Index 
Protokoll
PDF 289kWORD 84k
Tisdagen den 11 september 2018 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Diskussion med Greklands premiärminister Alexis Tsipras om EU:s framtid (debatt)
 3.Högtidligt möte - Libanon
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Valprövning
 6.Omröstning
  
6.1.Likvärdighet av fältbesiktningar ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.2.Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för småföretag * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.3.Genomförandebeslut om att underställa de nya psykoaktiva ämnena cyklopropylfentanyl och metoxiacetylfentanyl kontrollåtgärder * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.4.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.5.Förslag till ändringsbudget nr 4/2018: utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.6.Effekten av EU:s sammanhållningspolitik i Nordirland (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.7.Särskilda åtgärder till förmån för Grekland (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.8.Olika sätt att återintegrera arbetstagare efter skada eller sjukdom i sysselsättning av hög kvalitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.9.Förbindelserna mellan EU och tredjeländer på området för reglering och tillsyn av finansiella tjänster (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.10.Att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.11.Den europeiska solidaritetskåren ***I (omröstning)
  
6.12.Stödprogrammet för strukturreformer: finansieringsram och allmänt mål ***I (omröstning)
  
6.13.Euratomprogrammet som kompletterar ramprogrammet Horisont 2020 * (omröstning)
  
6.14.Åtgärder för att förebygga och bekämpa mobbning och sexuella trakasserier på arbetsplatser, i det offentliga rummet och i politiken i EU (omröstning)
  
6.15.Likabehandling av språk i den digitala tidsåldern (omröstning)
  
6.16.Transparent och ansvarsfull förvaltning av naturtillgångar i utvecklingsländerna: skogarna (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Situationen i Ungern (debatt)
 12.Upphovsrätt på den digitala inre marknaden ***I (debatt)
 13.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 14.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen) (godkännande)
 15.Autonoma vapensystem (debatt)
 16.Läget i förbindelserna mellan EU och USA (debatt)
 17.Meddelande från talmannen
 18.Nödsituationen i Libyen och Medelhavsområdet (debatt)
 19.Hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (debatt)
 20.Läget i förbindelserna mellan EU och Kina (debatt)
 21.Kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen ***I (debatt)
 22.Bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser ***I (debatt)
 23.Inkomna dokument
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.08.


2. Diskussion med Greklands premiärminister Alexis Tsipras om EU:s framtid (debatt)

Diskussion med Greklands premiärminister Alexis Tsipras om EU:s framtid (2018/2730(RSP))

Talmannen höll ett kort inledningsanförande.

Talare: Alexis Tsipras (Greklands premiärminister).

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Marcel de Graaff för ENF-gruppen, och Konstantinos Papadakis, grupplös.

Talare: Alexis Tsipras.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Manolis Kefalogiannis, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter van Dalen, Dimitrios Papadimoulis, Florian Philippot, Krisztina Morvai, Jean-Luc Schaffhauser, Alain Lamassoure, Paulo Rangel, Giorgos Grammatikakis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sofia Sakorafa, Seán Kelly, Eleftherios Synadinos, Kathleen Van Brempt, Alojz Peterle, Miltiadis Kyrkos, Eleni Theocharous, Tom Vandenkendelaere, José Blanco López, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Georgios Kyrtsos, Ana Gomes, Costas Mavrides, Maria Spyraki och Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Alexis Tsipras.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.42 i avvaktan på det högtidliga mötet.)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman


3. Högtidligt möte - Libanon

Kl. 12.07–12.32 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av anförandet av Michel Aoun, Republiken Libanons president.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman


4. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.34.


5. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandaten för Romeo Franz och Christophe Hansen med verkan från den 3 juli respektive den 2 september 2018.

°
° ° °

Talare: Notis Marias, Olaf Stuger och Udo Voigt.


6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


6.1. Likvärdighet av fältbesiktningar ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut 2003/17/EG vad gäller likvärdighet av fältbesiktningar i Brasilien av utsädesodlingar av foderväxter och stråsäd och om likvärdighet av utsäde av foderväxter och stråsäd som produceras i Brasilien, samt vad gäller likvärdighet av fältbesiktningar i Moldavien av utsädesodlingar av stråsäd, köksväxter och olje- och spånadsväxter och om likvärdighet av utsäde av stråsäd, köksväxter och olje- och spånadsväxter som produceras i Moldavien [COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0318)


6.2. Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för småföretag * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för småföretag [COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0319)


6.3. Genomförandebeslut om att underställa de nya psykoaktiva ämnena cyklopropylfentanyl och metoxiacetylfentanyl kontrollåtgärder * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa de nya psykoaktiva ämnena N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]cyklopropankarboxamid (cyklopropylfentanyl) och 2-metoxi-N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]acetamid (metoxiacetylfentanyl) kontrollåtgärder [09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

UTKAST TILL RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0320)


6.4. Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen [COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

(Majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0321)


6.5. Förslag till ändringsbudget nr 4/2018: utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2018 för budgetåret 2018 som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen [11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0322)


6.6. Effekten av EU:s sammanhållningspolitik i Nordirland (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om effekten av EU:s sammanhållningspolitik i Nordirland [2017/2225(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0323)


6.7. Särskilda åtgärder till förmån för Grekland (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om genomförandet av särskilda åtgärder till förmån för Grekland enligt förordning 2015/1839 [2018/2038(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0324)


6.8. Olika sätt att återintegrera arbetstagare efter skada eller sjukdom i sysselsättning av hög kvalitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om olika sätt att återintegrera arbetstagare efter skada eller sjukdom i sysselsättning av hög kvalitet [2017/2277(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0325)


6.9. Förbindelserna mellan EU och tredjeländer på området för reglering och tillsyn av finansiella tjänster (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förbindelserna mellan EU och tredjeländer på området för reglering och tillsyn av finansiella tjänster [2017/2253(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Brian Hayes (A8-0263/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0326)


6.10. Att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden [2018/2054(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0327)


6.11. Den europeiska solidaritetskåren ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordningarna (EU) nr 1288/2013, (EU) nr 1293/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och beslut nr 1313/2013/EU [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE, GEMENSAMT UTTALANDE och KOMMISSIONENS UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2018)0328)

Inlägg:

Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen (före omröstningen om den preliminära överenskommelsen), som begärde att ändringsförslagen skulle tas upp till omröstning före den preliminära överenskommelsen, i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen.

Parlamentet förkastade denna begäran genom elektornisk omröstning (159 röster för, 476 röster emot, 49 nedlagda röster).


6.12. Stödprogrammet för strukturreformer: finansieringsram och allmänt mål ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/825 för att öka finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och om anpassning av det allmänna målet [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE, GEMENSAMT UTTALANDE och KOMMISSIONENS UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2018)0329)


6.13. Euratomprogrammet som kompletterar ramprogrammet Horisont 2020 * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram (2019–2020) som kompletterar Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation [COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0330)

Inlägg:

Rebecca Harms (efter omröstningen), som med hänvisning till omröstningsresultatet begärde att hennes namn skulle tas bort från betänkandet.


6.14. Åtgärder för att förebygga och bekämpa mobbning och sexuella trakasserier på arbetsplatser, i det offentliga rummet och i politiken i EU (omröstning)

Betänkande om åtgärder för att förebygga och bekämpa mobbning och sexuella trakasserier på arbetsplatser, i det offentliga rummet och i politiken i EU [2018/2055(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Pina Picierno (A8-0265/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0331)


6.15. Likabehandling av språk i den digitala tidsåldern (omröstning)

Betänkande om likabehandling av språk i den digitala tidsåldern [2018/2028(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Jill Evans (A8-0228/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0332)


6.16. Transparent och ansvarsfull förvaltning av naturtillgångar i utvecklingsländerna: skogarna (omröstning)

Betänkande om transparent och ansvarsfull förvaltning av naturtillgångar i utvecklingsländerna: skogarna [2018/2003(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0333)


7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Derek Vaughan - A8-0240/2018
Daniel Hannan och Seán Kelly

Betänkande Pascal Arimont - A8-0244/2018
Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Daniel Hannan, Notis Marias, Stanislav Polčák och Krisztina Morvai

Betänkande Jana Žitňanská - A8-0208/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Alex Mayer och Jiří Pospíšil

Betänkande Brian Hayes - A8-0263/2018
Miguel Viegas

Betänkande Krzysztof Hetman - A8-0266/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas och Notis Marias

Betänkande Helga Trüpel - A8-0060/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld och Momchil Nekov

Betänkande Ruža Tomašić - A8-0227/2018
Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Ivana Maletić och Miguel Viegas

Betänkande Pina Picierno - A8-0265/2018
Alex Mayer, Tania González Peñas, Urszula Krupa, Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil och Dobromir Sośnierz

Betänkande Jill Evans - A8-0228/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Notis Marias och Momchil Nekov

Betänkande Heidi Hautala - A8-0249/2018
José Inácio Faria.


8. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.54.)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman


9. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.10.


10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


11. Situationen i Ungern (debatt)

Betänkande om ett förslag med en begäran till rådet att enligt artikel 7.1 i fördraget om Europeiska unionen fastställa huruvida det finns en klar risk för att Ungern allvarligt åsidosätter unionens värden [2017/2131(INL)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Judith Sargentini redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Ingeborg Gräßle (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Petra Kammerevert (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (föredragande av yttrande från utskottet AFCO) och Maria Noichl (föredragande av yttrande från utskottet FEMM).

Talare: Karoline Edtstadler (rådets tjänstgörande ordförande) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talare: Viktor Orbán (Ungerns premiärminister).

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, József Szájer, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Sophia in 't Veld, Romeo Franz, Malin Björk, James Carver, om inlägget från Romeo Franz, Jörg Meuthen, Auke Zijlstra, Zoltán Balczó, Roberta Metsola, Tanja Fajon, Branislav Škripek, Nadja Hirsch, Eva Joly, Aymeric Chauprade, Mara Bizzotto, Othmar Karas, István Ujhelyi, Jussi Halla-aho, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Kinga Gál, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Frank Engel, Iratxe García Pérez, Anders Primdahl Vistisen, Seán Kelly, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Peter Lundgren, Lívia Járóka, Péter Niedermüller, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Ádám Kósa, Patrizia Toia, Anna Záborská, Michał Boni, Milan Zver och Lívia Járóka, om inlägget från James Carver (talmannen svarade).

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elisabetta Gardini och Maria Grapini.

Talare: Viktor Orbán, Frans Timmermans, Karoline Edtstadler och Judith Sargentini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.7 i protokollet av den 12.9.2018.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman


12. Upphovsrätt på den digitala inre marknaden ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Axel Voss (A8-0245/2018)

Axel Voss redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Catherine Stihler (föredragande av yttrande från utskottet IMCO).

Talare: Mariya Gabriel (ledamot av kommissionen).

Talare: Zdzisław Krasnodębski (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Marc Joulaud (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Michał Boni (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Luis de Grandes Pascual för PPE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen, och Sajjad Karim för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Jean-Marie Cavada, Julia Reda, Jiří Maštálka, Isabella Adinolfi, Marie-Christine Boutonnet, Dobromir Sośnierz, Angelika Niebler, Josef Weidenholzer, Kosma Złotowski, Marietje Schaake, Max Andersson, Gerard Batten, Stanisław Żółtek, Bogdan Brunon Wenta, Theresa Griffin, Daniel Dalton, Yana Toom, Helga Trüpel, Jiří Payne, Marcus Pretzell, Giorgos Grammatikakis, Anneleen Van Bossuyt, António Marinho e Pinto, Heidi Hautala, Pavel Svoboda, Dietmar Köster, Pascal Durand, Silvia Costa, Nicola Danti, Virginie Rozière, Tiemo Wölken och Evelyn Regner.

Talare: Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen) och Axel Voss.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.4 i protokollet av den 12.9.2018.


13. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Rättelsen (P8_TA(2017)0411(COR01)) tillkännagavs i kammaren vid föregående dags sammanträde (punkt 10 i protokollet av den 10.9.2018).

Eftersom det inte inkommit någon begäran i enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att denna rättelse skulle bli föremål för omröstning, ansågs den ha godkänts.


14. Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen) (godkännande)

Talmannen tillkännagav att han inte mottagit någon begäran från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att hålla omröstning om INTA:s begäran om att höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och be den avge ett yttrande om de inhemska rådgivande gruppernas arbete, som tillkännagavs i prototokollet måndagen den 10 september 2018 (punkt 9 i protokollet av den 10.9.2018).

Denna begäran ansågs därför i enlighet med artikel 137.2 i arbetsordningen godkänd.


15. Autonoma vapensystem (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Autonoma vapensystem (2018/2752(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Bogdan Andrzej Zdrojewski för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Norica Nicolai för ALDE-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Michael Gahler, Arne Lietz, Eugen Freund och Neena Gill.

Talare: Federica Mogherini.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Reinhard Bütikofer, Bodil Valero, Max Andersson, Barbara Lochbihler, Monika Vana, Philippe Lamberts, för Verts/ALE-gruppen, om autonoma vapensystem (2018/2752(RSP)) (B8-0308/2018);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Bogdan Andrzej Zdrojewski, för PPE-gruppen, om autonoma vapensystem (2018/2752(RSP)) (B8-0309/2018);

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, för ALDE-gruppen, om autonoma vapensystem (2018/2752(RSP)) (B8-0355/2018);

—   Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, för ECR-gruppen, om autonoma vapensystem (2018/2752(RSP)) (B8-0359/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen, om autonoma vapensystem (2018/2752(RSP)) (B8-0360/2018);

—   Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Dennis de Jong, Anne Marie Mineur, för GUE/NGL-gruppen, om autonoma vapensystem (2018/2752(RSP)) (B8-0361/2018);

—   Ana Gomes, Arne Lietz, Clare Moody, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, för S&D-gruppen, om autonoma vapensystem (2018/2752(RSP)) (B8-0362/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.8 i protokollet av den 12.9.2018.


16. Läget i förbindelserna mellan EU och USA (debatt)

Betänkande om läget i förbindelserna mellan EU och USA [2017/2271(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Elmar Brok (A8-0251/2018)

Elmar Brok redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Bernd Lange (föredragande av yttrande från utskottet INTA).

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Knut Fleckenstein för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, James Carver, grupplös, David McAllister, Jeppe Kofod, Anders Primdahl Vistisen, Sofia Sakorafa och Lampros Fountoulis.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou, Kazimierz Michał Ujazdowski, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly och Paulo Rangel.

Talare: Federica Mogherini och Elmar Brok.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.9 i protokollet av den 12.9.2018.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman


17. Meddelande från talmannen

I enlighet med artikel 166 i arbetsordningen hade talmannen fattat beslut om påföljder för Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Edouard Martin, Claude Rolin, Maria Arena och Isabelle Thomas för störande uppträdande vid sammanträdet den 3 juli 2018 (punkt 2 och punkt 4 i protokollet av den 3.7.2018), i strid med principerna i artikel 11 i arbetsordningen. Deras agerande hade lett till ett betydande avbrott av plenarsammanträdet.

Påföljderna för Georges Bach, Guillaume Balas, José Bové, Claude Rolin, Maria Arena och Isabelle Thomas: indragning av dagtraktamentet under fem dagar och, utan att det inverkar på rätten att rösta i kammaren, avstängning från deltagande i samtlig verksamhet i parlamentet eller något av dess organ under fem på varandra följande dagar då parlamentet eller dess organ, utskott eller delegationer samlas, från och med den 11 september 2018.

Påföljderna för Edouard Martin, vars agerande var av allvarligare art än de övriga ledamöternas: indragning av dagtraktamentet under åtta dagar och, utan att det inverkar på rätten att rösta i kammaren, avstängning från deltagande i samtlig verksamhet i parlamentet eller något av dess organ under åtta på varandra följande dagar då palramentet eller dess organ, utskott eller delegationer samlas, från och med den 11 september 2018.

De berörda ledamöterna hade underrättats om beslutet och hade möjlighet att lämna in ett internt överklagande till presidiet i enlighet med artikel 167 i parlamentets arbetsordning.

Maria Arena, Isabelle Thomas, Georges Bach, Guillaume Balas och Edouard Martin hade lämnat in ett överklagande i enlighet med ovannämnda artikel. I väntan på presidiets beslut tillämpades därmed inga påföljder.


18. Nödsituationen i Libyen och Medelhavsområdet (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Nödsituationen i Libyen och Medelhavsområdet (2018/2846(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Jaromír Štětina för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Javier Nart för ALDE-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Nathan Gill för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, och Eleftherios Synadinos, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Talare: Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, Arne Gericke, Barbara Spinelli, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Francisco José Millán Mon, Claude Moraes, Miguel Urbán Crespo, Inés Ayala Sender, Elly Schlein och Alfred Sant.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (2018/2849(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, och Neoklis Sylikiotis.

Talare: Federica Mogherini.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.9 i protokollet av den 13.9.2018.


20. Läget i förbindelserna mellan EU och Kina (debatt)

Betänkande om läget i förbindelserna mellan EU och Kina [2017/2274(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Bas Belder (A8-0252/2018)

Bas Belder redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Iuliu Winkler (föredragande av yttrande från utskottet INTA).

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Stefan Eck (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Julia Pitera för PPE-gruppen, Jo Leinen för S&D-gruppen, Mirosław Piotrowski för ECR-gruppen, Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, László Tőkés, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Tunne Kelam och Laima Liucija Andrikienė.

Talare: Federica Mogherini och Bas Belder.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.10 i protokollet av den 12.9.2018.


21. Kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005 [COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mady Delvaux och Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Mady Delvaux och Juan Fernando López Aguilar redogjorde för betänkandet.

Talare: Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen).

Talare: Emil Radev för PPE-gruppen, Maria Grapini för S&D-gruppen, Sander Loones för ECR-gruppen, Petr Ježek för ALDE-gruppen, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Dariusz Rosati, Neena Gill och Tomáš Zdechovský.

Talare: Pierre Moscovici, Mady Delvaux och Juan Fernando López Aguilar.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 12.9.2018.


22. Bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser [COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

Ignazio Corrao redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Eva Joly (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Petr Ježek för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Tomáš Zdechovský, Caterina Chinnici och Emilian Pavel.

Talare: Julian King (ledamot av kommissionen) och Ignazio Corrao.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 12.9.2018.


23. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2017 – Europeiska kommissionen (COM(2018)0521 [01] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2017 – Europaparlamentet (COM(2018)0521 [02] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2017 – Europeiska rådet och rådet (COM(2018)0521 [03] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2017 – domstolen (COM(2018)0521 [04] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning – budgetåret 2017 – revisionsrätten (COM(2018)0521 [05] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning – budgetåret 2017 – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (COM(2018)0521 [06] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning – budgetåret 2017 – Regionkommittén (COM(2018)0521 [07] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning – budgetåret 2017 – Europeiska ombudsmannen (COM(2018)0521 [08] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning – budgetåret 2017 – Datatillsynsmannen (COM(2018)0521 [09] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2017 – Europeiska utrikestjänsten (COM(2018)0521 [10] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten - Europeiska utvecklingsfondens årsredovisning 2017 (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2017 – Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (COM(2018)0521 [11] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL, ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – budgetåret 2017 – Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (COM(2018)0521 [12] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2017 - Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (COM(2018)0521 [13] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2017 - Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) (COM(2018)0521 [14] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, LIBE

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2017 - Europeiska miljöbyrån (EEA) (COM(2018)0521 [15] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2017 - Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (COM(2018)0521 [16] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2017 - Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (COM(2018)0521 [17] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

CULT

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (COM(2018)0521 [18] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 - Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (COM(2018)0521 [19] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (COM(2018)0521 [20] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) (COM(2018)0521 [21] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (COM(2018)0521 [22] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – Budgetåret 2017 – Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (COM(2018)0521 [23] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (COM(2018)0521 [24] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (COM(2018)0521 [25] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 - Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) (COM(2018)0521 [26] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) (COM(2018)0521 [27] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2017 - Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) (COM(2018)0521 [28] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2017 - Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet (GSA) (COM(2018)0521 [29] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2017 - Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) (COM(2018)0521 [30] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PECH

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2017 - Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (COM(2018)0521 [31] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2017 - Euratoms försörjningsbyrå (COM(2018)0521 [32] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2017 - Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) (COM(2018)0521 [33] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2017 - Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (COM(2018)0521 [34] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

FEMM

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2017 - Europeiska bankmyndigheten (EBA) (COM(2018)0521 [35] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2017 - Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (COM(2018)0521 [36] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON, EMPL

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2017 - Europeiska värdepapperskommittén (ESMA) (COM(2018)0521 [37] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) (COM(2018)0521 [38] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (COM(2018)0521 [39] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, IMCO

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (COM(2018)0521 [40] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (COM(2018)0521 [41] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) (COM(2018)0521 [42] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Betänkande om ansvarsfriheten för genomförandet av budgeten för EU:s byråer för budgetåret 2017: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll (COM(2018)0521 [43] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Internationella fusionsenergiorganisationen (ITER) (COM(2018)0521 [44] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Det gemensamma företaget för flygledningstjänsten (SESAR) (COM(2018)0521 [45] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Det gemensamma företaget för flygteknik och miljö (CLEAN SKY) (COM(2018)0521 [46] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE, TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Biobaserade industrier (BBI) (COM(2018)0521 [47] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel (IMI) (COM(2018)0521 [48] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH) (COM(2018)0521 [49] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning – Budgetåret 2017 – Det gemensamma företaget Shift2Rail (COM(2018)0521 [50] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning – Budgetåret 2017 – Elektriska komponenter och system för europeiskt ledarskap (det gemensamma företaget ECSEL) (COM(2018)0521 [51] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Revisionsrättens särskilda rapporter om ansvarsfriheten för kommissionen för 2017 (COM(2018)0521 [52] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT


24. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 626.050/OJME).


25. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.50.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy