Zoznam 
Zápisnica
PDF 296kWORD 86k
Utorok, 11. septembra 2018 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Diskusia s gréckym premiérom Alexisom Tsiprasom o budúcnosti Európy (rozprava)
 3.Slávnostná schôdza - Libanon
 4.Pokračovanie rokovania
 5.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 6.Hlasovanie
  6.1.Rovnocennosť inšpekcií v teréne ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.2.Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.3.Vykonávacie rozhodnutie o vystavení nových psychoaktívnych látok cyklopropylfentanyl a metoxyacetylfentanyl kontrolným opatreniam * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.4.Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.5.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2018: mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.6.Vplyv politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko (článok 150 rokovacieho poriadku) (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.7.Osobitné opatrenia pre Grécko (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.8.Spôsoby znovuzačlenenia pracovníkov zotavujúcich sa po zranení a chorobe do kvalitného zamestnania (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.9.Vzťahy medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti regulácie finančných služieb a dohľadu nad nimi (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.10.Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.11.Európsky zbor solidarity ***I (hlasovanie)
  6.12.Program na podporu štrukturálnych reforiem: finančné krytie a všeobecný cieľ ***I (hlasovanie)
  6.13.Program Euratomu, ktorý dopĺňa rámcový program Horizont 2020 * (hlasovanie)
  6.14.Opatrenia na predchádzanie šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, vo verejných priestoroch a v politickom živote v EÚ a boj proti týmto javom (hlasovanie)
  6.15.Rovnosť jazykov v digitálnom veku (hlasovanie)
  6.16.Transparentné a zodpovedné hospodárenie s prírodnými zdrojmi v rozvojových krajinách: prípad lesov (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Situácia v Maďarsku (rozprava)
 12.Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu ***I (rozprava)
 13.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 14.Žiadosť o poradu s Hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku) (schválenie)
 15.Autonómne zbraňové systémy (rozprava)
 16.Stav vzťahov medzi EÚ a USA (rozprava)
 17.Oznámenie predsedníctva
 18.Núdzová situácia v Líbyi a Stredozemí (rozprava)
 19.Riziko zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín (rozprava)
 20.Stav vzťahov medzi EÚ a Čínou (rozprava)
 21.Kontroly peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu ***I (rozprava)
 22.Boj proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva ***I (rozprava)
 23.Predloženie dokumentov
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.08 h.


2. Diskusia s gréckym premiérom Alexisom Tsiprasom o budúcnosti Európy (rozprava)

Diskusia s gréckym premiérom Alexisom Tsiprasom o budúcnosti Európy (2018/2730(RSP))

Predseda vystúpil s krátkym vyhlásením, aby uviedol diskusiu.

V rozprave vystúpil Alexis Tsipras (grécky premiér).

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Marcel de Graaff v mene skupiny ENF a Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpil Alexis Tsipras.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Manolis Kefalogiannis, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter van Dalen, Dimitrios Papadimoulis, Florian Philippot, Krisztina Morvai, Jean-Luc Schaffhauser, Alain Lamassoure, Paulo Rangel, Giorgos Grammatikakis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sofia Sakorafa, Seán Kelly, Eleftherios Synadinos, Kathleen Van Brempt, Alojz Peterle, Miltiadis Kyrkos, Eleni Theocharous, Tom Vandenkendelaere, José Blanco López, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Georgios Kyrtsos, Ana Gomes, Costas Mavrides, Maria Spyraki a Juan Fernando López Aguilar.

V rozprave vystúpil Alexis Tsipras.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.42 h kvôli slávnostnej časti schôdze.)

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda


3. Slávnostná schôdza - Libanon

Od 12.07 do 12.32 h sa pri príležitosti prejavu Michela Aúna, prezidenta Libanonskej republiky, konala slávnostná schôdza Parlamentu.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda


4. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.34.


5. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Na návrh výboru JURI Parlament potvrdil mandát poslanca Romea Franza a poslankyne Christophe Hansenovej s účinnosťou od 3. júla, resp. 2. septembra 2018.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Notis Marias, Olaf Stuger a Udo Voigt.


6. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


6.1. Rovnocennosť inšpekcií v teréne ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2003/17/ES, pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných v Brazílii v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva krmovín a množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín a v prípade rovnocennosti osiva krmovín a osiva obilnín vyprodukovaného v Brazílii, a pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných v Moldavsku v prípade množiteľského porastu pre produkciu osiva obilnín, množiteľského porastu pre produkciu osiva zelenín a množiteľského porastu pre produkciu osiva olejnín a priadnych rastlín a v prípade rovnocennosti osiva obilnín, zelenín, olejnín a priadnych rastlín vyprodukovaného v Moldavsku [COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0318)


6.2. Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky [COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0319)


6.3. Vykonávacie rozhodnutie o vystavení nových psychoaktívnych látok cyklopropylfentanyl a metoxyacetylfentanyl kontrolným opatreniam * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení nových psychoaktívnych látok N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]cyklopropánkarboxamid (cyklopropylfentanyl) a 2-metoxy-N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]acetamid (metoxyacetylfentanyl) kontrolným opatreniam [09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0320)


6.4. Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku [COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0321)


6.5. Návrh opravného rozpočtu č. 4/2018: mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2018 na rozpočtový rok 2018, ktorý je priložený k návrhu o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku [11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0322)


6.6. Vplyv politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko (článok 150 rokovacieho poriadku) (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o dosahu politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko [2017/2225(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0323)


6.7. Osobitné opatrenia pre Grécko (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o vykonávaní osobitných opatrení pre Grécko podľa nariadenia (EÚ) 2015/1839 [2018/2038(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0324)


6.8. Spôsoby znovuzačlenenia pracovníkov zotavujúcich sa po zranení a chorobe do kvalitného zamestnania (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o spôsoboch opätovného začlenenia pracovníkov, ktorí sa zotavujú z úrazu a choroby, do kvalitného zamestnania [2017/2277(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0325)


6.9. Vzťahy medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti regulácie finančných služieb a dohľadu nad nimi (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o vzťahoch medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti regulácie finančných služieb a dohľadu nad nimi [2017/2253(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0263/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0326)


6.10. Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o podpore rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ [2018/2054(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0327)


6.11. Európsky zbor solidarity ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1288/2013, (EÚ) č. 1293/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA, SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE a VYHLÁSENIE KOMISIE

Schválené (P8_TA(2018)0328)

Vystúpenia:

Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD pred hlasovaním so žiadosťou, aby sa o pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo pred pred predbežnou dohodou v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 159, proti: 476, zdržali sa hlasovania: 49).


6.12. Program na podporu štrukturálnych reforiem: finančné krytie a všeobecný cieľ ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/825 s cieľom zvýšiť finančné krytie programu na podporu štrukturálnych reforiem a upraviť jeho všeobecný cieľ [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA, SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE a VYHLÁSENIE KOMISIE

Schválené (P8_TA(2018)0329)


6.13. Program Euratomu, ktorý dopĺňa rámcový program Horizont 2020 * (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady o výskumnom a vzdelávacom programe Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (2019 – 2020), ktorý dopĺňa Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu [COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0330)

Vystúpenia:

Rebecca Harms, po hlasovaní a vzhľadom na jeho výsledky, so žiadosťou, aby jej meno a priezvisko boli odstránené zo správy.


6.14. Opatrenia na predchádzanie šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, vo verejných priestoroch a v politickom živote v EÚ a boj proti týmto javom (hlasovanie)

Správa o opatreniach na predchádzanie šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, vo verejných priestoroch a v politickom živote v EÚ a boji proti týmto javom [2018/2055(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Pina Picierno (A8-0265/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0331)


6.15. Rovnosť jazykov v digitálnom veku (hlasovanie)

Správa o rovnosti jazykov v digitálnom veku [2018/2028(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Jill Evans (A8-0228/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0332)


6.16. Transparentné a zodpovedné hospodárenie s prírodnými zdrojmi v rozvojových krajinách: prípad lesov (hlasovanie)

Správa o transparentnom a zodpovednom hospodárení s prírodnými zdrojmi v rozvojových krajinách: prípad lesov [2018/2003(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0333)


7. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Derek Vaughan - A8-0240/2018
Daniel Hannan a Seán Kelly

Správa: Pascal Arimont - A8-0244/2018
Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Daniel Hannan, Notis Marias, Stanislav Polčák a Krisztina Morvai

Správa: Jana Žitňanská - A8-0208/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Alex Mayer a Jiří Pospíšil

Správa: Brian Hayes - A8-0263/2018
Miguel Viegas

Správa: Krzysztof Hetman - A8-0266/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas a Notis Marias

Správa: Helga Trüpel - A8-0060/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld a Momchil Nekov

Správa: Ruža Tomašić - A8-0227/2018
Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Ivana Maletić a Miguel Viegas

Správa: Pina Picierno - A8-0265/2018
Alex Mayer, Tania González Peñas, Urszula Krupa, Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil a Dobromir Sośnierz

Správa: Jill Evans - A8-0228/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Notis Marias a Momchil Nekov

Správa: Heidi Hautala - A8-0249/2018
José Inácio Faria.


8. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.54 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda


9. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.10.


10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


11. Situácia v Maďarsku (rozprava)

Správa o návrhu, ktorým sa Rada vyzýva, aby podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii rozhodla, že existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je Únia založená, zo strany Maďarska [2017/2131(INL)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Judith Sargentini uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Ingeborg Gräßle (spravodajkyňa výboru CONT požiadaného o stanovisko), Petra Kammerevert (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (spravodajkyňa výboru AFCO požiadaného o stanovisko) a Maria Noichl (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko).

Vystúpili: Karoline Edtstadler (úradujúca predsedníčka Rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

V rozprave vystúpil Viktor Orbán (predseda vlády Maďarska).

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Ryszard Antoni Legutko v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, Nicolas Bay v mene skupiny ENF, Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa, József Szájer, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Sophia in 't Veld, Romeo Franz, Malin Björk, James Carver k vystúpeniu Romea Franza, Jörg Meuthen, Auke Zijlstra, Zoltán Balczó, Roberta Metsola, Tanja Fajon, Branislav Škripek, Nadja Hirsch, Eva Joly, Aymeric Chauprade, Mara Bizzotto, Othmar Karas, István Ujhelyi, Jussi Halla-aho, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Frank Engel, Iratxe García Pérez, Anders Primdahl Vistisen, Seán Kelly, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter Lundgren, Lívia Járóka, Péter Niedermüller, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Ádám Kósa, Patrizia Toia, Anna Záborská, Michał Boni, Milan Zver a Lívia Járóka k vystúpeniu Jamesa Carvera (predseda poskytol spresnenia).

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elisabetta Gardini a Maria Grapini.

Vystúpili: Viktor Orbán, Frans Timmermans, Karoline Edtstadler a Judith Sargentini.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.7 zápisnice zo dňa 12.9.2018.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda


12. Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Axel Voss (A8-0245/2018)

Axel Voss uviedol správu.

V rozprave vystúpila Catherine Stihler (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Mariya Gabriel (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Zdzisław Krasnodębski (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Marc Joulaud (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Michał Boni (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Luis de Grandes Pascual v mene skupiny PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v mene skupiny S&D a Sajjad Karim v mene skupiny ECR.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jean-Marie Cavada, Julia Reda, Jiří Maštálka, Isabella Adinolfi, Marie-Christine Boutonnet, Dobromir Sośnierz, Angelika Niebler, Josef Weidenholzer, Kosma Złotowski, Marietje Schaake, Max Andersson, Gerard Batten, Stanisław Żółtek, Bogdan Brunon Wenta, Theresa Griffin, Daniel Dalton, Yana Toom, Helga Trüpel, Jiří Payne, Marcus Pretzell, Giorgos Grammatikakis, Anneleen Van Bossuyt, António Marinho e Pinto, Heidi Hautala, Pavel Svoboda, Dietmar Köster, Pascal Durand, Silvia Costa, Nicola Danti, Virginie Rozière, Tiemo Wölken a Evelyn Regner.

Vystúpili: Andrus Ansip (podpredseda Komisie) a Axel Voss.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.4 zápisnice zo dňa 12.9.2018.


13. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)

Na včerajšom plenárnom rokovaní (bod 10 zápisnice zo dňa 10.9.2018) bolo oznámené korigendum (P8_TA(2017)0411(COR01)).

Keďže žiadna politická skupina ani poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nepožiadali o hlasovanie o tomto korigende (článok 231 ods. 4 rokovacieho poriadku), korigendum sa považuje za prijaté.


14. Žiadosť o poradu s Hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku) (schválenie)

Predseda oznámil, že politická skupina ani poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nepožiadali o hlasovanie o žiadosti výboru INTA o poradu s Hospodárskym a sociálnym výborom, aby výbor predložil stanovisko k fungovaniu interných poradných skupín, uvedenej v zápisnici z pondelka 10. septembra 2018 (bod 9 zápisnice zo dňa 10.9.2018).

V súlade s článkom 137 ods. 2 rokovacieho poriadku sa táto žiadosť považuje za schválenú.


15. Autonómne zbraňové systémy (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Autonómne zbraňové systémy (2018/2752(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Andrzej Zdrojewski v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Norica Nicolai v mene skupiny ALDE, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Michael Gahler, Arne Lietz, Eugen Freund a Neena Gill.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Reinhard Bütikofer, Bodil Valero, Max Andersson, Barbara Lochbihler, Monika Vana, Philippe Lamberts, v mene skupiny Verts/ALE, o autonómnych zbraňových systémoch (2018/2752(RSP)) (B8-0308/2018);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Bogdan Andrzej Zdrojewski, v mene skupiny PPE, o autonómnych zbraňových systémoch (2018/2752(RSP)) (B8-0309/2018);

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, v mene skupiny ALDE, o autonómnych zbraňových systémoch (2018/2752(RSP)) (B8-0355/2018);

—   Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, v mene skupiny ECR, o autonómnych zbraňových systémoch (2018/2752(RSP)) (B8-0359/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD, o autonómnych zbraňových systémoch (2018/2752(RSP)) (B8-0360/2018);

—   Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Dennis de Jong, Anne Marie Mineur, v mene skupiny GUE/NGL, o autonómnych zbraňových systémoch (2018/2752(RSP)) (B8-0361/2018);

—   Ana Gomes, Arne Lietz, Clare Moody, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, v mene skupiny S&D, o autonómnych zbraňových systémoch (2018/2752(RSP)) (B8-0362/2018).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.8 zápisnice zo dňa 12.9.2018.


16. Stav vzťahov medzi EÚ a USA (rozprava)

Správa o stave vzťahov medzi EÚ a USA [2017/2271(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Elmar Brok (A8-0251/2018)

Elmar Brok uviedol správu.

V rozprave vystúpil Bernd Lange (spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, James Carver – nezaradený poslanec, David McAllister, Jeppe Kofod, Anders Primdahl Vistisen, Sofia Sakorafa a Lampros Fountoulis.

PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly a Paulo Rangel.

Vystúpili: Federica Mogherini a Elmar Brok.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.9 zápisnice zo dňa 12.9.2018.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda


17. Oznámenie predsedníctva

V súlade s článkom 166 rokovacieho poriadku predseda prijal rozhodnutie o uvalení sankcie na Georgesa Bacha, Guillaumeho Balasa, Josého Bového, Edouarda Martina, Claude Rolina, Mariu Arenaovú a Isabelle Thomasovú, za skupinové konanie počas plenárneho rokovania 3. júla 2018 (body 2 a 4 zápisnice zo dňa 3.07.2018), ktoré vážne narušilo činnosť Parlamentu porušením zásad stanovených v článku 11 rokovacieho poriadku. Ich správanie vyvolalo prerušenie plenárneho rokovania v nie zanedbateľnej dĺžke.

Pokiaľ ide o Georgesa Bacha, Guillaumeho Balasa, Josého Bového, Claudea Rolina, Mariu Arenaovú a Isabelle Thomasovú, sankcia spočíva hlavne v strate nároku na denný príspevok na obdobie piatich dní a následne bez toho, aby bolo dotknutý výkon hlasovacieho práva v pléne, v prerušení účasti na všetkých činnostiach Parlamentu a jeho orgánov na obdobie piatich po sebe nasledujúcich dní, počas ktorých zasadá Parlament alebo jeden z jeho orgánov, výborov alebo delegácií, a to s platnosťou od 11. septembra 2018.

Čo sa týka Edouarda Martina, kedže jeho konanie sa v porovnaní s konaním zvyšných doktnutých poslancov vyznačuje vyššou mierou závažnosti, sankcia spočíva hlavne v strate nároku na denný príspevok na obdobie ôsmych dní a následne bez toho, aby bol dotknutý výkon hlasovacieho práva v pléne, v prerušení účasti na všetkých činnostiach Parlamentu a jeho orgánov na obdobie ôsmych po sebe nasledujúcich dní, počas ktorých zasadá Parlament alebo jeden z jeho orgánov, výborov alebo delegácií, a to s platnosťou od 11. septembra 2018.

Rozhodnutie bolo oznámené dotknutým poslancom, ktorí proti tomuto rozhodnutiu môžu podať vnútorné odvolanie Predsedníctvu v súlade s článkom 167 rokovacieho poriadku Parlamentu.

Kedže Maria Arena, Isabelle Thomas, Georges Bach, Guillaume Balas a Edouard Martin podali odvolanie v zmysle uvedeného článku, uplatňovanie sankcie voči nim sa pozastavuje až do vyjadrenia Predsedníctva Parlamentu.


18. Núdzová situácia v Líbyi a Stredozemí (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Núdzová situácia v Líbyi a Stredozemí (2018/2846(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jaromír Štětina v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Javier Nart v mene skupiny ALDE, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Nathan Gill v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF a Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Barbara Spinelli, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Francisco José Millán Mon, Claude Moraes, Miguel Urbán Crespo, Inés Ayala Sender, Elly Schlein a Alfred Sant.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.


19. Riziko zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Riziko zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín (2018/2849(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, Margrete Auken v mene skupiny Verts/ALE, Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL a Neoklis Sylikiotis.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.9 zápisnice zo dňa 13.9.2018.


20. Stav vzťahov medzi EÚ a Čínou (rozprava)

Správa o stave vzťahov medzi EÚ a Čínou [2017/2274(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Bas Belder (A8-0252/2018)

Bas Belder uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Iuliu Winkler (spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

Vystúpili títo poslanci: Stefan Eck (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Julia Pitera v mene skupiny PPE, Jo Leinen v mene skupiny S&D, Mirosław Piotrowski v mene skupiny ECR, Ilhan Kyuchyuk v mene skupiny ALDE, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, László Tőkés, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Tunne Kelam a Laima Liucija Andrikienė.

Vystúpili: Federica Mogherini a Bas Belder.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.10 zápisnice zo dňa 12.9.2018.


21. Kontroly peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1889/2005 [COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajcovia: Mady Delvaux a Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Mady Delvaux a Juan Fernando López Aguilar predstavili správu.

V rozprave vystúpil Pierre Moscovici (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Emil Radev v mene skupiny PPE, Maria Grapini v mene skupiny S&D, Sander Loones v mene skupiny ECR, Petr Ježek v mene skupiny ALDE, Eva Joly v mene skupiny Verts/ALE, David Coburn v mene skupiny EFDD, Dariusz Rosati, Neena Gill a Tomáš Zdechovský.

Vystúpili: Pierre Moscovici, Mady Delvaux a Juan Fernando López Aguilar.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.5 zápisnice zo dňa 12.9.2018.


22. Boj proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva [COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

Ignazio Corrao uviedol správu.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Eva Joly (spravodajkyňa výboru ECON požiadaného o stanovisko), Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Petr Ježek v mene skupiny ALDE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Tomáš Zdechovský, Caterina Chinnici a Emilian Pavel.

Vystúpili: Julian King (člen Komisie) a Ignazio Corrao.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.6 zápisnice zo dňa 12.9.2018.


23. Predloženie dokumentov

Rada a Komisia predložili nasledujúce dokumenty:

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 – Európska komisia (COM(2018)0521 [01] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 – Európsky parlament (COM(2018)0521 [02] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 – Európska rada a Rada (COM(2018)0521 [03] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 – Súdny dvor (COM(2018)0521 [04] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 – Dvor audítorov (COM(2018)0521 [05] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 – Európsky hospodársky a sociálny výbor (COM(2018)0521 [06] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 – Výbor regiónov (COM(2018)0521 [07] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 – Európsky ombudsman (COM(2018)0521 [08] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (COM(2018)0521 [09] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (COM(2018)0521 [10] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov: Ročná účtovná závierka Európskeho rozvojového fondu za rok 2017 (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 – Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) (COM(2018)0521 [11] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ITRE

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 – Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND) (COM(2018)0521 [12] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 - Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (COM(2018)0521 [13] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie - Rozpočtový rok 2076 - Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (COM(2018)0521 [14] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 – Európska environmentálna agentúra (EEA) (COM(2018)0521 [15] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 – Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (COM(2018)0521 [16] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 – Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (COM(2018)0521 [17] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

CULT

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 - Európska agentúra pre lieky (EMA) (COM(2018)0521 [18] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 - Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (EUROJUST) (COM(2018)0521 [19] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 – Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (COM(2018)0521 [20] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 – Európska námorná bezpečnostná agentúra (AESM) (COM(2018)0521 [21] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 - Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (COM(2018)0521 [22] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (COM(2018)0521 [23] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 – Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (COM(2018)0521 [24] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 - Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (COM(2018)0521 [25] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 – Železničná agentúra Európskej únie (ERA) (COM(2018)0521 [26] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 - Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) (COM(2018)0521 [27] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 - Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) (COM(2018)0521 [28] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 - Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (COM(2018)0521 [29] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 - Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (COM(2018)0521 [30] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PECH

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 - Európska chemická agentúra (AEPC) (COM(2018)0521 [31] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 – Zásobovacia agentúra Euratomu (AA) (COM(2018)0521 [32] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 - Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) (COM(2018)0521 [33] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 - Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (COM(2018)0521 [34] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

FEMM

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 – Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (COM(2018)0521 [35] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 – Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (AEAPP) (COM(2018)0521 [36] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ECON, EMPL

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 - Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (COM(2018)0521 [37] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 – Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (COM(2018)0521 [38] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 - Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (COM(2018)0521 [39] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 – Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (COM(2018)0521 [40] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 – Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (COM(2018)0521 [41] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 - Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (COM(2018)0521 [42] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2017: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola (COM(2018)0521 [43] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 – Medzinárodná organizácia pre energiu jadrovej syntézy (ITER) (COM(2018)0521 [44] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 – Spoločný podnik - bezpečnosť leteckej prevádzky (SESAR) (COM(2018)0521 [45] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 - Čisté nebo – aeronautika a životné prostredie (CLEAN SKY) (COM(2018)0521 [46] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 - Priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) (COM(2018)0521 [47] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, REGI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017– Iniciatíva za inovačnú medicínu (IMI) (COM(2018)0521 [48] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 – Spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH) (COM(2018)0521 [49] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 - Spoločný podnik Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2018)0521 [50] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2017 - Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (spoločný podnik ECSEL) (COM(2018)0521 [51] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Osobitné správy Dvora audítorov o udelení absolutória Komisii za rok 2017 (COM(2018)0521 [52] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT


24. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 626.050/OJME).


25. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.50 h.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Posledná úprava: 29. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia