Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. szeptember 12., Szerda - Strasbourg

6. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


6.1. Az egyszer lepárolt sócsú Unión belüli forgalomba hozatalára vonatkozó névleges mennyiségek ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a 110/2008/EK rendeletnek a kisüsti eljárással készült és Japánban palackozott, egyszer lepárolt sócsú Unión belüli forgalomba hozatalára vonatkozó névleges mennyiségek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0334)


6.2. Az USA–EU együttműködési megállapodás módosítása (légiforgalmi szolgáltatási rendszerek bevezetése) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti NAT-I-9406 együttműködési megállapodás 1. módosításának az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0335)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv módosításával.


6.3. Légiközlekedési megállapodás Kanada és az EU között (Horvátország csatlakozása) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás a Kanada, valamint az Európai Közösség és tagállamai között létrejött légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása miatt szükségessé vált módosításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Francisco Assis (A8-0256/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0336)

A Parlament egyetért a megállapodás módosításával.


6.4. A szerzői jog a digitális egységes piacon ***I (szavazás)

Jelentés a digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0337)

Felszólalások

A szavazás előtt: Axel Voss (előadó)

A szavazás után: Axel Voss kéri, hogy a kérdést utalják vissza az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából, az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében (a Parlament jóváhagyja a kérelmet), és David Coburn.


6.5. Az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzése ***I (szavazás)

Jelentés az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadók: Mady Delvaux és Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0338)


6.6. A pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépés ***I (szavazás)

Jelentés a pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0339)


6.7. A magyarországi helyzet (szavazás)

Jelentés a Tanácsot az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke (1) bekezdésének megfelelően az Unió alapértékeinek Magyarország általi súlyos megsértése egyértelmű kockázatának megállapítására felszólító javaslatról [2017/2131(INL)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

(A Parlament tagjainak többsége és a zárószavazáson leadott szavazatok 2/3-a)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0340)


6.8. Autonóm fegyverrendszerek (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 és B8-0362/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0308/2018

(amely a B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 és B8-0362/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Michael Gahler, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Fernando Ruas, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Ana Gomes, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Arne Lietz, Clare Moody, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Max Andersson, Klaus Buchner, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0341)

(A B8-0359/2018 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


6.9. Az EU–USA kapcsolatok állása (szavazás)

Jelentés az EU–USA kapcsolatok állásáról [2017/2271(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Elmar Brok (A8-0251/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (benyújtotta az ENF képviselőcsoport)

Elutasítva

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (benyújtotta a GUE/NGL képviselőcsoport)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (benyújtotta az AFET bizottság)

Elfogadva. (P8_TA(2018)0342)

Felszólalások

Knut Fleckenstein a 3. módosításhoz szóbeli módosítást terjeszt elő, amelyet elfogadnak.


6.10. Az EU–Kína kapcsolatok helyzete (szavazás)

Jelentés az EU és Kína közötti kapcsolatok helyzetéről [2017/2274(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Bas Belder (A8-0252/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0343)

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Utolsó frissítés: 2019. június 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat