Zoznam 
Zápisnica
PDF 296kWORD 81k
Streda, 12. septembra 2018 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Stav Únie (rozprava)
 4.Pokračovanie rokovania
 5.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (schválenie)
 6.Hlasovanie
  
6.1.Menovité množstvá na účel uvádzania jedenkrát destilovaného šóčú na trh Únie ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.2.Zmena č. 1 memoranda o spolupráci medzi USA a EÚ (zavádzanie systémov riadenia letovej prevádzky) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.3.Dohoda o leteckej doprave medzi Kanadou a EÚ (pristúpenie Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.4.Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu ***I (hlasovanie)
  
6.5.Kontroly peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu ***I (hlasovanie)
  
6.6.Boj proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva ***I (hlasovanie)
  
6.7.Situácia v Maďarsku (hlasovanie)
  
6.8.Autonómne zbraňové systémy (hlasovanie)
  
6.9.Stav vzťahov medzi EÚ a USA (hlasovanie)
  
6.10.Stav vzťahov medzi EÚ a Čínou (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Budúcnosť dôchodkov: boj proti privatizácii a posilnenie verejných univerzálnych systémov sociálneho zabezpečenia (tematická rozprava)
 12.Prezentácia Rady týkajúca sa jej pozície k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2019 (rozprava)
 13.Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a voľný pohyb takýchto údajov ***I (rozprava)
 14.Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve - Možnosti na riešenie prepojenia medzi právnymi predpismi týkajúcimi sa chemických látok, výrobkov a odpadu (rozprava)
 15.Zloženie politických skupín
 16.Európsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (rozprava)
 17.Jednotná digitálna brána ***I (rozprava)
 18.Európa v pohybe: program pre budúcnosť mobility v EÚ (rozprava)
 19.Predloženie dokumentov
 20.Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci/politické skupiny požiadali podľa článku 135 rokovacieho poriadku, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Uganda, zatknutie opozičných poslancov (2018/2840(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić a Branislav Škripek, v mene skupiny ECR, o Ugande, zatknutí opozičných poslancov, (B8-0364/2018);

—   Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero a Florent Marcellesi, v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Piernicola Pedicini o Ugande, zatknutí opozičných poslancov, (B8-0365/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post a Norbert Neuser, v mene skupiny S&D, o Ugande, najmä zatknutí opozičných poslancov, (B8-0367/2018);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou a Merja Kyllönen, v mene skupiny GUE/NGL, o Ugande, zatknutí opozičných poslancov, (B8-0368/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere a Ramón Luis Valcárcel Siso, v mene skupiny PPE, o Ugande, zatknutí opozičných poslancov, (B8-0372/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström a Filiz Hyusmenova, v mene skupiny ALDE, o Ugande, zatknutí opozičných poslancov, (B8-0378/2018).

II.   Mjanmarsko, najmä prípad novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo (2018/2841(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bodil Valero a Ernest Urtasun, v mene skupiny Verts/ALE, o Mjanmarsku, najmä prípade novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo, (B8-0371/2018);

—   Charles Tannock, Amjad Bashir, Ruža Tomašić, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Nosheena Mobarik a Branislav Škripek,v mene skupiny ECR, o Mjanmarsku, najmä prípade novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo, (B8-0374/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post a Neena Gill, v mene skupiny S&D, o Mjanmarsku, najmä prípade novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo, (B8-0376/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi, v mene skupiny EFDD, o Mjanmarsku, najmä prípade novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo, (B8-0379/2018);

—   Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina a Merja Kyllönen, v mene skupiny GUE/NGL, o Mjanmarsku, najmä prípade novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo, (B8-0380/2018);

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Tokia Saïfi, Milan Zver, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Inese Vaidere a Ramón Luis Valcárcel Siso, v mene skupiny PPE, o Mjanmarsku, najmä prípade novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo, (B8-0381/2018);

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström a Filiz Hyusmenova, v mene skupiny ALDE, o Mjanmarsku, najmä prípade novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo, (B8-0382/2018).

III.   Kambodža, najmä prípad Kema Sokhu (2018/2842(RSP))

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski, Hans-Olaf Henkel, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská a Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, v mene skupiny ECR, o Kambodži, najmä prípade Kema Sokhu, (B8-0366/2018);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun a Heidi Hautala, v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao, o Kambodži, najmä prípade Kema Sokhu, (B8-0369/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, David Martin, v mene skupiny S&D, o Kambodži, najmä prípade Kema Sokhu, (B8-0370/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez a Merja Kyllönen, v mene skupiny GUE/NGL, o Kambodži, najmä prípade Kema Sokhu, (B8-0373/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere a Ramón Luis Valcárcel Siso, v mene skupiny PPE, o Kambodži, najmä prípade Kema Sokhu, (B8-0375/2018);

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström a Filiz Hyusmenova, v mene skupiny ALDE, o Kambodži, najmä prípade Kema Sokhu, (B8-0377/2018).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


3. Stav Únie (rozprava)

Vyhlásenie predsedu Komisie: Stav Únie (2018/2736(RSP))

Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Predseda vystúpil s krátkym vyhlásením po prejave Jeana-Claudea Junckera.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Ryszard Antoni Legutko v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, Nicolas Bay v mene skupiny ENF a Kazimierz Michał Ujazdowski – nezaradený poslanec.

Vystúpili: Jean-Claude Juncker a Karoline Edtstadler (úradujúca predsedníčka Rady).

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, Georg Mayer, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Kathleen Van Brempt, Yannick Jadot, Nikolaos Chountis, Angelo Ciocca, Franck Proust, Eric Andrieu, Esteban González Pons, Tanja Fajon, Paulo Rangel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria João Rodrigues, Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Othmar Karas, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Esther de Lange, Iratxe García Pérez a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lefteris Christoforou, José Blanco López, Notis Marias, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Dimitrios Papadimoulis, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Neoklis Sylikiotis, Andor Deli, Maria Gabriela Zoană, Henna Virkkunen, Răzvan Popa, Maria Spyraki, Maria Grapini, João Ferreira a Konstantinos Papadakis.

Vystúpili títo poslanci: Steven Woolfe, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Gabriele Zimmer, Nils Torvalds, Syed Kamall, Udo Bullmann a Manfred Weber.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.20 pred hlasovaním.)


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

4. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.31 h.


5. Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (schválenie)

Predseda oznámil, že skupiny EFDD a ENF mu doručili žiadosť o hlasovanie o rozhodnutí výboru LIBE začať medziinštitucionálne rokovania na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)) Spravodajkyňa: Tanja Fajon (A8-0261/2016), uvedenom v zápisnici z pondelka 10. septembra 2018 (bod 8 zápisnice zo dňa 10.9.2018).
Hlasovanie sa uskutoční zajtra v súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku.

Predseda oznámil, že od poslancov alebo skupiny poslancov či skupín poslancov, ktorí tvoria aspoň strednú prahovú hodnotu, nedostal žiadosť týkajúcu sa iných rozhodnutí o začatí medziinštitucionálnych rokovaní, ktoré sú uvedené v zápisnici z pondelka 10. septembra 2018 (bod 8 zápisnice zo dňa 10.9.2018).

Výbory JURI, ITRE, TRAN, EMPL, LIBE, ECON a IMCO teda môžu začať rokovania po vypršaní lehoty stanovenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Edouard Martin k sankciám oznámeným včera (bod 17 zápisnice zo dňa 11.9.2018) (predseda poskytol spresnenia) a Dobromir Sośnierz a Karol Karski k návrhom, ktoré predložili niektorí poslanci počas rozpravy o situácii v Maďarsku (bod 11 zápisnice zo dňa 11.9.2018).


6. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


6.1. Menovité množstvá na účel uvádzania jedenkrát destilovaného šóčú na trh Únie ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 110/2008, pokiaľ ide o menovité množstvá na účel uvádzania jedenkrát destilovaného šóčú vyrábaného periodickou destiláciou a fľašovaného v Japonsku na trh Únie [COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0334)


6.2. Zmena č. 1 memoranda o spolupráci medzi USA a EÚ (zavádzanie systémov riadenia letovej prevádzky) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie zmeny č. 1 memoranda o spolupráci NAT-I-9406 medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou [05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0335)

Parlament udelil súhlas s úpravou protokolu.


6.3. Dohoda o leteckej doprave medzi Kanadou a EÚ (pristúpenie Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie a jej členských štátov Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o leteckej doprave medzi Kanadou a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii [12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Francisco Assis (A8-0256/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0336)

Parlament udelil súhlas s úpravou dohody.


6.4. Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0337)

Vystúpenia:

Pred hlasovaním: Axel Voss (spravodajca)

Po hlasovaní: Axel Voss so žiadosťou, aby sa vec vrátila späť gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku (Parlament žiadosť schválil), a David Coburn.


6.5. Kontroly peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1889/2005 [COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajcovia: Mady Delvaux a Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0338)


6.6. Boj proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva [COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0339)


6.7. Situácia v Maďarsku (hlasovanie)

Správa o návrhu, ktorým sa Rada vyzýva, aby podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii rozhodla, že existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je Únia založená, zo strany Maďarska [2017/2131(INL)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

(Väčšina všetkých poslancov Parlamentu a 2/3 odovzdaných hlasov pre záverečné hlasovanie)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0340)


6.8. Autonómne zbraňové systémy (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 a B8-0362/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0308/2018

(nahrádzajúci B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 a B8-0362/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Michael Gahler, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Fernando Ruas v mene skupiny PPE;

—   Ana Gomes, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Arne Lietz, Clare Moody v mene skupiny S&D;

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE;

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL;

—   Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Max Andersson, Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2018)0341)

(Návrh uznesenia B8-0359/2018 sa stal bezpredmetným.)


6.9. Stav vzťahov medzi EÚ a USA (hlasovanie)

Správa o stave vzťahov medzi EÚ a USA [2017/2271(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Elmar Brok (A8-0251/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ENF)

Zamietnutý

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou GUE/NGL)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA (predložený výborom AFET)

Prijatý (P8_TA(2018)0342)

Vystúpenia:

Knut Fleckenstein predložil ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 3, ktorý bol prijatý.


6.10. Stav vzťahov medzi EÚ a Čínou (hlasovanie)

Správa o stave vzťahov medzi EÚ a Čínou [2017/2274(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Bas Belder (A8-0252/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0343)

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda


7. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Axel Voss - A8-0245/2018
Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Daniel Hannan, Diane James, Morten Messerschmidt, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Francis Zammit Dimech, Jonathan Arnott, Eleonora Forenza, Stanisław Żółtek, Marian Harkin a Dobromir Sośnierz

Správa: Mady Delvaux a Juan Fernando López Aguilar - A8-0394/2017
Morten Messerschmidt a Monica Macovei

Správa: Ignazio Corrao - A8-0405/2017
Morten Messerschmidt a Monica Macovei

Správa: Judith Sargentini - A8-0250/2018
Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Krisztina Morvai, Christelle Lechevalier, Tibor Szanyi, Bruno Gollnisch, Marek Jurek, Anna Maria Corazza Bildt, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Rupert Matthews, Csaba Sógor, Jonathan Arnott, Dobromir Sośnierz, Eleonora Forenza a Miapetra Kumpula-Natri

Návrh spoločného uznesenia: Autonómne zbraňové systémy (RC-B8-0308/2018)
Christelle Lechevalier a Jonathan Arnott

Správa: Elmar Brok - A8-0251/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Mirosław Piotrowski, Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Bruno Gollnisch, Jude Kirton-Darling, Rupert Matthews a Adam Szejnfeld

Správa: Bas Belder - A8-0252/2018
Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jude Kirton-Darling, Csaba Sógor a Thomas Mann.


8. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 14.36 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

9. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.00.


10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


11. Budúcnosť dôchodkov: boj proti privatizácii a posilnenie verejných univerzálnych systémov sociálneho zabezpečenia (tematická rozprava)

Budúcnosť dôchodkov: boj proti privatizácii a posilnenie verejných univerzálnych systémov sociálneho zabezpečenia (2018/2843(RSP))

V rozprave vystúpil João Pimenta Lopes, aby začal rozpravu navrhovanú skupinou GUE/NGL.

Vystúpili: Günther Oettinger (člen Komisie) a Karoline Edtstadler (úradujúca predsedníčka Rady).

Vystúpili títo poslanci: Heinz K. Becker v mene skupiny PPE, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, Ulrike Trebesius v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL, Tim Aker v mene skupiny EFDD, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Brian Hayes, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ivo Vajgl, Ana Miranda, Kostadinka Kuneva, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Klaus Buchner, Paloma López Bermejo, Steven Woolfe, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Dobromir Sośnierz, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Younous Omarjee, Romana Tomc, Evelyn Regner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Geoffroy Didier, Costas Mavrides, Michaela Šojdrová a Michael Detjen.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Bogusław Liberadzki, Alfred Sant, Vilija Blinkevičiūtė, Josef Weidenholzer a Péter Niedermüller.

Vystúpili: Günther Oettinger a Karoline Edtstadler.

Rozprava sa skončila.


12. Prezentácia Rady týkajúca sa jej pozície k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2019 (rozprava)

Vyhlásenie Rady: Prezentácia Rady týkajúca sa jej pozície k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2019 (2018/2737(RSP))

Hartwig Löger (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Daniele Viotti (spravodajca), Paul Rübig (spravodajca) a Jean Arthuis (predseda výboru BUDG).

V rozprave vystúpil Hartwig Löger.

Rozprava sa skončila.


13. Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a voľný pohyb takýchto údajov ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Cornelia Ernst uviedla správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Birgit Sippel v mene skupiny S&D, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, Romeo Franz v mene skupiny Verts/ALE, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Lampros Fountoulis a Carlos Coelho.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias a Kostas Chrysogonos.

Vystúpili: Věra Jourová a Cornelia Ernst.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.5 zápisnice zo dňa 13.9.2018.


14. Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve - Možnosti na riešenie prepojenia medzi právnymi predpismi týkajúcimi sa chemických látok, výrobkov a odpadu (rozprava)

Správa o európskej stratégii pre plasty v obehovom hospodárstve [2018/2035(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000063/2018), ktorú položili Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini a Joëlle Mélin v mene výboru ENVI pre Radu: Možnosti na riešenie prepojenia medzi právnymi predpismi týkajúcimi sa chemických látok, výrobkov a odpadu (B8-0036/2018)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000064/2018), ktorú položili Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini a Joëlle Mélin v mene výboru ENVI pre Komisiu: Možnosti riešenia pomedzia legislatívy o chemikáliách, výrobkoch a odpade (B8-0037/2018)

Mark Demesmaeker uviedol správu

Lukas Mandl rozvinul otázky.

Karoline Edtstadler (úradujúca predsedníčka Rady) a Jyrki Katainen (podpredseda Komisie) odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: John Flack (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Karl-Heinz Florenz v mene skupiny PPE, Christel Schaldemose v mene skupiny S&D, James Nicholson v mene skupiny ECR, Anneli Jäätteenmäki v mene skupiny ALDE, Marco Affronte v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Forenza v mene skupiny GUE/NGL, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Sylvie Goddyn v mene skupiny ENF, Diane James – nezaradená poslankyňa, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Nils Torvalds, Davor Škrlec, Liadh Ní Riada, John Stuart Agnew, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Reinhard Bütikofer, Danilo Oscar Lancini, Annie Schreijer-Pierik, Eric Andrieu, Frédérique Ries, Margrete Auken, Xabier Benito Ziluaga, Mireille D'Ornano, Seán Kelly, Jo Leinen, Gesine Meissner, Reinhard Bütikofer, João Ferreira, José Inácio Faria, Jytte Guteland, Pavel Telička, Bronis Ropė, Henna Virkkunen, Monika Smolková, Elsi Katainen, Linnéa Engström a Christophe Hansen.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Massimo Paolucci, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Stanislav Polčák, Tiemo Wölken, Florent Marcellesi a Simona Bonafè.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias, Ana Miranda, Younous Omarjee, Georgios Epitideios, Clara Eugenia Aguilera García, Igor Šoltes, Ricardo Serrão Santos a Soledad Cabezón Ruiz.

Vystúpili: Jyrki Katainen a Karoline Edtstadler.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Davor Škrlec, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini a Joëlle Mélin v mene výboru ENVI o vykonávaní balíka predpisov o obehovom hospodárstve: možnosti riešenia pomedzia legislatívy o chemikáliách, výrobkoch a odpade (2018/2589(RSP)) (B8-0363/2018).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.10 a bod 10.11 zápisnice zo dňa 13.9.2018.


15. Zloženie politických skupín

Skupina EFDD oznámila predsedovi Parlamentu, že Sophie Montel už nie je členkou tejto skupiny s účinnosťou od 13. septembra 2018. Poslankyňa zasadá medzi nezaradenými poslancami.


16. Európsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (rozprava)

Správa k Európskemu akčnému plánu jedného zdravia proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR) [2017/2254(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

Karin Kadenbach uviedla správu

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Lieve Wierinck (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Matt Carthy (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Renate Sommer v mene skupiny PPE, Miriam Dalli v mene skupiny S&D, Bolesław G. Piecha v mene skupiny ECR, Jan Huitema v mene skupiny ALDE, Martin Häusling v mene skupiny Verts/ALE, Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, Diane James – nezaradená poslankyňa, Miroslav Mikolášik, Clara Eugenia Aguilera García, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Marcus Pretzell, Annie Schreijer-Pierik, Biljana Borzan, José Inácio Faria, Soledad Cabezón Ruiz a Alojz Peterle.

PREDSEDNÍCTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Gilles Pargneaux a Nicola Caputo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ricardo Serrão Santos a Notis Marias.

Vystúpili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Karin Kadenbach.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.12 zápisnice zo dňa 13.9.2018.


17. Jednotná digitálna brána ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie informácií a pre postupy a služby pomoci a riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 [COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

Marlene Mizzi uviedla správu.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Othmar Karas v mene skupiny PPE, Nicola Danti v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Maria Grapini, Eva Maydell, Michela Giuffrida a Bendt Bendtsen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystúpili: Elżbieta Bieńkowska a Marlene Mizzi.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.6 zápisnice zo dňa 13.9.2018.


18. Európa v pohybe: program pre budúcnosť mobility v EÚ (rozprava)

Správa o Európe v pohybe: program pre budúcnosť mobility v EÚ [2017/2257(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

István Ujhelyi uviedol správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Damiano Zoffoli (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Luis de Grandes Pascual v mene skupiny PPE, Brando Benifei v mene skupiny S&D, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Matthijs van Miltenburg v mene skupiny ALDE, Jakop Dalunde v mene skupiny Verts/ALE, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Ruža Tomašić, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Stanislav Polčák a Maria Grapini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

Vystúpili: Violeta Bulc a István Ujhelyi.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.13 zápisnice zo dňa 13.9.2018.


19. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 19/2018 – Oddiel III – Komisia (N8-0086/2018 - C8-0393/2018 - 2018/2221(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 20/2018 – Oddiel III – Komisia (N8-0087/2018 - C8-0400/2018 - 2018/2224(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 21/2018 – Oddiel III – Komisia (N8-0088/2018 - C8-0401/2018 - 2018/2225(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-10/C/18 – Európsky dvor audítorov (N8-0089/2018 - C8-0402/2018 - 2018/2226(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 2/2018 – Výbor regiónov (N8-0090/2018 - C8-0403/2018 - 2018/2227(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG


20. Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presun rozpočtových prostriedkov Európskej komisie DEC 17/2018 a DEC 18/2018 – Oddiel III - Komisia.

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol nevzniesť námietky proti presunu rozpočtových prostriedkov 1-INF/2018 a 2-INF/2018 - Súdny dvor.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu prostriedkov DEC 11/2018, DEC 12/2018, DEC 13/2018, DEC 14/2018, DEC 15/2018, DEC 16/2018, DEC 17/2018 a DEC 18/2018 – Oddiel III - Komisia.


21. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 626.050/OJJE).


22. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.44 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Michel, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Posledná úprava: 12. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia