Indekss 
Protokols
PDF 296kWORD 79k
Trešdiena, 2018. gada 12. septembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Stāvoklis Savienībā (debates)
 4.Sēdes atsākšana
 5.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (apstiprināšana)
 6.Balsošanas laiks
  
6.1.Nominālie daudzumi, lai Savienības tirgū laistu vienreizējas destilācijas ceļā ražotu šoču ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
6.2.ASV un ES Sadarbības memoranda NAT-I-9406 1. grozījuma noslēgšana (gaisa satiksmes vadības sistēmu ieviešana) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
6.3.Gaisa transporta nolīgums starp Kanādu un ES (Horvātijas pievienošanās) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
6.4.Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū ***I (balsošana)
  
6.5.Savienības teritorijā ievestās vai no tās izvestās naudas kontrole ***I (balsošana)
  
6.6.Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana krimināltiesībās ***I (balsošana)
  
6.7.Stāvoklis Ungārijā (balsošana)
  
6.8.Autonomu ieroču sistēmas (balsošana)
  
6.9.ES un ASV attiecību stāvoklis (balsošana)
  
6.10.ES un Ķīnas attiecību stāvoklis (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 9.Sēdes atsākšana
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Turpmākā situācija pensiju jomā: cīņa pret privatizāciju un publiskas, universālas sociālās drošības sistēmas stiprināšana (debates par aktuāliem jautājumiem)
 12.Padomes izklāsts par tās nostāju attiecībā uz 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (debates)
 13.Personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīva aprite ***I (debates)
 14.Eiropas stratēģija attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā - Iespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatētās problēmas (debates)
 15.Politisko grupu sastāvs
 16.Eiropas "Viena veselība" rīcības plāns pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences (AMR) apkarošanai (debates)
 17.Vienota digitālā vārteja ***I (debates)
 18.Eiropa kustībā: ES nākotnes mobilitātes programma (debates)
 19.Dokumentu iesniegšana
 20.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu
 21.Nākamās sēdes darba kārtība
 22.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Uganda, opozīcijā esošo parlamenta deputātu arests (2018/2840(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić un Branislav Škripek ECR grupas vārdā - par Ugandu, opozīcijā esošo parlamenta deputātu arestu (B8-0364/2018);

—   Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero un Florent Marcellesi Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Piernicola Pedicini - par Ugandu, opozīcijā esošo parlamenta deputātu arestu (B8-0365/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post un Norbert Neuser S&D grupas vārdā - par Ugandu, jo īpaši opozīcijā esošo parlamenta deputātu arestu (B8-0367/2018);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou un Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā - par Ugandu, opozīcijā esošo parlamenta deputātu arestu (B8-0368/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere un Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā - par Ugandu, opozīcijā esošo parlamenta deputātu arestu (B8-0372/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström un Filiz Hyusmenova ALDE grupas vārdā - par Ugandu, opozīcijā esošo parlamenta deputātu arestu (B8-0378/2018).

II.   Mjanma, jo īpaši žurnālistu Wa Lone un Kyaw Soe Oo lieta (2018/2841(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bodil Valero un Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā - par Mjanmu, jo īpaši žurnālistu Wa Lone un Kyaw Soe Oo lietu (B8-0371/2018);

—   Charles Tannock, Amjad Bashir, Ruža Tomašić, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Nosheena Mobarik un Branislav Škripek ECR grupas vārdā - par Mjanmu, jo īpaši žurnālistu Wa Lone un Kyaw Soe Oo lietu (B8-0374/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post un Neena Gill S&D grupas vārdā - par Mjanmu, jo īpaši žurnālistu Wa Lone un Kyaw Soe Oo lietu (B8-0376/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā - par Mjanmu, jo īpaši žurnālistu Wa Lone un Kyaw Soe Oo lietu (B8-0379/2018);

—   Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina un Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā - par Mjanmu, jo īpaši žurnālistu Wa Lone un Kyaw Soe Oo lietu (B8-0380/2018);

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Tokia Saïfi, Milan Zver, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Inese Vaidere un Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā - par Mjanmu, jo īpaši žurnālistu Wa Lone un Kyaw Soe Oo lietu (B8-0381/2018);

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström un Filiz Hyusmenova ALDE grupas vārdā - par Mjanmu, jo īpaši žurnālistu Wa Lone un Kyaw Soe Oo lietu (B8-0382/2018).

III.   Kambodža, jo īpaši Kem Sokha lieta (2018/2842(RSP))

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski, Hans-Olaf Henkel, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská un Ryszard Czarnecki, Monica Macovei ECR grupas vārdā - par Kambodžu, jo īpaši Kem Sokha lietu (B8-0366/2018);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo un Ignazio Corrao – par Kambodžu, jo īpaši Kem Sokha lietu (B8-0369/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, David Martin S&D grupas vārdā - par Kambodžu, jo īpaši Kem Sokha lietu (B8-0370/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez un Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā - par Kambodžu, jo īpaši Kem Sokha lietu (B8-0373/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere un Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā - par Kambodžu, jo īpaši Kem Sokha lietu (B8-0375/2018);

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström un Filiz Hyusmenova ALDE grupas vārdā - par Kambodžu, jo īpaši Kem Sokha lietu (B8-0377/2018).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


3. Stāvoklis Savienībā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja paziņojums: Stāvoklis Savienībā (2018/2736(RSP)).

Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Pēc Jean-Claude Juncker runas priekšsēdētājs uzstājās ar īsu paziņojumu.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Udo Bullmann S&D grupas vārdā, Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā, Nicolas Bay ENF grupas vārdā un Kazimierz Michał Ujazdowski, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Jean-Claude Juncker un Karoline Edtstadler (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja).

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, Georg Mayer, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Kathleen Van Brempt, Yannick Jadot, Nikolaos Chountis, Angelo Ciocca, Franck Proust, Eric Andrieu, Esteban González Pons, Tanja Fajon, Paulo Rangel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria João Rodrigues, Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Othmar Karas, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Esther de Lange, Iratxe García Pérez un Seán Kelly.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lefteris Christoforou, José Blanco López, Notis Marias, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Dimitrios Papadimoulis, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Neoklis Sylikiotis, Andor Deli, Maria Gabriela Zoană, Henna Virkkunen, Răzvan Popa, Maria Spyraki, Maria Grapini, João Ferreira un Konstantinos Papadakis.

Uzstājās Steven Woolfe, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Gabriele Zimmer, Nils Torvalds, Syed Kamall, Udo Bullmann un Manfred Weber.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.20 pirms balsošanas laika.)


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

4. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.31.


5. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (apstiprināšana)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņemts EFDD grupas un ENF grupas pieprasījums izvirzīt balsošanai LIBE komitejas lēmumu par iestāžu sarunu sākšanu, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)). Referente: Tanja Fajon (A8-0261/2016). Par minēto lēmumu bija paziņots pirmdienas, 2018. gada 10. septembra, sēdes protokolā (10.9.2018. protokola 8. punkts).
Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu balsošana notiks nākamajā dienā.

Sēdes vadītāja paziņoja, ka attiecībā uz pārējiem lēmumiem par iestāžu sarunu sākšanu, par kuriem bija paziņots pirmdienas, 2018. gada 10. septembra, sēdes protokolā (10.9.2018. protokola 8. punkts), nav saņemts neviens pieprasījums no deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai no vienas vai vairākām politiskajām grupām.

Līdz ar to JURI, ITRE, TRAN, EMPL, LIBE, ECON un IMCO komitejas pēc Reglamenta 69.c panta 2. punktā paredzētā termiņa beigām varēja sākt sarunas.

°
° ° °

Uzstājās Edouard Martin par iepriekšējā dienā paziņotajām sankcijām (11.9.2018. protokola 17. punkts) (sēdes vadītājs sniedza skaidrojumu), un Dobromir Sośnierz un Karol Karski, komentējot dažu deputātu izteikumus debatēs par stāvokli Ungārijā (11.9.2018. protokola 11. punkts).


6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi Parlamenta tīmekļa vietnē.


6.1. Nominālie daudzumi, lai Savienības tirgū laistu vienreizējas destilācijas ceļā ražotu šoču ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 110/2008 groza attiecībā uz nominālajiem daudzumiem, lai Savienības tirgū laistu vienreizējas destilācijas ceļā ar “pot still” veida destilatoru Japānā ražotu un pudelēs pildītu šoču [COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0334).


6.2. ASV un ES Sadarbības memoranda NAT-I-9406 1. grozījuma noslēgšana (gaisa satiksmes vadības sistēmu ieviešana) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Sadarbības memoranda NAT-I-9406 starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību 1. grozījumu [05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Rolandas Paksas (A8-0214/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0335).

Parlaments deva piekrišanu protokola grozīšanai.


6.3. Gaisa transporta nolīgums starp Kanādu un ES (Horvātijas pievienošanās) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu, ar ko groza Gaisa transporta nolīgumu starp Kanādu un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Francisco Assis (A8-0256/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0336).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma grozīšanai.


6.4. Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Axel Voss (A8-0245/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0337).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās: Axel Voss (referents)

Pēc balsošanas uzstājās: Axel Voss, prasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas (Parlaments apstiprināja pieprasījumu), un David Coburn.


6.5. Savienības teritorijā ievestās vai no tās izvestās naudas kontrole ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības teritorijā ievestās naudas vai no tās izvestās naudas kontroli un par Regulas (EK) Nr. 1889/2005 atcelšanu [COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referenti: Mady Delvaux un Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0338).


6.6. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana krimināltiesībās ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu krimināltiesībās [COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Ignazio Corrao (A8-0405/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0339).


6.7. Stāvoklis Ungārijā (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu, kurā Padome tiek aicināta saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 7. panta 1. punktu konstatēt, ka ir droša varbūtība, ka Ungārija varētu nopietni pārkāpt vērtības, uz kuru pamata ir dibināta Savienība [2017/2131(INL)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Judith Sargentini (A8-0250/2018).

(Parlamenta deputātu vairākums un 2/3 nodoto balsu galīgajā balsojumā)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0340).


6.8. Autonomu ieroču sistēmas (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 un B8-0362/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0308/2018

(aizstāj B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 un B8-0362/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Michael Gahler, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Fernando Ruas PPE grupas vārdā;

—   Ana Gomes, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Arne Lietz, Clare Moody S&D grupas vārdā;

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā;

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā;

—   Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Max Andersson, Klaus Buchner Verts/ALE grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0341).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0359/2018 vairs nav spēkā.)


6.9. ES un ASV attiecību stāvoklis (balsošana)

Ziņojums par ES un ASV attiecību stāvokli [2017/2271(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Elmar Brok (A8-0251/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ENF grupa)

Noraidīts.

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi GUE/NGL grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi AFET komiteja)

Pieņemts (P8_TA(2018)0342).

Uzstāšanās

Knut Fleckenstein ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 3. Ierosinātais mutiskais grozījums tika iekļauts.


6.10. ES un Ķīnas attiecību stāvoklis (balsošana)

Ziņojums par ES un Ķīnas attiecību stāvokli [2017/2274(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Bas Belder (A8-0252/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0343).

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks


7. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Axel Voss ziņojums - A8-0245/2018
Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Daniel Hannan, Diane James, Morten Messerschmidt, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Francis Zammit Dimech, Jonathan Arnott, Eleonora Forenza, Stanisław Żółtek, Marian Harkin un Dobromir Sośnierz

Mady Delvaux un Juan Fernando López Aguilar ziņojums - A8-0394/2017
Morten Messerschmidt un Monica Macovei

Ignazio Corrao ziņojums - A8-0405/2017
Morten Messerschmidt un Monica Macovei

Judith Sargentini ziņojums - A8-0250/2018
Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Krisztina Morvai, Christelle Lechevalier, Tibor Szanyi, Bruno Gollnisch, Marek Jurek, Anna Maria Corazza Bildt, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Rupert Matthews, Csaba Sógor, Jonathan Arnott, Dobromir Sośnierz, Eleonora Forenza un Miapetra Kumpula-Natri

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums: Autonomu ieroču sistēmas (RC-B8-0308/2018)
Christelle Lechevalier un Jonathan Arnott

Elmar Brok ziņojums - A8-0251/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Mirosław Piotrowski, Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Bruno Gollnisch, Jude Kirton-Darling, Rupert Matthews un Adam Szejnfeld

Bas Belder ziņojums - A8-0252/2018
Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jude Kirton-Darling, Csaba Sógor un Thomas Mann.


8. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.36.)


SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece

9. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.


10. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


11. Turpmākā situācija pensiju jomā: cīņa pret privatizāciju un publiskas, universālas sociālās drošības sistēmas stiprināšana (debates par aktuāliem jautājumiem)

Turpmākā situācija pensiju jomā: cīņa pret privatizāciju un publiskas, universālas sociālās drošības sistēmas stiprināšana (2018/2843(RSP)).

Uzstājās João Pimenta Lopes, lai sāktu debates, kuras bija ierosinājusi GUE/NGL grupa.

Uzstājās Günther Oettinger (Komisijas loceklis) un Karoline Edtstadler (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja).

Uzstājās Heinz K. Becker PPE grupas vārdā, Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, Ulrike Trebesius ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Martin Schirdewan GUE/NGL grupas vārdā, Tim Aker EFDD grupas vārdā, Joëlle Mélin ENF grupas vārdā, Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Brian Hayes, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ivo Vajgl, Ana Miranda, Kostadinka Kuneva, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Klaus Buchner, Paloma López Bermejo, Steven Woolfe, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Dobromir Sośnierz, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Younous Omarjee, Romana Tomc, Evelyn Regner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Geoffroy Didier, Costas Mavrides, Michaela Šojdrová un Michael Detjen.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Bogusław Liberadzki, Alfred Sant, Vilija Blinkevičiūtė, Josef Weidenholzer un Péter Niedermüller.

Uzstājās Günther Oettinger un Karoline Edtstadler.

Debates tika slēgtas.


12. Padomes izklāsts par tās nostāju attiecībā uz 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (debates)

Padomes paziņojums: Padomes izklāsts par tās nostāju attiecībā uz 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (2018/2737(RSP)).

Hartwig Löger (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās Daniele Viotti (referents), Paul Rübig (referents) un Jean Arthuis (BUDG komitejas priekšsēdētājs).

Uzstājās Hartwig Löger.

Debates tika slēgtas.


13. Personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīva aprite ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Cornelia Ernst (A8-0313/2017).

Cornelia Ernst iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Birgit Sippel S&D grupas vārdā, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, Angelika Mlinar ALDE grupas vārdā, Romeo Franz Verts/ALE grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Lampros Fountoulis un Carlos Coelho.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias un Kostas Chrysogonos.

Uzstājās Věra Jourová un Cornelia Ernst.

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.9.2018. protokola 10.5. punkts.


14. Eiropas stratēģija attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā - Iespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatētās problēmas (debates)

Ziņojums par Eiropas stratēģiju attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā [2018/2035(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000063/2018) un kuru uzdeva Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini un Joëlle Mélin ENVI komitejas vārdā Padomei: Iespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatētās problēmas (B8-0036/2018).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000064/2018) un kuru uzdeva Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini un Joëlle Mélin ENVI komitejas vārdā Komisijai: Iespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatētās problēmas (B8-0037/2018).

Mark Demesmaeker iepazīstināja ar ziņojumu.

Lukas Mandl izvērsa jautājumus.

Karoline Edtstadler (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās John Flack (PECH komitejas atzinuma sagatavotājs), Karl-Heinz Florenz PPE grupas vārdā, Christel Schaldemose S&D grupas vārdā, James Nicholson ECR grupas vārdā, Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā, Marco Affronte Verts/ALE grupas vārdā, Eleonora Forenza GUE/NGL grupas vārdā, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā, Sylvie Goddyn ENF grupas vārdā, Diane James, pie grupām nepiederoša deputāte, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Nils Torvalds, Davor Škrlec, Liadh Ní Riada, John Stuart Agnew, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Reinhard Bütikofer, Danilo Oscar Lancini, Annie Schreijer-Pierik, Eric Andrieu, Frédérique Ries, Margrete Auken, Xabier Benito Ziluaga, Mireille D'Ornano, Seán Kelly, Jo Leinen, Gesine Meissner, Reinhard Bütikofer, João Ferreira, José Inácio Faria, Jytte Guteland, Pavel Telička, Bronis Ropė, Henna Virkkunen, Monika Smolková, Elsi Katainen, Linnéa Engström un Christophe Hansen.

SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Massimo Paolucci, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Stanislav Polčák, Tiemo Wölken, Florent Marcellesi un Simona Bonafè.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Notis Marias, Ana Miranda, Younous Omarjee, Georgios Epitideios, Clara Eugenia Aguilera García, Igor Šoltes, Ricardo Serrão Santos un Soledad Cabezón Ruiz.

Uzstājās Jyrki Katainen un Karoline Edtstadler.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Davor Škrlec, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini un Joëlle Mélin ENVI komitejas vārdā - par aprites ekonomikas paketes īstenošanu: iespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatētās problēmas (2018/2589(RSP)) (B8-0363/2018).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 10.10. punkts un 13.9.2018. protokola 10.11. punkts.


15. Politisko grupu sastāvs

EFDD grupa ir paziņojusi Parlamenta priekšsēdētājam, ka Sophie Montel, sākot ar 2018. gada 13. septembri, vairs nav EFDD grupas locekle. Viņa ir pievienojusies pie grupām nepiederošajiem deputātiem.


16. Eiropas "Viena veselība" rīcības plāns pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences (AMR) apkarošanai (debates)

Ziņojums par Eiropas "Viena veselība" rīcības plānu pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences (AMR) apkarošanai [2017/2254(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Karin Kadenbach (A8-0257/2018).

Karin Kadenbach iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Uzstājās Lieve Wierinck (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja), Matt Carthy (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Renate Sommer PPE grupas vārdā, Miriam Dalli S&D grupas vārdā, Bolesław G. Piecha ECR grupas vārdā, Jan Huitema ALDE grupas vārdā, Martin Häusling Verts/ALE grupas vārdā, Stefan Eck GUE/NGL grupas vārdā, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā, Joëlle Mélin ENF grupas vārdā, Diane James, pie grupām nepiederoša deputāte, Miroslav Mikolášik, Clara Eugenia Aguilera García, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Marcus Pretzell, Annie Schreijer-Pierik, Biljana Borzan, José Inácio Faria, Soledad Cabezón Ruiz un Alojz Peterle.

SĒDI VADA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Gilles Pargneaux un Nicola Caputo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ricardo Serrão Santos un Notis Marias.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis un Karin Kadenbach.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.9.2018. protokola 10.12. punkts.


17. Vienota digitālā vārteja ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vienotas digitālās vārtejas izveidi informācijas, procedūru, palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumu sniegšanai un par Regulas (ES) Nr. 1024/2012 grozījumiem [COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Marlene Mizzi (A8-0054/2018).

Marlene Mizzi iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle).

Uzstājās Othmar Karas PPE grupas vārdā, Nicola Danti S&D grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Maria Grapini, Eva Maydell, Michela Giuffrida un Bendt Bendtsen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo un Notis Marias.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska un Marlene Mizzi.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.9.2018. protokola 10.6. punkts.


18. Eiropa kustībā: ES nākotnes mobilitātes programma (debates)

Ziņojums par Eiropu kustībā: ES nākotnes mobilitātes programma [2017/2257(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: István Ujhelyi (A8-0241/2018).

István Ujhelyi iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Uzstājās Damiano Zoffoli (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Luis de Grandes Pascual PPE grupas vārdā, Brando Benifei S&D grupas vārdā, Kosma Złotowski ECR grupas vārdā, Matthijs van Miltenburg ALDE grupas vārdā, Jakop Dalunde Verts/ALE grupas vārdā, Tania González Peñas GUE/NGL grupas vārdā, Daniela Aiuto EFDD grupas vārdā, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Ruža Tomašić, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Stanislav Polčák un Maria Grapini.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Violeta Bulc un István Ujhelyi.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.9.2018. protokola 10.13. punkts.


19. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 19/2018, III iedaļa — Komisija (N8-0086/2018 - C8-0393/2018 – 2018/2221(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 20/2018, III iedaļa — Komisija (N8-0087/2018 - C8-0400/2018 – 2018/2224(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 21/2018, III iedaļa - Komisija (N8-0088/2018 - C8-0401/2018 – 2018/2225(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-10/C/18 — Eiropas Revīzijas palāta (N8-0089/2018 - C8-0402/2018 – 2018/2226(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 2/2018 — Reģionu komiteja (N8-0090/2018 - C8-0403/2018 – 2018/2227(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


20. Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumus DEC 17/2018 un DEC 18/2018, III iedaļa — Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Tiesas apropriāciju pārvietojumiem 1-INF/2018 un 2-INF/2018.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par to, ka ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumus DEC 11/2018, DEC 12/2018, DEC 13/2018, DEC 14/2018, DEC 15/2018, DEC 16/2018, DEC 17/2018 un DEC 18/2018, III iedaļa —Komisija.


21. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 626.050/OJJE).


22. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.44.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Michel, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 12. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika