Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 12 september 2018 - Straatsburg

3. Staat van de Unie (debat)
CRE

Verklaring van de voorzitter van de Commissie: Staat van de Unie (2018/2736(RSP))

Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

De Voorzitter legt een korte verklaring af na de toespraak van Jean-Claude Juncker.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, en Kazimierz Michał Ujazdowski, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker en Karoline Edtstadler (fungerend voorzitter van de Raad).

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, Georg Mayer, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Kathleen Van Brempt, Yannick Jadot, Nikolaos Chountis, Angelo Ciocca, Franck Proust, Eric Andrieu, Esteban González Pons, Tanja Fajon, Paulo Rangel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria João Rodrigues, Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Othmar Karas, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Esther de Lange, Iratxe García Pérez en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lefteris Christoforou, José Blanco López, Notis Marias, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Dimitrios Papadimoulis, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Neoklis Sylikiotis, Andor Deli, Maria Gabriela Zoană, Henna Virkkunen, Răzvan Popa, Maria Spyraki, Maria Grapini, João Ferreira en Konstantinos Papadakis.

Het woord wordt gevoerd door Steven Woolfe, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Gabriele Zimmer, Nils Torvalds, Syed Kamall, Udo Bullmann en Manfred Weber.

Het debat wordt gesloten.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 12.20 uur onderbroken.)

Laatst bijgewerkt op: 12 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid