Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 12. septembra 2018 - Štrasburg

2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci/politické skupiny požiadali podľa článku 135 rokovacieho poriadku, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Uganda, zatknutie opozičných poslancov (2018/2840(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić a Branislav Škripek, v mene skupiny ECR, o Ugande, zatknutí opozičných poslancov, (B8-0364/2018);

—   Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero a Florent Marcellesi, v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Piernicola Pedicini o Ugande, zatknutí opozičných poslancov, (B8-0365/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post a Norbert Neuser, v mene skupiny S&D, o Ugande, najmä zatknutí opozičných poslancov, (B8-0367/2018);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou a Merja Kyllönen, v mene skupiny GUE/NGL, o Ugande, zatknutí opozičných poslancov, (B8-0368/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere a Ramón Luis Valcárcel Siso, v mene skupiny PPE, o Ugande, zatknutí opozičných poslancov, (B8-0372/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström a Filiz Hyusmenova, v mene skupiny ALDE, o Ugande, zatknutí opozičných poslancov, (B8-0378/2018).

II.   Mjanmarsko, najmä prípad novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo (2018/2841(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bodil Valero a Ernest Urtasun, v mene skupiny Verts/ALE, o Mjanmarsku, najmä prípade novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo, (B8-0371/2018);

—   Charles Tannock, Amjad Bashir, Ruža Tomašić, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Nosheena Mobarik a Branislav Škripek,v mene skupiny ECR, o Mjanmarsku, najmä prípade novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo, (B8-0374/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post a Neena Gill, v mene skupiny S&D, o Mjanmarsku, najmä prípade novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo, (B8-0376/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi, v mene skupiny EFDD, o Mjanmarsku, najmä prípade novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo, (B8-0379/2018);

—   Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina a Merja Kyllönen, v mene skupiny GUE/NGL, o Mjanmarsku, najmä prípade novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo, (B8-0380/2018);

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Tokia Saïfi, Milan Zver, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Inese Vaidere a Ramón Luis Valcárcel Siso, v mene skupiny PPE, o Mjanmarsku, najmä prípade novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo, (B8-0381/2018);

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström a Filiz Hyusmenova, v mene skupiny ALDE, o Mjanmarsku, najmä prípade novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo, (B8-0382/2018).

III.   Kambodža, najmä prípad Kema Sokhu (2018/2842(RSP))

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski, Hans-Olaf Henkel, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská a Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, v mene skupiny ECR, o Kambodži, najmä prípade Kema Sokhu, (B8-0366/2018);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun a Heidi Hautala, v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao, o Kambodži, najmä prípade Kema Sokhu, (B8-0369/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, David Martin, v mene skupiny S&D, o Kambodži, najmä prípade Kema Sokhu, (B8-0370/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez a Merja Kyllönen, v mene skupiny GUE/NGL, o Kambodži, najmä prípade Kema Sokhu, (B8-0373/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere a Ramón Luis Valcárcel Siso, v mene skupiny PPE, o Kambodži, najmä prípade Kema Sokhu, (B8-0375/2018);

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström a Filiz Hyusmenova, v mene skupiny ALDE, o Kambodži, najmä prípade Kema Sokhu, (B8-0377/2018).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.

Posledná úprava: 12. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia