Index 
Notulen
PDF 295kWORD 85k
Dinsdag 11 september 2018 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Debat met de premier van Griekenland, Alexis Tsipras, over de toekomst van Europa (debat)
 3.Plechtige vergadering - Libanon
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Onderzoek geloofsbrieven
 6.Stemmingen
  
6.1.De gelijkwaardigheid van veldkeuringen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.2.Gemeenschappelijk btw-stelsel met betrekking tot de speciale regeling voor kleine ondernemingen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.3.Uitvoeringsbesluit betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stoffen cyclopropylfentanyl en methoxyacetylfentanyl aan controlemaatregelen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.5.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2018: beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.6.De impact van het EU-cohesiebeleid op Noord-Ierland (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.7.Specifieke maatregelen voor Griekenland (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.8.Trajecten voor de re-integratie van werknemers die herstellen van een letsel of ziekte in een hoogwaardige baan (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.9.Betrekkingen tussen de EU en derde landen inzake de regeling van en het toezicht op financiële diensten (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.10.Het stimuleren van groei en cohesie in grensregio's van de EU (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.11.Europees Solidariteitskorps ***I (stemming)
  
6.12.Steunprogramma voor structurele hervormingen: financiële middelen en algemene doelstelling ***I (stemming)
  
6.13.Euratom-programma ter aanvulling van het "Horizon 2020"-kaderprogramma * (stemming)
  
6.14.Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van pesterijen en seksuele intimidatie op het werk, in openbare ruimten en in het politieke leven in de EU (stemming)
  
6.15.Taalgelijkheid in het digitale tijdperk (stemming)
  
6.16.Transparant en verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden: bossen (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.De situatie in Hongarije (debat)
 12.Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt ***I (debat)
 13.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 14.Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement) (aanneming)
 15.Autonome wapensystemen (debat)
 16.Stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS (debat)
 17.Mededeling van de Voorzitter
 18.De noodsituatie in Libië en het Middellandse- Zeegebied (debat)
 19.Khan al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen die met sloop bedreigd worden (debat)
 20.Stand van de betrekkingen tussen de EU en China (debat)
 21.Controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten ***I (debat)
 22.Strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld ***I (debat)
 23.Ingekomen stukken
 24.Agenda van de volgende vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.08 uur geopend.


2. Debat met de premier van Griekenland, Alexis Tsipras, over de toekomst van Europa (debat)

Debat met de premier van Griekenland, Alexis Tsipras, over de toekomst van Europa (2018/2730(RSP))

De Voorzitter legt een korte verklaring af om het debat in te leiden.

Het woord wordt gevoerd door Alexis Tsipras (premier van Griekenland).

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Marcel de Graaff, namens de ENF-Fractie, en Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Alexis Tsipras.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Manolis Kefalogiannis, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter van Dalen, Dimitrios Papadimoulis, Florian Philippot, Krisztina Morvai, Jean-Luc Schaffhauser, Alain Lamassoure, Paulo Rangel, Giorgos Grammatikakis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sofia Sakorafa, Seán Kelly, Eleftherios Synadinos, Kathleen Van Brempt, Alojz Peterle, Miltiadis Kyrkos, Eleni Theocharous, Tom Vandenkendelaere, José Blanco López, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Georgios Kyrtsos, Ana Gomes, Costas Mavrides, Maria Spyraki en Juan Fernando López Aguilar.

Het woord wordt gevoerd door Alexis Tsipras.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

(In afwachting van de plechtige vergadering wordt de vergadering om 11.42 uur onderbroken.)

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter


3. Plechtige vergadering - Libanon

Van 12.07 uur tot 12.32 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van de toespraak van Michel Aoun, president van de Libanese Republiek.

(De vergadering wordt voor enkele minuten onderbroken in afwachting van de stemmingen).

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter


4. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.34 uur hervat.


5. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI bekrachtigt het Parlement het mandaat van Romeo Franz en Christophe Hansen met ingang van 3 juli resp. 2 september 2018.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Notis Marias, Olaf Stuger en Udo Voigt.


6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. De gelijkwaardigheid van veldkeuringen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking 2003/17/EG van de Raad wat betreft de gelijkwaardigheid van in Brazilië verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad van groenvoedergewassen en gewassen voor de teelt van zaaigranen en de gelijkwaardigheid van in Brazilië voortgebrachte zaaizaden van groenvoedergewassen en zaaigranen, alsook wat betreft de gelijkwaardigheid van in Moldavië verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaigranen, gewassen voor de teelt van groentezaad en gewassen voor de teelt van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen en de gelijkwaardigheid van in Moldavië voortgebrachte zaaigranen, groentezaden en zaaizaden van oliehoudende planten en vezelgewassen [COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0318)


6.2. Gemeenschappelijk btw-stelsel met betrekking tot de speciale regeling voor kleine ondernemingen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de special regeling voor kleine ondernemingen [COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0319)


6.3. Uitvoeringsbesluit betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stoffen cyclopropylfentanyl en methoxyacetylfentanyl aan controlemaatregelen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stoffen N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]cyclopropaancarboxamide (cyclopropylfentanyl) en 2-methoxy-N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]acetamide (methoxyacetylfentanyl) aan controlemaatregelen [09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERP VAN UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0320)


6.4. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen [COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0321)


6.5. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2018: beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2018 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen [11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0322)


6.6. De impact van het EU-cohesiebeleid op Noord-Ierland (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de impact van het EU-cohesiebeleid op Noord-Ierland [2017/2225(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0323)


6.7. Specifieke maatregelen voor Griekenland (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van specifieke maatregelen voor Griekenland uit hoofde van Verordening 2015/1839 [2018/2038(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0324)


6.8. Trajecten voor de re-integratie van werknemers die herstellen van een letsel of ziekte in een hoogwaardige baan (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over trajecten voor de re-integratie van werknemers die herstellen van een letsel of ziekte in een hoogwaardige baan [2017/2277(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0325)


6.9. Betrekkingen tussen de EU en derde landen inzake de regeling van en het toezicht op financiële diensten (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over betrekkingen tussen de EU en derde landen inzake de regeling van en het toezicht op financiële diensten [2017/2253(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0263/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0326)


6.10. Het stimuleren van groei en cohesie in grensregio's van de EU (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het stimuleren van groei en cohesie in grensregio's van de EU [2018/2054(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0327)


6.11. Europees Solidariteitskorps ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en van Besluit nr. 1313/2013/EU [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD, GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING en VERKLARING VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0328)

Het woord werd gevoerd door:

Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, voorafgaand aan de stemming over het voorlopige akkoord, met het verzoek om de amendementen in stemming te brengen vóór het voorlopige akkoord, overeenkomstig artikel 59, lid 3, van het Reglement.

Bij ES (159 voor, 476 tegen, 49 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.


6.12. Steunprogramma voor structurele hervormingen: financiële middelen en algemene doelstelling ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/825 om de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen te verhogen en de algemene doelstelling ervan aan te passen [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD, GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING en VERKLARING VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0329)


6.13. Euratom-programma ter aanvulling van het "Horizon 2020"-kaderprogramma * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (2019-2020) ter aanvulling van het "Horizon 2020"-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie [COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0330)

Het woord werd gevoerd door:

Rebecca Harms, na de stemming en gezien de uitslag daarvan, met het verzoek om haar naam uit het verslag te schrappen.


6.14. Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van pesterijen en seksuele intimidatie op het werk, in openbare ruimten en in het politieke leven in de EU (stemming)

Verslag over maatregelen ter voorkoming en bestrijding van pesterijen en seksuele intimidatie op het werk, in openbare ruimten en in het politieke leven in de EU [2018/2055(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Pina Picierno (A8-0265/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0331)


6.15. Taalgelijkheid in het digitale tijdperk (stemming)

Verslag over taalgelijkheid in het digitale tijdperk [2018/2028(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Jill Evans (A8-0228/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0332)


6.16. Transparant en verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden: bossen (stemming)

Verslag over transparant en verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden: bossen [2018/2003(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0333)


7. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Derek Vaughan - A8-0240/2018
Daniel Hannan en Seán Kelly

Verslag Pascal Arimont - A8-0244/2018
Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Daniel Hannan, Notis Marias, Stanislav Polčák en Krisztina Morvai

Verslag Jana Žitňanská - A8-0208/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Alex Mayer en Jiří Pospíšil

Verslag Brian Hayes - A8-0263/2018
Miguel Viegas

Verslag Krzysztof Hetman - A8-0266/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas en Notis Marias

Verslag Helga Trüpel - A8-0060/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld en Momchil Nekov

Verslag Ruža Tomašić - A8-0227/2018
Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Ivana Maletić en Miguel Viegas

Verslag Pina Picierno - A8-0265/2018
Alex Mayer, Tania González Peñas, Urszula Krupa, Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil en Dobromir Sośnierz

Verslag Jill Evans - A8-0228/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Notis Marias en Momchil Nekov

Verslag Heidi Hautala - A8-0249/2018
José Inácio Faria.


8. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming)

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.54 uur onderbroken.)

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter


9. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.10 uur hervat.


10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


11. De situatie in Hongarije (debat)

Verslag over een voorstel houdende een verzoek aan de Raad om overeenkomstig artikel 7, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie te constateren dat er een duidelijk gevaar bestaat voor een ernstige schending door Hongarije van de waarden waarop de Unie berust [2017/2131(INL)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Judith Sargentini leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Ingeborg Gräßle (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Petra Kammerevert (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO) en Maria Noichl (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM).

Het woord wordt gevoerd door Karoline Edtstadler (fungerend voorzitter van de Raad) en Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Viktor Orbán (premier van Hongarije).

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid, József Szájer, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Sophia in 't Veld, Romeo Franz, Malin Björk, James Carver, over de woorden van Romeo Franz, Jörg Meuthen, Auke Zijlstra, Zoltán Balczó, Roberta Metsola, Tanja Fajon, Branislav Škripek, Nadja Hirsch, Eva Joly, Aymeric Chauprade, Mara Bizzotto, Othmar Karas, István Ujhelyi, Jussi Halla-aho, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Frank Engel, Iratxe García Pérez, Anders Primdahl Vistisen, Seán Kelly, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter Lundgren, Lívia Járóka, Péter Niedermüller, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Ádám Kósa, Patrizia Toia, Anna Záborská, Michał Boni, Milan Zver en Lívia Járóka, over de woorden van James Carver (de Voorzitter geeft nadere toelichting).

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elisabetta Gardini en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Viktor Orbán, Frans Timmermans, Karoline Edtstadler en Judith Sargentini.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.7 van de notulen van 12.9.2018.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter


12. Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over auteursrechten in de digitale eengemaakte markt [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Axel Voss (A8-0245/2018)

Axel Voss leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Stihler (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO).

Het woord wordt gevoerd door Mariya Gabriel (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Zdzisław Krasnodębski (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Marc Joulaud (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Michał Boni (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Luis de Grandes Pascual, namens de PPE-Fractie, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie, en Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jean-Marie Cavada, Julia Reda, Jiří Maštálka, Isabella Adinolfi, Marie-Christine Boutonnet, Dobromir Sośnierz, Angelika Niebler, Josef Weidenholzer, Kosma Złotowski, Marietje Schaake, Max Andersson, Gerard Batten, Stanisław Żółtek, Bogdan Brunon Wenta, Theresa Griffin, Daniel Dalton, Yana Toom, Helga Trüpel, Jiří Payne, Marcus Pretzell, Giorgos Grammatikakis, Anneleen Van Bossuyt, António Marinho e Pinto, Heidi Hautala, Pavel Svoboda, Dietmar Köster, Pascal Durand, Silvia Costa, Nicola Danti, Virginie Rozière, Tiemo Wölken en Evelyn Regner.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie) en Axel Voss.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.4 van de notulen van 12.9.2018.


13. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

Rectificatie P8_TA(2017)0411(COR01) is gisteren ter plenaire vergadering bekendgemaakt (punt 10 van de notulen van 10.9.2018).

Aangezien geen fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement, een verzoek hebben ingediend om deze rectificatie in stemming te brengen, wordt ze geacht te zijn goedgekeurd


14. Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement) (aanneming)

De Voorzitter deelt mee dat hij geen verzoek heeft ontvangen van een aantal leden of een of meer fracties die ten minste de lage drempel bereiken om te stemmen over een verzoek van de commissie INTA om het Europees Economisch en Sociaal Comité te raadplegen zodat het een advies kan uitbrengen over het functioneren van de interne adviesgroepen, zoals aangekondigd in de notulen van maandag 10 september 2018 (punt 9 van de notulen van 10.9.2018).

Overeenkomstig artikel 137, lid 2, van het Reglement wordt dit verzoek derhalve geacht te zijn goedgekeurd.


15. Autonome wapensystemen (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Autonome wapensystemen (2018/2752(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Norica Nicolai, namens de ALDE-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Michael Gahler, Arne Lietz, Eugen Freund en Neena Gill.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Reinhard Bütikofer, Bodil Valero, Max Andersson, Barbara Lochbihler, Monika Vana, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, over autonome wapensystemen (2018/2752(RSP)) (B8-0308/2018);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Bogdan Andrzej Zdrojewski, namens de PPE-Fractie, over autonome wapensystemen (2018/2752(RSP)) (B8-0309/2018);

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, over autonome wapensystemen (2018/2752(RSP)) (B8-0355/2018);

—   Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, over autonome wapensystemen (2018/2752(RSP)) (B8-0359/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over autonome wapensystemen (2018/2752(RSP)) (B8-0360/2018);

—   Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Dennis de Jong, Anne Marie Mineur, namens de GUE/NGL-Fractie, over autonome wapensystemen (2018/2752(RSP)) (B8-0361/2018);

—   Ana Gomes, Arne Lietz, Clare Moody, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie, over autonome wapensystemen (2018/2752(RSP)) (B8-0362/2018).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.8 van de notulen van 12.9.2018.


16. Stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS (debat)

Verslag over de stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS [2017/2271(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Elmar Brok (A8-0251/2018)

Elmar Brok leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Bernd Lange (rapporteur voor advies van de commissie INTA).

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, James Carver, niet-fractiegebonden lid, David McAllister, Jeppe Kofod, Anders Primdahl Vistisen, Sofia Sakorafa en Lampros Fountoulis.

VOORZITTER: Lívia JÁRÓKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly en Paulo Rangel.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini en Elmar Brok.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.9 van de notulen van 12.9.2018.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter


17. Mededeling van de Voorzitter

Overeenkomstig artikel 166 van het Reglement heeft de Voorzitter besloten Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Edouard Martin, Claude Rolin, Maria Arena en Isabelle Thomas sancties op te leggen omdat ze tijdens de plenaire vergadering van 3 juli 2018 (punt 2 en punt 4 van de notulen van 3.7.2018), in strijd met de beginselen van artikel 11 van het Reglement, in groep acties hebben gevoerd die de werkzaamheden van het Parlement ernstig hebben verstoord. Door hun gedrag was de plenaire vergadering een tijdlang onderbroken.

Wat Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Claude Rolin, Maria Arena en Isabelle Thomas betreft, bestaat de sanctie ten eerste uit het verlies van het recht op de verblijfsvergoeding voor een duur van vijf dagen, en ten tweede, en onverminderd de uitoefening van het stemrecht ter plenaire vergadering, uit een uitsluiting van deelname aan alle werkzaamheden van het Parlement en zijn organen, gedurende een periode van vijf opeenvolgende vergaderdagen van het Parlement of een van zijn organen, commissies of delegaties, met ingang van 11 september 2018.

Wat Edouard Martin betreft, wiens optreden erger was dan de acties van de andere betrokken leden, bestaat de sanctie ten eerste uit het verlies van het recht op de verblijfsvergoeding voor een duur van acht dagen, en ten tweede, en onverminderd de uitoefening van het stemrecht ter plenaire vergadering, uit een uitsluiting van deelname aan alle werkzaamheden van het Parlement en zijn organen, gedurende een periode van acht opeenvolgende vergaderdagen van het Parlement of een van zijn organen, commissies of delegaties, met ingang van 11 september 2018.

Het besluit is meegedeeld aan de betrokken leden, die hiertegen overeenkomstig artikel 167 van het Reglement van het Parlement bij het Bureau intern beroep kunnen instellen.

Daar Maria Arena, Isabelle Thomas, Georges Bach, Guillaume Balas en Edouard Martin in de zin van voormeld artikel beroep hebben ingesteld, wordt de toepassing van de sanctie jegens hen geschorst totdat het Bureau van het Parlement zich heeft uitgesproken.


18. De noodsituatie in Libië en het Middellandse- Zeegebied (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De noodsituatie in Libië en het Middellandse- Zeegebied (2018/2846(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Jaromír Štětina, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Javier Nart, namens de ALDE-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Nathan Gill, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, en Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Lívia JÁRÓKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Barbara Spinelli, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Francisco José Millán Mon, Claude Moraes, Miguel Urbán Crespo, Inés Ayala Sender, Elly Schlein en Alfred Sant.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

Het debat wordt gesloten.


19. Khan al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen die met sloop bedreigd worden (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Khan al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen die met sloop bedreigd worden (2018/2849(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Martina Anderson, namens de GUE/NGL-Fractie, en Neoklis Sylikiotis.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.9 van de notulen van 13.9.2018.


20. Stand van de betrekkingen tussen de EU en China (debat)

Verslag over de stand van de betrekkingen tussen de EU en China [2017/2274(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Bas Belder (A8-0252/2018)

Bas Belder leidt het verslag in.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Iuliu Winkler (rapporteur voor advies van de commissie INTA).

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Stefan Eck (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Julia Pitera, namens de PPE-Fractie, Jo Leinen, namens de S&D-Fractie, Mirosław Piotrowski, namens de ECR-Fractie, Ilhan Kyuchyuk, namens de ALDE-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, László Tőkés, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Tunne Kelam en Laima Liucija Andrikienė.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini en Bas Belder.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.10 van de notulen van 12.9.2018.


21. Controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten ***I (debat)

Verslag over het voorstel een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1889/2005 [COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteurs: Mady Delvaux en Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Mady Delvaux en Juan Fernando López Aguilar geven toelichting bij het verslag

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Emil Radev, namens de PPE-Fractie, Maria Grapini, namens de S&D-Fractie, Sander Loones, namens de ECR-Fractie, Petr Ježek, namens de ALDE-Fractie, Eva Joly, namens de Verts/ALE-Fractie, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, Dariusz Rosati, Neena Gill en Tomáš Zdechovský.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici, Mady Delvaux en Juan Fernando López Aguilar.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.5 van de notulen van 12.9.2018.


22. Strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld [COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

Ignazio Corrao leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Eva Joly (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Petr Ježek, namens de ALDE-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Tomáš Zdechovský, Caterina Chinnici en Emilian Pavel.

Het woord wordt gevoerd door Julian King (lid van de Commissie) en Ignazio Corrao.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.6 van de notulen van 12.9.2018.


23. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van Raad en Commissie:

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Europese Commissie (COM(2018)0521 [01] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Europees Parlement (COM(2018)0521 [02] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Europese Raad en Raad (COM(2018)0521 [03] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Hof van Justitie (COM(2018)0521 [04] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Europese Rekenkamer (COM(2018)0521 [05] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Europees Economisch en Sociaal Comité (COM(2018)0521 [06] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Comité van de Regio's (COM(2018)0521 [07] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Europese Ombudsman (COM(2018)0521 [08] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (COM(2018)0521 [09] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - begrotingsjaar 2017 - Europese Dienst voor extern optreden (COM(2018)0521 [10] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en de Europese Rekenkamer - Jaarrekening van het Europees Ontwikkelingsfonds 2017 (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

DEVE, BUDG

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (COM(2018)0521 [11] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

EMPL, ITRE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (COM(2018)0521 [12] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

EMPL

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (COM(2018)0521 [13] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) (COM(2018)0521 [14] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI, LIBE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Europees Milieuagentschap (EEA) (COM(2018)0521 [15] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) (COM(2018)0521 [16] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

EMPL

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) (COM(2018)0521 [17] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

CULT

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (COM(2018)0521 [18] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) (COM(2018)0521 [19] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Europese Stichting voor opleiding (ETF) (COM(2018)0521 [20] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

EMPL

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) (COM(2018)0521 [21] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

TRAN

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (COM(2018)0521 [22] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

TRAN

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (COM(2018)0521 [23] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (COM(2018)0521 [24] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) (COM(2018)0521 [25] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA) (COM(2018)0521 [26] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

TRAN

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) (COM(2018)0521 [27] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) (COM(2018)0521 [28] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, LIBE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Europees GNSS-Agentschap (GSA) (COM(2018)0521 [29] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) (COM(2018)0521 [30] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

PECH

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (COM(2018)0521 [31] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Voorzieningsagentschap van Euratom (COM(2018)0521 [32] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) (COM(2018)0521 [33] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) (COM(2018)0521 [34] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

FEMM

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Europese Bankautoriteit (EBA) (COM(2018)0521 [35] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ECON

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (COM(2018)0521 [36] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ECON, EMPL

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (COM(2018)0521 [37] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ECON

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (COM(2018)0521 [38] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) (COM(2018)0521 [39] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE, IMCO

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (COM(2018)0521 [40] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (COM(2018)0521 [41] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) (COM(2018)0521 [42] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017: prestaties, financieel beheer en controle (COM(2018)0521 [43] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Internationale Organisatie voor fusie-energie (ITER) (COM(2018)0521 [44] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Gemeenschappelijke onderneming - Luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR) (COM(2018)0521 [45] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE, TRAN

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Gemeenschappelijke onderneming - Luchtvaart en milieu (Clean Sky) (COM(2018)0521 [46] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI, ITRE, TRAN

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Biogebaseerde industrieën (BBI) (COM(2018)0521 [47] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE, REGI

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (IMI) (COM(2018)0521 [48] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI, ITRE

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof (FCH) (COM(2018)0521 [49] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie - Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2018)0521 [50] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE, TRAN

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2017 - Gemeenschappelijke Onderneming elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap (Ecsel) (COM(2018)0521 [51] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Europese Commissie voor 2017 (COM(2018)0521 [52] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT


24. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 626.050/OJME).


25. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.50 uur gesloten.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Laatst bijgewerkt op: 29 november 2018Juridische mededeling - Privacybeleid