018)0521 [07] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Den Europæiske Ombudsmand (COM(2018)0521 [08] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (COM(2018)0521 [09] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (COM(2018)0521 [10] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten: Årsregnskab for Den Europæiske Udviklingsfond 2017 (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (CEDEFOP) (COM(2018)0521 [11] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL, ITRE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EUROFOUND) (COM(2018)0521 [12] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Europa-Kommissionen: Årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (COM(2018)0521 [13] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (OEDT) (COM(2018)0521 [14] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, LIBE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for De Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (COM(2018)0521 [15] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (COM(2018)0521 [16] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) (COM(2018)0521 [17] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

CULT

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (COM(2018)0521 [18] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for De Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (EUROJUST) (COM(2018)0521 [19] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (COM(2018)0521 [20] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (AESM) (COM(2018)0521 [21] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for De Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (COM(2018)0521 [22] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Europa-Kommissionen : Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (COM(2018)0521 [23] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (COM(2018)0521 [24] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for De Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (COM(2018)0521 [25] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA) (COM(2018)0521 [26] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for De Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) (COM(2018)0521 [27] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for De Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) (COM(2018)0521 [28] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, LIBE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for De Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Tilsynsmyndigheden for Det Europæiske GNSS (GSA) (COM(2018)0521 [29] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for De Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (EFCA) (COM(2018)0521 [30] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PECH

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Det Europæiske Kemikalieagentur (AEPC) (COM(2018)0521 [31] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Euratoms Forsyningsagentur (AA) (COM(2018)0521 [32] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) (COM(2018)0521 [33] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (COM(2018)0521 [34] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

FEMM

- Europa-Kommissionen : Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 – Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (ABE) (COM(2018)0521 [35] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 – Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (AEAPP) (COM(2018)0521 [36] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON, EMPL

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (COM(2018)0521 [37] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (COM(2018)0521 [38] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Kontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (COM(2018)0521 [39] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, IMCO

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (COM(2018)0521 [40] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (COM(2018)0521 [41] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (COM(2018)0521 [42] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2017: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol (COM(2018)0521 [43] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for De Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Den Internationale Fusionsenergiorganisation (ITER) (COM(2018)0521 [44] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Fællesforetagende - Luftfartssikkerhed (SESAR) (COM(2018)0521 [45] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Fællesforetagende - Luftfart og miljø (CLEAN SKY) (COM(2018)0521 [46] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, ITRE, TRAN

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union – Regnskabsåret 2017 – Biobaserede industrier (BBI) (COM(2018)0521 [47] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, REGI

- Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Initiativet om innovative lægemidler (IMI) (COM(2018)0521 [48] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, ITRE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Fællesforetagende - Brændselsceller og brint (BCB) (COM(2018)0521 [49] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union – Regnskabsåret 2017 – fællesforetagendet Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2018)0521 [50] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2017 - Elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (fællesforetagendet ECSEL) (COM(2018)0521 [51] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Revisionsrettens særberetninger om decharge for 2017 for Europa-Kommissionen (COM(2018)0521 [52] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT


24. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 626.050/OJME).


25. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.50.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Seneste opdatering: 29. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik