Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

5. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (Άρθρο 69γ του Κανονισμού) (έγκριση)
CRE

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε από τις Ομάδες EFDD και ENF αίτημα να τεθεί σε ψηφοφορία απόφαση της επιτροπής LIBE για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων στη βάση της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)) Εισηγήτρια: Tanja Fajon (A8-0261/2016), όπως αναφέρεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της Δευτέρας 10 Σεπτεμβρίου 2018 (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.9.2018).
Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί αύριο, σύμφωνα με το άρθρο 69γ, παράγραφος 2, του Κανονισμού.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν έχει λάβει αίτημα από μία ή περισσότερες πολιτικές ομάδες ή από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο σχετικά με οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες αποφάσεις έναρξης διοργανικών διαπραγματεύσεων που ανακοινώθηκαν στα Συνοπτικά Πρακτικά της Δευτέρας 10 Σεπτεμβρίου 2018 (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.9.2018).

Οι επιτροπές JURI, ITRE, TRAN, EMPL, LIBE, ECON και IMCO μπορούν συνεπώς να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις πριν τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 69γ, παράγραφος 2, του Κανονισμού.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Edouard Martin, σχετικά με τις κυρώσεις που ανακοινώθηκαν χθες (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2018) (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινήσεις), και Dobromir Sośnierz και Karol Karski σχετικά με τα λεχθέντα από ορισμένους βουλευτές κατά τη διάρκεια της συζήτησης σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2018).

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου