Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 287kWORD 84k
Tiistai 11. syyskuuta 2018 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu Kreikan pääministerin Alexis Tsiprasin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 3.Juhlaistunto - Libanon
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Valtakirjojen tarkastus
 6.Äänestykset
  
6.1.Viljelystarkastusten vastaavuus ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.2.Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä pienyritysten erityisjärjestelmän osalta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.3.Täytäntöönpanopäätös uusien psykoaktiivisten aineiden syklopropyylifentanyylin ja metoksiasetyylifentanyylin saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.4.Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Bulgarian, Kreikan, Liettuan ja Puolan avustamiseksi (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.5.Esitys lisätalousarvioksi nro 4/2018: Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Bulgarian, Kreikan, Liettuan ja Puolan avustamiseksi (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.6.EU:n koheesiopolitiikan vaikutukset Pohjois-Irlantiin (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.7.Kreikkaa koskevat erityistoimenpiteet (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.8.Keinot loukkaantumisesta tai sairaudesta toipuvien työntekijöiden integroimiseksi uudelleen laadukkaisiin työpaikkoihin (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.9.Unionin ja kolmansien maiden väliset suhteet rahoituspalvelujen sääntelyn ja valvonnan osalta (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.10.Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.11.Euroopan solidaarisuusjoukot ***I (äänestys)
  
6.12.Rakenneuudistusten tukiohjelma: rahoituspuitteet ja yleistavoite ***I (äänestys)
  
6.13.Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävä Euratom-ohjelma * (äänestys)
  
6.14.Toimenpiteet kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja torjumiseksi työpaikoilla, julkisissa tiloissa ja poliittisessa elämässä EU:ssa (äänestys)
  
6.15.Kielellinen tasa-arvo digitaaliajalla (äänestys)
  
6.16.Luonnonvarojen avoin ja vastuullinen hallinta kehitysmaissa: esimerkkinä metsät (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Unkarin tilanne (keskustelu)
 12.Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla ***I (keskustelu)
 13.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 14.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta) (hyväksyminen)
 15.Autonomiset asejärjestelmät (keskustelu)
 16.EU:n ja Yhdysvaltain suhteiden tila (keskustelu)
 17.Puhemiehen ilmoitus
 18.Hätätilanne Libyassa ja Välimerellä (keskustelu)
 19.Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhka (keskustelu)
 20.EU:n ja Kiinan suhteiden tila (keskustelu)
 21.Unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonta ***I (keskustelu)
 22.Rahanpesun torjuminen rikosoikeudellisin keinoin ***I (keskustelu)
 23.Vastaanotetut asiakirjat
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.08.


2. Keskustelu Kreikan pääministerin Alexis Tsiprasin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)

Keskustelu Kreikan pääministerin Alexis Tsiprasin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (2018/2730(RSP))

Puhemies antoi lyhyen julkilausuman alustaakseen keskustelun.

Alexis Tsipras (Kreikan pääministeri) käytti puheenvuoron.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, Marcel de Graaff ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Konstantinos Papadakis.

Alexis Tsipras käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Manolis Kefalogiannis, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter van Dalen, Dimitrios Papadimoulis, Florian Philippot, Krisztina Morvai, Jean-Luc Schaffhauser, Alain Lamassoure, Paulo Rangel, Giorgos Grammatikakis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sofia Sakorafa, Seán Kelly, Eleftherios Synadinos, Kathleen Van Brempt, Alojz Peterle, Miltiadis Kyrkos, Eleni Theocharous, Tom Vandenkendelaere, José Blanco López, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Georgios Kyrtsos, Ana Gomes, Costas Mavrides, Maria Spyraki ja Juan Fernando López Aguilar.

Alexis Tsipras käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 11.42 juhlaistunnon alkamista odotettaessa.)

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI


3. Juhlaistunto - Libanon

Parlamentti kokoontui klo 12.07 - 12.32 juhlaistuntoon Libanonin tasavallan presidentin Michel Aounin puheen johdosta.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU


4. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.34.


5. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa Romeo Franzin valtakirjan päteväksi 3. heinäkuuta 2018 alkaen ja Christophe Hansenin valtakirjan päteväksi 2. syyskuuta 2018 alkaen.

°
° ° °

Puheenvuorot: Notis Marias, Olaf Stuger ja Udo Voigt.


6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


6.1. Viljelystarkastusten vastaavuus ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston päätöksen 2003/17/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Brasiliassa rehu- ja viljakasvien siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja Brasiliassa tuotettujen rehu- ja viljakasvien siementen vastaavuudesta sekä Moldovassa vilja-, öljy- ja kuitukasvien sekä vihannesten siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja Moldovassa tuotettujen viljakasvien siementen, vihannesten siementen sekä öljy- ja kuitukasvien siementen vastaavuudesta [COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0318)


6.2. Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä pienyritysten erityisjärjestelmän osalta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta pienyritysten erityisjärjestelmän osalta [COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0319)


6.3. Täytäntöönpanopäätös uusien psykoaktiivisten aineiden syklopropyylifentanyylin ja metoksiasetyylifentanyylin saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö luonnoksesta neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi uusien psykoaktiivisten aineiden N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]syklopropaanikarboksamidi (syklopropyylifentanyyli) ja 2-metoksi-N-fenyyli-N-[1- (2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]asetamidi (metoksiasetyylifentanyyli) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin [09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0320)


6.4. Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Bulgarian, Kreikan, Liettuan ja Puolan avustamiseksi (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Bulgarian, Kreikan, Liettuan ja Puolan avustamiseksi [COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

(parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0321)


6.5. Esitys lisätalousarvioksi nro 4/2018: Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Bulgarian, Kreikan, Liettuan ja Puolan avustamiseksi (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4/2018 varainhoitovuodeksi 2018 oheisasiakirjaksi ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Bulgarian, Kreikan, Liettuan ja Puolan avustamiseksi [11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0322)


6.6. EU:n koheesiopolitiikan vaikutukset Pohjois-Irlantiin (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö EU:n koheesiopolitiikan vaikutuksista Pohjois-Irlantiin [2017/2225(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0323)


6.7. Kreikkaa koskevat erityistoimenpiteet (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö asetuksen 2015/1839 mukaisten Kreikkaa koskevien erityistoimenpiteiden täytäntöönpanosta [2018/2038(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0324)


6.8. Keinot loukkaantumisesta tai sairaudesta toipuvien työntekijöiden integroimiseksi uudelleen laadukkaisiin työpaikkoihin (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö keinoista loukkaantumisesta tai sairaudesta toipuvien työntekijöiden integroimiseksi uudelleen laadukkaisiin työpaikkoihin [2017/2277(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0325)


6.9. Unionin ja kolmansien maiden väliset suhteet rahoituspalvelujen sääntelyn ja valvonnan osalta (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö unionin ja kolmansien maiden välisistä suhteista rahoituspalvelujen sääntelyn ja valvonnan osalta [2017/2253(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Brian Hayes (A8-0263/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0326)


6.10. Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistämisestä EU:n raja-alueilla [2018/2054(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0327)


6.11. Euroopan solidaarisuusjoukot ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oikeudellisesta kehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1288/2013, (EU) N:o 1293/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1306/2013 sekä päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS, YHTEINEN LAUSUMA ja KOMISSION JULKILAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0328)

Puheenvuoro:

Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta ennen äänestystä alustavasta sopimuksesta pyytääkseen, että tarkistuksista toimitetaan äänestys ennen alustavaa sopimusta työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (159 puolesta, 476 vastaan, 49 tyhjää).


6.12. Rakenneuudistusten tukiohjelma: rahoituspuitteet ja yleistavoite ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/825 muuttamisesta rakenneuudistusten tukiohjelman rahoituspuitteiden kasvattamiseksi ja sen yleistavoitteen mukauttamiseksi [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS, YHTEINEN LAUSUMA ja KOMISSION JULKILAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0329)


6.13. Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävä Euratom-ohjelma * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa Horisontti 2020 täydentävästä Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmasta (2019–2020) [COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0330)

Puheenvuoro:

Rebecca Harms äänestyksen jälkeen ja äänestystulosten selvittyä pyytäkseen, että hänen nimensä poistetaan mietinnöstä.


6.14. Toimenpiteet kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja torjumiseksi työpaikoilla, julkisissa tiloissa ja poliittisessa elämässä EU:ssa (äänestys)

Mietintö toimenpiteistä kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja torjumiseksi työpaikoilla, julkisissa tiloissa ja poliittisessa elämässä EU:ssa [2018/2055(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Pina Picierno (A8-0265/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0331)


6.15. Kielellinen tasa-arvo digitaaliajalla (äänestys)

Mietintö kielellisestä tasa-arvosta digitaaliajalla [2018/2028(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Jill Evans (A8-0228/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0332)


6.16. Luonnonvarojen avoin ja vastuullinen hallinta kehitysmaissa: esimerkkinä metsät (äänestys)

Mietintö luonnonvarojen avoimesta ja vastuullisesta hallinnasta kehitysmaissa: esimerkkinä metsät [2018/2003(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0333)


7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Derek Vaughan - A8-0240/2018
Daniel Hannan ja Seán Kelly

Mietintö Pascal Arimont - A8-0244/2018
Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Daniel Hannan, Notis Marias, Stanislav Polčák ja Krisztina Morvai

Mietintö Jana Žitňanská - A8-0208/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Alex Mayer ja Jiří Pospíšil

Mietintö Brian Hayes - A8-0263/2018
Miguel Viegas

Mietintö Krzysztof Hetman - A8-0266/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas ja Notis Marias

Mietintö Helga Trüpel - A8-0060/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld ja Momchil Nekov

Mietintö Ruža Tomašić - A8-0227/2018
Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Ivana Maletić ja Miguel Viegas

Mietintö Pina Picierno - A8-0265/2018
Alex Mayer, Tania González Peñas, Urszula Krupa, Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil ja Dobromir Sośnierz

Mietintö Jill Evans - A8-0228/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Notis Marias ja Momchil Nekov

Mietintö Heidi Hautala - A8-0249/2018
José Inácio Faria.


8. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)”.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 13.54.)

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI


9. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.10.


10. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


11. Unkarin tilanne (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta, jolla neuvostoa pyydetään toteamaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan nojalla, onko olemassa selvä vaara, että Unkari loukkaa vakavasti unionin perustana olevia arvoja [2017/2131(INL)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Judith Sargentini esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Ingeborg Gräßle (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Petra Kammerevert (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Maria Noichl (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Puheenvuorot: Karoline Edtstadler (neuvoston puheenjohtaja) ja Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja).

Viktor Orbán (Unkarin pääministeri) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Krisztina Morvai, József Szájer, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Sophia in 't Veld, Romeo Franz, Malin Björk, James Carver Romeo Franzin puheenvuorosta, Jörg Meuthen, Auke Zijlstra, Zoltán Balczó, Roberta Metsola, Tanja Fajon, Branislav Škripek, Nadja Hirsch, Eva Joly, Aymeric Chauprade, Mara Bizzotto, Othmar Karas, István Ujhelyi, Jussi Halla-aho, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Frank Engel, Iratxe García Pérez, Anders Primdahl Vistisen, Seán Kelly, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter Lundgren, Lívia Járóka, Péter Niedermüller, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Ádám Kósa, Patrizia Toia, Anna Záborská, Michał Boni, Milan Zver ja Lívia Járóka James Carverin puheenvuorosta (puhemies täsmensi asiaa).

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elisabetta Gardini ja Maria Grapini.

Puheenvuorot: Viktor Orbán, Frans Timmermans, Karoline Edtstadler ja Judith Sargentini.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.9.2018, kohta 6.7.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA


12. Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Axel Voss (A8-0245/2018)

Axel Voss esitteli mietinnön.

Catherine Stihler (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Mariya Gabriel (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Zdzisław Krasnodębski (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marc Joulaud (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Michał Boni (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Luis de Grandes Pascual PPE-ryhmän puolesta, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D-ryhmän puolesta ja Sajjad Karim ECR-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Jean-Marie Cavada, Julia Reda, Jiří Maštálka, Isabella Adinolfi, Marie-Christine Boutonnet, Dobromir Sośnierz, Angelika Niebler, Josef Weidenholzer, Kosma Złotowski, Marietje Schaake, Max Andersson, Gerard Batten, Stanisław Żółtek, Bogdan Brunon Wenta, Theresa Griffin, Daniel Dalton, Yana Toom, Helga Trüpel, Jiří Payne, Marcus Pretzell, Giorgos Grammatikakis, Anneleen Van Bossuyt, António Marinho e Pinto, Heidi Hautala, Pavel Svoboda, Dietmar Köster, Pascal Durand, Silvia Costa, Nicola Danti, Virginie Rozière, Tiemo Wölken ja Evelyn Regner.

Puheenvuorot: Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) ja Axel Voss.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.9.2018, kohta 6.4.


13. Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)

Oikaisusta P8_TA(2017)0411(COR01) ilmoitettiin eilisessä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 10.9.2018, kohta 10).

Koska poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä ei ole pyytänyt, että asiasta äänestetään (työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohta), tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi.


14. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta) (hyväksyminen)

Puhemies ilmoitti, että hän ei ollut vastaanottanut yhtään vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavan määrän jäseniä tai yhden tai useamman poliittisen ryhmän esittämää pyyntöä järjestää äänestys INTA-valiokunnan pyynnöstä kuulla Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa, jotta tämä antaisi sisäisten neuvoa-antavien ryhmien toiminnasta lausunnon, josta ilmoitettiin maanantaina 10. syyskuuta 2018 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 10.9.2018, kohta 9).

Työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohdan mukaisesti kuulemispyyntö katsotaan näin ollen hyväksytyksi.


15. Autonomiset asejärjestelmät (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Autonomiset asejärjestelmät (2018/2752(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Norica Nicolai ALDE-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Michael Gahler, Arne Lietz, Eugen Freund ja Neena Gill.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Reinhard Bütikofer, Bodil Valero, Max Andersson, Barbara Lochbihler, Monika Vana, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta autonomisista asejärjestelmistä (2018/2752(RSP)) (B8-0308/2018)

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE-ryhmän puolesta autonomisista asejärjestelmistä (2018/2752(RSP)) (B8-0309/2018)

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta autonomisista asejärjestelmistä (2018/2752(RSP)) (B8-0355/2018)

—   Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta autonomisista asejärjestelmistä (2018/2752(RSP)) (B8-0359/2018)

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta autonomisista asejärjestelmistä (2018/2752(RSP)) (B8-0360/2018)

—   Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Dennis de Jong, Anne Marie Mineur GUE/NGL-ryhmän puolesta autonomisista asejärjestelmistä (2018/2752(RSP)) (B8-0361/2018)

—   Ana Gomes, Arne Lietz, Clare Moody, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta autonomisista asejärjestelmistä (2018/2752(RSP)) (B8-0362/2018).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.9.2018, kohta 6.8.


16. EU:n ja Yhdysvaltain suhteiden tila (keskustelu)

Mietintö EU:n ja Yhdysvaltain suhteiden tilasta [2017/2271(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Elmar Brok (A8-0251/2018)

Elmar Brok esitteli mietinnön.

Bernd Lange (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton James Carver, David McAllister, Jeppe Kofod, Anders Primdahl Vistisen, Sofia Sakorafa ja Lampros Fountoulis.

Puhetta johti
varapuhemies Lívia JÁRÓKA

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly ja Paulo Rangel.

Puheenvuorot: Federica Mogherini ja Elmar Brok.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.9.2018, kohta 6.9.

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI


17. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies on työjärjestyksen 166 artiklan mukaisesti päättänyt määrätä seuraamuksia Georges Bachille, Guillaume Balas'lle, José Bovélle, Edouard Martinille, Claude Rolinille, Maria Arenalle ja Isabelle Thomasille heidän yhdessä toteuttamiensa toimien johdosta, jotka häiritsivät vakavasti parlamentin toimintaa 3. heinäkuuta 2018 pidetyssä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 3.7.2018, kohta 2 ja 4) 11 artiklassa määriteltyjen periaatteiden vastaisesti. Heidän käytöksensä johdosta täysistunto jouduttiin keskeyttämään pitkähköksi ajaksi.

Georges Bachin, Guillaume Balas'n, José Bovén, Claude Rolinin, Maria Arenan ja Isabelle Thomasin tapauksessa seuraamus koostuu ensinnänkin päivärahan pidättämisestä viiden päivän ajaksi ja toiseksi kiellosta osallistua mihinkään parlamentin toimintaan viiden parlamentin tai minkä tahansa sen elimen, valiokunnan tai valtuuskunnan peräkkäisen kokous- tai istuntopäivän ajan 11. syyskuuta 2018 alkaen, rajoittamatta kuitenkaan jäsenen oikeutta äänestää täysistunnossa.

Edouard Martin syyllistyi vakavampaan järjestyshäiriöön kuin muut asianomaiset jäsenet ja hänen tapauksessaan seuraamus koostuu ensinnäkin päivärahan pidättämisestä kahdeksan päivän ajaksi ja toiseksi kiellosta osallistua mihinkään parlamentin toimintaan kahdeksan parlamentin tai minkä tahansa sen elimen, valiokunnan tai valtuuskunnan peräkkäisen kokous- tai istuntopäivän ajan 11. syyskuuta 2018 alkaen, rajoittamatta kuitenkaan jäsenen oikeutta äänestää täysistunnossa.

Päätöksestä on tiedotettu kyseisille jäsenille, jotka voivat työjärjestyksen 167 artiklan mukaisesti hakea tähän päätökseen muutosta puhemiehistölle osoitetulla oikaisuvaatimuksella.

Maria Arena, Isabelle Thomas, Georges Bach, Guillaume Balas ja Edouard Martin ovat hakeneet päätökseen muutosta edellä mainitun artiklan mukaisesti, joten seuraamuksen täytäntöönpano keskeytetään kunnes puhemiehistö vahvistaa sen.


18. Hätätilanne Libyassa ja Välimerellä (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Hätätilanne Libyassa ja Välimerellä (2018/2846(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Jaromír Štětina PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nathan Gill EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Eleftherios Synadinos.

Puhetta johti
varapuhemies Lívia JÁRÓKA

Puheenvuorot: Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Barbara Spinelli, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Francisco José Millán Mon, Claude Moraes, Miguel Urbán Crespo, Inés Ayala Sender, Elly Schlein ja Alfred Sant.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhka (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhka (2018/2849(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta, Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta, Martina Anderson GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Neoklis Sylikiotis.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2018, kohta 10.9.


20. EU:n ja Kiinan suhteiden tila (keskustelu)

Mietintö EU:n ja Kiinan suhteiden tilasta [2017/2274(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Bas Belder (A8-0252/2018)

Bas Belder esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Iuliu Winkler (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Stefan Eck (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Julia Pitera PPE-ryhmän puolesta, Jo Leinen S&D-ryhmän puolesta, Mirosław Piotrowski ECR-ryhmän puolesta, Ilhan Kyuchyuk ALDE-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, László Tőkés, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Tunne Kelam ja Laima Liucija Andrikienė.

Puheenvuorot: Federica Mogherini ja Bas Belder.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.9.2018, kohta 6.10.


21. Unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonta ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja asetuksen (EY) N:o 1889/2005 kumoamisesta [COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijät: Mady Delvaux ja Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Mady Delvaux ja Juan Fernando López Aguilar esittelivät mietinnön.

Pierre Moscovici (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Emil Radev PPE-ryhmän puolesta, Maria Grapini S&D-ryhmän puolesta, Sander Loones ECR-ryhmän puolesta, Petr Ježek ALDE-ryhmän puolesta, Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta, David Coburn EFDD-ryhmän puolesta, Dariusz Rosati, Neena Gill ja Tomáš Zdechovský.

Puheenvuorot: Pierre Moscovici, Mady Delvaux ja Juan Fernando López Aguilar.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.9.2018, kohta 6.5.


22. Rahanpesun torjuminen rikosoikeudellisin keinoin ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin [COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

Ignazio Corrao esitteli mietinnön.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Eva Joly (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Petr Ježek ALDE-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tomáš Zdechovský, Caterina Chinnici ja Emilian Pavel.

Puheenvuorot: Julian King (komission jäsen) ja Ignazio Corrao.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.9.2018, kohta 6.6.


23. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan komissio (COM(2018)0521 [01] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan parlamentti (COM(2018)0521 [02] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (COM(2018)0521 [03] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan unionin tuomioistuin (COM(2018)0521 [04] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan tilintarkastustuomioistuin (COM(2018)0521 [05] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (COM(2018)0521 [06] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Alueiden komitea (COM(2018)0521 [07] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan oikeusasiamies (COM(2018)0521 [08] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan tietosuojavaltuutettu (COM(2018)0521 [09] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan ulkosuhdehallinto (COM(2018)0521 [10] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle: Euroopan kehitysrahaston tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (CEDEFOP) (COM(2018)0521 [11] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL, ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EUROFOUND) (COM(2018)0521 [12] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) (COM(2018)0521 [13] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (OEDT) (COM(2018)0521 [14] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan ympäristökeskus (AEE) (COM(2018)0521 [15] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) (COM(2018)0521 [16] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT) (COM(2018)0521 [17] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

CULT

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan lääkevirasto (EMA) (COM(2018)0521 [18] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (EUROJUST) (COM(2018)0521 [19] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan koulutussäätiö (ETF) (COM(2018)0521 [20] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan meriturvallisuusvirasto (AESM) (COM(2018)0521 [21] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan lentoturvallisuusvirasto (AESA) (COM(2018)0521 [22] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) (COM(2018)0521 [23] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) (COM(2018)0521 [24] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) (COM(2018)0521 [25] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan unionin rautatievirasto (ERA) (COM(2018)0521 [26] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL) (COM(2018)0521 [27] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex) (COM(2018)0521 [28] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan GNSS-virasto (GSA) (COM(2018)0521 [29] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) (COM(2018)0521 [30] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PECH

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) (COM(2018)0521 [31] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euratomin hankintakeskus (AA) (COM(2018)0521 [32] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (EUROPOL) (COM(2018)0521 [33] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) (COM(2018)0521 [34] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

FEMM

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan pankkiviranomainen (ABE) (COM(2018)0521 [35] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ECON

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) (COM(2018)0521 [36] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ECON, EMPL

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (AEMF) (COM(2018)0521 [37] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ECON

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) (COM(2018)0521 [38] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) virasto (COM(2018)0521 [39] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, IMCO

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) (COM(2018)0521 [40] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) (COM(2018)0521 [41] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA) (COM(2018)0521 [42] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvioiden toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017: toiminta, varainhoito ja sen valvonta (COM(2018)0521 [43] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Fuusioenergia-alan kansainvälinen organisaatio (ITER) (COM(2018)0521 [44] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Yhteisyritys – Lentoturvallisuus (SESAR) (COM(2018)0521 [45] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, TRAN

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Yhteisyrityksen perustaminen – ilmailu ja ympäristö (CLEAN SKY) (COM(2018)0521 [46] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE, TRAN

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI) (COM(2018)0521 [47] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, REGI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Yhteisyrityksen perustaminen Innovatiiviset lääkkeet -aloitetta varten (IMI) (COM(2018)0521 [48] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisyritys (FCH) (COM(2018)0521 [49] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Shift2Rail-yhteisyritys (SHIFT2RAIL) (COM(2018)0521 [50] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, TRAN

- Euroopan komissio: Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2017 – Elektroniset komponentit ja järjestelmät Euroopan johtoasemaa varten -yhteisyritys (ECSEL) (COM(2018)0521 [51] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle varainhoiitovuonna 2017 (COM(2018)0521 [52] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT


24. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 626.050/OJME).


25. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.50.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Päivitetty viimeksi: 29. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö