Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

4.3. Καμπότζη και συγκεκριμένα η υπόθεση Kem Sokha
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018 (2018/2842(RSP))

Οι Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Tomáš Zdechovský και Petras Auštrevičius παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Csaba Sógor, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Angelo Ciocca, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Krzysztof Hetman, Javier Nart, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk και Ignazio Corrao.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2018.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.39 εν αναμονή της ομιλίας του Zoran Zaev, Πρωθυπουργού της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.)

Τελευταία ενημέρωση: 17 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου