Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 12. syyskuuta 2018 - Strasbourg

11. Eläkkeiden tulevaisuus: yksityistämisen vastustaminen ja julkisten yleisten sosiaaliturvajärjestelmien vahvistaminen (ajankohtainen keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Eläkkeiden tulevaisuus: yksityistämisen vastustaminen ja julkisten yleisten sosiaaliturvajärjestelmien vahvistaminen (2018/2843(RSP))

João Pimenta Lopes käytti puheenvuoron alustaakseen GUE/NGL-ryhmän ehdottaman keskustelun.

Puheenvuorot: Günther Oettinger (komission jäsen) ja Karoline Edtstadler (neuvoston puheenjohtaja).

Puheenvuorot: Heinz K. Becker PPE-ryhmän puolesta, Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, Ulrike Trebesius ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tim Aker EFDD-ryhmän puolesta, Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Konstantinos Papadakis, Brian Hayes, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ivo Vajgl, Ana Miranda, Kostadinka Kuneva, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Klaus Buchner, Paloma López Bermejo, Steven Woolfe, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Dobromir Sośnierz, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Younous Omarjee, Romana Tomc, Evelyn Regner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Geoffroy Didier, Costas Mavrides, Michaela Šojdrová ja Michael Detjen.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Bogusław Liberadzki, Alfred Sant, Vilija Blinkevičiūtė, Josef Weidenholzer ja Péter Niedermüller.

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja Karoline Edtstadler.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Päivitetty viimeksi: 12. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö