Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2008(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0267/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0267/2018

Συζήτηση :

PV 13/09/2018 - 5
CRE 13/09/2018 - 5

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2018 - 10.15
CRE 13/09/2018 - 10.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0357

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

5. Προϊόντα δύο ποιοτήτων στην ενιαία αγορά (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τα προϊόντα δύο ποιοτήτων στην ενιαία αγορά [2018/2008(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Η Olga Sehnalová παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Biljana Borzan (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI).

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Momchil Nekov (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Ivan Štefanec, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Danti, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Zullo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Andreas Schwab, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eric Andrieu, Angel Dzhambazki, Filiz Hyusmenova, Bronis Ropė, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Christel Schaldemose, Inese Vaidere, Eva Maydell και Theodor Dumitru Stolojan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Norbert Erdős, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Γεώργιος Επιτήδειος, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Mihai Ţurcanu και Franc Bogovič.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis και Olga Sehnalová.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου