Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 13 september 2018 - Strasbourg

3. Hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (2018/2849(RSP))

Debatten hade ägt rum den 11 september 2018 (punkt 19 i protokollet av den 11.9.2018).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, om hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (2018/2849(RSP)) (B8-0383/2018);

—   Margrete Auken, Bart Staes, Molly Scott Cato, Ana Miranda, Keith Taylor och Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato och Laura Agea, om hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (2018/2849(RSP)) (B8-0384/2018);

—   Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, om hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (2018/2849(RSP)) (B8-0385/2018);

—   Charles Tannock för ECR-gruppen, om hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (2018/2849(RSP)) (B8-0386/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund och Linda McAvan för S&D-gruppen, om hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (2018/2849(RSP)) (B8-0387/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Ángela Vallina, Jiří Maštálka, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez och Sofia Sakorafa, för GUE/NGL-gruppen, om hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (2018/2849(RSP)) (B8-0389/2018).

Omröstning: punkt 10.9 i protokollet av den 13.9.2018.

Senaste uppdatering: 11 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy