Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 12 września 2018 r. - Strasburg

11. Przyszłość emerytur: przeciwdziałanie prywatyzacji i umacnianie powszechnych publicznych systemów zabezpieczenia społecznego (debata na aktualny temat)
CRE

Przyszłość emerytur: przeciwdziałanie prywatyzacji i umacnianie powszechnych publicznych systemów zabezpieczenia społecznego (2018/2843(RSP))

Głos zabrał João Pimenta Lopes, aby rozpocząć debatę zaproponowaną przez grupę GUE/NGL.

Głos zabrali: Günther Oettinger (członek Komisji) i Karoline Edtstadler (urzędująca przewodnicząca Rady).

Głos zabrali: Heinz K. Becker w imieniu grupy PPE, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, Ulrike Trebesius w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL, Tim Aker w imieniu grupy EFDD, Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, Brian Hayes, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ivo Vajgl, Ana Miranda, Kostadinka Kuneva, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Klaus Buchner, Paloma López Bermejo, Steven Woolfe, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Dobromir Sośnierz, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Younous Omarjee, Romana Tomc, Evelyn Regner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Geoffroy Didier, Costas Mavrides, Michaela Šojdrová i Michael Detjen.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Bogusław Liberadzki, Alfred Sant, Vilija Blinkevičiūtė, Josef Weidenholzer i Péter Niedermüller.

Głos zabrali: Günther Oettinger i Karoline Edtstadler.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności