Rodyklė 
Protokolas
PDF 296kWORD 80k
Trečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Sąjungos padėtis (diskusijos)
 4.Posėdžio atnaujinimas
 5.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (patvirtinimas)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  
6.1.Sąjungos rinkai pateikiamo vieno distiliavimo shochu vardiniai kiekiai ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.2.JAV ir ES bendradarbiavimo memorandumas (oro eismo valdymo sistemų diegimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.3.Kanados ir ES oro susisiekimo susitarimas (Kroatijos įstojimas į ES) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.4.Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ***I (balsavimas)
  
6.5.Į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolė ***I (balsavimas)
  
6.6.Kova su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis ***I (balsavimas)
  
6.7.Padėtis Vengrijoje (balsavimas)
  
6.8.Autonominių ginklų sistemos (balsavimas)
  
6.9.ES ir JAV santykių padėtis (balsavimas)
  
6.10.ES ir Kinijos santykių padėtis (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Posėdžio atnaujinimas
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Pensijų ateitis: kova su privatizavimu ir visuotinių valstybinių socialinės apsaugos sistemų stiprinimas (diskusija aktualia tema)
 12.Taryba pristato savo poziciją dėl 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto (diskusijos)
 13.Asmenų apsauga Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir laisvas tokių duomenų judėjimas ***I (diskusijos)
 14.Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija. Cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai (diskusijos)
 15.Frakcijų sudėtis
 16.Bendros sveikatos koncepcija grindžiamas Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų planas (diskusijos)
 17.Bendrieji skaitmeniniai vartai ***I (diskusijos)
 18.Europa kelyje. Judumo ateities ES darbotvarkė (diskusijos)
 19.Gauti dokumentai
 20.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto
 21.Kito posėdžio darbotvarkė
 22.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Uganda: opozicijai priklausančių parlamento narių areštas (2018/2840(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu – „Uganda: opozicijai priklausančių parlamento narių areštas“ (B8-0364/2018);

—   Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero ir Florent Marcellesi, Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Piernicola Pedicini – „Uganda: opozicijai priklausančių parlamento narių areštas“ (B8-0365/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post ir Norbert Neuser, S&D frakcijos vardu – dėl Ugandos, ypač opozicijai priklausančių parlamento narių arešto (B8-0367/2018);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ir Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu – „Uganda: opozicijai priklausančių parlamento narių areštas“ (B8-0368/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere ir Ramón Luis Valcárcel Siso PPE frakcijos vardu – „Uganda: opozicijai priklausančių parlamento narių areštas“ (B8-0372/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ir Filiz Hyusmenova ALDE frakcijos vardu – „Uganda: opozicijai priklausančių parlamento narių areštas“ (B8-0378/2018).

II.   Mianmaras, visų pirma žurnalistų Wa Lone ir Kyaw Soe Oo atvejis (2018/2841(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bodil Valero ir Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Mianmaro, visų pirma žurnalistų Wa Lone ir Kyaw Soe Oo atvejo, B8-0371/2018;

—   Charles Tannock, Amjad Bashir, Ruža Tomašić, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Nosheena Mobarik ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu – dėl Mianmaro, visų pirma žurnalistų Wa Lone ir Kyaw Soe Oo atvejo (B8-0374/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post ir Neena Gill S&D frakcijos vardu – dėl Mianmaro, visų pirma žurnalistų Wa Lone ir Kyaw Soe Oo atvejo (B8-0376/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu – dėl Mianmaro, visų pirma žurnalistų Wa Lone ir Kyaw Soe Oo atvejo (B8-0379/2018);

—   Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina ir Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Mianmaro, visų pirma žurnalistų Wa Lone ir Kyaw Soe Oo atvejo (B8-0380/2018);

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Tokia Saïfi, Milan Zver, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Inese Vaidere ir Ramón Luis Valcárcel Siso PPE frakcijos vardu – dėl Mianmaro, visų pirma žurnalistų Wa Lone ir Kyaw Soe Oo atvejo (B8-0381/2018);

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ir Filiz Hyusmenova ALDE frakcijos vardu – dėl Mianmaro, visų pirma žurnalistų Wa Lone ir Kyaw Soe Oo atvejo (B8-0382/2018).

III.   Kambodža, visų pirma Kemo Sokhos atvejis (2018/2842(RSP))

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski, Hans-Olaf Henkel, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská ir Ryszard Czarnecki, Monica Macovei ECR frakcijos vardu – dėl Kambodžos, visų pirma Kemo Sokhos atvejo (B8-0366/2018);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun ir Heidi Hautala, Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo ir Ignazio Corrao – dėl Kambodžos, visų pirma Kemo Sokhos atvejo (B8-0369/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, David Martin S&D frakcijos vardu – dėl Kambodžos, visų pirma Kemo Sokhos atvejo (B8-0370/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez ir Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Kambodžos, visų pirma Kemo Sokhos atvejo (B8-0373/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere ir Ramón Luis Valcárcel Siso PPE frakcijos vardu – dėl Kambodžos, visų pirma Kemo Sokhos atvejo (B8-0375/2018);

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ir Filiz Hyusmenova ALDE frakcijos vardu – dėl Kambodžos, visų pirma Kemo Sokhos atvejo (B8-0377/2018).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnį.


3. Sąjungos padėtis (diskusijos)

Komisijos pirmininko pareiškimas: Sąjungos padėtis (2018/2736(RSP))

Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimą.

Pirmininkas po Jean-Claude Juncker kalbos padarė trumpą pareiškimą.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Udo Bullmann S&D frakcijos vardu, Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu, Nicolas Bay ENF frakcijos vardu ir nepriklausomas Parlamento narys Kazimierz Michał Ujazdowski.

Kalbėjo: Jean-Claude Juncker ir Karoline Edtstadler (einanti Tarybos pirmininko pareigas).

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, Georg Mayer, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Kathleen Van Brempt, Yannick Jadot, Nikolaos Chountis, Angelo Ciocca, Franck Proust, Eric Andrieu, Esteban González Pons, Tanja Fajon, Paulo Rangel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria João Rodrigues), Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Othmar Karas (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Josef Weidenholzer, Esther de Lange, Iratxe García Pérez ir Seán Kelly.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lefteris Christoforou, José Blanco López, Notis Marias, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Dimitrios Papadimoulis, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Neoklis Sylikiotis, Andor Deli, Maria Gabriela Zoană, Henna Virkkunen, Răzvan Popa, Maria Spyraki, Maria Grapini, João Ferreira ir Konstantinos Papadakis.

Kalbėjo: Steven Woolfe, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Gabriele Zimmer, Nils Torvalds, Syed Kamall, Udo Bullmann ir Manfred Weber.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 12.20 val. iki balsuoti skirto laiko.)


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

4. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.31 val.


5. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (patvirtinimas)

Pirmininkas pranešė, kad gavo EFDD ir ENF frakcijų prašymą balsuoti dėl LIBE komiteto sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas pagal pranešimą dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Kosovas) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)), pranešėja: Tanja Fajon (A8-0261/2016), apie kurį paskelbta 2018 m. rugsėjo 10 d., pirmadienio, protokole (2018 09 10 protokolo 8 punktas).
Balsuojama bus rytoj pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį.

Pirmininkas pranešė, kad negavo ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus arba frakcijos ar frakcijų prašymo dėl kitų sprendimų pradėti tarpinstitucines derybas, apie kuriuos paskelbta 2018 m. rugsėjo 10 d., pirmadienio, protokole.

Taigi JURI, ITRE, TRAN, EMPL, LIBE, ECON ir IMCO komitetai galėjo pradėti derybas pasibaigus Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalyje numatytam terminui.

°
° ° °

Kalbėjo: Edouard Martin dėl vakar paskelbtų nuobaudų (2018 09 11 protokolo 17 punktas) (pirmininkas pateikė paaiškinimų) ir Dobromir Sośnierz ir Karol Karski dėl kai kurių Parlamento narių išsakytų žodžių per diskusijas tema Padėtis Vengrijoje“ (2018 09 11 protokolo 11 punktas).


6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


6.1. Sąjungos rinkai pateikiamo vieno distiliavimo shochu vardiniai kiekiai ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Sąjungos rinkai pateikiamo vieno distiliavimo shochu, pagaminto naudojant distiliavimo įrangą „Pot still“ ir išpilstyto Japonijoje, vardinių kiekių iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 110/2008 [COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0334).


6.2. JAV ir ES bendradarbiavimo memorandumas (oro eismo valdymo sistemų diegimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo memorandumo NAT-I-9406 1 dalinio pakeitimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Rolandas Paksas (A8-0214/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0335).

Parlamentas pritarė daliniam protokolo pakeitimui.


6.3. Kanados ir ES oro susisiekimo susitarimas (Kroatijos įstojimas į ES) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Kanados ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių susitarimas dėl oro susisiekimo, sudarymo Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto [12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Francisco Assis (A8-0256/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0336).

Parlamentas pritarė daliniam susitarimo pakeitimui.


6.4. Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Axel Voss (A8-0245/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

SIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta.

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0337).

Kalbėjo:

Prieš balsavimą: Axel Voss (pranešėjas).

Po balsavimo: Axel Voss pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė klausimą grąžinti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos (Parlamentas pritarė jo prašymui). Paskui kalbėjo David Coburn.


6.5. Į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolė ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005 [COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjai: Mady Delvaux ir Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

SIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta.

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0338).


6.6. Kova su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis [COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Ignazio Corrao (A8-0405/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0339).


6.7. Padėtis Vengrijoje (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo, kuriuo pagal Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnio 1 dalį Taryba raginama nustatyti, ar esama aiškaus pavojaus, kad Vengrija šiurkščiai pažeidžia vertybes, kuriomis grindžiama Sąjunga [2017/2131(INL)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Judith Sargentini (A8-0250/2018).

(Visų Parlamento narių balsų dauguma ir dviejų trečdalių balsavusių narių balsų dauguma galutiniame balsavime)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0340).


6.8. Autonominių ginklų sistemos (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 ir B8-0362/2018.

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0308/2018

(keičia B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 ir B8-0362/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Michael Gahler, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Fernando Ruas PPE frakcijos vardu;

—   Ana Gomes, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Arne Lietz, Clare Moody S&D frakcijos vardu;

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu;

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Max Andersson, Klaus Buchner Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0341).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0359/2018 anuliuotas.)


6.9. ES ir JAV santykių padėtis (balsavimas)

Pranešimas dėl ES ir JAV santykių padėties [2017/2271(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Elmar Brok (A8-0251/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateiktas ENF frakcijos)

Atmesta.

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateiktas GUE/NGL frakcijos)

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateiktas AFET komiteto)

Priimta (P8_TA(2018)0342).

Kalbėjo:

Knut Fleckenstein pateikė pakeitimo 3 žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.


6.10. ES ir Kinijos santykių padėtis (balsavimas)

Pranešimas dėl ES ir Kinijos santykių padėties [2017/2274(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Bas Belder (A8-0252/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0343).

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas


7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Axel Voss - A8-0245/2018
Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Daniel Hannan, Diane James, Morten Messerschmidt, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Francis Zammit Dimech, Jonathan Arnott, Eleonora Forenza, Stanisław Żółtek, Marian Harkin ir Dobromir Sośnierz

Pranešimas: Mady Delvaux ir Juan Fernando López Aguilar - A8-0394/2017
Morten Messerschmidt ir Monica Macovei

Pranešimas: Ignazio Corrao - A8-0405/2017
Morten Messerschmidt ir Monica Macovei

Pranešimas: Judith Sargentini - A8-0250/2018
Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Krisztina Morvai, Christelle Lechevalier, Tibor Szanyi, Bruno Gollnisch, Marek Jurek, Anna Maria Corazza Bildt, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Rupert Matthews, Csaba Sógor, Jonathan Arnott, Dobromir Sośnierz, Eleonora Forenza ir Miapetra Kumpula-Natri

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos: Autonominių ginklų sistemos (RC-B8-0308/2018)
Christelle Lechevalier ir Jonathan Arnott

Pranešimas: Elmar Brok - A8-0251/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Mirosław Piotrowski, Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Bruno Gollnisch, Jude Kirton-Darling, Rupert Matthews ir Adam Szejnfeld

Pranešimas: Bas Belder - A8-0252/2018
Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jude Kirton-Darling, Csaba Sógor ir Thomas Mann


PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

8. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 14.36 val.)


PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja

9. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.


10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


11. Pensijų ateitis: kova su privatizavimu ir visuotinių valstybinių socialinės apsaugos sistemų stiprinimas (diskusija aktualia tema)

Pensijų ateitis: kova su privatizavimu ir visuotinių valstybinių socialinės apsaugos sistemų stiprinimas (2018/2843(RSP))

Kalbėjo João Pimenta Lopes, pradėdama GUE/NGL frakcijos pasiūlytą diskusiją.

Kalbėjo: Günther Oettinger (Komisijos narys) ir Karoline Edtstadler (einanti Tarybos pirmininko pareigas).

Kalbėjo: Heinz K. Becker PPE frakcijos vardu, Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, Ulrike Trebesius ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Martin Schirdewan GUE/NGL frakcijos vardu, Tim Aker EFDD frakcijos vardu, Joëlle Mélin ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Konstantinos Papadakis, Brian Hayes, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ivo Vajgl, Ana Miranda, Kostadinka Kuneva, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Klaus Buchner, Paloma López Bermejo, Steven Woolfe, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Dobromir Sośnierz, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Younous Omarjee, Romana Tomc, Evelyn Regner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Geoffroy Didier, Costas Mavrides, Michaela Šojdrová ir Michael Detjen.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Bogusław Liberadzki, Alfred Sant, Vilija Blinkevičiūtė, Josef Weidenholzer ir Péter Niedermüller.

Kalbėjo: Günther Oettinger ir Karoline Edtstadler.

Diskusijos baigtos.


12. Taryba pristato savo poziciją dėl 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto (diskusijos)

Tarybos pareiškimas: Taryba pristato savo poziciją dėl 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto (2018/2737(RSP))

Hartwig Löger (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo: Daniele Viotti (pranešėjas), Paul Rübig (pranešėjas) ir Jean Arthuis (BUDG komiteto pirmininkas).

Kalbėjo Hartwig Löger.

Diskusijos baigtos.


13. Asmenų apsauga Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir laisvas tokių duomenų judėjimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Cornelia Ernst (A8-0313/2017).

Cornelia Ernst pristatė pranešimą.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Birgit Sippel S&D frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Angelika Mlinar ALDE frakcijos vardu, Romeo Franz Verts/ALE frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Lampros Fountoulis ir Carlos Coelho.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias ir Kostas Chrysogonos.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Cornelia Ernst.

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 09 13 protokolo 10.5 punktas


14. Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija. Cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai (diskusijos)

Pranešimas dėl Europinės plastikų žiedinėje ekonomikoje strategijos [2018/2035(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018).

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000063/2018), kurį pateikė Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini ir Joëlle Mélin ENVI komiteto vardu Tarybai: Cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai (B8-0036/2018).

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000064/2018), kurį pateikė Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini ir Joëlle Mélin ENVI komiteto vardu Komisijai: Cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai (B8-0037/2018).

Mark Demesmaeker pristatė pranešimą.

Lukas Mandl pateikė klausimus.

Karoline Edtstadler (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: John Flack (PECH komiteto nuomonės referentas), Karl-Heinz Florenz PPE frakcijos vardu, Christel Schaldemose S&D frakcijos vardu, James Nicholson ECR frakcijos vardu, Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu, Marco Affronte Verts/ALE frakcijos vardu, Eleonora Forenza GUE/NGL frakcijos vardu, Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu, Sylvie Goddyn ENF frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Diane James, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Nils Torvalds, Davor Škrlec, Liadh Ní Riada, John Stuart Agnew, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Reinhard Bütikofer), Danilo Oscar Lancini, Annie Schreijer-Pierik, Eric Andrieu, Frédérique Ries, Margrete Auken, Xabier Benito Ziluaga, Mireille D'Ornano, Seán Kelly, Jo Leinen, Gesine Meissner, Reinhard Bütikofer, João Ferreira, José Inácio Faria, Jytte Guteland, Pavel Telička, Bronis Ropė, Henna Virkkunen, Monika Smolková, Elsi Katainen, Linnéa Engström ir Christophe Hansen.

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Massimo Paolucci, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Stanislav Polčák, Tiemo Wölken, Florent Marcellesi ir Simona Bonafè.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias, Ana Miranda, Younous Omarjee, Georgios Epitideios, Clara Eugenia Aguilera García, Igor Šoltes, Ricardo Serrão Santos ir Soledad Cabezón Ruiz.

Kalbėjo: Jyrki Katainen ir Karoline Edtstadler.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Davor Škrlec, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini ir Joëlle Mélin ENVI komiteto varduŽiedinės ekonomikos dokumentų rinkinio įgyvendinimas: Cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai (2018/2589(RSP)) (B8-0363/2018).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.10 punktas ir 2018 09 13 protokolo 10.11 punktas


15. Frakcijų sudėtis

EFDD frakcija informavo Pirmininką, kad Sophie Montel nebėra tos frakcijos narė nuo 2018 m. rugsėjo 13 d. Ji yra nepriklausoma Parlamento narė.


16. Bendros sveikatos koncepcija grindžiamas Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų planas (diskusijos)

Pranešimas dėl bendros sveikatos koncepcija grindžiamo Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms (AAM) veiksmų plano [2017/2254(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Karin Kadenbach (A8-0257/2018).

Karin Kadenbach pristatė pranešimą.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys).

Kalbėjo: Lieve Wierinck (ITRE komiteto nuomonės referentė), Matt Carthy (AGRI komiteto nuomonės referentas), Renate Sommer PPE frakcijos vardu, Miriam Dalli S&D frakcijos vardu, Bolesław G. Piecha ECR frakcijos vardu, Jan Huitema ALDE frakcijos vardu, Martin Häusling Verts/ALE frakcijos vardu, Stefan Eck GUE/NGL frakcijos vardu, Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu, Joëlle Mélin ENF frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Diane James, Miroslav Mikolášik, Clara Eugenia Aguilera García, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Marcus Pretzell, Annie Schreijer-Pierik, Biljana Borzan, José Inácio Faria, Soledad Cabezón Ruiz ir Alojz Peterle.

PIRMININKAVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Gilles Pargneaux ir Nicola Caputo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ricardo Serrão Santos ir Notis Marias.

Kalbėjo: Vytenis Povilas Andriukaitis ir Karin Kadenbach.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 09 13 protokolo 10.12 punktas


17. Bendrieji skaitmeniniai vartai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų skaitmeninių vartų sukūrimo informacijai teikti, procedūroms atlikti ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugoms teikti, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 [COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Marlene Mizzi (A8-0054/2018).

Marlene Mizzi pristatė pranešimą.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).

Kalbėjo: Othmar Karas PPE frakcijos vardu, Nicola Danti S&D frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Maria Grapini, Eva Maydell, Michela Giuffrida ir Bendt Bendtsen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo ir Notis Marias.

Kalbėjo: Elżbieta Bieńkowska ir Marlene Mizzi.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 09 13 protokolo 10.6 punktas


18. Europa kelyje. Judumo ateities ES darbotvarkė (diskusijos)

Panešimas „Europa kelyje. Judumo ateities ES darbotvarkė“ [2017/2257(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: István Ujhelyi (A8-0241/2018).

István Ujhelyi pristatė pranešimą.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo: Damiano Zoffoli (ENVI komiteto nuomonės referentas), Luis de Grandes Pascual PPE frakcijos vardu, Brando Benifei S&D frakcijos vardu, Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Matthijs van Miltenburg ALDE frakcijos vardu, Jakop Dalunde Verts/ALE frakcijos vardu, Tania González Peñas GUE/NGL frakcijos vardu, Daniela Aiuto EFDD frakcijos vardu, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Ruža Tomašić, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Stanislav Polčák ir Maria Grapini.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo: Violeta Bulc ir István Ujhelyi.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 09 13 protokolo 10.13 punktas


19. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 19/2018. III skirsnis – Komisija (N8-0086/2018 - C8-0393/2018 - 2018/2221(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 20/2018. III skirsnis – Komisija (N8-0087/2018 - C8-0400/2018 - 2018/2224(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 21/2018. III skirsnis – Komisija (N8-0088/2018 - C8-0401/2018 - 2018/2225(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo V/AB-10/C/18. Audito Rūmai (N8-0089/2018 - C8-0402/2018 - 2018/2226(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 2/2018. Regionų komitetas (N8-0090/2018 - C8-0403/2018 - 2018/2227(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


20. Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų perkėlimus Nr. DEC 17/2018 ir DEC 18/2018 - III skirsnis - Komisija.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl asignavimų perkėlimų Nr. 1-INF/2018 ir 2-INF/2018 - Teisingumo Teismas.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnis 4 dalį Europos Sąjungos Taryba pranešė biudžeto valdymo institucijai, kad patvirtinti asignavimų perkėlimai Nr. DEC 11/2018, DEC 12/2018, DEC 13/2018, DEC 14/2018, DEC 15/2018, DEC 16/2018, DEC 17/2018 ir DEC 18/2018 - III skirsnis - Komisija patvirtinimą.


21. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 626.050/OJJE).


22. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.44 val.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Michel, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Atnaujinta: 2019 m. birželio 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika