Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 287kWORD 79k
Kolmapäev, 12. september 2018 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Euroopa Liidu olukord (arutelu)
 4.Istungi jätkamine
 5.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c)(heakskiitmine)
 6.Hääletused
  
6.1.Liidu turule lastava ühekordselt destilleeritud shochu nimikogused ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
6.2.USA ja ELi vahelise koostöömemorandumi muudatus (lennuliikluse korraldamise süsteemi kasutuselevõtmine) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
6.3.Lennutranspordileping Kanada ja ELi vahel (Horvaatia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
6.4.Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul ***I (hääletus)
  
6.5.Liitu siseneva või liidust väljuva sularaha kontroll ***I (hääletus)
  
6.6.Rahapesu vastu võitlemine kriminaalõiguse abil ***I (hääletus)
  
6.7.Olukord Ungaris (hääletus)
  
6.8.Autonoomsed relvasüsteemid (hääletus)
  
6.9.ELi ja USA suhete seis (hääletus)
  
6.10.ELi ja Hiina suhete seis (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Istungi jätkamine
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Pensionide tulevik ning võitlus erastamise vastu ja avalike üldiste sotsiaalkindlustussüsteemide tugevdamine (temaatiline arutelu)
 12.Nõukogu seisukoha tutvustamine üldeelarve projekti kohta – eelarveaasta 2019 (arutelu)
 13.Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumine ***I (arutelu)
 14.Euroopa strateegia plasti kohta ringmajanduses - Võimalused kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide vahelise seose tugevdamiseks (arutelu)
 15.Fraktsioonide koosseis
 16.Antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks ette nähtud Euroopa terviseühtsuse tegevuskava (arutelu)
 17.Ühtne digivärav ***I (arutelu)
 18.Liikuv Euroopa ja ELi liikuvuse tuleviku tegevuskava (arutelu)
 19.Esitatud dokumendid
 20.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.00.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 135 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Opositsiooni esindavate parlamendiliikmete vahistamine Ugandas (2018/2840(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel opositsiooni esindavate parlamendiliikmete vahistamise kohta Ugandas (B8-0364/2018);

—   Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero ja Florent Marcellesi fraktsiooni Verts/ALE nimel Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Piernicola Pedicini opositsiooni esindavate parlamendiliikmete vahistamise kohta Ugandas (B8-0365/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post ja Norbert Neuser fraktsiooni S&D nimel Uganda kohta, eelkõige opositsiooni esindavate parlamendiliikmete vahistamise kohta (B8-0367/2018);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ja Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel opositsiooni esindavate parlamendiliikmete vahistamise kohta Ugandas (B8-0368/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere ja Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel opositsiooni esindavate parlamendiliikmete vahistamise kohta Ugandas (B8-0372/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ja Filiz Hyusmenova fraktsiooni ALDE nimel opositsiooni esindavate parlamendiliikmete vahistamise kohta Ugandas (B8-0378/2018).

II.   Myanmar ja ajakirjanike Wa Lone ja Kyaw Soe Oo juhtum (2018/2841(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bodil Valero ja Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel Myanmari ja ajakirjanike Wa Lone ja Kyaw Soe Oo juhtumi kohta (B8-0371/2018);

—   Charles Tannock, Amjad Bashir, Ruža Tomašić, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Nosheena Mobarik ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel Myanmari ja ajakirjanike Wa Lone ja Kyaw Soe Oo juhtumi kohta (B8-0374/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post ja Neena Gill fraktsiooni S&D nimel Myanmari ja ajakirjanike Wa Lone ja Kyaw Soe Oo juhtumi kohta (B8-0376/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel Myanmari ja ajakirjanike Wa Lone ja Kyaw Soe Oo juhtumi kohta (B8-0379/2018);

—   Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina ja Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel Myanmari ja ajakirjanike Wa Lone ja Kyaw Soe Oo juhtumi kohta (B8-0380/2018);

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Tokia Saïfi, Milan Zver, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Inese Vaidere ja Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel Myanmari ja ajakirjanike Wa Lone ja Kyaw Soe Oo juhtumi kohta (B8-0381/2018);

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ja Filiz Hyusmenova fraktsiooni ALDE nimel Myanmari ja ajakirjanike Wa Lone ja Kyaw Soe Oo juhtumi kohta (B8-0382/2018).

III.   Kambodža ja Kem Sokha juhtum (2018/2842(RSP))

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski, Hans-Olaf Henkel, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská ja Ryszard Czarnecki, Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel Kambodža ja Kem Sokha juhtumi kohta, (B8-0366/2018);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao Kambodža ja Kem Sokha juhtumi kohta (B8-0369/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, David Martin fraktsiooni S&D nimel Kambodža ja Kem Sokha juhtumi kohta (B8-0370/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez ja Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel Kambodža ja Kem Sokha juhtumi kohta (B8-0373/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere ja Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel Kambodža ja Kem Sokha juhtumi kohta (B8-0375/2018);

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ja Filiz Hyusmenova fraktsiooni ALDE nimel Kambodža ja Kem Sokha juhtumi kohta (B8-0377/2018).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 162.


3. Euroopa Liidu olukord (arutelu)

Komisjoni presidendi avaldus: Euroopa Liidu olukord (2018/2736(RSP))

Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esines avaldusega.

President tegi pärast Jean-Claude Junckeri sõnavõttu lühikese avalduse.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel ja Kazimierz Michał Ujazdowski (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võtsid Jean-Claude Juncker ja Karoline Edtstadler (nõukogu eesistuja).

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, Georg Mayer, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Kathleen Van Brempt, Yannick Jadot, Nikolaos Chountis, Angelo Ciocca, Franck Proust, Eric Andrieu, Esteban González Pons, Tanja Fajon, Paulo Rangel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria João Rodrigues, Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Othmar Karas, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Esther de Lange, Iratxe García Pérez ja Seán Kelly.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lefteris Christoforou, José Blanco López, Notis Marias, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Dimitrios Papadimoulis, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Neoklis Sylikiotis, Andor Deli, Maria Gabriela Zoană, Henna Virkkunen, Răzvan Popa, Maria Spyraki, Maria Grapini, João Ferreira ja Konstantinos Papadakis.

Sõna võtsid Steven Woolfe, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Gabriele Zimmer, Nils Torvalds, Syed Kamall, Udo Bullmann ja Manfred Weber.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 12.20 kuni hääletuseni.)


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

4. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.31.


5. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c)(heakskiitmine)

President andis teada, et ta oli saanud fraktsioonidelt EFDD ja ENF hääletustaotluse LIBE-komisjoni otsuse kohta alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)) Raportöör: Tanja Fajon (A8-0261/2016), teatavaks tehtud esmaspäeva, 10. septembri 2018. aasta protokollis (10.9.2018 protokollipunkt 8).
Hääletus toimub kodukorra artikli 69c lõike 2 kohaselt samal päeval.

President andis teada, et ta ei olnud saanud vähemalt keskmisele lävendile vastavalt arvult parlamendiliikmetelt või ühelt või mitmelt fraktsioonilt taotlusi institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise muude otsuste kohta, mis tehti teatavaks esmaspäeva, 10. septembri 2018. aasta protokollis (10.9.2018 protokollipunkt 8).

Komisjonid JURI, ITRE, TRAN, EMPL, LIBE, ECON ja IMCO said seega pärast kodukorra artikli 69c lõikes 2 osutatud tähtaja möödumist läbirääkimisi alustada.

°
° ° °

Sõna võtsid Edouard Martin eelmisel päeval teada antud karistuste kohta (11.9.2018 protokollipunkt 17) (president täpsustas) ning Dobromir Sośnierz ja Karol Karski mõningate parlamendiliikmete poolt Ungari olukorda käsitleva arutelu ajal tehtud avalduste kohta (11.9.2018 protokollipunkt 11).


6. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


6.1. Liidu turule lastava ühekordselt destilleeritud shochu nimikogused ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 110/2008 seoses nimikogustega, et lasta liidu turule ühekordselt destilleeritud shochu, mis on valmistatud „pot still“ meetodil ja villitud Jaapanis [COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0334)


6.2. USA ja ELi vahelise koostöömemorandumi muudatus (lennuliikluse korraldamise süsteemi kasutuselevõtmine) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise koostöömemorandumi NAT-I-9406 esimese muudatuse liidu nimel allakirjutamise kohta [05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0335)

Parlament andis nõusoleku protokolli muutmiseks.


6.3. Lennutranspordileping Kanada ja ELi vahel (Horvaatia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Kanada ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise lennutranspordilepingu muutmise protokolli liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga [12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Francisco Assis (A8-0256/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0336)

Parlament andis nõusoleku lepingu muutmiseks.


6.4. Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0337)

Sõnavõtud

Enne hääletust: Axel Voss (raportöör)

Pärast hääletust: Axel Voss, kes nõudis küsimuse vastutavale komisjonile tagasi saatmist institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4, (parlament kiitis taotluse heaks) ja David Coburn.


6.5. Liitu siseneva või liidust väljuva sularaha kontroll ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liitu sisse toodava või liidust välja viidava sularaha kontrollimise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1889/2005 [COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöörid: Mady Delvaux ja Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0338)


6.6. Rahapesu vastu võitlemine kriminaalõiguse abil ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb rahapesu vastu võitlemist kriminaalõiguse abil [COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0339)


6.7. Olukord Ungaris (hääletus)

Raport ettepaneku kohta, millega kutsutakse nõukogu üles järeldama Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 alusel ilmset ohtu, et Ungari rikub oluliselt liidu aluseks olevaid väärtusi [2017/2131(INL)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

(Parlamendi koosseisu enamus ja antud häälte 2/3 enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0340)


6.8. Autonoomsed relvasüsteemid (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 ja B8-0362/2018

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0308/2018

(asendades B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 ja B8-0362/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Michael Gahler, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Fernando Ruas fraktsiooni PPE nimel;

—   Ana Gomes, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Arne Lietz, Clare Moody fraktsiooni S&D nimel;

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel;

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Max Andersson, Klaus Buchner fraktsooni Verts/ALE nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0341)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0359/2018 muutus kehtetuks.)


6.9. ELi ja USA suhete seis (hääletus)

Raport ELi ja USA suhete seisu kohta [2017/2271(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Elmar Brok (A8-0251/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitas fraktsioon ENF)

Tagasi lükatud

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitas fraktsioon GUE/NGL)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitas AFET-komisjon)

Vastu võetud (P8_TA(2018)0342)

Sõnavõtud

Knut Fleckenstein esitas muudatusettepaneku 3 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


6.10. ELi ja Hiina suhete seis (hääletus)

Raport ELi ja Hiina suhete seisu kohta [2017/2274(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Bas Belder (A8-0252/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0343)

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident


7. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Axel Voss - A8-0245/2018
Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Daniel Hannan, Diane James, Morten Messerschmidt, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Francis Zammit Dimech, Jonathan Arnott, Eleonora Forenza, Stanisław Żółtek, Marian Harkin ja Dobromir Sośnierz

Raport: Mady Delvaux ja Juan Fernando López Aguilar - A8-0394/2017
Morten Messerschmidt ja Monica Macovei

Raport: Ignazio Corrao - A8-0405/2017
Morten Messerschmidt ja Monica Macovei

Raport: Judith Sargentini - A8-0250/2018
Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Krisztina Morvai, Christelle Lechevalier, Tibor Szanyi, Bruno Gollnisch, Marek Jurek, Anna Maria Corazza Bildt, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Rupert Matthews, Csaba Sógor, Jonathan Arnott, Dobromir Sośnierz, Eleonora Forenza ja Miapetra Kumpula-Natri

Resolutsiooni ühisettepanek: Autonoomsed relvasüsteemid (RC-B8-0308/2018)
Christelle Lechevalier ja Jonathan Arnott

Raport: Elmar Brok - A8-0251/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Mirosław Piotrowski, Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Bruno Gollnisch, Jude Kirton-Darling, Rupert Matthews ja Adam Szejnfeld

Raport: Bas Belder - A8-0252/2018
Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jude Kirton-Darling, Csaba Sógor ja Thomas Mann.


8. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 14.36.)


ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident

9. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.00.


10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


11. Pensionide tulevik ning võitlus erastamise vastu ja avalike üldiste sotsiaalkindlustussüsteemide tugevdamine (temaatiline arutelu)

Pensionide tulevik ning võitlus erastamise vastu ja avalike üldiste sotsiaalkindlustussüsteemide tugevdamine (2018/2843(RSP))

Sõna võttis João Pimenta Lopes, et juhatada sisse fraktsiooni GUE/NGL pakutud arutelu.

Sõna võtsid Günther Oettinger (komisjoni liige) ja Karoline Edtstadler (nõukogu eesistuja).

Sõna võtsid Heinz K. Becker fraktsiooni PPE nimel, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, Ulrike Trebesius fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Martin Schirdewan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tim Aker fraktsiooni EFDD nimel, Joëlle Mélin fraktsiooni ENF nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Brian Hayes, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ivo Vajgl, Ana Miranda, Kostadinka Kuneva, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Klaus Buchner, Paloma López Bermejo, Steven Woolfe, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Dobromir Sośnierz, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Younous Omarjee, Romana Tomc, Evelyn Regner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Geoffroy Didier, Costas Mavrides, Michaela Šojdrová ja Michael Detjen.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Bogusław Liberadzki, Alfred Sant, Vilija Blinkevičiūtė, Josef Weidenholzer ja Péter Niedermüller.

Sõna võtsid Günther Oettinger ja Karoline Edtstadler.

Arutelu lõpetati.


12. Nõukogu seisukoha tutvustamine üldeelarve projekti kohta – eelarveaasta 2019 (arutelu)

Nõukogu avaldus: Nõukogu seisukoha tutvustamine üldeelarve projekti kohta – eelarveaasta 2019 (2018/2737(RSP))

Hartwig Löger (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.

Sõna võttis Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Daniele Viotti (raportöör), Paul Rübig (raportöör) ja Jean Arthuis (BUDG-komisjoni esimees).

Sõna võttis Hartwig Löger.

Arutelu lõpetati.


13. Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Cornelia Ernst tutvustas raportit.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel, Romeo Franz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Lampros Fountoulis ja Carlos Coelho.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias ja Kostas Chrysogonos.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Cornelia Ernst.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2018 protokollipunkt 10.5.


14. Euroopa strateegia plasti kohta ringmajanduses - Võimalused kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide vahelise seose tugevdamiseks (arutelu)

Raport, mis käsitleb Euroopa strateegiat plasti kohta ringmajanduses [2018/2035(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000063/2018), mille esitasid Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini ja Joëlle Mélin ENVI-komisjoni nimel nõukogule: Võimalused kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide vahelise seose tugevdamiseks (B8-0036/2018)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000064/2018), mille esitasid Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini ja Joëlle Mélin ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Võimalused kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide vahelise seose tugevdamiseks (B8-0037/2018)

Mark Demesmaeker tutvustas raportit.

Lukas Mandl esitas küsimused.

Karoline Edtstadler (nõukogu eesistuja) ja Jyrki Katainen (komisjoni asepresident) vastasid küsimustele.

Sõna võtsid John Flack (PECH-komisjoni arvamuse koostaja), Karl-Heinz Florenz fraktsiooni PPE nimel, Christel Schaldemose fraktsiooni S&D nimel, James Nicholson fraktsiooni ECR nimel, Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel, Marco Affronte fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eleonora Forenza fraktsiooni GUE/NGL nimel, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel, Sylvie Goddyn fraktsiooni ENF nimel, Diane James (fraktsioonilise kuuluvuseta), Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Nils Torvalds, Davor Škrlec, Liadh Ní Riada, John Stuart Agnew, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Reinhard Bütikofer, Danilo Oscar Lancini, Annie Schreijer-Pierik, Eric Andrieu, Frédérique Ries, Margrete Auken, Xabier Benito Ziluaga, Mireille D'Ornano, Seán Kelly, Jo Leinen, Gesine Meissner, Reinhard Bütikofer, João Ferreira, José Inácio Faria, Jytte Guteland, Pavel Telička, Bronis Ropė, Henna Virkkunen, Monika Smolková, Elsi Katainen, Linnéa Engström ja Christophe Hansen.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Sõna võtsid Massimo Paolucci, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Stanislav Polčák, Tiemo Wölken, Florent Marcellesi ja Simona Bonafè.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, Ana Miranda, Younous Omarjee, Georgios Epitideios, Clara Eugenia Aguilera García, Igor Šoltes, Ricardo Serrão Santos ja Soledad Cabezón Ruiz.

Sõna võtsid Jyrki Katainen ja Karoline Edtstadler.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Davor Škrlec, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini ja Joëlle Mélin ENVI-komisjoni nimel ringmajanduse paketi rakendamise ning kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide vahelise seose tugevdamise kohta (2018/2589(RSP)) (B8-0363/2018).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: punkt 10.10 ja 13.9.2018 protokollipunkt 10.11.


15. Fraktsioonide koosseis

Fraktsioon EFDD oli presidendile teada andnud, et Sophie Montel ei kuulu alates 13. septembrist 2018 sellesse fraktsiooni. Ta on fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliige.


16. Antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks ette nähtud Euroopa terviseühtsuse tegevuskava (arutelu)

Raport antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks ette nähtud Euroopa terviseühtsuse tegevuskava kohta [2017/2254(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

Karin Kadenbach tutvustas raportit.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige).

Sõna võtsid Lieve Wierinck (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Matt Carthy (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Renate Sommer fraktsiooni PPE nimel, Miriam Dalli fraktsiooni S&D nimel, Bolesław G. Piecha fraktsiooni ECR nimel, Jan Huitema fraktsiooni ALDE nimel, Martin Häusling fraktsiooni Verts/ALE nimel, Stefan Eck fraktsiooni GUE/NGL nimel, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel, Joëlle Mélin fraktsiooni ENF nimel, Diane James (fraktsioonilise kuuluvuseta), Miroslav Mikolášik, Clara Eugenia Aguilera García, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Marcus Pretzell, Annie Schreijer-Pierik, Biljana Borzan, José Inácio Faria, Soledad Cabezón Ruiz ja Alojz Peterle.

ISTUNGI JUHATAJA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
asepresident

Sõna võtsid Gilles Pargneaux ja Nicola Caputo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ricardo Serrão Santos ja Notis Marias.

Sõna võtsid Vytenis Povilas Andriukaitis ja Karin Kadenbach.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2018 protokollipunkt 10.12.


17. Ühtne digivärav ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühtne digivärav teabe ja menetluste ning abi- ja probleemilahendamisteenuste pakkumiseks ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012 [COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

Marlene Mizzi tutvustas raportit.

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige).

Sõna võtsid Othmar Karas fraktsiooni PPE nimel, Nicola Danti fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Maria Grapini, Eva Maydell, Michela Giuffrida ja Bendt Bendtsen.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo ja Notis Marias.

Sõna võtsid Elżbieta Bieńkowska ja Marlene Mizzi.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2018 protokollipunkt 10.6.


18. Liikuv Euroopa ja ELi liikuvuse tuleviku tegevuskava (arutelu)

Raport liikuva Euroopa ja ELi liikuvuse tuleviku tegevuskava kohta [2017/2257(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

István Ujhelyi tutvustas raportit.

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võtsid Damiano Zoffoli (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Luis de Grandes Pascual fraktsiooni PPE nimel, Brando Benifei fraktsiooni S&D nimel, Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, Matthijs van Miltenburg fraktsiooni ALDE nimel, Jakop Dalunde fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tania González Peñas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Daniela Aiuto fraktsiooni EFDD nimel, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Ruža Tomašić, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Stanislav Polčák ja Maria Grapini.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võtsid Violeta Bulc ja István Ujhelyi.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2018 protokollipunkt 10.13.


19. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 19/2018 – III jagu – Komisjon (N8-0086/2018 - C8-0393/2018 - 2018/2221(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 20/2018 – III jagu – Komisjon (N8-0087/2018 - C8-0400/2018 - 2018/2224(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 21/2018 – III jagu – Komisjon (N8-0088/2018 - C8-0401/2018 - 2018/2225(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-10/C/18 – Euroopa Kontrollikoda (N8-0089/2018 - C8-0402/2018 - 2018/2226(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 2/2018 – Regioonide Komitee (N8-0090/2018 - C8-0403/2018 - 2018/2227(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG


20. Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 3 heaks kiita Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamised DEC 17/2018 ja DEC 18/2018 – III jagu – Komisjon.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artiklile 25 mitte esitada vastuväiteid assigneeringute ümberpaigutamistele 1-INF/2018 ja 2-INF/2018 – Euroopa Kohus.

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas eelarvepädevaid institutsioone vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 4 assigneeringute ümberpaigutamiste DEC 11/2018, DEC 12/2018, DEC 13/2018, DEC 14/2018, DEC 15/2018, DEC 16/2018, DEC 17/2018 ja DEC 18/2018 – III jagu – Komisjon heakskiitmisest.


21. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 626.050/OJJE).


22. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.44.

Klaus Welle

Rainer Wieland

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Michel, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Viimane päevakajastamine: 12. juuni 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika