Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2035(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0262/2018

Разисквания :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Гласувания :

PV 13/09/2018 - 10.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0352

Протокол
Сряда, 12 септември 2018 г. - Страсбург

14. Eвропейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика - Варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика [2018/2035(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000063/2018) зададен от Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini и Joëlle Mélin, от името на комисията ENVI към Съвета: Варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците (B8-0036/2018)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000064/2018) зададен от Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini и Joëlle Mélin, от името на комисията ENVI към Комисията: Варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците (B8-0037/2018)

Mark Demesmaeker представи доклада.

Lukas Mandl разви въпросите.

Karoline Edtstadler (действащ председател на Съвета) и Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ) отговориха на въпросите.

Изказаха се: John Flack (докладчик по становището на комисията РECH), Karl-Heinz Florenz, от името на групата PPE, Christel Schaldemose, от името на групата S&D, James Nicholson, от името на групата ECR, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Marco Affronte, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Forenza, от името на групата GUE/NGL, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, Sylvie Goddyn, от името на групата ENF, Diane James, независим член на ЕП, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Nils Torvalds, Davor Škrlec, Liadh Ní Riada, John Stuart Agnew, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Reinhard Bütikofer, Danilo Oscar Lancini, Annie Schreijer-Pierik, Eric Andrieu, Frédérique Ries, Margrete Auken, Xabier Benito Ziluaga, Mireille D'Ornano, Seán Kelly, Jo Leinen, Gesine Meissner, Reinhard Bütikofer, João Ferreira, José Inácio Faria, Jytte Guteland, Pavel Telička, Bronis Ropė, Henna Virkkunen, Monika Smolková, Elsi Katainen, Linnéa Engström и Christophe Hansen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се: Massimo Paolucci, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Stanislav Polčák, Tiemo Wölken, Florent Marcellesi и Simona Bonafè.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Ana Miranda, Younous Omarjee, Georgios Epitideios, Clara Eugenia Aguilera García, Igor Šoltes, Ricardo Serrão Santos и Soledad Cabezón Ruiz.

Изказаха се: Jyrki Katainen и Karoline Edtstadler.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Davor Škrlec, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini и Joëlle Mélin от името на комисията ENVI, относно изпълнението на пакета за кръговата икономика: варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците (2018/2589(RSP)) (B8-0363/2018).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.10 и точка 10.11 от протокола от 13.9.2018 г.

Последно осъвременяване: 12 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност