Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d. - Strasbūras

11. Pensijų ateitis: kova su privatizavimu ir visuotinių valstybinių socialinės apsaugos sistemų stiprinimas (diskusija aktualia tema)
CRE

Pensijų ateitis: kova su privatizavimu ir visuotinių valstybinių socialinės apsaugos sistemų stiprinimas (2018/2843(RSP))

Kalbėjo João Pimenta Lopes, pradėdama GUE/NGL frakcijos pasiūlytą diskusiją.

Kalbėjo: Günther Oettinger (Komisijos narys) ir Karoline Edtstadler (einanti Tarybos pirmininko pareigas).

Kalbėjo: Heinz K. Becker PPE frakcijos vardu, Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, Ulrike Trebesius ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Martin Schirdewan GUE/NGL frakcijos vardu, Tim Aker EFDD frakcijos vardu, Joëlle Mélin ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Konstantinos Papadakis, Brian Hayes, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ivo Vajgl, Ana Miranda, Kostadinka Kuneva, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Klaus Buchner, Paloma López Bermejo, Steven Woolfe, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Dobromir Sośnierz, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Younous Omarjee, Romana Tomc, Evelyn Regner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Geoffroy Didier, Costas Mavrides, Michaela Šojdrová ir Michael Detjen.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Bogusław Liberadzki, Alfred Sant, Vilija Blinkevičiūtė, Josef Weidenholzer ir Péter Niedermüller.

Kalbėjo: Günther Oettinger ir Karoline Edtstadler.

Diskusijos baigtos.

Atnaujinta: 2019 m. birželio 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika