Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

3. H κατάσταση της Ένωσης (συζήτηση)
CRE

Δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής: H κατάσταση της Ένωσης (2018/2736(RSP))

Ο Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη δήλωση εν συνεχεία της ομιλίας του Jean-Claude Juncker.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Kazimierz Michał Ujazdowski, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Claude Juncker και Karoline Edtstadler (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, Georg Mayer, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Kathleen Van Brempt, Yannick Jadot, Νικόλαος Χουντής, Angelo Ciocca, Franck Proust, Eric Andrieu, Esteban González Pons, Tanja Fajon, Paulo Rangel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria João Rodrigues, Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Othmar Karas, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Esther de Lange, Iratxe García Pérez και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Λευτέρης Χριστοφόρου, José Blanco López, Νότης Μαριάς, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Δημήτριος Παπαδημούλης, Fabio Massimo Castaldo, Γεώργιος Επιτήδειος, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Νεοκλής Συλικιώτης, Andor Deli, Maria Gabriela Zoană, Henna Virkkunen, Răzvan Popa, Μαρία Σπυράκη, Maria Grapini, João Ferreira και Κωνσταντίνος Παπαδάκης.

Παρεμβαίνουν οι Steven Woolfe, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Gabriele Zimmer, Nils Torvalds, Syed Kamall, Udo Bullmann και Manfred Weber.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.20 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου