Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 12. septembris - Strasbūra

11. Turpmākā situācija pensiju jomā: cīņa pret privatizāciju un publiskas, universālas sociālās drošības sistēmas stiprināšana (debates par aktuāliem jautājumiem)
CRE

Turpmākā situācija pensiju jomā: cīņa pret privatizāciju un publiskas, universālas sociālās drošības sistēmas stiprināšana (2018/2843(RSP)).

Uzstājās João Pimenta Lopes, lai sāktu debates, kuras bija ierosinājusi GUE/NGL grupa.

Uzstājās Günther Oettinger (Komisijas loceklis) un Karoline Edtstadler (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja).

Uzstājās Heinz K. Becker PPE grupas vārdā, Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, Ulrike Trebesius ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Martin Schirdewan GUE/NGL grupas vārdā, Tim Aker EFDD grupas vārdā, Joëlle Mélin ENF grupas vārdā, Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Brian Hayes, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ivo Vajgl, Ana Miranda, Kostadinka Kuneva, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Klaus Buchner, Paloma López Bermejo, Steven Woolfe, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Dobromir Sośnierz, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Younous Omarjee, Romana Tomc, Evelyn Regner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Geoffroy Didier, Costas Mavrides, Michaela Šojdrová un Michael Detjen.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Bogusław Liberadzki, Alfred Sant, Vilija Blinkevičiūtė, Josef Weidenholzer un Péter Niedermüller.

Uzstājās Günther Oettinger un Karoline Edtstadler.

Debates tika slēgtas.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 12. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika