Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 13. syyskuuta 2018 - Strasbourg

6. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 12.9.2018, kohta 2).


6.1. Oppositiota edustavien parlamentin jäsenten pidätykset Ugandassa

Päätöslauselmaesitykset B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018 (2018/2840(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Cécile Kashetu Kyenge, Lola Sánchez Caldentey, Joachim Zeller ja Marietje Schaake esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Brando Benifei S&D-ryhmän puolesta ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Puheenvuorot: Jacques Colombier ENF-ryhmän puolesta ja Pavel Svoboda.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Seán Kelly ja Doru-Claudian Frunzulică.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2018, kohta 10.1.


6.2. Myanmar ja erityisesti toimittajien Wa Lone ja Kyaw Soe Oo tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018 (2018/2841(RSP))

Barbara Lochbihler, Sajjad Karim, Soraya Post, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Seán Kelly ja Urmas Paet esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Neena Gill S&D-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, Wajid Khan, Pier Antonio Panzeri ja Goffredo Maria Bettini.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria ja Doru-Claudian Frunzulică.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2018, kohta 10.2.


6.3. Kambodža ja erityisesti Kem Sokhan tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018 (2018/2842(RSP))

Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Tomáš Zdechovský ja Petras Auštrevičius esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Csaba Sógor PPE-ryhmän puolesta, Julie Ward S&D-ryhmän puolesta, Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta ja Angelo Ciocca ENF-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Krzysztof Hetman, Javier Nart, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk ja Ignazio Corrao.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2018, kohta 10.3.

(Istunto keskeytettiin klo 11.39 entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian pääministerin Zoran Zaevin puhetta odotettaessa.)

Päivitetty viimeksi: 11. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö