Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

2. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Ουγκάντα, σύλληψη βουλευτών της αντιπολίτευσης (2018/2840(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την Ουγκάντα και τη σύλληψη βουλευτών της αντιπολίτευσης (B8-0364/2018

—   Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero και Florent Marcellesi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Piernicola Pedicini σχετικά με την Ουγκάντα και τη σύλληψη βουλευτών της αντιπολίτευσης (B8-0365/2018

—   Elena Valenciano, Soraya Post και Norbert Neuser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την Ουγκάντα και συγκεκριμένα τη σύλληψη βουλευτών της αντιπολίτευσης (B8-0367/2018

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου και Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Ουγκάντα και τη σύλληψη βουλευτών της αντιπολίτευσης (B8-0368/2018

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere και Ramón Luis Valcárcel Siso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την Ουγκάντα και τη σύλληψη βουλευτών της αντιπολίτευσης (B8-0372/2018

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström και Filiz Hyusmenova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την Ουγκάντα και τη σύλληψη βουλευτών της αντιπολίτευσης (B8-0378/2018).

II.   Μιανμάρ και συγκεκριμένα η υπόθεση των δημοσιογράφων Wa Lone και Kyaw Soe Oo (2018/2841(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bodil Valero και Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Μιανμάρ και συγκεκριμένα την υπόθεση των δημοσιογράφων Wa Lone και Kyaw Soe Oo (B8-0371/2018

—   Charles Tannock, Amjad Bashir, Ruža Tomašić, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Nosheena Mobarik και Branislav Škripek,εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη Μιανμάρ και συγκεκριμένα την υπόθεση των δημοσιογράφων Wa Lone και Kyaw Soe Oo (B8-0374/2018

—   Elena Valenciano, Soraya Post και Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη Μιανμάρ και συγκεκριμένα την υπόθεση των δημοσιογράφων Wa Lone και Kyaw Soe Oo (B8-0376/2018

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τη Μιανμάρ και συγκεκριμένα την υπόθεση των δημοσιογράφων Wa Lone και Kyaw Soe Oo (B8-0379/2018

—   Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Helmut Scholz, Τάκης Χατζηγεωργίου, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina και Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Μιανμάρ και συγκεκριμένα την υπόθεση των δημοσιογράφων Wa Lone και Kyaw Soe Oo (B8-0380/2018

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Tokia Saïfi, Milan Zver, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Inese Vaidere και Ramón Luis Valcárcel Siso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Μιανμάρ και συγκεκριμένα την υπόθεση των δημοσιογράφων Wa Lone και Kyaw Soe Oo (B8-0381/2018

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström και Filiz Hyusmenova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Μιανμάρ και συγκεκριμένα την υπόθεση των δημοσιογράφων Wa Lone και Kyaw Soe Oo (B8-0382/2018).

III.   Καμπότζη και συγκεκριμένα η υπόθεση Kem Sokha (2018/2842(RSP))

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski, Hans-Olaf Henkel, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská και Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την Καμπότζη και συγκεκριμένα την υπόθεση Kem Sokha (B8-0366/2018

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao, σχετικά με την Καμπότζη και συγκεκριμένα την υπόθεση Kem Sokha (B8-0369/2018

—   Elena Valenciano, Soraya Post, David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την Καμπότζη και συγκεκριμένα την υπόθεση Kem Sokha (B8-0370/2018

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez και Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Καμπότζη και συγκεκριμένα την υπόθεση Kem Sokha (B8-0373/2018

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere και Ramón Luis Valcárcel Siso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την Καμπότζη και συγκεκριμένα την υπόθεση Kem Sokha, (B8-0375/2018

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström και Filiz Hyusmenova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την Καμπότζη και συγκεκριμένα την υπόθεση Kem Sokha, (B8-0377/2018).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου