Indeks 
Protokół
PDF 298kWORD 86k
Wtorek, 11 września 2018 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata z premierem Grecji Alexisem Tsiprasem na temat przyszłości Europy (debata)
 3.Uroczyste posiedzenie - Liban
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Weryfikacja mandatów
 6.Głosowanie
  
6.1.Równoważność inspekcji polowych ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.2.Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.3.Decyzja wykonawcza w sprawie poddania nowych substancji psychoaktywnych cyklopropylofentanylu oraz metoksyacetylofentanylu środkom kontroli * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.4.Uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Bułgarii, Grecji, Litwie i Polsce (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.5.Projekt budżetu korygującego nr 4/2018: uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Bułgarii, Grecji, Litwie i Polsce (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.6.Wpływ polityki spójności UE w Irlandii Północnej (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.7.Szczególne środki dla Grecji (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.8.Metody reintegracji pracowników na stanowiska pracy wysokiej jakości w następstwie urazów lub chorób (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.9.Stosunki między UE i państwami trzecimi w zakresie uregulowania sektora finansowego i nadzoru nad nim (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.10.Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.11.Europejski Korpus Solidarności ***I (głosowanie)
  
6.12.Program wspierania reform strukturalnych: pula środków finansowych i cel ogólny ***I (głosowanie)
  
6.13.Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej uzupełniający „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji * (głosowanie)
  
6.14.Środki na rzecz zapobiegania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w pracy, przestrzeni publicznej i życiu politycznym w UE, a także zwalczania tych zjawisk (głosowanie)
  
6.15.Równość językowa w erze cyfrowej (głosowanie)
  
6.16.Przejrzyste i odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi w krajach rozwijających się: kwestia lasów (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Sytuacja na Węgrzech (debata)
 12.Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym ***I (debata)
 13.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 14.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu) (zatwierdzenie)
 15.Systemy broni autonomicznej (debata)
 16.Stan stosunków UE-USA (debata)
 17.Komunikat Przewodniczącego
 18.Sytuacja nadzwyczajna w Libii i basenie Morza Śródziemnego (debata)
 19.Groźba wyburzenia Khan al-Ahmar i innych beduińskich wiosek (debata)
 20.Stan stosunków UE-Chiny (debata)
 21.Kontrola środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii ***I (debata)
 22.Przeciwdziałanie praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych ***I (debata)
 23.Składanie dokumentów
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.08.


2. Debata z premierem Grecji Alexisem Tsiprasem na temat przyszłości Europy (debata)

Debata z premierem Grecji Alexisem Tsiprasem na temat przyszłości Europy (2018/2730(RSP))

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie jako wprowadzenie do debaty.

Głos zabrał Alexis Tsipras (premier Grecji).

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Marcel de Graaff w imieniu grupy ENF, i Konstantinos Papadakis, niezrzeszony.

Głos zabrał Alexis Tsipras.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Manolis Kefalogiannis, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter van Dalen, Dimitrios Papadimoulis, Florian Philippot, Krisztina Morvai, Jean-Luc Schaffhauser, Alain Lamassoure, Paulo Rangel, Giorgos Grammatikakis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sofia Sakorafa, Seán Kelly, Eleftherios Synadinos, Kathleen Van Brempt, Alojz Peterle, Miltiadis Kyrkos, Eleni Theocharous, Tom Vandenkendelaere, José Blanco López, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Georgios Kyrtsos, Ana Gomes, Costas Mavrides, Maria Spyraki i Juan Fernando López Aguilar.

Głos zabrał Alexis Tsipras.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.42 w oczekiwaniu na uroczyste posiedzenie.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący


3. Uroczyste posiedzenie - Liban

W godz. od 12.07 do 12.32 Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji wystąpienia Michela Aouna, prezydenta Republiki Libańskiej.

(Posiedzenie zostało zawieszone na chwilę w oczekiwaniu na głosowanie).

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący


4. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.34.


5. Weryfikacja mandatów

Zgodnie z propozycją komisji JURI Parlament postanowił potwierdzić mandat Romeo Franza i Christophe'a Hansena ze skutkiem od dnia odpowiednio 3 lipca i 2 września 2018 r.

°
° ° °

Głos zabrali: Notis Marias, Olaf Stuger i Udo Voigt.


6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


6.1. Równoważność inspekcji polowych ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady 2003/17/WE w odniesieniu do równoważności inspekcji polowych stosowanych w Brazylii do upraw nasiennych pastewnych roślin uprawnych i upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych oraz w odniesieniu do równoważności materiału siewnego roślin pastewnych i materiału siewnego roślin zbożowych produkowanego w Brazylii, a także w odniesieniu do równoważności inspekcji polowych stosowanych w Mołdawii do upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych, upraw nasiennych warzyw oraz upraw nasiennych roślin oleistych i włóknistych oraz w odniesieniu do równoważności materiału siewnego roślin zbożowych, materiału siewnego warzyw oraz materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych produkowanego w Mołdawii [COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0318)


6.2. Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw [COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0319)


6.3. Decyzja wykonawcza w sprawie poddania nowych substancji psychoaktywnych cyklopropylofentanylu oraz metoksyacetylofentanylu środkom kontroli * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania nowych substancji psychoaktywnych N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]cyklopropanokarboksyamidu (cyklopropylofentanylu) oraz 2-metoksy-N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo) piperydyn-4-ylo]acetamidu (metoksyacetylofentanylu) środkom kontroli [09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0320)


6.4. Uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Bułgarii, Grecji, Litwie i Polsce (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Bułgarii, Grecji, Litwie i Polsce [COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0321)


6.5. Projekt budżetu korygującego nr 4/2018: uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Bułgarii, Grecji, Litwie i Polsce (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady [11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0322)


6.6. Wpływ polityki spójności UE w Irlandii Północnej (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wpływu polityki spójności UE w Irlandii Północnej [2017/2225(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0323)


6.7. Szczególne środki dla Grecji (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania szczególnych środków dla Grecji na mocy rozporządzenia (UE) nr 2015/1839 [2018/2038(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0324)


6.8. Metody reintegracji pracowników na stanowiska pracy wysokiej jakości w następstwie urazów lub chorób (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie metod reintegracji pracowników na stanowiska pracy wysokiej jakości po poważnym urazie lub chorobie [2017/2277(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0325)


6.9. Stosunki między UE i państwami trzecimi w zakresie uregulowania sektora finansowego i nadzoru nad nim (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosunków między UE a państwami trzecimi dotyczących regulacji usług finansowych i nadzoru nad nimi [2017/2253(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0263/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0326)


6.10. Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zwiększania wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE [2018/2054(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0327)


6.11. Europejski Korpus Solidarności ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy prawne Europejskiego Korpusu Solidarności i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, (UE) nr 1293/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 oraz decyzję nr 1313/2013/UE [COM(2017)0262 - C8-0162/2017- 2017/0102(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE, WSPÓLNE OŚWIADCZENIE i OŚWIADCZENIE KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0328)

Wystąpienia

Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, przed głosowaniem nad wstępnym porozumieniem, z wnioskiem o poddanie poprawek pod głosowanie przed wstępnym porozumieniem, zgodnie z art. 59 ust. 3 Regulaminu.

W GE (przy 159 głosach za, 476 głosach przeciw i 49 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.


6.12. Program wspierania reform strukturalnych: pula środków finansowych i cel ogólny ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/825 w celu zwiększenia puli środków finansowych Programu wspierania reform strukturalnych i dostosowania jego celu ogólnego [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE, WSPÓLNE OŚWIADCZENIE i OŚWIADCZENIE KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0329)


6.13. Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej uzupełniający „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie programu badawczo-szkoleniowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2019–2020) uzupełniającego „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji [COM(2017)0698 - C8-0009/2018- 2017/0312(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0330)

Wystąpienia

Rebecca Harms, po głosowaniu i uwzględniając jego wynik, z wnioskiem o wycofanie jej podpisu pod sprawozdaniem.


6.14. Środki na rzecz zapobiegania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w pracy, przestrzeni publicznej i życiu politycznym w UE, a także zwalczania tych zjawisk (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie środków na rzecz zapobiegania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w pracy, przestrzeni publicznej i życiu politycznym w UE, a także zwalczania tych zjawisk [2018/2055(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Pina Picierno (A8-0265/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0331)


6.15. Równość językowa w erze cyfrowej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie równości językowej w erze cyfrowej [2018/2028(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Jill Evans (A8-0228/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0332)


6.16. Przejrzyste i odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi w krajach rozwijających się: kwestia lasów (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przejrzystego i odpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi w krajach rozwijających się: kwestia lasów [2018/2003(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0333)


7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Derek Vaughan - A8-0240/2018
Daniel Hannan i Seán Kelly

Sprawozdanie Pascal Arimont - A8-0244/2018
Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Daniel Hannan, Notis Marias, Stanislav Polčák i Krisztina Morvai

Sprawozdanie Jana Žitňanská - A8-0208/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Alex Mayer i Jiří Pospíšil

Sprawozdanie Brian Hayes - A8-0263/2018
Miguel Viegas

Sprawozdanie Krzysztof Hetman - A8-0266/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas i Notis Marias

Sprawozdanie Helga Trüpel - A8-0060/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld i Momchil Nekov

Sprawozdanie Ruža Tomašić - A8-0227/2018
Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Ivana Maletić i Miguel Viegas

Sprawozdanie Pina Picierno - A8-0265/2018
Alex Mayer, Tania González Peñas, Urszula Krupa, Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil i Dobromir Sośnierz

Sprawozdanie Jill Evans - A8-0228/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Notis Marias i Momchil Nekov

Sprawozdanie Heidi Hautala - A8-0249/2018
José Inácio Faria.


8. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.54.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący


9. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.10.


10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


11. Sytuacja na Węgrzech (debata)

Sprawozdanie w sprawie propozycji wzywającej Radę do stwierdzenia, zgodnie z art.7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, istnienia wyraźnego ryzyka poważnego pogwałcenia przez Węgry wartości, na których opiera się Unia [2017/2131(INL)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Judith Sargentini przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Ingeborg Gräßle (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CONT), Petra Kammerevert (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFCO) i Maria Noichl (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM).

Głos zabrali: Karoline Edtstadler (urzędująca przewodnicząca Rady) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrał Viktor Orbán (premier Węgier).

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF, Krisztina Morvai, niezrzeszona, József Szájer, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Sophia in 't Veld, Romeo Franz, Malin Björk, James Carver, na temat wystąpienia Romeo Franza, Jörg Meuthen, Auke Zijlstra, Zoltán Balczó, Roberta Metsola, Tanja Fajon, Branislav Škripek, Nadja Hirsch, Eva Joly, Aymeric Chauprade, Mara Bizzotto, Othmar Karas, István Ujhelyi, Jussi Halla-aho, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Frank Engel, Iratxe García Pérez, Anders Primdahl Vistisen, Seán Kelly, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter Lundgren, Lívia Járóka, Péter Niedermüller, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Ádám Kósa, Patrizia Toia, Anna Záborská, Michał Boni, Milan Zver i Lívia Járóka, na temat wystąpienia Jamesa Carvera (przewodniczący udzielił wyjaśnień).

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Marijana Petir, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elisabetta Gardini i Maria Grapini.

Głos zabrali: Viktor Orbán, Frans Timmermans, Karoline Edtstadler i Judith Sargentini.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.7 protokołu z dnia 12.9.2018.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący


12. Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Axel Voss (A8-0245/2018)

Axel Voss przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Catherine Stihler (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO).

Głos zabrała Mariya Gabriel (członkini Komisji).

Głos zabrali: Zdzisław Krasnodębski (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Marc Joulaud (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Michał Boni (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Luis de Grandes Pascual w imieniu grupy PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy S&D i Sajjad Karim w imieniu grupy ECR.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jean-Marie Cavada, Julia Reda, Jiří Maštálka, Isabella Adinolfi, Marie-Christine Boutonnet, Dobromir Sośnierz, Angelika Niebler, Josef Weidenholzer, Kosma Złotowski, Marietje Schaake, Max Andersson, Gerard Batten, Stanisław Żółtek, Bogdan Brunon Wenta, Theresa Griffin, Daniel Dalton, Yana Toom, Helga Trüpel, Jiří Payne, Marcus Pretzell, Giorgos Grammatikakis, Anneleen Van Bossuyt, António Marinho e Pinto, Heidi Hautala, Pavel Svoboda, Dietmar Köster, Pascal Durand, Silvia Costa, Nicola Danti, Virginie Rozière, Tiemo Wölken i Evelyn Regner.

Głos zabrali: Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji) i Axel Voss.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.4 protokołu z dnia 12.9.2018.


13. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

Sprostowanie P8_TA(2017)0411(COR01) zostało ogłoszone na posiedzeniu plenarnym w dniu wczorajszym (pkt 10 protokołu z dnia 10.9.2018).

Jako że żadna grupa polityczna ani posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg nie złożyli wniosku o poddanie tego sprostowania pod głosowanie (art. 231 ust. 4 Regulaminu), zostało ono uznane za zatwierdzone.


14. Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu) (zatwierdzenie)

Przewodniczący oświadczył, że nie otrzymał od co najmniej jednej grupy politycznej ani grupy posłów w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg wniosku o przeprowadzenie głosowania nad wnioskiem komisji INTA o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na temat działalności wewnętrznych grup doradczych, który to wniosek został ogłoszony w protokole z poniedziałku 10 września 2018 r. (pkt 9 protokołu z dnia 10.9.2018).

Zgodnie z art. 137 ust. 2 Regulaminu wniosek ten został więc uznany za zatwierdzony.


15. Systemy broni autonomicznej (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Systemy broni autonomicznej (2018/2752(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Norica Nicolai w imieniu grupy ALDE, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Michael Gahler, Arne Lietz, Eugen Freund i Neena Gill.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Reinhard Bütikofer, Bodil Valero, Max Andersson, Barbara Lochbihler, Monika Vana, Philippe Lamberts, w mieniu grupy Verts/ALE, w sprawie autonomicznych systemów uzbrojenia (2018/2752(RSP)) (B8-0308/2018);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Bogdan Andrzej Zdrojewski, w mieniu grupy PPE, w sprawie autonomicznych systemów uzbrojenia (2018/2752(RSP)) (B8-0309/2018);

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, w mieniu grupy ALDE, w sprawie autonomicznych systemów uzbrojenia (2018/2752(RSP)) (B8-0355/2018);

—   Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, w mieniu grupy ECR, w sprawie autonomicznych systemów uzbrojenia (2018/2752(RSP)) (B8-0359/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, w mieniu grupy EFDD, w sprawie autonomicznych systemów uzbrojenia (2018/2752(RSP)) (B8-0360/2018);

—   Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Dennis de Jong, Anne Marie Mineur, w mieniu grupy GUE/NGL, w sprawie autonomicznych systemów uzbrojenia (2018/2752(RSP)) (B8-0361/2018);

—   Ana Gomes, Arne Lietz, Clare Moody, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, w mieniu grupy S&D, w sprawie autonomicznych systemów uzbrojenia (2018/2752(RSP)) (B8-0362/2018).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.8 protokołu z dnia 12.9.2018.


16. Stan stosunków UE-USA (debata)

Sprawozdanie w sprawie stanu stosunków UE-USA [2017/2271(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Elmar Brok (A8-0251/2018)

Elmar Brok przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Bernd Lange (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA).

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Knut Fleckenstein w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, James Carver niezrzeszony, David McAllister, Jeppe Kofod, Anders Primdahl Vistisen, Sofia Sakorafa i Lampros Fountoulis.

PRZEWODNICTWO: Lívia JÁRÓKA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly i Paulo Rangel.

Głos zabrali: Federica Mogherini i Elmar Brok.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.9 protokołu z dnia 12.9.2018.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący


17. Komunikat Przewodniczącego

Zgodnie z art. 166 Regulaminu przewodniczący postanowił nałożyć karę na Georges'a Bacha, Guillaume'a Balasa, Joségo Bové, Edouarda Martina, Claude'a Rolin, Marię Arenę i Isabelle Thomas za działania podjęte w grupie na posiedzeniu plenarnym w dniu 3 lipca 2018 r., które w poważny sposób zakłóciły prace Parlamentu, naruszając zasady określone w art. 11 Regulaminu (punkt 2 i punkt 4 protokołu z dnia 3.7.2018 r.). Ich zachowanie doprowadziło do przerwania posiedzenia na dłuższą chwilę.

W odniesieniu do Georges'a Bacha, Guillaume'a Balasa, Joségo Bové, Claude'a Rolin, Marii Areny i Isabelle Thomas kara obejmuje w pierwszej kolejności utratę prawa do diety dziennej przez okres pięciu dni, a także – i bez naruszenia wykonywania prawa głosu na posiedzeniu plenarnym – zawieszenie udziału we wszystkich działaniach Parlamentu i jego organów na okres pięciu następujących po sobie dni po 11 września 2018 r., podczas których odbywają się posiedzenia Parlamentu, któregokolwiek z jego organów lub którejkolwiek z komisji lub delegacji.

W odniesieniu do Edouarda Martina, z uwagi na fakt, że jego czyn miał poważniejszy wymiar niż działania pozostałych zainteresowanych posłów, kara obejmuje w pierwszej kolejności utratę prawa do diety dziennej przez okres ośmiu dni, a także – i bez naruszenia wykonywania prawa głosu na posiedzeniu plenarnym – zawieszenie udziału we wszystkich działaniach Parlamentu i jego organów na okres ośmiu następujących po sobie dni po 11 września 2018 r., podczas których odbywają się posiedzenia Parlamentu, któregokolwiek z jego organów lub którejkolwiek z komisji lub delegacji.

Zainteresowani posłowie zostali o tej decyzji poinformowani i mogą złożyć na ręce Prezydium odwołanie od tej decyzji zgodnie z art. 167 Regulaminu Parlamentu.

Maria Arena, Isabelle Thomas, Georges Bach, Guillaume Balas i Edouard Martin złożyli odwołanie zgodnie z ww. artykułem, dlatego wykonanie kary zostaje zawieszone do czasu zajęcia stanowiska przez Prezydium.


18. Sytuacja nadzwyczajna w Libii i basenie Morza Śródziemnego (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja nadzwyczajna w Libii i basenie Morza Śródziemnego (2018/2846(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Jaromír Štětina w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Javier Nart w imieniu grupy ALDE, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Nathan Gill w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, i Eleftherios Synadinos niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Lívia JÁRÓKA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Barbara Spinelli, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Francisco José Millán Mon, Claude Moraes, Miguel Urbán Crespo, Inés Ayala Sender, Elly Schlein i Alfred Sant.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.


19. Groźba wyburzenia Khan al-Ahmar i innych beduińskich wiosek (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Groźba wyburzenia Khan al-Ahmar i innych beduińskich wiosek (2018/2849(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL i Neoklis Sylikiotis.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.9 protokołu z dnia 13.9.2018.


20. Stan stosunków UE-Chiny (debata)

Sprawozdanie w sprawie stanu stosunków między UE a Chinami [2017/2274(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Bas Belder (A8-0252/2018)

Bas Belder przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Iuliu Winkler (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA).

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Stefan Eck (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Julia Pitera w imieniu grupy PPE, Jo Leinen w imieniu grupy S&D, Mirosław Piotrowski w imieniu grupy ECR, Ilhan Kyuchyuk w imieniu grupy ALDE, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, László Tőkés, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Tunne Kelam i Laima Liucija Andrikienė.

Głos zabrali: Federica Mogherini i Bas Belder.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.10 protokołu z dnia 12.9.2018.


21. Kontrola środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 [COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Współsprawozdawcy: Mady Delvaux i Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Mady Delvaux i Juan Fernando López Aguilar przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrał Pierre Moscovici (członek Komisji).

Głos zabrali: Emil Radev w imieniu grupy PPE, Maria Grapini w imieniu grupy S&D, Sander Loones w imieniu grupy ECR, Petr Ježek w imieniu grupy ALDE, Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE, David Coburn w imieniu grupy EFDD, Dariusz Rosati, Neena Gill i Tomáš Zdechovský.

Głos zabrali: Pierre Moscovici, Mady Delvaux i Juan Fernando López Aguilar.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.5 protokołu z dnia 12.9.2018.


22. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych [COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

Ignazio Corrao przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali: Eva Joly (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Petr Ježek w imieniu grupy ALDE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Tomáš Zdechovský, Caterina Chinnici i Emilian Pavel.

Głos zabrali: Julian King (członek Komisji) i Ignazio Corrao.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.6 protokołu z dnia 12.9.2018.


23. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję:

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Komisja Europejska (COM(2018)0521 [01] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Parlament Europejski (COM(2018)0521 [02] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Rada Europejska i Rada (COM(2018)0521 [03] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Trybunał Sprawiedliwości (COM(2018)0521 [04] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Trybunał Obrachunkowy (COM(2018)0521 [05] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (COM(2018)0521 [06] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Komitet Regionów (COM(2018)0521 [07] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (COM(2018)0521 [08] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejski Inspektor Ochrony Danych (COM(2018)0521 [09] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (COM(2018)0521 [10] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Trybunału Obrachunkowego – roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok 2017 (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

DEVE, BUDG

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) (COM(2018)0521 [11] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL, ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) (COM(2018)0521 [12] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (COM(2018)0521 [13] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (OEDT) (COM(2018)0521 [14] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejska Agencja Ochrony Środowiska (AEE) (COM(2018)0521 [15] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (COM(2018)0521 [16] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (COM(2018)0521 [17] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

CULT

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejska Agencja Leków (EMA) (COM(2018)0521 [18] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (EUROJUST) (COM(2018)0521 [19] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (COM(2018)0521 [20] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (AESM) (COM(2018)0521 [21] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (COM(2018)0521 [22] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (COM(2018)0521 [23] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (COM(2018)0521 [24] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska – Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (COM(2018)0521 [25] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 - Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA) (COM(2018)0521 [26] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) (COM(2018)0521 [27] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) (COM(2018)0521 [28] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Agencja Europejskiego GNSS (GSA) (COM(2018)0521 [29] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (COM(2018)0521 [30] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PECH

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejska Agencja Chemikaliów (AEPC) (COM(2018)0521 [31] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 - Agencja Dostaw Euratomu (AA) (COM(2018)0521 [32] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 - Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (EUROPOL) (COM(2018)0521 [33] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 - Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (COM(2018)0521 [34] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

FEMM

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (ABE) (COM(2018)0521 [35] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ECON

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (AEAPP) (COM(2018)0521 [36] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ECON, EMPL

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 - Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (COM(2018)0521 [37] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ECON

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (COM(2018)0521 [38] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 - Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC) (COM(2018)0521 [39] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, IMCO

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (COM(2018)0521 [40] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 - Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (COM(2018)0521 [41] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 - Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (COM(2018)0521 [42] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola (COM(2018)0521 [43] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 - Międzynarodowa Organizacja Energii Termojądrowej (ITER) (COM(2018)0521 [44] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 - Wspólne przedsięwzięcie - Bezpieczeństwo żeglugi powietrznej (SESAR) (COM(2018)0521 [45] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, TRAN

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 - Wspólne przedsięwzięcie - Lotnictwo i środowisko (CLEAN SKY) (COM(2018)0521 [46] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, ITRE, TRAN

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI) (COM(2018)0521 [47] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, REGI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 - Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych (IMI) (COM(2018)0521 [48] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 - Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH) (COM(2018)0521 [49] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 – Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R) (COM(2018)0521 [50] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, TRAN

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017 - Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL) (COM(2018)0521 [51] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w sprawie absolutorium dla Komisji Europejskiej za rok 2017 (COM(2018)0521 [52] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT


24. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 626.050/OJME).


25. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.50.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności