Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2035(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0262/2018

Debatten :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Stemmingen :

PV 13/09/2018 - 10.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0352

Notulen
Woensdag 12 september 2018 - Straatsburg

14. Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie - Opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving (debat)
CRE

Verslag over een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie [2018/2035(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000063/2018) van Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini en Joëlle Mélin, namens de Commissie ENVI aan de Raad: Opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving (B8-0036/2018)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000064/2018) van Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini en Joëlle Mélin, namens de Commissie ENVI aan de Commissie: Opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving (B8-0037/2018)

Mark Demesmaeker geeft toelichting bij het verslag.

Lukas Mandl licht de vragen toe.

Karoline Edtstadler (fungerend voorzitter van de Raad) en Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door John Flack (rapporteur voor advies van de Commissie PECH), Karl-Heinz Florenz, namens de PPE-Fractie, Christel Schaldemose, namens de S&D-Fractie, James Nicholson, namens de ECR-Fractie, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Marco Affronte, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, Sylvie Goddyn, namens de ENF-Fractie, Diane James, niet-fractiegebonden lid, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Nils Torvalds, Davor Škrlec, Liadh Ní Riada, John Stuart Agnew, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Reinhard Bütikofer, Danilo Oscar Lancini, Annie Schreijer-Pierik, Eric Andrieu, Frédérique Ries, Margrete Auken, Xabier Benito Ziluaga, Mireille D'Ornano, Seán Kelly, Jo Leinen, Gesine Meissner, Reinhard Bütikofer, João Ferreira, José Inácio Faria, Jytte Guteland, Pavel Telička, Bronis Ropė, Henna Virkkunen, Monika Smolková, Elsi Katainen, Linnéa Engström en Christophe Hansen.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Massimo Paolucci, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Stanislav Polčák, Tiemo Wölken, Florent Marcellesi en Simona Bonafè.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias, Ana Miranda, Younous Omarjee, Georgios Epitideios, Clara Eugenia Aguilera García, Igor Šoltes, Ricardo Serrão Santos en Soledad Cabezón Ruiz.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen en Karoline Edtstadler.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Davor Škrlec, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini en Joëlle Mélin namens de Commissie ENVI, over de tenuitvoerlegging van het pakket circulaire economie: opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving (2018/2589(RSP)) (B8-0363/2018).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.10 en punt 10.11 van de notulen van 13.9.2018.

Laatst bijgewerkt op: 12 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid