Indeks 
Protokol
PDF 296kWORD 79k
Onsdag den 12. september 2018 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Unionens tilstand (forhandling)
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c) (godkendelse)
 6.Afstemningstid
  
6.1.Nominelle mængder til markedsføring i Unionen af destilleret shochu ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.2.Ændring nr. 1 til samarbejdsmemorandum mellem EU og USA (anvendelse af lufttrafikstyringssystemer) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.3.Aftale om lufttransport mellem Canada og EU (Kroatiens tiltrædelse af EU) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.4.Ophavsret på det digitale indre marked ***I (afstemning)
  
6.5.Kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen ***I (afstemning)
  
6.6.Strafferetlig forfølgelse af hvidvask af penge ***I (afstemning)
  
6.7.Situationen i Ungarn (afstemning)
  
6.8.Autonome våbensystemer (afstemning)
  
6.9.Status for forbindelserne mellem EU og USA (afstemning)
  
6.10.Status for forbindelserne mellem EU og Kina (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Fremtiden for pensioner: bekæmpelse af privatisering og styrkelse af offentlige sociale sikringssystemer for alle (debat om et aktuelt spørgsmål)
 12.Redegørelse ved Rådet om dets holdning til forslaget til det almindelige budget for finansåret 2019 (forhandling)
 13.Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og fri udveksling af sådanne oplysninger ***I (forhandling)
 14.En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi - Løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen (forhandling)
 15.De politiske gruppers sammensætning
 16.En europæisk One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens (forhandling)
 17.En fælles digital portal ***I (forhandling)
 18.Et mobilt Europa: en dagsorden for fremtidens mobilitet i EU (forhandling)
 19.Modtagne dokumenter
 20.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller politiske grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan forhandling i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 135, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Uganda, arrestationer af parlamentarikere tilhørende oppositionen (2018/2840(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić og Branislav Škripek, for ECR-Gruppen, om Uganda, arrestationer af parlamentarikere tilhørende oppositionen, (B8-0364/2018);

—   Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero og Florent Marcellesi, for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao og Piernicola Pedicini, om Uganda, arrestationer af parlamentarikere tilhørende oppositionen, (B8-0365/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post og Norbert Neuser, for S&D-Gruppen, om Uganda, særlig arrestationer af parlamentarikere tilhørende oppositionen, (B8-0367/2018);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou og Merja Kyllönen, for GUE/NGL-Gruppen, om Uganda, arrestationer af parlamentarikere tilhørende oppositionen, (B8-0368/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere og Ramón Luis Valcárcel Siso, for PPE-Gruppen, om Uganda, arrestationer af parlamentarikere tilhørende oppositionen, (B8-0372/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström og Filiz Hyusmenova, for ALDE-Gruppen, om Uganda, arrestationer af parlamentarikere tilhørende oppositionen, (B8-0378/2018).

II.   Myanmar, især sagerne om journalisterne Wa Lone og Kyaw Soe Oo (2018/2841(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bodil Valero og Ernest Urtasun, for Verts/ALE-Gruppen, om Myanmar, især sagerne om journalisterne Wa Lone og Kyaw Soe Oo, (B8-0371/2018);

—   Charles Tannock, Amjad Bashir, Ruža Tomašić, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Nosheena Mobarik og Branislav Škripek,for ECR-Gruppen, om Myanmar, især sagerne om journalisterne Wa Lone og Kyaw Soe Oo, (B8-0374/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post og Neena Gill, for S&D-Gruppen, om Myanmar, især sagerne om journalisterne Wa Lone og Kyaw Soe Oo, (B8-0376/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao og Isabella Adinolfi, for EFDD-Gruppen, om Myanmar, især sagerne om journalisterne Wa Lone og Kyaw Soe Oo, (B8-0379/2018);

—   Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina og Merja Kyllönen, for GUE/NGL-Gruppen, om Myanmar, især sagerne om journalisterne Wa Lone og Kyaw Soe Oo, (B8-0380/2018);

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Tokia Saïfi, Milan Zver, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Inese Vaidere og Ramón Luis Valcárcel Siso, for PPE-Gruppen, om Myanmar, især sagerne om journalisterne Wa Lone og Kyaw Soe Oo, (B8-0381/2018);

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström og Filiz Hyusmenova, for ALDE-Gruppen, om Myanmar, især sagerne om journalisterne Wa Lone og Kyaw Soe Oo, (B8-0382/2018).

III.   Cambodja, især sagen om Kem Sokha (2018/2842(RSP))

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski, Hans-Olaf Henkel, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská og Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, for ECR-Gruppen, om Cambodja, især sagen om Kem Sokha, B8-0366/2018;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun og Heidi Hautala, for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo og Ignazio Corrao, om Cambodja, især sagen om Kem Sokha, (B8-0369/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, David Martin, for S&D-Gruppen, om Cambodja, især sagen om Kem Sokha, (B8-0370/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez og Merja Kyllönen, for GUE/NGL-Gruppen, om Cambodja, især sagen om Kem Sokha, (B8-0373/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere og Ramón Luis Valcárcel Siso, for PPE-Gruppen, om Cambodja, især sagen om Kem Sokha, (B8-0375/2018);

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström og Filiz Hyusmenova, for ALDE-Gruppen, om Cambodja, især sagen om Kem Sokha, (B8-0377/2018).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 162.


3. Unionens tilstand (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionens formand: Unionens tilstand (2018/2736(RSP))

Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Formanden afgav en kort redegørelse som følge af Jean-Claude Junckers tale.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Ryszard Antoni Legutko for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay for ENF-Gruppen, og Kazimierz Michał Ujazdowski, løsgænger.

Talere: Jean-Claude Juncker og Karoline Edtstadler (formand for Rådet).

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, Georg Mayer, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Kathleen Van Brempt, Yannick Jadot, Nikolaos Chountis, Angelo Ciocca, Franck Proust, Eric Andrieu, Esteban González Pons, Tanja Fajon, Paulo Rangel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria João Rodrigues, Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Othmar Karas, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Esther de Lange, Iratxe García Pérez og Seán Kelly.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lefteris Christoforou, José Blanco López, Notis Marias, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Dimitrios Papadimoulis, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Neoklis Sylikiotis, Andor Deli, Maria Gabriela Zoană, Henna Virkkunen, Răzvan Popa, Maria Spyraki, Maria Grapini, João Ferreira og Konstantinos Papadakis.

Talere: Steven Woolfe, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Gabriele Zimmer, Nils Torvalds, Syed Kamall, Udo Bullmann og Manfred Weber.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet afbrudt kl. 12.20 i afventning af afstemningstiden)


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

4. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.31.


5. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c) (godkendelse)

Formanden meddelte, at han havde modtaget en anmodning om afsteming fra EFDD-Gruppen og ENF-Gruppen vedrørende LIBE's afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)) Ordfører: Tanja Fajon (A8-0261/2016) som meddelt i protokollen fra mandag den 10. september 2018 (punkt 8 i protokollen af 10.9.2018).
Afstemningen ville finde sted den følgende dag i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 69c.

Formanden meddelte, at han ikke havde modtaget nogen anmodning fra et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst nåede op på den middelhøje tærskel, vedrørende de andre afgørelser om at indlede interinstitutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen fra mandag den 10. september 2018 (punkt 8 i protokollen af 10.9.2018).

Udvalgene JURI, ITRE, TRAN, EMPL, LIBE, ECON og IMCO havde således kunnet indlede forhandlinger efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, omhandlede frist.

°
° ° °

Talere: Edouard Martin, om de sanktioner, der var blevet meddelt den foregående dag (punkt 17 i protokollen af 11.9.2018) (formanden gav nærmere oplysninger), og Dobromir Sośnierz og Karol Karski om udtalelserne fra visse medlemmer under forhandlingen om "Situationen i Ungarn" (punkt 11 i protokollen af 11.9.2018).


6. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


6.1. Nominelle mængder til markedsføring i Unionen af destilleret shochu ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 110/2008 for så vidt angår nominelle mængder til markedsføring i Unionen af destilleret shochu fremstillet ved pot still og aftappet i Japan [COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0334)


6.2. Ændring nr. 1 til samarbejdsmemorandum mellem EU og USA (anvendelse af lufttrafikstyringssystemer) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændring nr. 1 til samarbejdsmemorandum NAT-I-9406 mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union [05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0335)

Parlamentet godkendte ændringen af protokollen.


6.3. Aftale om lufttransport mellem Canada og EU (Kroatiens tiltrædelse af EU) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af en protokol om ændring af lufttransportaftalen mellem Canada og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Francisco Assis (A8-0256/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0336)

Parlamentet godkendte ændringen af aftalen.


6.4. Ophavsret på det digitale indre marked ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0337)

Indlæg

Inden afstemningen: Axel Voss (ordfører)

Efter afstemningen: Axel Voss for at anmode om, at spørgsmålet skulle henvises til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4 (Parlamentet godkendte anmodningen), og David Coburn.


6.5. Kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1889/2005 [COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordførere: Mady Delvaux og Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0338)


6.6. Strafferetlig forfølgelse af hvidvask af penge ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om strafferetlig forfølgelse af hvidvask af penge [COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0339)


6.7. Situationen i Ungarn (afstemning)

Betænkning om et forslag om at opfordre Rådet til i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union at fastslå, at der er en klar fare for, at Ungarn groft overtræder de værdier, som Unionen bygger på [2017/2131(INL)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

(Flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet og 2/3 af de afgivne stemmer ved den endelige afstemning))
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0340)


6.8. Autonome våbensystemer (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 og B8-0362/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0308/2018

(erstatter B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 og B8-0362/2018):

stillet af:

—   Michael Gahler, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Fernando Ruas, for PPE;

—   Ana Gomes, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Arne Lietz, Clare Moody, for S&D;

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, for ALDE;

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, for GUE/NGL;

—   Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Max Andersson, Klaus Buchner, for Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, for EFDD.

Vedtaget (P8_TA(2018)0341)

(Forslag til beslutning B8-0359/2018 bortfaldt).


6.9. Status for forbindelserne mellem EU og USA (afstemning)

Betænkning om status for forbindelserne mellem EU og USA [2017/2271(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Elmar Brok (A8-0251/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (fremsat af ENF-Gruppen)

Forkastet

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (fremsat af GUE/NGL-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING (fremsat af AFET)

Vedtaget (P8_TA(2018)0342)

Indlæg

Knut Fleckenstein havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 3, som var blevet godtaget.


6.10. Status for forbindelserne mellem EU og Kina (afstemning)

Betænkning om status for forbindelserne mellem EU og Kina [2017/2274(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Bas Belder (A8-0252/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0343)

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand


7. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Axel Voss - A8-0245/2018
Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Daniel Hannan, Diane James, Morten Messerschmidt, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Francis Zammit Dimech, Jonathan Arnott, Eleonora Forenza, Stanisław Żółtek, Marian Harkin og Dobromir Sośnierz

Betænkning: Mady Delvaux og Juan Fernando López Aguilar - A8-0394/2017
Morten Messerschmidt og Monica Macovei

Betænkning: Ignazio Corrao - A8-0405/2017
Morten Messerschmidt og Monica Macovei

Betænkning: Judith Sargentini - A8-0250/2018
Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Krisztina Morvai, Christelle Lechevalier, Tibor Szanyi, Bruno Gollnisch, Marek Jurek, Anna Maria Corazza Bildt, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Rupert Matthews, Csaba Sógor, Jonathan Arnott, Dobromir Sośnierz, Eleonora Forenza og Miapetra Kumpula-Natri

Fælles beslutningsforslag: Autonome våbensystemer (RC-B8-0308/2018)
Christelle Lechevalier og Jonathan Arnott

Betænkning: Elmar Brok - A8-0251/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Mirosław Piotrowski, Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Bruno Gollnisch, Jude Kirton-Darling, Rupert Matthews og Adam Szejnfeld

Betænkning: Bas Belder - A8-0252/2018
Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jude Kirton-Darling, Csaba Sógor og Thomas Mann.


8. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 14.36.)


FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

9. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


11. Fremtiden for pensioner: bekæmpelse af privatisering og styrkelse af offentlige sociale sikringssystemer for alle (debat om et aktuelt spørgsmål)

Fremtiden for pensioner: bekæmpelse af privatisering og styrkelse af offentlige sociale sikringssystemer for alle (2018/2843(RSP))

Indlæg af João Pimenta Lopes for at indlede debatten, som var foreslået af GUE/NGL-Gruppen.

Talere: Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) og Karoline Edtstadler (formand for Rådet).

Talere: Heinz K. Becker for PPE-Gruppen, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, Ulrike Trebesius for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Martin Schirdewan for GUE/NGL-Gruppen, Tim Aker for EFDD-Gruppen, Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, Konstantinos Papadakis, løsgænger, Brian Hayes, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ivo Vajgl, Ana Miranda, Kostadinka Kuneva, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Klaus Buchner, Paloma López Bermejo, Steven Woolfe, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Dobromir Sośnierz, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Younous Omarjee, Romana Tomc, Evelyn Regner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Geoffroy Didier, Costas Mavrides, Michaela Šojdrová og Michael Detjen.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Bogusław Liberadzki, Alfred Sant, Vilija Blinkevičiūtė, Josef Weidenholzer og Péter Niedermüller.

Talere: Günther Oettinger og Karoline Edtstadler.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


12. Redegørelse ved Rådet om dets holdning til forslaget til det almindelige budget for finansåret 2019 (forhandling)

Redegørelse ved Rådet: Redegørelse ved Rådet om dets holdning til forslaget til det almindelige budget for finansåret 2019 (2018/2737(RSP))

Hartwig Löger (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

Taler: Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere: Daniele Viotti (ordfører), Paul Rübig (ordfører) og Jean Arthuis (formand for BUDG).

Taler: Hartwig Löger.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


13. Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og fri udveksling af sådanne oplysninger ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Cornelia Ernst forelagde betænkningen.

Taler: Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Birgit Sippel for S&D-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Angelika Mlinar for ALDE-Gruppen, Romeo Franz for Verts/ALE-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Lampros Fountoulis og Carlos Coelho.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias og Kostas Chrysogonos.

Talere: Věra Jourová og Cornelia Ernst.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.5 i protokollen af 13.9.2018.


14. En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi - Løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen (forhandling)

Betænkning om en EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi [2018/2035(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000063/2018) af Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini og Joëlle Mélin, for ENVI til Rådet: Løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen (B8-0036/2018)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000064/2018) af Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini og Joëlle Mélin, for ENVI til Kommissionen: Løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen (B8-0037/2018)

Mark Demesmaeker forelagde betænkningen.

Lukas Mandl begrundede forespørgslerne.

Karoline Edtstadler (formand for Rådet) og Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: John Flack (ordfører for udtalelse fra PECH), Karl-Heinz Florenz for PPE-Gruppen, Christel Schaldemose for S&D-Gruppen, James Nicholson for ECR-Gruppen, Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen, Marco Affronte for Verts/ALE-Gruppen, Eleonora Forenza for GUE/NGL-Gruppen, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, Sylvie Goddyn for ENF-Gruppen, Diane James, løsgænger, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Nils Torvalds, Davor Škrlec, Liadh Ní Riada, John Stuart Agnew, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Reinhard Bütikofer, Danilo Oscar Lancini, Annie Schreijer-Pierik, Eric Andrieu, Frédérique Ries, Margrete Auken, Xabier Benito Ziluaga, Mireille D'Ornano, Seán Kelly, Jo Leinen, Gesine Meissner, Reinhard Bütikofer, João Ferreira, José Inácio Faria, Jytte Guteland, Pavel Telička, Bronis Ropė, Henna Virkkunen, Monika Smolková, Elsi Katainen, Linnéa Engström og Christophe Hansen.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere: Massimo Paolucci, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Stanislav Polčák, Tiemo Wölken, Florent Marcellesi og Simona Bonafè.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias, Ana Miranda, Younous Omarjee, Georgios Epitideios, Clara Eugenia Aguilera García, Igor Šoltes, Ricardo Serrão Santos og Soledad Cabezón Ruiz.

Talere: Jyrki Katainen og Karoline Edtstadler.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Davor Škrlec, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini og Joëlle Mélin for ENVI, om gennemførelse af pakken om cirkulær økonomi: løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen (2018/2589(RSP)) (B8-0363/2018).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.10 og punkt 10.11 i protokollen af 13.9.2018.


15. De politiske gruppers sammensætning

EFDD-Gruppen havde meddelt Parlamentets formand, at Sophie Montel ikke længere var medlem af denne gruppe med virkning fra den 13. september 2018. Hun ville være at finde blandt løsgængerne.


16. En europæisk One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens (forhandling)

Betænkning om en europæisk One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens [2017/2254(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

Karin Kadenbach forelagde betænkningen.

Taler: Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Talere: Lieve Wierinck (ordfører for udtalelse fra ITRE), Matt Carthy (ordfører for udtalelse fra AGRI), Renate Sommer for PPE-Gruppen, Miriam Dalli for S&D-Gruppen, Bolesław G. Piecha for ECR-Gruppen, Jan Huitema for ALDE-Gruppen, Martin Häusling for Verts/ALE-Gruppen, Stefan Eck for GUE/NGL-Gruppen, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, Diane James, løsgænger, Miroslav Mikolášik, Clara Eugenia Aguilera García, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Marcus Pretzell, Annie Schreijer-Pierik, Biljana Borzan, José Inácio Faria, Soledad Cabezón Ruiz og Alojz Peterle.

FORSÆDE: Zdzisław KRASNODĘBSKI
næstformand

Talere: Gilles Pargneaux og Nicola Caputo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ricardo Serrão Santos og Notis Marias.

Talere: Vytenis Povilas Andriukaitis og Karin Kadenbach.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.12 i protokollen af 13.9.2018.


17. En fælles digital portal ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en fælles digital portal til levering af oplysninger, procedurer, bistands- og problemløsningstjenester og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 [COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

Marlene Mizzi forelagde betænkningen.

Taler: Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

Talere: Othmar Karas for PPE-Gruppen, Nicola Danti for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Maria Grapini, Eva Maydell, Michela Giuffrida og Bendt Bendtsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo og Notis Marias.

Talere: Elżbieta Bieńkowska og Marlene Mizzi.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.6 i protokollen af 13.9.2018.


18. Et mobilt Europa: en dagsorden for fremtidens mobilitet i EU (forhandling)

Betænkning om "Et mobilt Europa: en dagsorden for fremtidens mobilitet i EU" [2017/2257(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

István Ujhelyi forelagde betænkningen.

Taler: Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Damiano Zoffoli (ordfører for udtalelse fra ENVI), Luis de Grandes Pascual for PPE-Gruppen, Brando Benifei for S&D-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Matthijs van Miltenburg for ALDE-Gruppen, Jakop Dalunde for Verts/ALE-Gruppen, Tania González Peñas for GUE/NGL-Gruppen, Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Ruža Tomašić, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Stanislav Polčák og Maria Grapini.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Talere: Violeta Bulc og István Ujhelyi.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.13 i protokollen af 13.9.2018.


19. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 19/2018 - Sektion III - Kommissionen (N8-0086/2018 - C8-0393/2018 - 2018/2221(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 20/2018 - Sektion III - Kommissionen (N8-0087/2018 - C8-0400/2018 - 2018/2224(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 21/2018 - Sektion III - Kommissionen (N8-0088/2018 - C8-0401/2018 - 2018/2225(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-10/C/18 – Revisionsretten (N8-0089/2018 - C8-0402/2018 - 2018/2226(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 2/2018 – Regionsudvalget (N8-0090/2018 - C8-0403/2018 - 2018/2227(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG


20. Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen besluttet at godkende Kommissionens bevillingsoverførsel DEC 17/2018 og DEC 18/2018 - Sektion III - Kommissionen.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod bevillingsoverførsel 1-INF/2018 og 2-INF/2018 - Domstolen.

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet budgetmyndigheden om, at det havde godkendt bevillingsoverførsel DEC 11/2018, DEC 12/2018, DEC 13/2018, DEC 14/2018, DEC 15/2018, DEC 16/2018, DEC 17/2018 og DEC 18/2018 - Sektion III - Kommissionen.


21. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 626.050/OJJE).


22. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.44.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Michel, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Seneste opdatering: 12. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik