Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 13 września 2018 r. - Strasburg

3. Groźba zniszczenia Chan el Ahmar oraz innych osad beduińskich(złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Groźba zniszczenia Chan el Ahmar oraz innych osad beduińskich (2018/2849(RSP))

Debata odbyła się dnia 11 września 2018 r. (pkt 19 protokołu z dnia 11.9.2018).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE w sprawie groźby zniszczenia Chan el Ahmar oraz innych osad beduińskich (2018/2849(RSP)) (B8-0383/2018);

—   Margrete Auken, Bart Staes, Molly Scott Cato, Ana Miranda, Keith Taylor i Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato i Laura Agea w sprawie groźby zniszczenia Chan el Ahmar oraz innych osad beduińskich (2018/2849(RSP)) (B8-0384/2018);

—   Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE w sprawie groźby zniszczenia Chan el Ahmar oraz innych osad beduińskich (2018/2849(RSP)) (B8-0385/2018);

—   Charles Tannock w imieniu grupy ECR w sprawie groźby zniszczenia Chan el Ahmar oraz innych osad beduińskich (2018/2849(RSP)) (B8-0386/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund i Linda McAvan w imieniu grupy S&D w sprawie groźby zniszczenia Chan el Ahmar oraz innych osad beduińskich (2018/2849(RSP)) (B8-0387/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Ángela Vallina, Jiří Maštálka, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez et Sofia Sakorafa, au nom du groupe GUE/NGL w sprawie groźby zniszczenia Chan el Ahmar oraz innych osad beduińskich (2018/2849(RSP)) (B8-0389/2018).

Głosowanie: pkt 10.9 protokołu z dnia 13.9.2018.

Ostatnia aktualizacja: 11 grudnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności