Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 12. september 2018 - Strasbourg

3. Euroopa Liidu olukord (arutelu)
CRE

Komisjoni presidendi avaldus: Euroopa Liidu olukord (2018/2736(RSP))

Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esines avaldusega.

President tegi pärast Jean-Claude Junckeri sõnavõttu lühikese avalduse.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel ja Kazimierz Michał Ujazdowski (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võtsid Jean-Claude Juncker ja Karoline Edtstadler (nõukogu eesistuja).

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, Georg Mayer, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Kathleen Van Brempt, Yannick Jadot, Nikolaos Chountis, Angelo Ciocca, Franck Proust, Eric Andrieu, Esteban González Pons, Tanja Fajon, Paulo Rangel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria João Rodrigues, Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Othmar Karas, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Esther de Lange, Iratxe García Pérez ja Seán Kelly.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lefteris Christoforou, José Blanco López, Notis Marias, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Dimitrios Papadimoulis, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Neoklis Sylikiotis, Andor Deli, Maria Gabriela Zoană, Henna Virkkunen, Răzvan Popa, Maria Spyraki, Maria Grapini, João Ferreira ja Konstantinos Papadakis.

Sõna võtsid Steven Woolfe, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Gabriele Zimmer, Nils Torvalds, Syed Kamall, Udo Bullmann ja Manfred Weber.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 12.20 kuni hääletuseni.)

Viimane päevakajastamine: 12. juuni 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika