Rodyklė 
Protokolas
PDF 295kWORD 86k
Antradienis, 2018 m. rugsėjo 11 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos su Graikijos Ministru Pirmininku Alexiu Tsipru Europos ateities tema (diskusijos)
 3.Iškilmingas posėdis. Libanas
 4.Posėdžio atnaujinimas
 5.Įgaliojimų tikrinimas
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.Aprobavimo lygiavertiškumas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  6.2.Pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su specialia mažosioms įmonėms skirta schema * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  6.3.Įgyvendinimo sprendimas dėl kontrolės priemonių taikymo naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms ciklopropilfentaniliui ir metoksiacetilfentaniliui * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  6.4.Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Bulgarijai, Graikijai, Lietuvai ir Lenkijai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  6.5.Taisomojo biudžeto Nr. 4/2018 projektas: Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Bulgarijai, Graikijai, Lietuvai ir Lenkijai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  6.6.ES sanglaudos politikos poveikis Šiaurės Airijai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  6.7.Graikijai skirtos specialios priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  6.8.Po sužalojimo ir ligos sveikstančių darbuotojų reintegracijos į kokybiškas darbo vietas būdai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  6.9.ES ir trečiųjų valstybių santykiai, susiję su finansinių paslaugų reguliavimu ir priežiūra (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  6.10.Ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimas ES pasienio regionuose (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  6.11.Europos solidarumo korpusas ***I (balsavimas)
  6.12.Struktūrinių reformų rėmimo programa: finansinis paketas ir bendrasis tikslas ***I (balsavimas)
  6.13.Euratomo programa, kuria papildoma bendroji programa „Horizontas 2020“ * (balsavimas)
  6.14.Bauginimo ir seksualinio priekabiavimo darbe, viešose vietose ir politiniame gyvenime ES prevencijos ir kovos su jais priemonės (balsavimas)
  6.15.Kalbų lygybė skaitmeniniame amžiuje (balsavimas)
  6.16.Skaidrus ir atsakingas gamtos išteklių valdymas besivystančiose šalyse. Miškai (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Posėdžio atnaujinimas
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Padėtis Vengrijoje (diskusijos)
 12.Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ***I (diskusijos)
 13.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 14.Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalis) (patvirtinimas)
 15.Autonominių ginklų sistemos (diskusijos)
 16.ES ir JAV santykių padėtis (diskusijos)
 17.Pirmininko pranešimas
 18.Kritiška padėtis Libijoje ir Viduržemio jūros regione (diskusijos)
 19.Grėsmė, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai (diskusijos)
 20.ES ir Kinijos santykių padėtis (diskusijos)
 21.Į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolė ***I (diskusijos)
 22.Kova su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis ***I (diskusijos)
 23.Gauti dokumentai
 24.Kito posėdžio darbotvarkė
 25.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.08 val.


2. Diskusijos su Graikijos Ministru Pirmininku Alexiu Tsipru Europos ateities tema (diskusijos)

Diskusijos su Graikijos Ministru Pirmininku Alexiu Tsipru Europos ateities tema (2018/2730(RSP))

Pirmininkas, pristatydamas diskusijas, padarė trumpą pareiškimą.

Kalbėjo Alexis Tsipras (Graikijos Ministras Pirmininkas).

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, Udo Bullmann S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Laura Agea EFDD frakcijos vardu, Marcel de Graaff ENF frakcijos vardu ir nepriklausomas Parlamento narys Konstantinos Papadakis.

Kalbėjo Alexis Tsipras.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Manolis Kefalogiannis, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter van Dalen, Dimitrios Papadimoulis, Florian Philippot, Krisztina Morvai, Jean-Luc Schaffhauser, Alain Lamassoure, Paulo Rangel, Giorgos Grammatikakis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sofia Sakorafa, Seán Kelly, Eleftherios Synadinos, Kathleen Van Brempt, Alojz Peterle, Miltiadis Kyrkos, Eleni Theocharous, Tom Vandenkendelaere, José Blanco López, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Georgios Kyrtsos, Ana Gomes, Costas Mavrides, Maria Spyraki ir Juan Fernando López Aguilar.

Kalbėjo Alexis Tsipras.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 11.42 val. iki iškilmingo posėdžio.)

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas


3. Iškilmingas posėdis. Libanas

Nuo 12.07 iki 12.32 val. vyko iškilmingas Parlamento posėdis, kuriame kalbą sakė Libano Respublikos Prezidentas Michel Aoun.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms iki balsuoti skirto laiko.)

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas


4. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.34 val.


5. Įgaliojimų tikrinimas

JURI komiteto teikimu Parlamentas nusprendė Romeo Franz įgaliojimus patvirtini nuo 2018 m. liepos 3 d., o Christophe Hansen – nuo 2018 m. rugsėjo 2 d.

°
° ° °

Kalbėjo: Notis Marias, Olaf Stuger ir Udo Voigt.


6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


6.1. Aprobavimo lygiavertiškumas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/17/EB dėl Brazilijoje atliekamo pašarinių sėklinių augalų ir sėklinių javų aprobavimo lygiavertiškumo ir Brazilijoje užaugintos pašarinių augalų bei javų sėklos lygiavertiškumo, taip pat dėl Moldovoje atliekamo sėklinių javų, sėklinių daržovių ir sėklinių aliejinių bei pluoštinių augalų aprobavimo lygiavertiškumo ir dėl Moldovoje užaugintos javų, daržovių ir aliejinių bei pluoštinių augalų sėklos lygiavertiškumo [COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0318).


6.2. Pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su specialia mažosioms įmonėms skirta schema * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su specialia mažosioms įmonėms skirta schema [COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0319).


6.3. Įgyvendinimo sprendimas dėl kontrolės priemonių taikymo naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms ciklopropilfentaniliui ir metoksiacetilfentaniliui * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo naujoms psichoaktyvioms medžiagoms N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciklopropankarboksamidui (ciklopropilfentaniliui) ir 2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamidui (metoksiacetilfentaniliui) projekto [09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Branislav Škripek (A8-0271/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0320).


6.4. Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Bulgarijai, Graikijai, Lietuvai ir Lenkijai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Bulgarijai, Graikijai, Lietuvai ir Lenkijai [COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018).

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0321).


6.5. Taisomojo biudžeto Nr. 4/2018 projektas: Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Bulgarijai, Graikijai, Lietuvai ir Lenkijai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 4/2018 projekto, pridedamo prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Bulgarijai, Graikijai, Lietuvai ir Lenkijai [11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0322).


6.6. ES sanglaudos politikos poveikis Šiaurės Airijai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl ES sanglaudos politikos poveikio Šiaurės Airijai [2017/2225(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0240/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0323).


6.7. Graikijai skirtos specialios priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Graikijai skirtų specialių priemonių pagal Reglamentą 2015/1839 įgyvendinimo [2018/2038(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Pascal Arimont (A8-0244/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0324).


6.8. Po sužalojimo ir ligos sveikstančių darbuotojų reintegracijos į kokybiškas darbo vietas būdai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl po sužalojimo ir ligos sveikstančių darbuotojų reintegracijos į kokybiškas darbo vietas būdų [2017/2277(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Jana Žitňanská (A8-0208/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0325).


6.9. ES ir trečiųjų valstybių santykiai, susiję su finansinių paslaugų reguliavimu ir priežiūra (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl ES ir trečiųjų valstybių santykių, susijusių su finansinių paslaugų reguliavimu ir priežiūra [2017/2253(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0263/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0326).


6.10. Ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimas ES pasienio regionuose (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimo ES pasienio regionuose [2018/2054(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0327).


6.11. Europos solidarumo korpusas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013/ES [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Helga Trüpel (A8-0060/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

SIŪLOMA ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta.

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS, BENDRAS PAREIŠKIMAS ir KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0328).

Kalbėjo:

Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu, prieš balsavimą dėl preliminaraus susitarimo ji paprašė, kad iš pradžiųjų būtų balsuojama dėl pakeitimų, o paskui dėl preliminaraus susitarimo, kaip numatyta Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 3 dalyje.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (159 balsavo už, 476 – prieš, 49 susilaikė) atmetė prašymą.


6.12. Struktūrinių reformų rėmimo programa: finansinis paketas ir bendrasis tikslas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/825 siekiant padidinti struktūrinių reformų rėmimo programos finansinį paketą ir pritaikyti jo bendrąjį tikslą [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Ruža Tomašić (A8-0227/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

SIŪLOMA ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta.

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS, BENDRAS PAREIŠKIMAS ir KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0329).


6.13. Euratomo programa, kuria papildoma bendroji programa „Horizontas 2020“ * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programos (2019–2020 m.), kuria papildoma bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ [COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Rebecca Harms (A8-0258/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0330)

Kalbėjo:

Rebecca Harms po balsavimo, atsižvelgusi į balsavimo rezultatus, paprašė išbraukti savo pavardę iš pranešimo.


6.14. Bauginimo ir seksualinio priekabiavimo darbe, viešose vietose ir politiniame gyvenime ES prevencijos ir kovos su jais priemonės (balsavimas)

Pranešimas dėl bauginimo ir seksualinio priekabiavimo darbe, viešosiose erdvėse ir politiniame gyvenime ES prevencijos ir kovos su jais priemonių [2018/2055(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Pina Picierno (A8-0265/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0331).


6.15. Kalbų lygybė skaitmeniniame amžiuje (balsavimas)

Pranešimas dėl kalbų lygybės skaitmeniniame amžiuje [2018/2028(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Jill Evans (A8-0228/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0332).


6.16. Skaidrus ir atsakingas gamtos išteklių valdymas besivystančiose šalyse. Miškai (balsavimas)

Pranešimas „Skaidrus ir atskaitingas gamtos išteklių valdymas besivystančiose šalyse: miškai“ [2018/2003(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0249/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0333).


7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Derek Vaughan - A8-0240/2018
Daniel Hannan ir Seán Kelly

Pranešimas: Pascal Arimont - A8-0244/2018
Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Daniel Hannan, Notis Marias, Stanislav Polčák ir Krisztina Morvai

Pranešimas: Jana Žitňanská - A8-0208/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Alex Mayer ir Jiří Pospíšil

Pranešimas: Brian Hayes - A8-0263/2018
Miguel Viegas

Pranešimas: Krzysztof Hetman - A8-0266/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas ir Notis Marias

Pranešimas: Helga Trüpel - A8-0060/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld ir Momchil Nekov

Pranešimas: Ruža Tomašić - A8-0227/2018
Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Ivana Maletić ir Miguel Viegas

Pranešimas: Pina Picierno - A8-0265/2018
Alex Mayer, Tania González Peñas, Urszula Krupa, Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil ir Dobromir Sośnierz

Pranešimas: Jill Evans - A8-0228/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Notis Marias ir Momchil Nekov

Pranešimas: Heidi Hautala - A8-0249/2018
José Inácio Faria


8. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 13.54 val.)

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas


9. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.10 val.


10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


11. Padėtis Vengrijoje (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo, kuriuo pagal Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnio 1 dalį Taryba raginama nustatyti, ar esama aiškaus pavojaus, kad Vengrija šiurkščiai pažeidžia vertybes, kuriomis grindžiama Sąjunga [2017/2131(INL)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Judith Sargentini (A8-0250/2018).

Judith Sargentini pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Ingeborg Gräßle (CONT komiteto nuomonės referentė), Petra Kammerevert (CULT komiteto nuomonės referentė), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (AFCO komiteto nuomonės referentė) ir Maria Noichl (FEMM komiteto nuomonės referentė).

Kalbėjo: Karoline Edtstadler (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas).

Kalbėjo Viktor Orbán (Vengrijos Ministras Pirmininkas).

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Udo Bullmann S&D frakcijos vardu, Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu, Nicolas Bay ENF frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Krisztina Morvai, József Szájer, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Sophia in 't Veld, Romeo Franz, Malin Björk, James Carver dėl Romeo Franz kalbos, Jörg Meuthen, Auke Zijlstra, Zoltán Balczó, Roberta Metsola, Tanja Fajon, Branislav Škripek, Nadja Hirsch, Eva Joly, Aymeric Chauprade, Mara Bizzotto, Othmar Karas, István Ujhelyi, Jussi Halla-aho, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Frank Engel, Iratxe García Pérez, Anders Primdahl Vistisen, Seán Kelly, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter Lundgren, Lívia Járóka, Péter Niedermüller, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Ádám Kósa, Patrizia Toia, Anna Záborská, Michał Boni, Milan Zver ir Lívia Járóka dėl James Carver kalbos (pirmininkas pateikė paaiškinimų).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elisabetta Gardini ir Maria Grapini.

Kalbėjo: Viktor Orbán, Frans Timmermans, Karoline Edtstadler ir Judith Sargentini.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 09 12 protokolo 6.7 punktas

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas


12. Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Axel Voss (A8-0245/2018).

Axel Voss pristatė pranešimą.

Kalbėjo Catherine Stihler (IMCO komiteto nuomonės referentė).

Kalbėjo Mariya Gabriel (Komisijos narė).

Kalbėjo: Zdzisław Krasnodębski (ITRE komiteto nuomonės referentas), Marc Joulaud (CULT komiteto nuomonės referentas), Michał Boni (LIBE komiteto nuomonės referentas), Luis de Grandes Pascual PPE frakcijos vardu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D frakcijos vardu ir Sajjad Karim ECR frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jean-Marie Cavada, Julia Reda, Jiří Maštálka, Isabella Adinolfi, Marie-Christine Boutonnet, Dobromir Sośnierz, Angelika Niebler, Josef Weidenholzer, Kosma Złotowski, Marietje Schaake, Max Andersson, Gerard Batten, Stanisław Żółtek, Bogdan Brunon Wenta, Theresa Griffin, Daniel Dalton, Yana Toom, Helga Trüpel, Jiří Payne, Marcus Pretzell, Giorgos Grammatikakis, Anneleen Van Bossuyt, António Marinho e Pinto, Heidi Hautala, Pavel Svoboda, Dietmar Köster, Pascal Durand, Silvia Costa, Nicola Danti, Virginie Rozière, Tiemo Wölken ir Evelyn Regner.

Kalbėjo: Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas) ir Axel Voss.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 09 12 protokolo 6.4 punktas


13. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

Klaidų ištaisymas P8_TA(2017)0411(COR01) paskelbtas per vakar vykusį plenarinį posėdį (2018 09 10 protokolo 10 punktas).

Kadangi nė viena iš frakcijų arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius nepaprašė balsuoti dėl klaidų ištaisymo, jis laikomas patvirtintu pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį.


14. Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalis) (patvirtinimas)

Pirmininkas pranešė, kad negavo frakcijos (-ų) arba ne mažiau kaip apatinę ribą siekiančio Parlamento narių skaičius prašymo balsuoti dėl INTA komiteto prašymo kreiptis į Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos, kad pastarasis pateiktų nuomonę dėl vietos patarėjų grupių veiklos, apie kurį buvo nurodyta 2018 m. rugsėjo 10 d. protokole (2018 09 10 protokolo 9 punktas).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalį šis prašymas laikomas priimtu.


15. Autonominių ginklų sistemos (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Autonominių ginklų sistemos (2018/2752(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Norica Nicolai ALDE frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Michael Gahler, Arne Lietz, Eugen Freund ir Neena Gill.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Reinhard Bütikofer, Bodil Valero, Max Andersson, Barbara Lochbihler, Monika Vana, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu – dėl autonominių ginklų sistemų (2018/2752(RSP)) (B8-0308/2018);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE frakcijos vardu – dėl autonominių ginklų sistemų (2018/2752(RSP)) (B8-0309/2018);

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu – dėl autonominių ginklų sistemų (2018/2752(RSP)) (B8-0355/2018);

—   Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock ECR frakcijos vardu – dėl autonominių ginklų sistemų (2018/2752(RSP)) (B8-0359/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu – dėl autonominių ginklų sistemų (2018/2752(RSP)) (B8-0360/2018);

—   Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Dennis de Jong, Anne Marie Mineur GUE/NGL frakcijos vardu – dėl autonominių ginklų sistemų (2018/2752(RSP)) (B8-0361/2018);

—   Ana Gomes, Arne Lietz, Clare Moody, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu – dėl autonominių ginklų sistemų (2018/2752(RSP)) (B8-0362/2018).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 09 12 protokolo 6.8 punktas


16. ES ir JAV santykių padėtis (diskusijos)

Pranešimas dėl ES ir JAV santykių padėties [2017/2271(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Elmar Brok (A8-0251/2018).

Elmar Brok pristatė pranešimą.

Kalbėjo Bernd Lange (INTA komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, James Carver, nepriklausomas Parlamento narys, David McAllister, Jeppe Kofod, Anders Primdahl Vistisen, Sofia Sakorafa ir Lampros Fountoulis.

PIRMININKAVO: Lívia JÁRÓKA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly ir Paulo Rangel.

Kalbėjo: Federica Mogherini ir Elmar Brok.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 09 12 protokolo 6.9 punktas

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas


17. Pirmininko pranešimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 166 straipsnį Pirmininkas nusprendė skirti nuobaudas Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Edouard Martin, Claude Rolin, Maria Arena ir Isabelle Thomas, nes jie 2018 m. liepos 3 d. plenarinio posėdžio metu ( 2 punktas ir 2018 07 03 protokolo 4 punktas) kartu ėmėsi veiksmų, sutrikdžiusių Parlamento darbą, šiurkščiai pažeisdami Darbo tvarkos taisyklių 11 straipsnyje įtvirtintus principus. Dėl jų elgesio buvo gana ilgam sutrikdytas plenarinio posėdžio darbas.

Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Claude Rolin, Maria Arena ir Isabelle Thomas skirta nuobauda apima, pirma, teisės gauti dienpinigių išmoką atėmimą penkioms dienoms ir, antra, uždraudimą dalyvauti visoje Parlamento ir jo organų veikloje nuo 2018 m. rugsėjo 11 d. penkias dienas, kurių metu vyksta Parlamento arba bet kurio iš jo valdymo organų, komitetų ar delegacijų posėdžiai (tai neturi poveikio teisei balsuoti plenariniame posėdyje).

Edouard Martin veiksmai labiau sutrikdė darbą, palyginti su kitų Parlamento narių veiksmais, todėl jam skirta nuobauda apima, pirma, teisės gauti dienpinigių išmoką atėmimą aštuonioms dienoms ir, antra, uždraudimą dalyvauti visoje Parlamento ir jo organų veikloje nuo 2018 m. rugsėjo 11 d. aštuonias dienas, kurių metu vyksta Parlamento arba bet kurio iš jo valdymo organų, komitetų ar delegacijų posėdžiai (tai neturi poveikio teisei balsuoti plenariniame posėdyje).

Apie šį sprendimą buvo pranešta atitinkamiems Parlamento nariams. Jie pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 167 straipsnį gali apskųsti šį sprendimą Biurui.

Kadangi Maria Arena, Isabelle Thomas, Georges Bach, Guillaume Balas ir Edouard Martin pateikė skundą pagal pirmiau minėtą straipsnį, nuobaudos taikymas jiems sustabdymas, kol Parlamento biuras priims sprendimą.


18. Kritiška padėtis Libijoje ir Viduržemio jūros regione (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Kritiška padėtis Libijoje ir Viduržemio jūros regione (2018/2846(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Jaromír Štětina PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Javier Nart ALDE frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Nathan Gill EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu ir nepriklausomas Parlamento narys Eleftherios Synadinos.

PIRMININKAVO: Lívia JÁRÓKA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Barbara Spinelli, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Francisco José Millán Mon, Claude Moraes, Miguel Urbán Crespo, Inés Ayala Sender, Elly Schlein ir Alfred Sant.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.


19. Grėsmė, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Grėsmė, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai (2018/2849(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu, Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Martina Anderson GUE/NGL frakcijos vardu ir Neoklis Sylikiotis.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 09 13 protokolo 10.9 punktas


20. ES ir Kinijos santykių padėtis (diskusijos)

Pranešimas dėl ES ir Kinijos santykių padėties [2017/2274(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Bas Belder (A8-0252/2018).

Bas Belder pristatė pranešimą.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Iuliu Winkler (INTA komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

Kalbėjo: Stefan Eck (ENVI komiteto nuomonės referentas), Julia Pitera PPE frakcijos vardu, Jo Leinen S&D frakcijos vardu, Mirosław Piotrowski ECR frakcijos vardu, Ilhan Kyuchyuk ALDE frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, László Tőkés, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Tunne Kelam ir Laima Liucija Andrikienė.

Kalbėjo: Federica Mogherini ir Bas Belder.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 09 12 protokolo 6.10 punktas


21. Į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolė ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005 [COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjai: Mady Delvaux ir Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017).

Mady Delvaux ir Juan Fernando López Aguilar pristatė pranešimą.

Kalbėjo Pierre Moscovici (Komisijos narys).

Kalbėjo: Emil Radev PPE frakcijos vardu, Maria Grapini S&D frakcijos vardu, Sander Loones ECR frakcijos vardu, Petr Ježek ALDE frakcijos vardu, Eva Joly Verts/ALE frakcijos vardu, David Coburn EFDD frakcijos vardu, Dariusz Rosati, Neena Gill ir Tomáš Zdechovský.

Kalbėjo: Pierre Moscovici, Mady Delvaux ir Juan Fernando López Aguilar.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 09 12 protokolo 6.5 punktas


22. Kova su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis [COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Ignazio Corrao (A8-0405/2017).

Ignazio Corrao pristatė pranešimą.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys).

Kalbėjo: Eva Joly (ECON komiteto nuomonės referentė), Monika Hohlmeier PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Petr Ježek ALDE frakcijos vardu, Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, Tomáš Zdechovský, Caterina Chinnici ir Emilian Pavel.

Kalbėjo: Julian King (Komisijos narys) ir Ignazio Corrao.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 09 12 protokolo 6.6 punktas


23. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai iš Tarybos ir Komisijos:

- Europos Sąjungos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Europos Komisija (COM(2018)0521 [01] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europos Sąjungos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Europos Parlamentas (COM(2018)0521 [02] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Europos Vadovų Taryba ir Taryba (COM(2018)0521 [03] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europos Sąjungos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Teisingumo Teismas (COM(2018)0521 [04] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Audito Rūmai (COM(2018)0521 [05] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europos Sąjungos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (COM(2018)0521 [06] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europos Sąjungos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Regionų komitetas (COM(2018)0521 [07] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europos Sąjungos Komisija. Europos Sąjungos metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Europos ombudsmenas (COM(2018)0521 [08] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europos Sąjungos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (COM(2018)0521 [09] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Europos išorės veiksmų tarnyba (COM(2018)0521 [10] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams „2017m. Europos plėtros fondo metinės ataskaitos“ (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

DEVE, BUDG

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) (COM(2018)0521 [11] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL, ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND) (COM(2018)0521 [12] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) (COM(2018)0521 [13] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC) (COM(2018)0521 [14] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI, LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Europos aplinkos agentūra (EAA) (COM(2018)0521 [15] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (EU-OSHA) (COM(2018)0521 [16] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT) (COM(2018)0521 [17] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

CULT

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Europos vaistų agentūra (EMA) (COM(2018)0521 [18] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas) (COM(2018)0521 [19] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Europos mokymo fondas (ETF) (COM(2018)0521 [20] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) (COM(2018)0521 [21] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) (COM(2018)0521 [22] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) (COM(2018)0521 [23] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) (COM(2018)0521 [24] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) (COM(2018)0521 [25] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (EGA) (COM(2018)0521 [26] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) (COM(2018)0521 [27] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX) (COM(2018)0521 [28] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Europos GNSS agentūra (GSA) (COM(2018)0521 [29] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA) (COM(2018)0521 [30] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PECH

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) (COM(2018)0521 [31] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Euratomo tiekimo agentūra (AA) (COM(2018)0521 [32] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) (COM(2018)0521 [33] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) (COM(2018)0521 [34] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

FEMM

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Europos bankininkystės institucija (EBI) (COM(2018)0521 [35] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ECON

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) (COM(2018)0521 [36] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ECON, EMPL

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (COM(2018)0521 [37] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ECON

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) (COM(2018)0521 [38] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) biuras (COM(2018)0521 [39] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, IMCO

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) (COM(2018)0521 [40] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (COM(2018)0521 [41] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA) (COM(2018)0521 [42] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- Pranešimas „2017 finansinių metų Europos Sąjungos agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: veikla, finansų valdymas ir kontrolė“ (COM(2018)0521 [43] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Tarptautinė ITER branduolio sintezės energijos organizacija (COM(2018)0521 [44] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Bendroji įmonė. Saugi oro navigacija (SESAR) (COM(2018)0521 [45] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Bendroji įmonė „Švarus dangus“. Aviacija ir aplinka (CLEAN SKY) (COM(2018)0521 [46] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI, ITRE, TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Biologinės pramonės sektoriai (BPS) (COM(2018)0521 [47] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, REGI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (NVI) (COM(2018)0521 [48] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI, ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Kuro elementų ir vandenilio (KEV) bendroji įmonė (COM(2018)0521 [49] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Bendroji įmonė „Shift2Rail“ (COM(2018)0521 [50] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2017 finansiniai metai. Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės (bendroji įmonė ECSEL) (COM(2018)0521 [51] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- Audito Rūmų specialiosios ataskaitos dėl 2017 m. budžeto įvykdymo patvirtinimo Komisijai (COM(2018)0521 [52] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT


24. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 626.050/OJME).


25. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.50 val.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 29 d.Teisinė informacija - Privatumo politika