Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2257(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0241/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0241/2018

Συζήτηση :

PV 12/09/2018 - 18
CRE 12/09/2018 - 18

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2018 - 10.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0355

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

18. Η Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για τη μελλοντική κινητικότητα στην ΕΕ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για τη μελλοντική κινητικότητα στην ΕΕ [2017/2257(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

Ο István Ujhelyi παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Damiano Zoffoli (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Luis de Grandes Pascual, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Brando Benifei, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Matthijs van Miltenburg, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jakop Dalunde, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tania González Peñas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Ruža Tomašić, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Stanislav Polčák και Maria Grapini.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και István Ujhelyi.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου