Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.H κατάσταση της Ένωσης (συζήτηση)
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (Άρθρο 69γ του Κανονισμού) (έγκριση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Ονομαστικές ποσότητες για τη διάθεση στην αγορά της Ένωσης shochu μονής απόσταξης ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.2.Τροποποίηση του μνημονίου συνεργασίας ΗΠΑ-ΕΕ (εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.3.Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Καναδά και της ΕΕ (προσχώρηση της Κροατίας) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.4.Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά ***I (ψηφοφορία)
  6.5.Έλεγχοι ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση ***I (ψηφοφορία)
  6.6.Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου ***I (ψηφοφορία)
  6.7.Η κατάσταση στην Ουγγαρία (ψηφοφορία)
  6.8.Αυτόνομα οπλικά συστήματα (ψηφοφορία)
  6.9.Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ (ψηφοφορία)
  6.10.Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Το μέλλον των συντάξεων: καταπολέμηση της ιδιωτικοποίησης και ενίσχυση των δημόσιων, καθολικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων
 12.Παρουσίαση από το Συμβουλίου της θέσης του επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού - οικονομικό έτος 2019 (συζήτηση)
 13.Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ***I (συζήτηση)
 14.Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία - Επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα (συζήτηση)
 15.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 16.Το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία» (συζήτηση)
 17.Δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης ***I (συζήτηση)
 18.Η Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για τη μελλοντική κινητικότητα στην ΕΕ (συζήτηση)
 19.Κατάθεση εγγράφων
 20.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (199 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (1073 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (87 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (38 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (84 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (324 kb) Κατάσταση παρόντων (80 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (625 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1150 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου