Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 324kWORD 87k
Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.H κατάσταση της Ένωσης (συζήτηση)
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (Άρθρο 69γ του Κανονισμού) (έγκριση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Ονομαστικές ποσότητες για τη διάθεση στην αγορά της Ένωσης shochu μονής απόσταξης ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.2.Τροποποίηση του μνημονίου συνεργασίας ΗΠΑ-ΕΕ (εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.3.Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Καναδά και της ΕΕ (προσχώρηση της Κροατίας) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.4.Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά ***I (ψηφοφορία)
  6.5.Έλεγχοι ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση ***I (ψηφοφορία)
  6.6.Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου ***I (ψηφοφορία)
  6.7.Η κατάσταση στην Ουγγαρία (ψηφοφορία)
  6.8.Αυτόνομα οπλικά συστήματα (ψηφοφορία)
  6.9.Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ (ψηφοφορία)
  6.10.Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Το μέλλον των συντάξεων: καταπολέμηση της ιδιωτικοποίησης και ενίσχυση των δημόσιων, καθολικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων
 12.Παρουσίαση από το Συμβουλίου της θέσης του επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού - οικονομικό έτος 2019 (συζήτηση)
 13.Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ***I (συζήτηση)
 14.Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία - Επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα (συζήτηση)
 15.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 16.Το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία» (συζήτηση)
 17.Δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης ***I (συζήτηση)
 18.Η Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για τη μελλοντική κινητικότητα στην ΕΕ (συζήτηση)
 19.Κατάθεση εγγράφων
 20.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Ουγκάντα, σύλληψη βουλευτών της αντιπολίτευσης (2018/2840(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την Ουγκάντα και τη σύλληψη βουλευτών της αντιπολίτευσης (B8-0364/2018

—   Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero και Florent Marcellesi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Piernicola Pedicini σχετικά με την Ουγκάντα και τη σύλληψη βουλευτών της αντιπολίτευσης (B8-0365/2018

—   Elena Valenciano, Soraya Post και Norbert Neuser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την Ουγκάντα και συγκεκριμένα τη σύλληψη βουλευτών της αντιπολίτευσης (B8-0367/2018

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου και Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Ουγκάντα και τη σύλληψη βουλευτών της αντιπολίτευσης (B8-0368/2018

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere και Ramón Luis Valcárcel Siso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την Ουγκάντα και τη σύλληψη βουλευτών της αντιπολίτευσης (B8-0372/2018

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström και Filiz Hyusmenova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την Ουγκάντα και τη σύλληψη βουλευτών της αντιπολίτευσης (B8-0378/2018).

II.   Μιανμάρ και συγκεκριμένα η υπόθεση των δημοσιογράφων Wa Lone και Kyaw Soe Oo (2018/2841(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bodil Valero και Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Μιανμάρ και συγκεκριμένα την υπόθεση των δημοσιογράφων Wa Lone και Kyaw Soe Oo (B8-0371/2018

—   Charles Tannock, Amjad Bashir, Ruža Tomašić, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Nosheena Mobarik και Branislav Škripek,εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη Μιανμάρ και συγκεκριμένα την υπόθεση των δημοσιογράφων Wa Lone και Kyaw Soe Oo (B8-0374/2018

—   Elena Valenciano, Soraya Post και Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη Μιανμάρ και συγκεκριμένα την υπόθεση των δημοσιογράφων Wa Lone και Kyaw Soe Oo (B8-0376/2018

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τη Μιανμάρ και συγκεκριμένα την υπόθεση των δημοσιογράφων Wa Lone και Kyaw Soe Oo (B8-0379/2018

—   Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Helmut Scholz, Τάκης Χατζηγεωργίου, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina και Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Μιανμάρ και συγκεκριμένα την υπόθεση των δημοσιογράφων Wa Lone και Kyaw Soe Oo (B8-0380/2018

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Tokia Saïfi, Milan Zver, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Inese Vaidere και Ramón Luis Valcárcel Siso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Μιανμάρ και συγκεκριμένα την υπόθεση των δημοσιογράφων Wa Lone και Kyaw Soe Oo (B8-0381/2018

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström και Filiz Hyusmenova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Μιανμάρ και συγκεκριμένα την υπόθεση των δημοσιογράφων Wa Lone και Kyaw Soe Oo (B8-0382/2018).

III.   Καμπότζη και συγκεκριμένα η υπόθεση Kem Sokha (2018/2842(RSP))

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski, Hans-Olaf Henkel, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská και Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την Καμπότζη και συγκεκριμένα την υπόθεση Kem Sokha (B8-0366/2018

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao, σχετικά με την Καμπότζη και συγκεκριμένα την υπόθεση Kem Sokha (B8-0369/2018

—   Elena Valenciano, Soraya Post, David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την Καμπότζη και συγκεκριμένα την υπόθεση Kem Sokha (B8-0370/2018

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez και Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Καμπότζη και συγκεκριμένα την υπόθεση Kem Sokha (B8-0373/2018

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere και Ramón Luis Valcárcel Siso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την Καμπότζη και συγκεκριμένα την υπόθεση Kem Sokha, (B8-0375/2018

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström και Filiz Hyusmenova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την Καμπότζη και συγκεκριμένα την υπόθεση Kem Sokha, (B8-0377/2018).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού.


3. H κατάσταση της Ένωσης (συζήτηση)

Δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής: H κατάσταση της Ένωσης (2018/2736(RSP))

Ο Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη δήλωση εν συνεχεία της ομιλίας του Jean-Claude Juncker.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Kazimierz Michał Ujazdowski, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Claude Juncker και Karoline Edtstadler (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, Georg Mayer, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Kathleen Van Brempt, Yannick Jadot, Νικόλαος Χουντής, Angelo Ciocca, Franck Proust, Eric Andrieu, Esteban González Pons, Tanja Fajon, Paulo Rangel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria João Rodrigues, Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Othmar Karas, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Esther de Lange, Iratxe García Pérez και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Λευτέρης Χριστοφόρου, José Blanco López, Νότης Μαριάς, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Δημήτριος Παπαδημούλης, Fabio Massimo Castaldo, Γεώργιος Επιτήδειος, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Νεοκλής Συλικιώτης, Andor Deli, Maria Gabriela Zoană, Henna Virkkunen, Răzvan Popa, Μαρία Σπυράκη, Maria Grapini, João Ferreira και Κωνσταντίνος Παπαδάκης.

Παρεμβαίνουν οι Steven Woolfe, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Gabriele Zimmer, Nils Torvalds, Syed Kamall, Udo Bullmann και Manfred Weber.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.20 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

4. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.31.


5. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (Άρθρο 69γ του Κανονισμού) (έγκριση)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε από τις Ομάδες EFDD και ENF αίτημα να τεθεί σε ψηφοφορία απόφαση της επιτροπής LIBE για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων στη βάση της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)) Εισηγήτρια: Tanja Fajon (A8-0261/2016), όπως αναφέρεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της Δευτέρας 10 Σεπτεμβρίου 2018 (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.9.2018).
Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί αύριο, σύμφωνα με το άρθρο 69γ, παράγραφος 2, του Κανονισμού.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν έχει λάβει αίτημα από μία ή περισσότερες πολιτικές ομάδες ή από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο σχετικά με οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες αποφάσεις έναρξης διοργανικών διαπραγματεύσεων που ανακοινώθηκαν στα Συνοπτικά Πρακτικά της Δευτέρας 10 Σεπτεμβρίου 2018 (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.9.2018).

Οι επιτροπές JURI, ITRE, TRAN, EMPL, LIBE, ECON και IMCO μπορούν συνεπώς να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις πριν τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 69γ, παράγραφος 2, του Κανονισμού.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Edouard Martin, σχετικά με τις κυρώσεις που ανακοινώθηκαν χθες (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2018) (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινήσεις), και Dobromir Sośnierz και Karol Karski σχετικά με τα λεχθέντα από ορισμένους βουλευτές κατά τη διάρκεια της συζήτησης σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2018).


6. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


6.1. Ονομαστικές ποσότητες για τη διάθεση στην αγορά της Ένωσης shochu μονής απόσταξης ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 όσον αφορά τις ονομαστικές ποσότητες για τη διάθεση στην αγορά της Ένωσης shochu μονής απόσταξης που παράγεται σε άμβυκα και εμφιαλώνεται στην Ιαπωνία [COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0334)


6.2. Τροποποίηση του μνημονίου συνεργασίας ΗΠΑ-ΕΕ (εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της τροποποίησης 1 του μνημονίου συνεργασίας ΝΑΤ-I-9406 μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης [05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο2)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0335)

Το Σώμα εγκρίνει την τροποποίηση του πρωτοκόλλου.


6.3. Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Καναδά και της ΕΕ (προσχώρηση της Κροατίας) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Κροατίας [12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Francisco Assis (A8-0256/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο3)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0336)

Το Σώμα εγκρίνει την τροποποίηση της συμφωνίας.


6.4. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0337)

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία: Axel Voss (εισηγητής)

Μετά την ψηφοφορία: Axel Voss, για να ζητήσει την αναπομπή του θέματος στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού (το Σώμα εγκρίνει το αίτημα) και David Coburn.


6.5. Έλεγχοι ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 [COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Mady Delvaux και Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0338)


6.6. Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου [COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0339)


6.7. Η κατάσταση στην Ουγγαρία (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση να κληθεί το Συμβούλιο να διαπιστώσει, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης από την Ουγγαρία των αξιών στις οποίες θεμελιώνεται η Ένωση [2017/2131(INL)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

(Πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο και 2/3 των ψηφισάντων για την τελική ψηφοφορία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0340)


6.8. Αυτόνομα οπλικά συστήματα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 και B8-0362/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο8)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0308/2018

(αντικαθιστά τις B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 και B8-0362/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Fernando Ruas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Ana Gomes, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Arne Lietz, Clare Moody, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Max Andersson, Klaus Buchner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0341)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0359/2018 καταπίπτει.)


6.9. Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ [2017/2271(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Elmar Brok (A8-0251/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο9)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατατέθηκε από την Ομάδα ENF)

Απορρίπτεται

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατατέθηκε από την Ομάδα GUE/NGL)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατατέθηκε από την επιτροπή AFET)

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0342)

Παρεμβάσεις

Ο Knut Fleckenstein υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 3, η οποία κρατείται.


6.10. Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας [2017/2274(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Bas Belder (A8-0252/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0343)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος


7. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Axel Voss - A8-0245/2018
Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Daniel Hannan, Diane James, Morten Messerschmidt, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Francis Zammit Dimech, Jonathan Arnott, Eleonora Forenza, Stanisław Żółtek, Marian Harkin και Dobromir Sośnierz

Έκθεση Mady Delvaux και Juan Fernando López Aguilar - A8-0394/2017
Morten Messerschmidt και Monica Macovei

Έκθεση Ignazio Corrao - A8-0405/2017
Morten Messerschmidt και Monica Macovei

Έκθεση Judith Sargentini - A8-0250/2018
Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Krisztina Morvai, Christelle Lechevalier, Tibor Szanyi, Bruno Gollnisch, Marek Jurek, Anna Maria Corazza Bildt, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Rupert Matthews, Csaba Sógor, Jonathan Arnott, Dobromir Sośnierz, Eleonora Forenza και Miapetra Kumpula-Natri

Κοινή πρόταση ψηφίσματος: Αυτόνομα οπλικά συστήματα (RC-B8-0308/2018)
Christelle Lechevalier και Jonathan Arnott

Έκθεση Elmar Brok - A8-0251/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Mirosław Piotrowski, Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Bruno Gollnisch, Jude Kirton-Darling, Rupert Matthews και Adam Szejnfeld

Έκθεση Bas Belder - A8-0252/2018
Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jude Kirton-Darling, Csaba Sógor και Thomas Mann.


8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση).

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.36.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος

9. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.00.


10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


11. Το μέλλον των συντάξεων: καταπολέμηση της ιδιωτικοποίησης και ενίσχυση των δημόσιων, καθολικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων

Το μέλλον των συντάξεων: καταπολέμηση της ιδιωτικοποίησης και ενίσχυση των δημόσιων, καθολικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης (2018/2843(RSP))

Παρεμβαίνει o João Pimenta Lopes o οποίος ανοίγει τη συζήτηση κατόπιν προτάσεως της Ομάδας GUE/NGL.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής) και Karoline Edtstadler (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου).

Παρεμβαίνουν οι Heinz K. Becker, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ulrike Trebesius, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tim Aker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Brian Hayes, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ivo Vajgl, Ana Miranda, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Steeve Briois, Ελευθέριος Συναδινός, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Klaus Buchner, Paloma López Bermejo, Steven Woolfe, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Νότης Μαριάς, Izaskun Bilbao Barandica, Νεοκλής Συλικιώτης, Dobromir Sośnierz, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Younous Omarjee, Romana Tomc, Evelyn Regner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Geoffroy Didier, Κώστας Μαυρίδης, Michaela Šojdrová και Michael Detjen.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Bogusław Liberadzki, Alfred Sant, Vilija Blinkevičiūtė, Josef Weidenholzer και Péter Niedermüller.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger και Karoline Edtstadler.

Η συζήτηση περατώνεται.


12. Παρουσίαση από το Συμβουλίου της θέσης του επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού - οικονομικό έτος 2019 (συζήτηση)

Δήλωση του Συμβουλίου: Παρουσίαση από το Συμβουλίου της θέσης του επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού - οικονομικό έτος 2019 (2018/2737(RSP))

Ο Hartwig Löger (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger (μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Daniele Viotti (εισηγητής), Paul Rübig (εισηγητής) και Jean Arthuis (πρόεδρος της επιτροπής BUDG).

Παρεμβαίνει ο Hartwig Löger.

Η συζήτηση περατώνεται.


13. Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Η Cornelia Ernst παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Romeo Franz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Λάμπρος Φουντούλης και Carlos Coelho.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Juan Fernando López Aguilar, Νότης Μαριάς και Κώστας Χρυσόγονος.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Cornelia Ernst.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2018.


14. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία - Επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία [2018/2035(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000063/2018) που κατέθεσαν οι Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini και Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI προς το Συμβούλιο: Επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα (B8-0036/2018)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000064/2018) που κατέθεσαν οι Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini και Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI προς την Επιτροπή: Επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα (B8-0037/2018)

Ο Mark Demesmaeker παρουσιάζει την έκθεσή του.

Ο Lukas Mandl αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Οι Karoline Edtstadler (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι John Flack (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Karl-Heinz Florenz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Christel Schaldemose, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Forenza, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane James, μη εγγεγραμμένη, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Nils Torvalds, Davor Škrlec, Liadh Ní Riada, John Stuart Agnew, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Reinhard Bütikofer, Danilo Oscar Lancini, Annie Schreijer-Pierik, Eric Andrieu, Frédérique Ries, Margrete Auken, Xabier Benito Ziluaga, Mireille D'Ornano, Seán Kelly, Jo Leinen, Gesine Meissner, Reinhard Bütikofer, João Ferreira, José Inácio Faria, Jytte Guteland, Pavel Telička, Bronis Ropė, Henna Virkkunen, Monika Smolková, Elsi Katainen, Linnéa Engström και Christophe Hansen.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Massimo Paolucci, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Stanislav Polčák, Tiemo Wölken, Florent Marcellesi και Simona Bonafè.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ana Miranda, Younous Omarjee, Γεώργιος Επιτήδειος, Clara Eugenia Aguilera García, Igor Šoltes, Ricardo Serrão Santos και Soledad Cabezón Ruiz.

Παρεμβαίνουν οι Jyrki Katainen και Karoline Edtstadler.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Davor Škrlec, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini και Joëlle Mélin εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία: επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα (2018/2589(RSP)) (B8-0363/2018).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.10 και σημείο 10.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2018.


15. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Η Ομάδα EFDD γνωστοποίησε στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου ότι η Sophie Montel δεν είναι πλέον μέλος της ομάδας, με ισχύ από 13ης Σεπτεμβρίου 2018. Εις το εξής λογίζεται μεταξύ των μη εγγεγραμμένων.


16. Το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία» (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία» [2017/2254(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

Η Karin Kadenbach παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Lieve Wierinck (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Matt Carthy (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Renate Sommer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Miriam Dalli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bolesław G. Piecha, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jan Huitema, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane James, μη εγγεγραμμένη, Miroslav Mikolášik, Clara Eugenia Aguilera García, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Marcus Pretzell, Annie Schreijer-Pierik, Biljana Borzan, José Inácio Faria, Soledad Cabezón Ruiz και Alojz Peterle.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Gilles Pargneaux και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Ricardo Serrão Santos και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis και Karin Kadenbach.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2018.


17. Δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης με σκοπό την παροχή πληροφοριών, διαδικασιών και υπηρεσιών υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 [COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

Η Marlene Mizzi παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nicola Danti, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Maria Grapini, Eva Maydell, Michela Giuffrida και Bendt Bendtsen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Elżbieta Bieńkowska και Marlene Mizzi.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2018.


18. Η Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για τη μελλοντική κινητικότητα στην ΕΕ (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για τη μελλοντική κινητικότητα στην ΕΕ [2017/2257(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

Ο István Ujhelyi παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Damiano Zoffoli (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Luis de Grandes Pascual, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Brando Benifei, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Matthijs van Miltenburg, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jakop Dalunde, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tania González Peñas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Ruža Tomašić, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Stanislav Polčák και Maria Grapini.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και István Ujhelyi.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2018.


19. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 19/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0086/2018 - C8-0393/2018 - 2018/2221(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 20/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0087/2018 - C8-0400/2018 - 2018/2224(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 21/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0088/2018 - C8-0401/2018 - 2018/2225(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-10/C/18 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0089/2018 - C8-0402/2018 - 2018/2226(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 2/2018 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0090/2018 - C8-0403/2018 - 2018/2227(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG


20. Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DEC 17/2018 και DEC 18/2018 - Τμήμα III - Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην εκφέρει αντιρρήσεις ως προς τις μεταφορές πιστώσεων 1-INF/2018 και 2-INF/2018 - Δικαστήριο.

Σύμφνα με το άρθρο 27 παράγραφος του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την έγκριση των μεταφορών πιστώσεων DEC 11/2018, DEC 12/2018, DEC 13/2018, DEC 14/2018, DEC 15/2018, DEC 16/2018, DEC 17/2018 και DEC 18/2018 - Τμήμα III - Επιτροπή.


21. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 626.050/OJJE).


22. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 22.44.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Franz, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Michel, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου