Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 12 september 2018 - Strasbourg

11. Framtidens pensioner: bekämpa privatisering och stärka offentliga och allmänna system för social trygghet (debatt om en aktuell fråga)
Fullständigt förhandlingsreferat

Framtidens pensioner: bekämpa privatisering och stärka offentliga och allmänna system för social trygghet (2018/2843(RSP))

Talare: João Pimenta Lopes som inledde den debatt som föreslagits av GUE/NGL-gruppen.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen) och Karoline Edtstadler (rådets tjänstgörande ordförande).

Talare: Heinz K. Becker för PPE-gruppen, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, Ulrike Trebesius för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, Tim Aker för EFDD-gruppen, Joëlle Mélin för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Brian Hayes, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ivo Vajgl, Ana Miranda, Kostadinka Kuneva, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Klaus Buchner, Paloma López Bermejo, Steven Woolfe, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Dobromir Sośnierz, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Younous Omarjee, Romana Tomc, Evelyn Regner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Geoffroy Didier, Costas Mavrides, Michaela Šojdrová och Michael Detjen.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Bogusław Liberadzki, Alfred Sant, Vilija Blinkevičiūtė, Josef Weidenholzer och Péter Niedermüller.

Talare: Günther Oettinger och Karoline Edtstadler.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 12 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy