Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 12. septembris - Strasbūra

2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Uganda, opozīcijā esošo parlamenta deputātu arests (2018/2840(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić un Branislav Škripek ECR grupas vārdā - par Ugandu, opozīcijā esošo parlamenta deputātu arestu (B8-0364/2018);

—   Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero un Florent Marcellesi Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Piernicola Pedicini - par Ugandu, opozīcijā esošo parlamenta deputātu arestu (B8-0365/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post un Norbert Neuser S&D grupas vārdā - par Ugandu, jo īpaši opozīcijā esošo parlamenta deputātu arestu (B8-0367/2018);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou un Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā - par Ugandu, opozīcijā esošo parlamenta deputātu arestu (B8-0368/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere un Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā - par Ugandu, opozīcijā esošo parlamenta deputātu arestu (B8-0372/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström un Filiz Hyusmenova ALDE grupas vārdā - par Ugandu, opozīcijā esošo parlamenta deputātu arestu (B8-0378/2018).

II.   Mjanma, jo īpaši žurnālistu Wa Lone un Kyaw Soe Oo lieta (2018/2841(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bodil Valero un Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā - par Mjanmu, jo īpaši žurnālistu Wa Lone un Kyaw Soe Oo lietu (B8-0371/2018);

—   Charles Tannock, Amjad Bashir, Ruža Tomašić, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Nosheena Mobarik un Branislav Škripek ECR grupas vārdā - par Mjanmu, jo īpaši žurnālistu Wa Lone un Kyaw Soe Oo lietu (B8-0374/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post un Neena Gill S&D grupas vārdā - par Mjanmu, jo īpaši žurnālistu Wa Lone un Kyaw Soe Oo lietu (B8-0376/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā - par Mjanmu, jo īpaši žurnālistu Wa Lone un Kyaw Soe Oo lietu (B8-0379/2018);

—   Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina un Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā - par Mjanmu, jo īpaši žurnālistu Wa Lone un Kyaw Soe Oo lietu (B8-0380/2018);

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Tokia Saïfi, Milan Zver, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Inese Vaidere un Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā - par Mjanmu, jo īpaši žurnālistu Wa Lone un Kyaw Soe Oo lietu (B8-0381/2018);

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström un Filiz Hyusmenova ALDE grupas vārdā - par Mjanmu, jo īpaši žurnālistu Wa Lone un Kyaw Soe Oo lietu (B8-0382/2018).

III.   Kambodža, jo īpaši Kem Sokha lieta (2018/2842(RSP))

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski, Hans-Olaf Henkel, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská un Ryszard Czarnecki, Monica Macovei ECR grupas vārdā - par Kambodžu, jo īpaši Kem Sokha lietu (B8-0366/2018);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo un Ignazio Corrao – par Kambodžu, jo īpaši Kem Sokha lietu (B8-0369/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, David Martin S&D grupas vārdā - par Kambodžu, jo īpaši Kem Sokha lietu (B8-0370/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez un Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā - par Kambodžu, jo īpaši Kem Sokha lietu (B8-0373/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere un Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā - par Kambodžu, jo īpaši Kem Sokha lietu (B8-0375/2018);

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström un Filiz Hyusmenova ALDE grupas vārdā - par Kambodžu, jo īpaši Kem Sokha lietu (B8-0377/2018).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 12. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika