Показалец 
Протокол
PDF 324kWORD 84k
Сряда, 12 септември 2018 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Състоянието на Съюза (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (одобрение)
 6.Време за гласуване
  
6.1.Номинални количества за пускане на пазара в Съюза на еднократно дестилирано шочу ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.2.Изменение на Меморандума за сътрудничество между САЩ и ЕС (разгръщане на системите за управление на въздушното движение) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.3.Споразумение за въздушен транспорт между Канада и ЕС (присъединяване на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.4.Авторското право в цифровия единен пазар ***I (гласуване)
  
6.5.Контрол на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него ***I (гласуване)
  
6.6.Борба по наказателноправен ред с изпирането на пари ***I (гласуване)
  
6.7.Положението в Унгария (гласуване)
  
6.8.Автономни оръжейни системи (гласуване)
  
6.9.Актуално състояние на отношенията между ЕС и САЩ (гласуване)
  
6.10.Актуално състояние на отношенията между ЕС и Китай (гласуване)
 7.Обяснения на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Бъдещето на пенсиите: борба с приватизацията и укрепване на публичните универсални системи за социална сигурност (разискване по актуални въпроси)
 12.Представяне от Съвета на неговата позиция относно проекта на общ бюджет за финансовата 2019 година (разискване)
 13.Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и свободното движение на такива данни ***I (разискване)
 14.Eвропейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика - Варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците (разискване)
 15.Състав на политическите групи
 16.Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР) (разискване)
 17.Единен цифров портал ***I (разискване)
 18.Европа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС (разискване)
 19.Внесени документи
 20.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такова разискване на основание член 135 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Уганда, задържане на депутати от опозицията (2018/2840(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić и Branislav Škripek, от името на групата ECR, относно Уганда, задържане на депутати от опозицията, (B8-0364/2018);

—   Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero и Florent Marcellesi, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Piernicola Pedicini, относно Уганда, задържане на депутати от опозицията, (B8-0365/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post и Norbert Neuser, от името на групата S&D, относно Уганда, и по-специално задържането на депутати от опозицията, (B8-0367/2018);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou и Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, относно Уганда, задържане на депутати от опозицията, (B8-0368/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere и Ramón Luis Valcárcel Siso, от името на групата PPE, относно Уганда, задържане на депутати от опозицията, (B8-0372/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström и Filiz Hyusmenova, от името на групата ALDE, относно Уганда, задържане на депутати от опозицията, (B8-0378/2018).

II.   Мианмар, и по-специално случаят с журналистите Ва Лоне и Куав Сое О (2018/2841(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bodil Valero и Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, относно Мианмар, и по-специално случаят с журналистите Ва Лоне и Куав Сое О, (B8-0371/2018);

—   Charles Tannock, Amjad Bashir, Ruža Tomašić, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Nosheena Mobarik и Branislav Škripek,от името на групата ECR, относно Мианмар, и по-специално случаят с журналистите Ва Лоне и Куав Сое О, (B8-0374/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post и Neena Gill, от името на групата S&D, относно Мианмар, и по-специално случаят с журналистите Ва Лоне и Куав Сое О, (B8-0376/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, относно Мианмар, и по-специално случаят с журналистите Ва Лоне и Куав Сое О, (B8-0379/2018);

—   Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina и Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, относно Мианмар, и по-специално случаят с журналистите Ва Лоне и Куав Сое О, (B8-0380/2018);

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Tokia Saïfi, Milan Zver, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Inese Vaidere и Ramón Luis Valcárcel Siso, от името на групата PPE, относно Мианмар, и по-специално случаят с журналистите Ва Лоне и Куав Сое О, (B8-0381/2018);

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström и Filiz Hyusmenova, от името на групата ALDE, относно Мианмар, и по-специално случаят с журналистите Ва Лоне и Куав Сое О, (B8-0382/2018).

III.   Камбоджа, и по-специално случаят с Кем Соха (2018/2842(RSP))

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski, Hans-Olaf Henkel, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská и Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, от името на групата ECR, относно Камбоджа, и по-специално случаят с Кем Соха, (B8-0366/2018);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo и Ignazio Corrao, относно Камбоджа, и по-специално случаят с Кем Соха, (B8-0369/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, David Martin, от името на групата S&D, относно Камбоджа, и по-специално случаят с Кем Соха, (B8-0370/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez и Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, относно Камбоджа, и по-специално случаят с Кем Соха, (B8-0373/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere и Ramón Luis Valcárcel Siso, от името на групата PPE, относно Камбоджа, и по-специално случаят с Кем Соха, (B8-0375/2018);

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström и Filiz Hyusmenova, от името на групата ALDE, относно Камбоджа, и по-специално случаят с Кем Соха, (B8-0377/2018).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 162 от Правилника за дейността.


3. Състоянието на Съюза (разискване)

Изявление на председателя на Комисията: Състоянието на Съюза (2018/2736(RSP))

Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направи изявление.

Председателят направи кратко изявление след речта на Jean-Claude Juncker.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, от името на групата ENF, и Kazimierz Michał Ujazdowski, независим член на ЕП.

Изказаха се: Jean-Claude Juncker и Karoline Edtstadler (действащ председател на Съвета).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, Georg Mayer, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Kathleen Van Brempt, Yannick Jadot, Nikolaos Chountis, Angelo Ciocca, Franck Proust, Eric Andrieu, Esteban González Pons, Tanja Fajon, Paulo Rangel, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria João Rodrigues, Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Othmar Karas, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Esther de Lange, Iratxe García Pérez и Seán Kelly.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lefteris Christoforou, José Blanco López, Notis Marias, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Dimitrios Papadimoulis, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Neoklis Sylikiotis, Andor Deli, Maria Gabriela Zoană, Henna Virkkunen, Răzvan Popa, Maria Spyraki, Maria Grapini, João Ferreira и Konstantinos Papadakis.

Изказаха се: Steven Woolfe, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Gabriele Zimmer, Nils Torvalds, Syed Kamall, Udo Bullmann и Manfred Weber.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато в 12.20 ч в очакване на времето за гласуване.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

4. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.31 ч.


5. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (одобрение)

Председателят съобщи, че е получил искане за гласуване от страна на групите EFDD и ENF относно решението на комисията LIBE за започване на междуинституционални преговори въз основа на доклада по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)) Докладчик: Tanja Fajon (A8-0261/2016), посочено в протокола от понеделник, 10 септември 2018 г. (точка 8 от протокола от 10.9.2018 г).
Гласуването ще бъде проведено утре, съгласно член 69в, параграф 2 от регламента.

Председателят съобщи, че не е получавал искане от страна на членове на ЕП или политическа(и) група(и), достигащи поне средния праг, във връзка с други решения за започване на междуинституционални преговори, посочени в протокола от понеделник, 10 септември 2018 г. (точка 8 от протокола от 10.9.2018 г).

Следователно, комисиите JURI, ITRE, TRAN, EMPL, LIBE, ECON и IMCO можаха да започнат преговорите след изтичането на срока, определен в член 69в, параграф 2 от регламента.

°
° ° °

Изказаха се: Edouard Martin, относно обявените вчера санкции (точка 17 от протокола от 11.9.2018 г) (председателят направи някои уточнения), и Dobromir Sośnierz и Karol Karski относно изказванията на някои членове на ЕП при провеждането на разискването относно Положението в Унгария (точка 11 от протокола от 11.9.2018 г).


6. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


6.1. Номинални количества за пускане на пазара в Съюза на еднократно дестилирано шочу ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 110/2008 по отношение на номиналните количества за пускане на пазара в Съюза на еднократно дестилирано шочу, произведено с вертикален дестилационен съд и бутилирано в Япония [COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0334)


6.2. Изменение на Меморандума за сътрудничество между САЩ и ЕС (разгръщане на системите за управление на въздушното движение) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на изменение 1 на Меморандум за сътрудничество NAT-I-9406 между Съединените американски щати и Европейския съюз [05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0335)

Парламентът дава съгласието си за изменение на протокола.


6.3. Споразумение за въздушен транспорт между Канада и ЕС (присъединяване на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза и неговите държави членки на Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки, за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия [12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Francisco Assis (A8-0256/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0336)

Парламентът дава съгласието си за изменение на споразумението.


6.4. Авторското право в цифровия единен пазар ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0337)

Изказвания

Преди гласуването: Axel Voss (докладчик)

След гласуването: Axel Voss, за да поиска връщане на въпроса в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори, в съответствие с член 59, параграф 4 от регламента (Парламентът одобри искането), и David Coburn.


6.5. Контрол на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005 [COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчици: Mady Delvaux и Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0338)


6.6. Борба по наказателноправен ред с изпирането на пари ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за борба по наказателноправен ред с изпирането на пари [COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0339)


6.7. Положението в Унгария (гласуване)

Доклад относно предложение, с което Съветът се призовава да констатира, в съответствие с член 7, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, наличието на очевиден риск от тежко нарушение от страна на Унгария на ценностите, на които се основава Съюзът [2017/2131(INL)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

(Мнозинството от всички членове на ЕП и две трети от подадените гласове при окончателното гласуване)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0340)


6.8. Автономни оръжейни системи (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 и B8-0362/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0308/2018

(за замяна на B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 и B8-0362/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Michael Gahler, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Fernando Ruas, от името на групата PPE;

—   Ana Gomes, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Arne Lietz, Clare Moody, от името на групата S&D;

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, от името на групата ALDE;

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, от името на групата GUE/NGL;

—   Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Max Andersson, Klaus Buchner, от името на групата Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2018)0341)

(Предложението за резолюция B8-0359/2018 отпада.)


6.9. Актуално състояние на отношенията между ЕС и САЩ (гласуване)

Доклад относно актуалното състояние на отношенията между ЕС и САЩ [2017/2271(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Elmar Brok (A8-0251/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата ENF)

Отхвърля се

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата GUE/NGL)

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от комисията AFET)

Приема се (P8_TA(2018)0342)

Изказвания

Knut Fleckenstein представи устно изменение на изменение 3, което беше прието.


6.10. Актуално състояние на отношенията между ЕС и Китай (гласуване)

Доклад относно актуалното състояние на отношенията между ЕС и Китай [2017/2274(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Bas Belder (A8-0252/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0343)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател


7. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Axel Voss - A8-0245/2018
Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Daniel Hannan, Diane James, Morten Messerschmidt, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, José Inácio Faria, Ангел Джамбазки, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Момчил Неков, Stanislav Polčák, Francis Zammit Dimech, Jonathan Arnott, Eleonora Forenza, Stanisław Żółtek, Marian Harkin и Dobromir Sośnierz

Доклад Mady Delvaux и Juan Fernando López Aguilar - A8-0394/2017
Morten Messerschmidt и Monica Macovei

Доклад Ignazio Corrao - A8-0405/2017
Morten Messerschmidt и Monica Macovei

Доклад Judith Sargentini - A8-0250/2018
Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Krisztina Morvai, Christelle Lechevalier, Tibor Szanyi, Bruno Gollnisch, Marek Jurek, Anna Maria Corazza Bildt, Ангел Джамбазки, Nicola Caputo, Rupert Matthews, Csaba Sógor, Jonathan Arnott, Dobromir Sośnierz, Eleonora Forenza и Miapetra Kumpula-Natri

Общо предложение за резолюция: Автономни оръжейни системи (RC-B8-0308/2018)
Christelle Lechevalier и Jonathan Arnott

Доклад Elmar Brok - A8-0251/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Mirosław Piotrowski, Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Bruno Gollnisch, Jude Kirton-Darling, Rupert Matthews и Adam Szejnfeld

Доклад Bas Belder - A8-0252/2018
Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jude Kirton-Darling, Csaba Sógor и Thomas Mann.


8. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 14.36 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

9. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


10. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


11. Бъдещето на пенсиите: борба с приватизацията и укрепване на публичните универсални системи за социална сигурност (разискване по актуални въпроси)

Бъдещето на пенсиите: борба с приватизацията и укрепване на публичните универсални системи за социална сигурност (2018/2843(RSP))

Изказа се João Pimenta Lopes, за да направи въведение към разискването, предложено от групата GUE/NGL.

Изказаха се: Günther Oettinger (член на Комисията) и Karoline Edtstadler (действащ председател на Съвета).

Изказаха се: Heinz K. Becker, от името на групата PPE, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, Ulrike Trebesius, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Martin Schirdewan, от името на групата GUE/NGL, Tim Aker, от името на групата EFDD, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, Brian Hayes, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ivo Vajgl, Ana Miranda, Kostadinka Kuneva, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Klaus Buchner, Paloma López Bermejo, Steven Woolfe, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Dobromir Sośnierz, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Younous Omarjee, Romana Tomc, Evelyn Regner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Geoffroy Didier, Costas Mavrides, Michaela Šojdrová и Michael Detjen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Bogusław Liberadzki, Alfred Sant, Vilija Blinkevičiūtė, Josef Weidenholzer и Péter Niedermüller.

Изказаха се: Günther Oettinger и Karoline Edtstadler.

Разискването приключи.


12. Представяне от Съвета на неговата позиция относно проекта на общ бюджет за финансовата 2019 година (разискване)

Изявление на Съвета: Представяне от Съвета на неговата позиция относно проекта на общ бюджет за финансовата 2019 година (2018/2737(RSP))

Hartwig Löger (действащ председател на Съвета) направи изявление.

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се: Daniele Viotti (докладчик), Paul Rübig (докладчик) и Jean Arthuis (председател на комисията BUDG).

Изказа се Hartwig Löger.

Разискването приключи.


13. Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и свободното движение на такива данни ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Cornelia Ernst представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Birgit Sippel, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, Romeo Franz, от името на групата Verts/ALE, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Lampros Fountoulis и Carlos Coelho.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias и Kostas Chrysogonos.

Изказаха се: Věra Jourová и Cornelia Ernst.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.5 от протокола от 13.9.2018 г.


14. Eвропейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика - Варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците (разискване)

Доклад относно европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика [2018/2035(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000063/2018) зададен от Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini и Joëlle Mélin, от името на комисията ENVI към Съвета: Варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците (B8-0036/2018)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000064/2018) зададен от Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini и Joëlle Mélin, от името на комисията ENVI към Комисията: Варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците (B8-0037/2018)

Mark Demesmaeker представи доклада.

Lukas Mandl разви въпросите.

Karoline Edtstadler (действащ председател на Съвета) и Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ) отговориха на въпросите.

Изказаха се: John Flack (докладчик по становището на комисията РECH), Karl-Heinz Florenz, от името на групата PPE, Christel Schaldemose, от името на групата S&D, James Nicholson, от името на групата ECR, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Marco Affronte, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Forenza, от името на групата GUE/NGL, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, Sylvie Goddyn, от името на групата ENF, Diane James, независим член на ЕП, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Nils Torvalds, Davor Škrlec, Liadh Ní Riada, John Stuart Agnew, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Reinhard Bütikofer, Danilo Oscar Lancini, Annie Schreijer-Pierik, Eric Andrieu, Frédérique Ries, Margrete Auken, Xabier Benito Ziluaga, Mireille D'Ornano, Seán Kelly, Jo Leinen, Gesine Meissner, Reinhard Bütikofer, João Ferreira, José Inácio Faria, Jytte Guteland, Pavel Telička, Bronis Ropė, Henna Virkkunen, Monika Smolková, Elsi Katainen, Linnéa Engström и Christophe Hansen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се: Massimo Paolucci, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Stanislav Polčák, Tiemo Wölken, Florent Marcellesi и Simona Bonafè.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Ana Miranda, Younous Omarjee, Georgios Epitideios, Clara Eugenia Aguilera García, Igor Šoltes, Ricardo Serrão Santos и Soledad Cabezón Ruiz.

Изказаха се: Jyrki Katainen и Karoline Edtstadler.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Davor Škrlec, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini и Joëlle Mélin от името на комисията ENVI, относно изпълнението на пакета за кръговата икономика: варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците (2018/2589(RSP)) (B8-0363/2018).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.10 и точка 10.11 от протокола от 13.9.2018 г.


15. Състав на политическите групи

Групата EFDD съобщи на председателя на Парламента, че Sophie Montel вече не е член на тази група, считано от 13 септември 2018 г. Тя се е присъединила към независимите членове на ЕП.


16. Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР) (разискване)

Доклад относно Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР) [2017/2254(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

Karin Kadenbach представи доклада.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се: Lieve Wierinck (докладчик по становището на комисията ITRE), Matt Carthy (докладчик по становището на комисията AGRI), Renate Sommer, от името на групата PPE, Miriam Dalli, от името на групата S&D, Bolesław G. Piecha, от името на групата ECR, Jan Huitema, от името на групата ALDE, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Diane James, независим член на ЕП, Miroslav Mikolášik, Clara Eugenia Aguilera García, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Marcus Pretzell, Annie Schreijer-Pierik, Biljana Borzan, José Inácio Faria, Soledad Cabezón Ruiz и Alojz Peterle.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Заместник-председател

Изказаха се: Gilles Pargneaux и Nicola Caputo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ricardo Serrão Santos и Notis Marias.

Изказаха се: Vytenis Povilas Andriukaitis и Karin Kadenbach.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.12 от протокола от 13.9.2018 г.


17. Единен цифров портал ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на единен цифров портал за предоставяне на информация, процедури и услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 [COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

Marlene Mizzi представи доклада.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Изказаха се: Othmar Karas, от името на групата PPE, Nicola Danti, от името на групата S&D, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Maria Grapini, Ева Майдел, Michela Giuffrida и Bendt Bendtsen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo и Notis Marias.

Изказаха се: Elżbieta Bieńkowska и Marlene Mizzi.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.6 от протокола от 13.9.2018 г.


18. Европа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС (разискване)

Доклад относно Европа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС [2017/2257(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

István Ujhelyi представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се: Damiano Zoffoli (докладчик по становището на комисията ENVI), Luis de Grandes Pascual, от името на групата PPE, Brando Benifei, от името на групата S&D, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Matthijs van Miltenburg, от името на групата ALDE, Jakop Dalunde, от името на групата Verts/ALE, Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, Daniela Aiuto, от името на групата EFDD, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Петър Курумбашев, Ruža Tomašić, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Stanislav Polčák и Maria Grapini.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се: Violeta Bulc и István Ujhelyi.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.13 от протокола от 13.9.2018 г.


19. Внесени документи

Внесени са следните документи:

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 19/2018 – Раздел III – Комисия (N8-0086/2018 - C8-0393/2018 - 2018/2221(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 20/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0087/2018 - C8-0400/2018 - 2018/2224(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 21/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0088/2018 - C8-0401/2018 - 2018/2225(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-10/C/16 - Европейска сметна палата (N8-0089/2018 - C8-0402/2018 - 2018/2226(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 2/2018 - Комитет на регионите (N8-0090/2018 - C8-0403/2018 - 2018/2227(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG


20. Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент, комисията по бюджети реши да одобри трансферите на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 17/2018 и DEC 18/2018 - Раздел III - Комисия.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент, комисията по бюджети реши да не повдига възражения във връзка с трансферите на бюджетни кредити 1-INF/2018 и 2-INF/2018 - Съд на ЕС.

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент, Съветът на ЕС информира бюджетния орган за одобрението на трансферите на бюджетни кредити DEC 11/2018, DEC 12/2018, DEC 13/2018, DEC 14/2018, DEC 15/2018, DEC 16/2018, DEC 17/2018 и DEC 18/2018 - Раздел III - Комисия.


21. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 626.050/OJJE).


22. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.44 ч.

Klaus Welle

Rainer Wieland

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Michel, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Последно осъвременяване: 12 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност