Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2035(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0262/2018

Συζήτηση :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2018 - 10.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0352

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

14. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία - Επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία [2018/2035(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000063/2018) που κατέθεσαν οι Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini και Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI προς το Συμβούλιο: Επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα (B8-0036/2018)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000064/2018) που κατέθεσαν οι Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini και Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI προς την Επιτροπή: Επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα (B8-0037/2018)

Ο Mark Demesmaeker παρουσιάζει την έκθεσή του.

Ο Lukas Mandl αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Οι Karoline Edtstadler (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι John Flack (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Karl-Heinz Florenz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Christel Schaldemose, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Forenza, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane James, μη εγγεγραμμένη, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Nils Torvalds, Davor Škrlec, Liadh Ní Riada, John Stuart Agnew, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Reinhard Bütikofer, Danilo Oscar Lancini, Annie Schreijer-Pierik, Eric Andrieu, Frédérique Ries, Margrete Auken, Xabier Benito Ziluaga, Mireille D'Ornano, Seán Kelly, Jo Leinen, Gesine Meissner, Reinhard Bütikofer, João Ferreira, José Inácio Faria, Jytte Guteland, Pavel Telička, Bronis Ropė, Henna Virkkunen, Monika Smolková, Elsi Katainen, Linnéa Engström και Christophe Hansen.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Massimo Paolucci, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Stanislav Polčák, Tiemo Wölken, Florent Marcellesi και Simona Bonafè.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ana Miranda, Younous Omarjee, Γεώργιος Επιτήδειος, Clara Eugenia Aguilera García, Igor Šoltes, Ricardo Serrão Santos και Soledad Cabezón Ruiz.

Παρεμβαίνουν οι Jyrki Katainen και Karoline Edtstadler.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Davor Škrlec, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini και Joëlle Mélin εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία: επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα (2018/2589(RSP)) (B8-0363/2018).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.10 και σημείο 10.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου