Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

4.2. Μιανμάρ και συγκεκριμένα η υπόθεση των δημοσιογράφων Wa Lone και Kyaw Soe Oo
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018 (2018/2841(RSP))

Οι Barbara Lochbihler, Sajjad Karim, Soraya Post, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Seán Kelly και Urmas Paet παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Wajid Khan, Pier Antonio Panzeri και Goffredo Maria Bettini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 17 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου