Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 13 september 2018 - Strasbourg

6. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 12.9.2018.)


6.1. Uganda, gripanden av parlamentariker från oppositionen

Resolutionsförslag B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018 (2018/2840(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Cécile Kashetu Kyenge, Lola Sánchez Caldentey, Joachim Zeller och Marietje Schaake redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Brando Benifei för S&D-gruppen, och Ignazio Corrao för EFDD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Jacques Colombier för ENF-gruppen, och Pavel Svoboda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Seán Kelly och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.1 i protokollet av den 13.9.2018.


6.2. Burma/Myanmar, särskilt fallet med journalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo

Resolutionsförslag B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018 (2018/2841(RSP))

Barbara Lochbihler, Sajjad Karim, Soraya Post, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Seán Kelly och Urmas Paet redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Neena Gill för S&D-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Wajid Khan, Pier Antonio Panzeri och Goffredo Maria Bettini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.2 i protokollet av den 13.9.2018.


6.3. Kambodja, särskilt fallet Kem Sokha

Resolutionsförslag B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018 (2018/2842(RSP))

Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Tomáš Zdechovský och Petras Auštrevičius redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Csaba Sógor för PPE-gruppen, Julie Ward för S&D-gruppen, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, och Angelo Ciocca för ENF-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman, Javier Nart, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk och Ignazio Corrao.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.3 i protokollet av den 13.9.2018.

(Sammanträdet avbröts tillfälligt kl 11.39 i avvaktan på talet av Zoran Zaev, f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens premiärminister.)

Senaste uppdatering: 11 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy