Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 12. září 2018 - Štrasburk

11. Budoucnost důchodů: boj s privatizací a posilování veřejných univerzálních systémů sociálního zabezpečení (rozprava na aktuální téma)
CRE

Budoucnost důchodů: boj s privatizací a posilování veřejných univerzálních systémů sociálního zabezpečení (2018/2843(RSP))

Vystoupil João Pimenta Lopes, aby uvedl rozpravu, kterou navrhla skupina GUE/NGL.

Vystoupili: Günther Oettinger (člen Komise) a Karoline Edtstadler (úřadující předsedkyně Rady).

Vystoupili: Heinz K. Becker za skupinu PPE, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, Ulrike Trebesius za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Martin Schirdewan za skupinu GUE/NGL, Tim Aker za skupinu EFDD, Joëlle Mélin za skupinu ENF, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, Brian Hayes, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ivo Vajgl, Ana Miranda, Kostadinka Kuneva, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Klaus Buchner, Paloma López Bermejo, Steven Woolfe, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Dobromir Sośnierz, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Younous Omarjee, Romana Tomc, Evelyn Regner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Geoffroy Didier, Costas Mavrides, Michaela Šojdrová a Michael Detjen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Bogusław Liberadzki, Alfred Sant, Vilija Blinkevičiūtė, Josef Weidenholzer a Péter Niedermüller.

Vystoupili: Günther Oettinger a Karoline Edtstadler.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 12. června 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí