Indekss 
Protokols
PDF 290kWORD 85k
Otrdiena, 2018. gada 11. septembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates ar Grieķijas premjerministru Alexis Tsipras par Eiropas nākotni (debates)
 3.Svinīgā sēde — Libāna
 4.Sēdes atsākšana
 5.Pilnvaru pārbaude
 6.Balsošanas laiks
  
6.1.Lauka apskašu atbilstība ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
6.2.Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz īpašo režīmu mazajiem uzņēmumiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
6.3.Īstenošanas lēmums par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajām psihoaktīvajām vielām ciklopropilfentanilam un metoksiacetilfentanilam * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
6.4.Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Bulgārijai, Grieķijai, Lietuvai un Polijai (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
6.5.Budžeta grozījuma projekts Nr. 4/2018: Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Bulgārijai, Grieķijai, Lietuvai un Polijai (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
6.6.ES kohēzijas politikas ietekme uz Ziemeļīriju (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
6.7.Grieķijai paredzētie īpašie pasākumi (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
6.8.Risinājumi attiecībā uz darba ņēmēju reintegrāciju kvalitatīvā nodarbinātībā pēc traumas vai slimības (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
6.9.ES un trešo valstu attiecības finanšu pakalpojumu reglamentēšanas un uzraudzības jomā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
6.10.Izaugsmes un kohēzijas stimulēšana ES pierobežas reģionos (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
6.11.Eiropas Solidaritātes korpuss ***I (balsošana)
  
6.12.Strukturālo reformu atbalsta programma: finansējums un vispārīgais mērķis ***I (balsošana)
  
6.13.Euratom programma, kas papildina pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" * (balsošana)
  
6.14.Pasākumi, ar kuriem Eiropas Savienībā novērst un apkarot personas aizskaršanu un seksuālu uzmākšanos darbavietā, sabiedriskās vietās un politiskajā dzīvē (balsošana)
  
6.15.Valodu līdztiesība digitālajā laikmetā (balsošana)
  
6.16.Pārredzama un atbildīga dabas resursu pārvaldība jaunattīstības valstīs: meži (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 9.Sēdes atsākšana
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Stāvoklis Ungārijā (debates)
 12.Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū ***I (debates)
 13.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 14.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 137. panta 2. punkts) (apstiprināšana)
 15.Autonomu ieroču sistēmas (debates)
 16.ES un ASV attiecību stāvoklis (debates)
 17.Sēdes vadītāja paziņojums
 18.Ārkārtas stāvoklis Lībijā un Vidusjūrā (debates)
 19.Khan al-Ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošā nojaukšana (debates)
 20.ES un Ķīnas attiecību stāvoklis (debates)
 21.Savienības teritorijā ievestās vai no tās izvestās naudas kontrole ***I (debates)
 22.Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana krimināltiesībās ***I (debates)
 23.Dokumentu iesniegšana
 24.Nākamās sēdes darba kārtība
 25.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.08.


2. Debates ar Grieķijas premjerministru Alexis Tsipras par Eiropas nākotni (debates)

Debates ar Grieķijas premjerministru Alexis Tsipras par Eiropas nākotni (2018/2730(RSP)).

Sēdes vadītājs nāca klajā ar īsu paziņojumu, ievadot debates.

Uzstājās Alexis Tsipras (Grieķijas premjerministrs).

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Esteban González Pons PPE grupas vārdā, Udo Bullmann S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Laura Agea EFDD grupas vārdā, Marcel de Graaff ENF grupas vārdā un Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Alexis Tsipras.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Manolis Kefalogiannis, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter van Dalen, Dimitrios Papadimoulis, Florian Philippot, Krisztina Morvai, Jean-Luc Schaffhauser, Alain Lamassoure, Paulo Rangel, Giorgos Grammatikakis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sofia Sakorafa, Seán Kelly, Eleftherios Synadinos, Kathleen Van Brempt, Alojz Peterle, Miltiadis Kyrkos, Eleni Theocharous, Tom Vandenkendelaere, José Blanco López, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Georgios Kyrtsos, Ana Gomes, Costas Mavrides, Maria Spyraki un Juan Fernando López Aguilar.

Uzstājās Alexis Tsipras.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.42 līdz svinīgās sēdes sākumam.)

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs


3. Svinīgā sēde — Libāna

No plkst. 12.07 līdz plkst. 12.32 notika Parlamenta svinīgā sēde, kurā ar runu uzstājās Libānas Republikas prezidents Michel Aoun.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta, līdz sākās balsošanas laiks.)

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks


4. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.34.


5. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments nolēma apstiprināt Romeo Franz un Christophe Hansen mandātus, sākot ar 2018. gada 3. jūliju un attiecīgi 2018. gada 2. septembri.

°
° ° °

Uzstājās Notis Marias, Olaf Stuger un Udo Voigt.


6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


6.1. Lauka apskašu atbilstība ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Padomes Lēmumu 2003/17/EK groza attiecībā uz tādu lauka apskašu atbilstību, ko veic attiecībā uz lopbarības augu sēklu ražošanai paredzētiem augiem un graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem Brazīlijā, un attiecībā uz Brazīlijā ražotu lopbarības augu sēklu un graudaugu sēklu līdzvērtīgumu, un attiecībā uz tādu lauka apskašu atbilstību, ko veic attiecībā uz graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem, dārzeņu sēklu ražošanai paredzētiem augiem un eļļas augu un šķiedraugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem Moldovā, un attiecībā uz Moldovā ražotu graudaugu sēklu, dārzeņu sēklu un eļļas augu un šķiedraugu sēklu līdzvērtīgumu [COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0318).


6.2. Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz īpašo režīmu mazajiem uzņēmumiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz īpašo režīmu mazajiem uzņēmumiem [COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0319).


6.3. Īstenošanas lēmums par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajām psihoaktīvajām vielām ciklopropilfentanilam un metoksiacetilfentanilam * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajām psihoaktīvajām vielām N-fenil-N-[1-(2- feniletil)piperidīn-4-il]ciklopropānkarboksamīdam (ciklopropilfentanilam) un 2- metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidīn-4-il]acetamīdam (metoksiacetilfentanilam) [09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Branislav Škripek (A8-0271/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

PROJEKTS PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMAM

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0320).


6.4. Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Bulgārijai, Grieķijai, Lietuvai un Polijai (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Bulgārijai, Grieķijai, Lietuvai un Polijai [COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0321).


6.5. Budžeta grozījuma projekts Nr. 4/2018: Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Bulgārijai, Grieķijai, Lietuvai un Polijai (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 4/2018 projektu, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Bulgārijai, Grieķijai, Lietuvai un Polijai [11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0322).


6.6. ES kohēzijas politikas ietekme uz Ziemeļīriju (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par ES kohēzijas politikas ietekmi uz Ziemeļīriju [2017/2225(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0323).


6.7. Grieķijai paredzētie īpašie pasākumi (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Grieķijai paredzētiem īpašajiem pasākumiem saskaņā ar Regulu 2015/1839 [2018/2038(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Pascal Arimont (A8-0244/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0324).


6.8. Risinājumi attiecībā uz darba ņēmēju reintegrāciju kvalitatīvā nodarbinātībā pēc traumas vai slimības (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par risinājumiem attiecībā uz darba ņēmēju reintegrāciju kvalitatīvā nodarbinātībā pēc traumas vai slimības [2017/2277(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Jana Žitňanská (A8-0208/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0325).


6.9. ES un trešo valstu attiecības finanšu pakalpojumu reglamentēšanas un uzraudzības jomā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par ES un trešo valstu attiecībām finanšu pakalpojumu reglamentēšanas un uzraudzības jomā [2017/2253(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0263/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0326).


6.10. Izaugsmes un kohēzijas stimulēšana ES pierobežas reģionos (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par izaugsmes un kohēzijas stimulēšanu ES pierobežas reģionos [2018/2054(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0327).


6.11. Eiropas Solidaritātes korpuss ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz Eiropas Solidaritātes korpusa tiesisko regulējumu un groza Regulu (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un Lēmumu Nr. 1313/2013/ES [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Helga Trüpel (A8-0060/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS, KOPĪGS PAZIŅOJUMS un KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0328).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas par provizorisko vienošanos uzstājās Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā, pieprasot, lai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 3. punktu pirms balsošanas par provizorisko vienošanos tiktu balsots par grozījumiem.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (159 par, 476 pret, 49 atturas).


6.12. Strukturālo reformu atbalsta programma: finansējums un vispārīgais mērķis ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2017/825, lai palielinātu Strukturālo reformu atbalsta programmas finansējumu un pielāgotu tās vispārīgo mērķi [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Ruža Tomašić (A8-0227/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS, KOPĪGS PAZIŅOJUMS un KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0329).


6.13. Euratom programma, kas papildina pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību programmu 2019.–2020. gadam, kas papildina pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” [COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Rebecca Harms (A8-0258/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0330).

Uzstāšanās

Pēc balsošanas uzstājās Rebecca Harms, kura, atsaucoties uz balsošanas rezultātiem, pieprasīja, lai viņas vārds ziņojumā tiktu svītrots.


6.14. Pasākumi, ar kuriem Eiropas Savienībā novērst un apkarot personas aizskaršanu un seksuālu uzmākšanos darbavietā, sabiedriskās vietās un politiskajā dzīvē (balsošana)

Ziņojums par pasākumiem, ar kuriem Eiropas Savienībā novērst un apkarot personas aizskaršanu un seksuālu uzmākšanos darbavietā, sabiedriskās vietās un politiskajā dzīvē [2018/2055(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Pina Picierno (A8-0265/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0331).


6.15. Valodu līdztiesība digitālajā laikmetā (balsošana)

Ziņojums par valodu līdztiesību digitālajā laikmetā [2018/2028(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Jill Evans (A8-0228/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0332).


6.16. Pārredzama un atbildīga dabas resursu pārvaldība jaunattīstības valstīs: meži (balsošana)

Ziņojums par pārredzamu un atbildīgu dabas resursu pārvaldību jaunattīstības valstīs: meži [2018/2003(INI)] - Attīstības komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0249/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0333).


7. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Derek Vaughan ziņojums - A8-0240/2018
Daniel Hannan un Seán Kelly

Pascal Arimont ziņojums - A8-0244/2018
Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Daniel Hannan, Notis Marias, Stanislav Polčák un Krisztina Morvai

Jana Žitňanská ziņojums - A8-0208/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Alex Mayer un Jiří Pospíšil

Brian Hayes ziņojums - A8-0263/2018
Miguel Viegas

Krzysztof Hetman ziņojums - A8-0266/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas un Notis Marias

Helga Trüpel ziņojums - A8-0060/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld un Momchil Nekov

Ruža Tomašić ziņojums - A8-0227/2018
Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Ivana Maletić un Miguel Viegas

Pina Picierno ziņojums - A8-0265/2018
Alex Mayer, Tania González Peñas, Urszula Krupa, Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil un Dobromir Sośnierz

Jill Evans ziņojums - A8-0228/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Notis Marias un Momchil Nekov

Heidi Hautala ziņojums - A8-0249/2018
José Inácio Faria


8. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.54.)

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs


9. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.10.


10. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


11. Stāvoklis Ungārijā (debates)

Ziņojums par priekšlikumu, kurā Padome tiek aicināta saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 7. panta 1. punktu konstatēt, ka ir droša varbūtība, ka Ungārija varētu nopietni pārkāpt vērtības, uz kuru pamata ir dibināta Savienība [2017/2131(INL)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Judith Sargentini (A8-0250/2018).

Judith Sargentini iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Ingeborg Gräßle (CONT komitejas atzinuma sagatavotāja), Petra Kammerevert (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (AFCO komitejas atzinuma sagatavotāja) un Maria Noichl (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja).

Uzstājās Karoline Edtstadler (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks).

Uzstājās Viktor Orbán (Ungārijas premjerministrs).

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Udo Bullmann S&D grupas vārdā, Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā, Nicolas Bay ENF grupas vārdā, Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte, József Szájer, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Sophia in 't Veld, Romeo Franz, Malin Björk, James Carver, reaģējot uz Romeo Franz teikto, Jörg Meuthen, Auke Zijlstra, Zoltán Balczó, Roberta Metsola, Tanja Fajon, Branislav Škripek, Nadja Hirsch, Eva Joly, Aymeric Chauprade, Mara Bizzotto, Othmar Karas, István Ujhelyi, Jussi Halla-aho, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Frank Engel, Iratxe García Pérez, Anders Primdahl Vistisen, Seán Kelly, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter Lundgren, Lívia Járóka, Péter Niedermüller, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Ádám Kósa, Patrizia Toia, Anna Záborská, Michał Boni, Milan Zver un Lívia Járóka, reaģējot uz James Carver teikto (sēdes vadītājs sniedza skaidrojumus).

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elisabetta Gardini un Maria Grapini.

Uzstājās Viktor Orbán, Frans Timmermans, Karoline Edtstadler un Judith Sargentini.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.9.2018. protokola 6.7. punkts.

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks


12. Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Axel Voss (A8-0245/2018).

Axel Voss iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Catherine Stihler (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja).

Uzstājās Mariya Gabriel (Komisijas locekle).

Uzstājās Zdzisław Krasnodębski (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Marc Joulaud (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs), Michał Boni (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājs), Luis de Grandes Pascual PPE grupas vārdā, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D grupas vārdā un Sajjad Karim ECR grupas vārdā.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Jean-Marie Cavada, Julia Reda, Jiří Maštálka, Isabella Adinolfi, Marie-Christine Boutonnet, Dobromir Sośnierz, Angelika Niebler, Josef Weidenholzer, Kosma Złotowski, Marietje Schaake, Max Andersson, Gerard Batten, Stanisław Żółtek, Bogdan Brunon Wenta, Theresa Griffin, Daniel Dalton, Yana Toom, Helga Trüpel, Jiří Payne, Marcus Pretzell, Giorgos Grammatikakis, Anneleen Van Bossuyt, António Marinho e Pinto, Heidi Hautala, Pavel Svoboda, Dietmar Köster, Pascal Durand, Silvia Costa, Nicola Danti, Virginie Rozière, Tiemo Wölken un Evelyn Regner.

Uzstājās Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un Axel Voss.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.9.2018. protokola 6.4. punkts.


13. Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)

Par kļūdu labojumu P8_TA(2017)0411(COR01) paziņoja iepriekšējās dienas plenārsēdē (10.9.2018. protokola 10. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu nav pieprasījuši par to balsot, šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu.


14. Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 137. panta 2. punkts) (apstiprināšana)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka nav saņemts neviens pieprasījums no politiskās grupas vai grupām vai deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, izvirzīt balsošanai pirmdienas, 2018. gada 10. septembra, protokolā paziņoto INTA komitejas pieprasījumu apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju attiecībā uz to, lai tā izstrādātu atzinumu par vietējo konsultatīvo grupu darbību (10.9.2018. protokola 9. punkts).

Tādējādi saskaņā ar Reglamenta 137. panta 2. punktu šis pieprasījums ir uzskatāms par apstiprinātu.


15. Autonomu ieroču sistēmas (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Autonomu ieroču sistēmas (2018/2752(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Norica Nicolai ALDE grupas vārdā, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, Sabine Lösing GUE/NGL grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Michael Gahler, Arne Lietz, Eugen Freund un Neena Gill.

Uzstājās Federica Mogherini.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Reinhard Bütikofer, Bodil Valero, Max Andersson, Barbara Lochbihler, Monika Vana, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā — par autonomo ieroču sistēmām (2018/2752(RSP)) (B8-0308/2018);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE grupas vārdā — par autonomu ieroču sistēmām (2018/2752(RSP)) (B8-0309/2018);

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā — par autonomo ieroču sistēmām (2018/2752(RSP)) (B8-0355/2018);

—   Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock ECR grupas vārdā — par autonomu ieroču sistēmām (2018/2752(RSP)) (B8-0359/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā — par autonomu ieroču sistēmām (2018/2752(RSP)) (B8-0360/2018);

—   Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Dennis de Jong, Anne Marie Mineur GUE/NGL grupas vārdā — par autonomo ieroču sistēmām (2018/2752(RSP)) (B8-0361/2018);

—   Ana Gomes, Arne Lietz, Clare Moody, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā — par autonomo ieroču sistēmām (2018/2752(RSP)) (B8-0362/2018).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.9.2018. protokola 6.8. punkts.


16. ES un ASV attiecību stāvoklis (debates)

Ziņojums par ES un ASV attiecību stāvokli [2017/2271(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Elmar Brok (A8-0251/2018).

Elmar Brok iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Bernd Lange (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, James Carver, pie grupām nepiederošs deputāts, David McAllister, Jeppe Kofod, Anders Primdahl Vistisen, Sofia Sakorafa un Lampros Fountoulis.

SĒDI VADA: Lívia JÁRÓKA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly un Paulo Rangel.

Uzstājās Federica Mogherini un Elmar Brok.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.9.2018. protokola 6.9. punkts.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs


17. Sēdes vadītāja paziņojums

Saskaņā ar Reglamenta 166. pantu priekšsēdētājs ir nolēmis piemērot sankcijas deputātiem Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Edouard Martin, Claude Rolin, Maria Arena un Isabelle Thomas par minēto deputātu kopīgi veiktām darbībām 2018. gada 3. jūlija plenārsēdes laikā (2. punkts un 3.7.2018. protokola 4. punkts), kuras nopietni kavēja Parlamenta darbu, tādējādi pārkāpjot Reglamenta 11. pantā minētos principus. Viņu rīcības dēļ plenārsēde tika pārtraukta uz ievērojamu laika sprīdi.

Deputātiem Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Claude Rolin, Maria Arena un Isabelle Thomas tiek piemērotas sankcijas, kas ietver, pirmkārt, tiesību saņemt dienas naudu zaudējumu uz piecām dienām, un otrkārt, neskarot tiesības balsot plenārsēdē, dalības apturēšanu visās Parlamenta un tā struktūrvienību darbībās uz piecām secīgām Parlamenta vai tā struktūrvienību, komiteju vai delegāciju sanāksmju dienām, sākot ar 2018. gada 11. septembri.

Deputātam Edouard Martin, ņemot vērā, ka viņa rīcībai bija nopietnākas sekas nekā pārējo deputātu darbībām, tiek piemērotas sankcijas, kas ietver, pirmkārt, tiesību saņemt dienas naudu zaudējumu uz astoņām dienām, un otrkārt, neskarot tiesības balsot plenārsēdē, dalības apturēšanu visās Parlamenta un tā struktūrvienību darbībās uz astoņām secīgām Parlamenta vai tā struktūrvienību, komiteju vai delegāciju sanāksmju dienām, sākot ar 2018. gada 11. septembri.

Lēmums ir darīts zināms attiecīgajiem deputātiem, kuri var iesniegt Prezidijam šī lēmuma iekšēju pārsūdzību saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 167. pantu.

Tā kā Maria Arena, Isabelle Thomas, Georges Bach, Guillaume Balas un Edouard Martin ir iesnieguši pārsūdzību minētā panta nozīmē, viņiem piemērojamo sankciju izpilde ir apturēta līdz brīdim, kad Parlamenta Prezidijs nāks klajā ar savu lēmumu.


18. Ārkārtas stāvoklis Lībijā un Vidusjūrā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Ārkārtas stāvoklis Lībijā un Vidusjūrā (2018/2846(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Jaromír Štětina PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Javier Nart ALDE grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Nathan Gill EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā un Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts.

SĒDI VADA: Lívia JÁRÓKA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Barbara Spinelli, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Francisco José Millán Mon, Claude Moraes, Miguel Urbán Crespo, Inés Ayala Sender, Elly Schlein un Alfred Sant.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.


19. Khan al-Ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošā nojaukšana (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Khan al-Ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošā nojaukšana (2018/2849(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā, Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā, Martina Anderson GUE/NGL grupas vārdā un Neoklis Sylikiotis.

Uzstājās Federica Mogherini.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.9.2018. protokola 10.9. punkts.


20. ES un Ķīnas attiecību stāvoklis (debates)

Ziņojums par ES un Ķīnas attiecību stāvokli [2017/2274(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Bas Belder (A8-0252/2018).

Bas Belder iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Iuliu Winkler (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Uzstājās Stefan Eck (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Julia Pitera PPE grupas vārdā, Jo Leinen S&D grupas vārdā, Mirosław Piotrowski ECR grupas vārdā, Ilhan Kyuchyuk ALDE grupas vārdā, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, László Tőkés, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Tunne Kelam un Laima Liucija Andrikienė.

Uzstājās Federica Mogherini un Bas Belder.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.9.2018. protokola 6.10. punkts.


21. Savienības teritorijā ievestās vai no tās izvestās naudas kontrole ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības teritorijā ievestās naudas vai no tās izvestās naudas kontroli un par Regulas (EK) Nr. 1889/2005 atcelšanu [COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referenti: Mady Delvaux un Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017).

Mady Delvaux un Juan Fernando López Aguilar iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Pierre Moscovici (Komisijas loceklis).

Uzstājās Emil Radev PPE grupas vārdā, Maria Grapini S&D grupas vārdā, Sander Loones ECR grupas vārdā, Petr Ježek ALDE grupas vārdā, Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā, David Coburn EFDD grupas vārdā, Dariusz Rosati, Neena Gill un Tomáš Zdechovský.

Uzstājās Pierre Moscovici, Mady Delvaux un Juan Fernando López Aguilar.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.9.2018. protokola 6.5. punkts.


22. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana krimināltiesībās ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu krimināltiesībās [COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Ignazio Corrao (A8-0405/2017).

Ignazio Corrao iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis).

Uzstājās Eva Joly (ECON komitejas atzinuma sagatavotāja), Monika Hohlmeier PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Petr Ježek ALDE grupas vārdā, Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, Tomáš Zdechovský, Caterina Chinnici un Emilian Pavel.

Uzstājās Julian King (Komisijas loceklis) un Ignazio Corrao.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.9.2018. protokola 6.6. punkts.


23. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Komisija (COM(2018)0521 [01] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Parlaments (COM(2018)0521 [02] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropadome un Padome (COM(2018)0521 [03] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Tiesa (COM(2018)0521 [04] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Revīzijas palāta (COM(2018)0521 [05] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (COM(2018)0521 [06] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Reģionu komiteja (COM(2018)0521 [07] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Ombuds (COM(2018)0521 [08] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (COM(2018)0521 [09] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Ārējās darbības dienests (COM(2018)0521 [10] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai — Eiropas attīstības fonda 2017. gada pārskati (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP) (COM(2018)0521 [11] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL, ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (EUROFOUND) (COM(2018)0521 [12] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) (COM(2018)0521 [13] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) (COM(2018)0521 [14] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības konsolidētie 2017. finanšu gada pārskati — Eiropas Vides aģentūra (EEA) (COM(2018)0521 [15] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC))      

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) (COM(2018)0521 [16] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT) (COM(2018)0521 [17] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

CULT

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) (COM(2018)0521 [18] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) (COM(2018)0521 [19] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Izglītības fonds (ETF) (COM(2018)0521 [20] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) (COM(2018)0521 [21] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) (COM(2018)0521 [22] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) (COM(2018)0521 [23] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) (COM(2018)0521 [24] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (COM(2018)0521 [25] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA) (COM(2018)0521 [26] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL) (COM(2018)0521 [27] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) (COM(2018)0521 [28] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas GNSS aģentūra (GSA) (COM(2018)0521 [29] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA) (COM(2018)0521 [30] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PECH

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) (COM(2018)0521 [31] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Euratom Apgādes aģentūra (AA) (COM(2018)0521 [32] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Europol) (COM(2018)0521 [33] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) (COM(2018)0521 [34] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

FEMM

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Banku iestāde (EBI) (COM(2018)0521 [35] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ECON

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) (COM(2018)0521 [36] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ECON, EMPL

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) (COM(2018)0521 [37] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ECON

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) (COM(2018)0521 [38] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) birojs (COM(2018)0521 [39] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, IMCO

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) (COM(2018)0521 [40] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (COM(2018)0521 [41] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (COM(2018)0521 [42] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole (COM(2018)0521 [43] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — ITER starptautiskā kodolsintēzes enerģijas organizācija (COM(2018)0521 [44] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — kopuzņēmums SESAR (gaisa satiksmes drošība) (COM(2018)0521 [45] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, TRAN

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — kopuzņēmums “Clean Sky” (aeronautika un vide) (COM(2018)0521 [46] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, ITRE, TRAN

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — kopuzņēmums BBI (biorūpniecība) (COM(2018)0521 [47] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, REGI

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — kopuzņēmums IMI (kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai) (COM(2018)0521 [48] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — kopuzņēmums FCH (kurināmā elementi un ūdeņradis) (COM(2018)0521 [49] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — kopuzņēmums “Shift2Rail” (SHIFT2RAIL) (COM(2018)0521 [50] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, TRAN

- Eiropas Komisija: Eiropas Savienības 2017. finanšu gada konsolidētie pārskati — Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai (kopuzņēmums ECSEL) (COM(2018)0521 [51] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (COM(2018)0521 [52] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT


24. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 626.050/OJME).


25. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.50.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 29. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika