Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2035(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0262/2018

Debatter :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Omröstningar :

PV 13/09/2018 - 10.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0352

Protokoll
Onsdagen den 12 september 2018 - Strasbourg

14. En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi - Åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall (debatt)
CRE

Betänkande om en europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi [2018/2035(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Fråga för muntligt besvarande (O-000063/2018) från Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini och Joëlle Mélin, för utskottet ENVI till rådet: Åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall (B8-0036/2018)

Fråga för muntligt besvarande (O-000064/2018) från Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini och Joëlle Mélin, för utskottet ENVI till kommissionen: Åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall (B8-0037/2018)

Mark Demesmaeker redogjorde för betänkandet.

Lukas Mandl utvecklade frågorna.

Karoline Edtstadler (rådets tjänstgörande ordförande) och Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: John Flack (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Karl-Heinz Florenz för PPE-gruppen, Christel Schaldemose för S&D-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Marco Affronte för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Sylvie Goddyn för ENF-gruppen, Diane James, grupplös, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Nils Torvalds, Davor Škrlec, Liadh Ní Riada, John Stuart Agnew, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Reinhard Bütikofer, Danilo Oscar Lancini, Annie Schreijer-Pierik, Eric Andrieu, Frédérique Ries, Margrete Auken, Xabier Benito Ziluaga, Mireille D'Ornano, Seán Kelly, Jo Leinen, Gesine Meissner, Reinhard Bütikofer, João Ferreira, José Inácio Faria, Jytte Guteland, Pavel Telička, Bronis Ropė, Henna Virkkunen, Monika Smolková, Elsi Katainen, Linnéa Engström och Christophe Hansen.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Massimo Paolucci, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Stanislav Polčák, Tiemo Wölken, Florent Marcellesi och Simona Bonafè.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Ana Miranda, Younous Omarjee, Georgios Epitideios, Clara Eugenia Aguilera García, Igor Šoltes, Ricardo Serrão Santos och Soledad Cabezón Ruiz.

Talare: Jyrki Katainen och Karoline Edtstadler.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Davor Škrlec, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini och Joëlle Mélin för utskottet ENVI, om genomförandet av paketet om den cirkulära ekonomin: åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall (2018/2589(RSP)) (B8-0363/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.10 och punkt 10.11 i protokollet av den 13.9.2018.

Senaste uppdatering: 12 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy