Index 
Notulen
PDF 297kWORD 79k
Woensdag 12 september 2018 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Staat van de Unie (debat)
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (aanneming)
 6.Stemmingen
  
6.1.In de Unie in de handel te brengen nominale hoeveelheden van éénmaal gedistilleerde shochu ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.2.Amendement op het Memorandum van samenwerking tussen de VS en de EU (inzet van luchtverkeersbeveiligingssystemen) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.3.Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de EU (toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.4.Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt ***I (stemming)
  
6.5.Controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten ***I (stemming)
  
6.6.Strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld ***I (stemming)
  
6.7.De situatie in Hongarije (stemming)
  
6.8.Autonome wapensystemen (stemming)
  
6.9.Stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS (stemming)
  
6.10.Stand van de betrekkingen tussen de EU en China (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.De toekomst van de pensioenen: tegengaan van privatisering en versterking van openbare universele socialezekerheidsstelsels (actualiteitendebat)
 12.Presentatie door de Raad van zijn standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting – begrotingsjaar 2019 (debat)
 13.De bescherming van personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie, alsmede het vrije verkeer van die gegevens ***I (debat)
 14.Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie - Opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving (debat)
 15.Samenstelling fracties
 16.Een Europees "één gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiële resistentie (debat)
 17.Eén digitale toegangspoort ***I (debat)
 18.Europa in beweging: agenda voor de toekomst van de mobiliteit in de EU (debat)
 19.Ingekomen stukken
 20.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 135 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I.   Uganda, arrestatie van parlementsleden van de oppositie (2018/2840(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, over Uganda, arrestatie van parlementsleden van de oppositie, (B8-0364/2018);

—   Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero en Florent Marcellesi, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Piernicola Pedicini over Uganda, arrestatie van parlementsleden van de oppositie, (B8-0365/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post en Norbert Neuser, namens de S&D-Fractie, over Uganda, met name de arrestatie van parlementsleden van de oppositie, (B8-0367/2018);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou en Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, over Uganda, arrestatie van parlementsleden van de oppositie, (B8-0368/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere en Ramón Luis Valcárcel Siso, namens de PPE-Fractie, over Uganda, arrestatie van parlementsleden van de oppositie, (B8-0372/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström en Filiz Hyusmenova, namens de ALDE-Fractie, over Uganda, arrestatie van parlementsleden van de oppositie, (B8-0378/2018).

II.   Myanmar, in het bijzonder de zaak van de journalisten Wa Lone en Kyaw Soe Oo (2018/2841(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bodil Valero en Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, over Myanmar, in het bijzonder de zaak van de journalisten Wa Lone en Kyaw Soe Oo, (B8-0371/2018);

—   Charles Tannock, Amjad Bashir, Ruža Tomašić, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Nosheena Mobarik en Branislav Škripek,namens de ECR-Fractie, over Myanmar, in het bijzonder de zaak van de journalisten Wa Lone en Kyaw Soe Oo, (B8-0374/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post en Neena Gill, namens de S&D-Fractie, over Myanmar, in het bijzonder de zaak van de journalisten Wa Lone en Kyaw Soe Oo, (B8-0376/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, over Myanmar, in het bijzonder de zaak van de journalisten Wa Lone en Kyaw Soe Oo, (B8-0379/2018);

—   Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina en Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, over Myanmar, in het bijzonder de zaak van de journalisten Wa Lone en Kyaw Soe Oo, (B8-0380/2018);

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Tokia Saïfi, Milan Zver, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Inese Vaidere en Ramón Luis Valcárcel Siso, namens de PPE-Fractie, over Myanmar, in het bijzonder de zaak van de journalisten Wa Lone en Kyaw Soe Oo, (B8-0381/2018);

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström en Filiz Hyusmenova, namens de ALDE-Fractie, over Myanmar, in het bijzonder de zaak van de journalisten Wa Lone en Kyaw Soe Oo, (B8-0382/2018).

III.   Cambodja, in het bijzonder de zaak van Kem Sokha (2018/2842(RSP))

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski, Hans-Olaf Henkel, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská en Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, over Cambodja, in het bijzonder de zaak van Kem Sokha, (B8-0366/2018);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo en Ignazio Corrao, over Cambodja, in het bijzonder de zaak van Kem Sokha, (B8-0369/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, David Martin, namens de S&D-Fractie, over Cambodja, in het bijzonder de zaak van Kem Sokha, (B8-0370/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez en Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, over Cambodja, in het bijzonder de zaak van Kem Sokha, (B8-0373/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere en Ramón Luis Valcárcel Siso, namens de PPE-Fractie, over Cambodja, in het bijzonder de zaak van Kem Sokha, (B8-0375/2018);

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström en Filiz Hyusmenova, namens de ALDE-Fractie, over Cambodja, in het bijzonder de zaak van Kem Sokha, (B8-0377/2018).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 162 van het Reglement.


3. Staat van de Unie (debat)

Verklaring van de voorzitter van de Commissie: Staat van de Unie (2018/2736(RSP))

Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

De Voorzitter legt een korte verklaring af na de toespraak van Jean-Claude Juncker.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, en Kazimierz Michał Ujazdowski, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker en Karoline Edtstadler (fungerend voorzitter van de Raad).

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, Georg Mayer, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Kathleen Van Brempt, Yannick Jadot, Nikolaos Chountis, Angelo Ciocca, Franck Proust, Eric Andrieu, Esteban González Pons, Tanja Fajon, Paulo Rangel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria João Rodrigues, Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Othmar Karas, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Esther de Lange, Iratxe García Pérez en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lefteris Christoforou, José Blanco López, Notis Marias, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Dimitrios Papadimoulis, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Neoklis Sylikiotis, Andor Deli, Maria Gabriela Zoană, Henna Virkkunen, Răzvan Popa, Maria Spyraki, Maria Grapini, João Ferreira en Konstantinos Papadakis.

Het woord wordt gevoerd door Steven Woolfe, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Gabriele Zimmer, Nils Torvalds, Syed Kamall, Udo Bullmann en Manfred Weber.

Het debat wordt gesloten.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 12.20 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

4. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.31 uur hervat.


5. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (aanneming)

De Voorzitter deelt mee dat hij van de EFDD- en de ENF-Fractie een verzoek heeft ontvangen om te stemmen over het besluit van de Commissie LIBE om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)) Rapporteur: Tanja Fajon (A8-0261/2016), zoals aangekondigd in de notulen van maandag 10 september 2018 (punt 8 van de notulen van 10.9.2018).
De stemming vindt morgen plaats, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement.

De Voorzitter deelt mee dat hij geen verzoeken heeft ontvangen van leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, in verband met de andere besluiten om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen zoals aangekondigd in de notulen van maandag 10 september 2018 (punt 8 van de notulen van 10.9.2018).

De Commissies JURI, ITRE, TRAN, EMPL, LIBE, ECON en IMCO konden dus van start gaan met de onderhandelingen na het verstrijken van de termijn die is vastgelegd in artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Edouard Martin, over de gisteren meegedeelde sancties (punt 17 van de notulen van 11.9.2018) (de Voorzitter geeft nadere toelichting), en Dobromir Sośnierz en Karol Karski, over de uitlatingen van bepaalde leden tijdens het debat over "De situatie in Hongarije" (punt 11 van de notulen van 11.9.2018).


6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


6.1. In de Unie in de handel te brengen nominale hoeveelheden van éénmaal gedistilleerde shochu ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 110/2008 wat betreft de in de Unie in de handel te brengen nominale hoeveelheden van éénmaal gedistilleerde shochu die in een alambiek is gestookt en is gebotteld in Japan [COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0334)


6.2. Amendement op het Memorandum van samenwerking tussen de VS en de EU (inzet van luchtverkeersbeveiligingssystemen) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van Amendement 1 op het Memorandum van samenwerking NAT-I-9406 tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie [05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0335)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de wijziging van het protocol.


6.3. Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de EU (toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie en haar lidstaten, van een protocol tot wijziging van de Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Francisco Assis (A8-0256/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0336)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de wijziging van de overeenkomst.


6.4. Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over auteursrechten in de digitale eengemaakte markt [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0337)

Het woord werd gevoerd door:

vóór de stemming: Axel Voss (rapporteur),

na de stemming: Axel Voss, om te vragen dat de kwestie wordt doorverwezen naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement (het Parlement willigt het verzoek in), en David Coburn.


6.5. Controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1889/2005 [COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteurs: Mady Delvaux en Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0338)


6.6. Strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld [COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0339)


6.7. De situatie in Hongarije (stemming)

Verslag over een voorstel houdende een verzoek aan de Raad om overeenkomstig artikel 7, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie te constateren dat er een duidelijk gevaar bestaat voor een ernstige schending door Hongarije van de waarden waarop de Unie berust [2017/2131(INL)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

(Meerderheid van de leden van het Parlement en 2/3 van de uitgebrachte stemmen voor de eindstemming)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0340)


6.8. Autonome wapensystemen (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 en B8-0362/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0308/2018

(ter vervanging van B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 en B8-0362/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Michael Gahler, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Fernando Ruas, namens de PPE-Fractie;

—   Ana Gomes, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Arne Lietz, Clare Moody, namens de S&D-Fractie;

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie;

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Max Andersson, Klaus Buchner, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0341)

(Ontwerpresolutie B8-0359/2018 komt te vervallen.)


6.9. Stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS (stemming)

Verslag over de stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS [2017/2271(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Elmar Brok (A8-0251/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de ENF-Fractie)

Verworpen

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de GUE/NGL-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de Commissie buitenlandse zaken)

Aangenomen (P8_TA(2018)0342)

Het woord werd gevoerd door:

Knut Fleckenstein, die een mondeling amendement op amendement 3 indiende, dat in aanmerking werd genomen.


6.10. Stand van de betrekkingen tussen de EU en China (stemming)

Verslag over de stand van de betrekkingen tussen de EU en China [2017/2274(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Bas Belder (A8-0252/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0343)

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter


7. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Axel Voss - A8-0245/2018
Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Daniel Hannan, Diane James, Morten Messerschmidt, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Francis Zammit Dimech, Jonathan Arnott, Eleonora Forenza, Stanisław Żółtek, Marian Harkin en Dobromir Sośnierz

Verslag Mady Delvaux en Juan Fernando López Aguilar - A8-0394/2017
Morten Messerschmidt en Monica Macovei

Verslag Ignazio Corrao - A8-0405/2017
Morten Messerschmidt en Monica Macovei

Verslag Judith Sargentini - A8-0250/2018
Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Krisztina Morvai, Christelle Lechevalier, Tibor Szanyi, Bruno Gollnisch, Marek Jurek, Anna Maria Corazza Bildt, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Rupert Matthews, Csaba Sógor, Jonathan Arnott, Dobromir Sośnierz, Eleonora Forenza en Miapetra Kumpula-Natri

Gezamenlijke ontwerpresolutie: Autonome wapensystemen (RC-B8-0308/2018)
Christelle Lechevalier en Jonathan Arnott

Verslag Elmar Brok - A8-0251/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Mirosław Piotrowski, Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Bruno Gollnisch, Jude Kirton-Darling, Rupert Matthews en Adam Szejnfeld

Verslag Bas Belder - A8-0252/2018
Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jude Kirton-Darling, Csaba Sógor en Thomas Mann.


8. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming)

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 14.36 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

9. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.00 uur hervat.


10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


11. De toekomst van de pensioenen: tegengaan van privatisering en versterking van openbare universele socialezekerheidsstelsels (actualiteitendebat)

De toekomst van de pensioenen: tegengaan van privatisering en versterking van openbare universele socialezekerheidsstelsels (2018/2843(RSP))

Het woord wordt gevoerd door João Pimenta Lopes om het door de GUE/NGL-Fractie voorgestelde debat te openen.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie) en Karoline Edtstadler (fungerend voorzitter van de Raad).

Het woord wordt gevoerd door Heinz K. Becker, namens de PPE-Fractie, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Ulrike Trebesius, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie, Tim Aker, namens de EFDD-Fractie, Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Brian Hayes, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ivo Vajgl, Ana Miranda, Kostadinka Kuneva, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Klaus Buchner, Paloma López Bermejo, Steven Woolfe, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Dobromir Sośnierz, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Younous Omarjee, Romana Tomc, Evelyn Regner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Geoffroy Didier, Costas Mavrides, Michaela Šojdrová en Michael Detjen.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bogusław Liberadzki, Alfred Sant, Vilija Blinkevičiūtė, Josef Weidenholzer en Péter Niedermüller.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger en Karoline Edtstadler.

Het debat wordt gesloten.


12. Presentatie door de Raad van zijn standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting – begrotingsjaar 2019 (debat)

Verklaring van de Raad: Presentatie door de Raad van zijn standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting – begrotingsjaar 2019 (2018/2737(RSP))

Hartwig Löger (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Daniele Viotti (rapporteur), Paul Rübig (rapporteur) en Jean Arthuis (voorzitter van de Commissie BUDG).

Het woord wordt gevoerd door Hartwig Löger.

Het debat wordt gesloten.


13. De bescherming van personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie, alsmede het vrije verkeer van die gegevens ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Cornelia Ernst leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Romeo Franz, namens de Verts/ALE-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Lampros Fountoulis en Carlos Coelho.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias en Kostas Chrysogonos.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Cornelia Ernst.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.5 van de notulen van 13.9.2018.


14. Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie - Opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving (debat)

Verslag over een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie [2018/2035(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000063/2018) van Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini en Joëlle Mélin, namens de Commissie ENVI aan de Raad: Opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving (B8-0036/2018)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000064/2018) van Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini en Joëlle Mélin, namens de Commissie ENVI aan de Commissie: Opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving (B8-0037/2018)

Mark Demesmaeker geeft toelichting bij het verslag.

Lukas Mandl licht de vragen toe.

Karoline Edtstadler (fungerend voorzitter van de Raad) en Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door John Flack (rapporteur voor advies van de Commissie PECH), Karl-Heinz Florenz, namens de PPE-Fractie, Christel Schaldemose, namens de S&D-Fractie, James Nicholson, namens de ECR-Fractie, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Marco Affronte, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, Sylvie Goddyn, namens de ENF-Fractie, Diane James, niet-fractiegebonden lid, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Nils Torvalds, Davor Škrlec, Liadh Ní Riada, John Stuart Agnew, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Reinhard Bütikofer, Danilo Oscar Lancini, Annie Schreijer-Pierik, Eric Andrieu, Frédérique Ries, Margrete Auken, Xabier Benito Ziluaga, Mireille D'Ornano, Seán Kelly, Jo Leinen, Gesine Meissner, Reinhard Bütikofer, João Ferreira, José Inácio Faria, Jytte Guteland, Pavel Telička, Bronis Ropė, Henna Virkkunen, Monika Smolková, Elsi Katainen, Linnéa Engström en Christophe Hansen.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Massimo Paolucci, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Stanislav Polčák, Tiemo Wölken, Florent Marcellesi en Simona Bonafè.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias, Ana Miranda, Younous Omarjee, Georgios Epitideios, Clara Eugenia Aguilera García, Igor Šoltes, Ricardo Serrão Santos en Soledad Cabezón Ruiz.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen en Karoline Edtstadler.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Davor Škrlec, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini en Joëlle Mélin namens de Commissie ENVI, over de tenuitvoerlegging van het pakket circulaire economie: opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving (2018/2589(RSP)) (B8-0363/2018).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.10 en punt 10.11 van de notulen van 13.9.2018.


15. Samenstelling fracties

De EFDD-Fractie heeft de Voorzitter van het Parlement meegedeeld dat Sophie Montel geen lid meer van deze fractie zal zijn met ingang van 13 september 2018. Zij zal zitting nemen bij de niet-fractiegebonden leden.


16. Een Europees "één gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiële resistentie (debat)

Verslag over een Europees "één gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiële resistentie (AMR) [2017/2254(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

Karin Kadenbach geeft toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Lieve Wierinck (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Matt Carthy (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Renate Sommer, namens de PPE-Fractie, Miriam Dalli, namens de S&D-Fractie, Bolesław G. Piecha, namens de ECR-Fractie, Jan Huitema, namens de ALDE-Fractie, Martin Häusling, namens de Verts/ALE-Fractie, Stefan Eck, namens de GUE/NGL-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, Diane James, niet-fractiegebonden lid, Miroslav Mikolášik, Clara Eugenia Aguilera García, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Marcus Pretzell, Annie Schreijer-Pierik, Biljana Borzan, José Inácio Faria, Soledad Cabezón Ruiz en Alojz Peterle.

VOORZITTER: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Gilles Pargneaux en Nicola Caputo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ricardo Serrão Santos en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis en Karin Kadenbach.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.12 van de notulen van 13.9.2018.


17. Eén digitale toegangspoort ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 [COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

Marlene Mizzi leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Othmar Karas, namens de PPE-Fractie, Nicola Danti, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Maria Grapini, Eva Maydell, Michela Giuffrida en Bendt Bendtsen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska en Marlene Mizzi.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.6 van de notulen van 13.9.2018.


18. Europa in beweging: agenda voor de toekomst van de mobiliteit in de EU (debat)

Verslag over Europa in beweging: agenda voor de toekomst van de mobiliteit in de EU [2017/2257(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

István Ujhelyi leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Damiano Zoffoli (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Luis de Grandes Pascual, namens de PPE-Fractie, Brando Benifei, namens de S&D-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Matthijs van Miltenburg, namens de ALDE-Fractie, Jakop Dalunde, namens de Verts/ALE-Fractie, Tania González Peñas, namens de GUE/NGL-Fractie, Daniela Aiuto, namens de EFDD-Fractie, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Ruža Tomašić, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Stanislav Polčák en Maria Grapini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en István Ujhelyi.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.13 van de notulen van 13.9.2018.


19. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 19/2018 - Afdeling III – Commissie (N8-0086/2018 - C8-0393/2018 - 2018/2221(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 20/2018 - Afdeling III – Commissie (N8-0087/2018 - C8-0400/2018 - 2018/2224(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 21/2018 - Afdeling III – Commissie (N8-0088/2018 - C8-0401/2018 - 2018/2225(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving V/AB-10/C/18 - Europese Rekenkamer (N8-0089/2018 - C8-0402/2018 - 2018/2226(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 2/2018 - Comité van de Regio's (N8-0090/2018 - C8-0403/2018 - 2018/2227(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG


20. Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijvingen DEC 17/2018 en DEC 18/2018 van de Europese Commissie - Afdeling III - Commissie.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijvingen 1-INF/2018 en 2-INF/2018 - Hof van Justitie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van de kredietoverschrijdingen DEC 11/2018, DEC 12/2018, DEC 13/2018, DEC 14/2018, DEC 15/2018, DEC 16/2018, DEC 17/2018 en DEC 18/2018 - Afdeling III - Commissie.


21. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 626.050/OJJE).


22. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.44 uur gesloten.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Michel, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Laatst bijgewerkt op: 12 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid