Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 13 септември 2018 г. - Страсбург

6. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 12.9.2018 г.)


6.1. Уганда, задържане на депутати от опозицията

Предложения за резолюция B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018 (2018/2840(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Cécile Kashetu Kyenge, Lola Sánchez Caldentey, Joachim Zeller и Marietje Schaake представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Brando Benifei, от името на групата S&D, и Ignazio Corrao, от името на групата EFDD.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се: Jacques Colombier, от името на групата ENF, и Pavel Svoboda.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Seán Kelly и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.1 от протокола от 13.9.2018 г.


6.2. Мианмар, и по-специално случаят с журналистите Ва Лоне и Куав Сое О

Предложения за резолюция B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018 (2018/2841(RSP))

Barbara Lochbihler, Sajjad Karim, Soraya Post, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Seán Kelly и Urmas Paet представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Neena Gill, от името на групата S&D, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, Wajid Khan, Pier Antonio Panzeri и Goffredo Maria Bettini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.2 от протокола от 13.9.2018 г.


6.3. Камбоджа, и по-специално случаят с Кем Соха

Предложения за резолюция B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018 (2018/2842(RSP))

Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Tomáš Zdechovský и Petras Auštrevičius представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Csaba Sógor, от името на групата PPE, Julie Ward, от името на групата S&D, Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, и Angelo Ciocca, от името на групата ENF.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krzysztof Hetman, Javier Nart, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Илхан Кючюк и Ignazio Corrao.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.3 от протокола от 13.9.2018 г.

(Заседанието беше прекъснато в 11,39 ч., в очакване на речта на Зоран Заев, министър-председател на бившата югославска република Македония.)

Последно осъвременяване: 11 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност