Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 12. september 2018 - Strasbourg

11. Fremtiden for pensioner: bekæmpelse af privatisering og styrkelse af offentlige sociale sikringssystemer for alle (debat om et aktuelt spørgsmål)
CRE

Fremtiden for pensioner: bekæmpelse af privatisering og styrkelse af offentlige sociale sikringssystemer for alle (2018/2843(RSP))

Indlæg af João Pimenta Lopes for at indlede debatten, som var foreslået af GUE/NGL-Gruppen.

Talere: Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) og Karoline Edtstadler (formand for Rådet).

Talere: Heinz K. Becker for PPE-Gruppen, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, Ulrike Trebesius for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Martin Schirdewan for GUE/NGL-Gruppen, Tim Aker for EFDD-Gruppen, Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, Konstantinos Papadakis, løsgænger, Brian Hayes, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ivo Vajgl, Ana Miranda, Kostadinka Kuneva, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Klaus Buchner, Paloma López Bermejo, Steven Woolfe, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Dobromir Sośnierz, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Younous Omarjee, Romana Tomc, Evelyn Regner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Geoffroy Didier, Costas Mavrides, Michaela Šojdrová og Michael Detjen.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Bogusław Liberadzki, Alfred Sant, Vilija Blinkevičiūtė, Josef Weidenholzer og Péter Niedermüller.

Talere: Günther Oettinger og Karoline Edtstadler.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 12. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik