Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 12 september 2018 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Staat van de Unie (debat)
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (aanneming)
 6.Stemmingen
  6.1.In de Unie in de handel te brengen nominale hoeveelheden van éénmaal gedistilleerde shochu ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.2.Amendement op het Memorandum van samenwerking tussen de VS en de EU (inzet van luchtverkeersbeveiligingssystemen) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.3.Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de EU (toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.4.Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt ***I (stemming)
  6.5.Controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten ***I (stemming)
  6.6.Strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld ***I (stemming)
  6.7.De situatie in Hongarije (stemming)
  6.8.Autonome wapensystemen (stemming)
  6.9.Stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS (stemming)
  6.10.Stand van de betrekkingen tussen de EU en China (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.De toekomst van de pensioenen: tegengaan van privatisering en versterking van openbare universele socialezekerheidsstelsels (actualiteitendebat)
 12.Presentatie door de Raad van zijn standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting – begrotingsjaar 2019 (debat)
 13.De bescherming van personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie, alsmede het vrije verkeer van die gegevens ***I (debat)
 14.Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie - Opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving (debat)
 15.Samenstelling fracties
 16.Een Europees "één gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiële resistentie (debat)
 17.Eén digitale toegangspoort ***I (debat)
 18.Europa in beweging: agenda voor de toekomst van de mobiliteit in de EU (debat)
 19.Ingekomen stukken
 20.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (179 kb) Presentielijst (64 kb)    Hoofdelijke stemming (1073 kb) 
 
Notulen (79 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (35 kb) Hoofdelijke stemming (82 kb) 
 
Notulen (297 kb) Presentielijst (70 kb) Uitslag van de stemming (662 kb) Hoofdelijke stemming (1223 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 12 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid