Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 13 септември 2018 г. - Страсбург

6.2. Мианмар, и по-специално случаят с журналистите Ва Лоне и Куав Сое О
CRE

Предложения за резолюция B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018 (2018/2841(RSP))

Barbara Lochbihler, Sajjad Karim, Soraya Post, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Seán Kelly и Urmas Paet представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Neena Gill, от името на групата S&D, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, Wajid Khan, Pier Antonio Panzeri и Goffredo Maria Bettini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.2 от протокола от 13.9.2018 г.

Последно осъвременяване: 11 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност